Matica slovenská Abrahám
Zo života Miestneho odboru Matice slovenskej v I. štvrťroku 2019

Napísal: admin | 8 apríla, 2019

Zo života Miestneho odboru Matice slovenskej v I. štvrťroku 2019

Aktívna činnosť členov MO Matice slovenskej v Abraháme začala hneď v prvých januárových dňoch.
– 6.1.2019 sme sa zúčastnili koncertu dychovej hudby Križovianka a speváckeho zboru Breza v Rím. Kat. kostole sv. Michala Archanjela v Cíferi.
– Predsedníčka MO MS spracovala dňa 7.1.2019 elektronicky matričnú knihu so stavom k 31.12.2018 – počet členov 104. 7.1.2019 bola e-mailom zaslaná na Ústredie MS , čím sme plnili aj úlohy našich nadriadených matičných orgánov.
– Predsedníčka MO MS spracovala 9.1.2019 a e-mailom zaslala na OcÚ v Abraháme vyúčtovanie dotácie za rok 2018 vo výške 761,82 Eur. 600,- Eur sme dostali v hotovosti a 161,82 Eur nám bolo vyúčtovaných za prenájom kultúrneho domu a to na VČS a Mikulášske posedenie členov MO MS.
– Predsedníčka MO MS sa zúčastnila na stretnutí starostu, predsedov spoločenských organizácií, komisie pre kultúru pri OZ a ostatných účastníkov , ktorí sa podieľajú aktívne na kultúrno spoločenskom živote v našej obci, ktoré sa uskutočnilo dňa 10.1.2019 v klube matice slovenskej. Na stretnutí boli dohodnuté termíny jednotlivých akcií, ktoré sa v priebehu roku 2019 uskutočnia v našej obci. Niektoré termíny sú už stanovené pevne, niektoré sa môžu ešte zmeniť.
– 11.1.2019 sa na pozvanie D MS Galanta 5 členov výboru MO MS zúčastnilo Novoročného koncertu v DMS Galanta – predsedníčka napísala článok na matičnú stránku a do online novín Abrahámčan. Taktiež tu boli zverejnené fotografie z koncertu. Článok bol zaslaný aj
MS Martin, sekcia Trnavský kraj, kde bol aj zverejnený.
– 2.2.2019 sa členovia MO MS zúčastnili rozlúčky s d. p. Vladimírom Kišom správcom farnosti, v kultúrnom dome. Na pamiatku d. p. Kišovi venovali 2 encyklopédie so sakrálnymi pamiatkami. Z rozlúčky bolo vyhotovených množstvo fotografií, ktoré budú súčasťou výstavy počas hodových dní a zároveň uverejnené na matičnej stránke.
– 12 matičiarov sa zúčastnilo dňa 6.2.2019 divadelného predstavenia „Rodinný parlament“ v Divadle Jána Palárika v Trnave. Účastníci mali z predstavenia veľmi pekný kultúrny zážitok. Predsedníčka Anna Klementová napísala článok o divadelnom predstavení a bol uverejnený v online novinách Abrahámčan a na matičnej stránke.
– Na deň 20.2.2019 bola predsedníčka MO MS pozvaná na prednes poézie a prózy na Základnej škole Michala Tareka v Abraháme pod názvom „ Čaro slova“ ako členka poroty. Tejto akcie sa zúčastnila a žiakom odovzdala reklamné predmety MO MS a sladkosti za aktívnu účasť na akcii.
– Predsedníčka MO MS Anna Klementová a pokladníčka Terézia Vrbovská sa dňa 2.3.2019 zúčastnili na akcii „Pochovávanie basy v kultúrnom dome“, kde vypomáhali pri príprave zabíjačkových špecialít. O pomoc a spoluprácu nás požiadal predseda kultúrnej komisie pri OZ Bc. Dávid Grosman, poslanec OZ. Členka výboru Margita Bučeková pripravila pre deti a ostatných účastníkov akcie 160 šišiek s džemom, ktoré mali veľký úspech.
– 9. marca 2019 sa matičiari vo veľkom počte zúčastnili brigády na čistení prístupovej cesty do lesa, vyčistení tzv. „ Grófskeho kúpaliska“, likvidácii odpadov nazbieraných počas brigády a odvoz do kontajnera, a taktiež vyčistení priestorov pri krížovej ceste v miestnom lese.
– Členovia MO MS boli aj na brigáde vo farskej záhrade, kde strihali stromky a vinič a taktiež upravili a ostrihali vetvy stromov pri soche sv. Jána.
– Pravidelne sa zúčastňujeme aj výročných členských schôdzí našich družobných odborov. 31.3.2019 sa 7 členná delegácia zúčastní VČS Vo Veľkých Úľanoch.
– Veľmi dôležitú úlohu, ktorú plnili členovia výborov MO MS bola príprava materiálov na VČS, ktorá sa bude konať 6.4.2019 v priestoroch kultúrneho domu. Matičiari tu budú hodnotiť uplynulý rok 2018.
Z môjho pohľadu to bol rok veľmi náročný, plný množstva akcií, ktoré sme v rámci MO MS zorganizovali, ale aj množstva akcií, ktorých sme sa na pozvanie rôznych inštitúcií zúčastnili.
V m. r. sa nám podarilo zabezpečiť pre 14 matičiarov 3-dňový výlet do Vysokých Tatier. Nakoľko sme boli veľmi spokojní, v tomto roku si návštevu Vysokých Tatier zopakujeme.
Naša členská základňa je pomerne veľká, máme spolu 107 členov. Teší nás, že za posledné roky pribudli aj mladší členovia, nakoľko priemerný vek matičiarov je dosť vysoký. Tešíme sa z každého nového člena, ktorý má záujem o činnosť matice v našej obci a radi ho medzi nami privítame. V roku 2019 pribudlo do nášho miestneho odboru 5 nových členov.
Anna Klementová MO Matice slovenskej Abrahám