Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 5 decembra, 2017

Zo života MO MS v Abraháme za 2. štvrťrok 2010

Po Valnom zhromaždení MO MS v Abraháme, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. 2. 2010 činnosť Miestneho odboru Matice slovenskej pokračovala v súlade s prijatým Plánom hlavných úloh na rok 2010 schváleným Valným zhromaždením.

Návšteva divadelných predstavení

Miestny odbor MS pravidelne každý rok organizuje pre svojich členov návštevy divadelných predstavení v divadle Jána Palárika v Trnave. Dňa 19. marca sa zúčastnilo 19 členov nášho odboru divadelného predstavenia autora Ivana Stodolu „Voľakedy a dnes“ a 15. apríla divadelného predstavenia od autora Jána Palárika „Inkognito“. Predstavenie sa uskutočnilo pri príležitosti prezentácie knihy o Jánovi Palárikovi, ktorú vydal kolektív autorov zložený z historikov, cirkevných hodnostárov a ďalších osobností pod názvom „Európan Ján Palárik“. Predstavenia za zúčastnilo 20 členov MO MS.

Návšteva družobných MO MS

Dňa 27. marca sa uskutočnilo Valné zhromaždenie družobného MO MS vo Veľkých Úľanoch, ktorého sa zúčastnila štvorčlenná delegácia z nášho MO MS. Na zhromaždení bola vysoko hodnotená spolupráca a vzájomná pomoc medzi oboma miestnymi odbormi Matice slovenskej.

Miestny odbor Matice slovenskej v Cíferi má tradične vo svojej činnosti organizovanie rôznych výstav, ktorých sa pravidelne zúčastňujú aj naši členovia. Výstavy veľkonočných symbolov sa dňa 28. marca zúčastnila aj delegácia z nášho MO MS. S obdivom sme konštatovali, koľko výstavných exponátov dokázali sústrediť na výstave. Je to výsledok spolupráce prevažnej časti miestneho obyvateľstva a hrdosti na svoju zručnosť a úroveň miestnej kultúry a histórie.

Aj my sa máme od nich ešte veľa vecí naučiť a odpozorovať.

V Abraháme sa dňa 17. apríla uskutočnil už IX. ročník „Prehliadky a ochutnávky jedál starých materí“. Pri príprave tohto podujatia sa aktívne zúčastňuje MO MS, najmä prípravou vystavovaných jedál.

Kultúrne a spoločenské podujatia

Dňa 23. apríla sa členovia MO MS zúčastnili už tradične v Mestskom kultúrnom stredisku v Galante spomienkového večera na speváka populárnych piesní Karola Duchoňa, ktorý sa uskutočnil pod názvom „Kantiléna 2010“. Podujatie malo pred preplnenou sálou vynikajúcu kultúrnu úroveň.

MO MS finančne podporil aj rybárske preteky žiakov základnej školy, ktoré sa uskutočnili dňa 1. mája v Abraháme. Tiež sme umožnili účasť na rybárskych pretekoch žiakov, ktoré sa konali 2. júna vo Veľkých Úľanoch. Organizoval ich tamojší MO MS.

Pietneho aktu Kladenia vencov pri Pomníku padlých v I. a II. svetovej vojne sa zúčastnilo 32 členov MO MS. Potešiteľná je skutočnosť, že každým rokom sa zvyšuje počet zúčastnených obyvateľov, ktorí pochopili, že prejavená úcta padlým spoluobčanom má svoje trvalé miesto v živote mnohých ich súčasných potomkov.

Abrahámske dobroty

Dňa 15. mája MO MS zorganizoval III. ročník prehliadky a ochutnávky múčnikov, sladkého a slaného pečiva pod názvom „Abrahámske dobroty“. Po precíznej príprave sa prehliadky so svojimi múčnymi výrobkami predstavili gazdinky, členky MO MS z Abrahámu, Cífera, Veľkých Úľan.

Krásnu tortu poslali aj členovia Čemadoku z Veľkých Úľan. Stoly sa prehýbali pod rôznymi dobrotami. Sladkosti vhodne doplnil aj vynikajúci poľovnícky guláš, pripravený majstrom kuchárom Jozefom Ivančíkom. Za kvalitu vďačíme aj Poľovnému združeniu Abrahám, ktoré nám sponzorsky poskytlo do gulášu divinu.

O príjemnú atmosféru sa staral spevácky súbor Úľančanka z Pustých Úľan.

Účastníci vrátane pozvaných hostí boli s priebehom podujatia nadmieru spokojní.

Matičný svetový festival slovenskej mládeže

Delegácia z MO MS z príležitosti Matičného svetového festivalu slovenskej mládeže odovzdala dňa 28. mája štafetovú stuhu v Dome Matice slovenskej v Galante, odkiaľ bola štafeta odovzdaná v Nitre pri zahájení Festivalu organizačnému výboru.

Slávnosť 10. výročia založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme

Veľmi významnou udalosťou v živote Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme bola slávnosť 10. výročia založenia nášho MO MS, ktorá sa uskutočnila dňa 5. júna v priestoroch športového areálu.

V rámci programu bola predsedom MO MS zhodnotená desaťročná činnosť. V hodnotiacej správe bola zvýraznená spolupráca s vedením obce pri organizovaní brigád, spoločenských a kultúrnych podujatí. Za desať rokov činnosti MO MS zorganizoval desiatky rôznych kultúrno-spoločenských podujatí, poznávacích zájazdov, ako i výstav a návštev podujatí v družobných MO MS v Cíferi a vo Veľkých Úľanoch. Zorganizovali sme brigády súvisiace so starostlivosťou o obecné stavby, priestranstvá a cintorín. V minulosti bola aj vynikajúca spolupráca so Základnou školou Michala Tareka v Abraháme pri organizovaní vedomostných kvízov, ako i finančnej podpory pri organizovaní zájazdov po pamätných miestach slovenského národa a miestach pôsobenia významných slovenských národovcov. Vyzdvihol tiež skutočnosť, že zo zakladajúcich osemnástich členov sa členská základňa počas desiatich rokov rozrástla na dnešných 140 členov a MO MS v Abraháme sa radí medzi najaktívnejšie odbory v Trnavskom kraji.

Súčasťou oslavy bolo aj odovzdanie „Ďakovných listov“ zakladajúcim členom MO MS, zaslúžilým členom, sponzorom a organizáciám spolupracujúcim s MO MS a zástupcom družobných MO MS z Cífera a Veľkých Úľan.

O vysokú úroveň podujatia sa zaslúžila aj folklórna skupina Jatelinka, ktorá si na túto príležitosť pripravila špeciálny program a tiež spevácky mužský súbor zo Šintavy. Na účastníkov hlboko zapôsobilo ich spoločné vystúpenie.

K jubileu MO MS vo svojom príspevku poprial veľa ďalších úspechov v jeho záslužnej činnosti starosta obce Marián Vrbovský. Zároveň poďakoval za doterajšiu pomoc a spoluprácu.

Ku gratulácii sa pripojili aj predsedovia MO MS Cífer – MUDr. Viliam Hafner a MO MS Veľké Úľany – Michal Garaj.

Zábava pokračovala v dobrej atmosfére pri produkcii hudobnej skupiny Fóka až do neskorých nočných hodín.

Za vydarené podujatie je potrebné poďakovať najmä členom výborov MO MS v Abraháme, ktorí sa svojou obetavou prácou  zaslúžili o úspešnosť podujatia.

V hodnotenom období sa výbory MO MS stretli na svojich zasadnutiach štyri krát.

 

Bohumil Čambál

predseda MO MS v Abraháme