Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 10 februára, 2023

Zápisnica

z výročného zhromaždenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme, ktoré sa konalo

dňa 4.februára 2023

Prítomní: podľa prezenčných listín
Program:
1. Štátna hymna „Nad Tatrou sa blýska“
2. Kultúrny program žiačka ZŠ Michala Tareka
3. Otvorenie výročného zhromaždenia, schválenie programu
4. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa
5. Správa o činnosti MO MS v Abraháme v roku 2022
6. Správa o hospodárení MO MS v roku 2022
7. Správa dozorného výboru
8. Správa o stave členskej základne k 31.12.2022
9. Plán činnosti MO MS na rok 2023
10. Príhovor hostí
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver, poďakovanie účastníkom
14.Hymnická pieseň
Priebeh zhromaždenia:
1. Výročné zhromaždenie MO MS bolo otvorené štátnou hymnou „Nad Tatrou sa
blýska“
2. V kultúrnom programe predniesla žiačka Základnej školy Michala Tareka
v Abraháme báseň s národným motívom.
3. Predsedníčka MO MS Anna Klementová privítala prítomných hostí:
Mgr.Petra Schvantnera, tajomníka MS a riaditeľa Domu Matice slovenskej v Galante,
PaedDr.Martina Bodisa, predsedu KR MS TTSK, Michala Garaja, predsedu
družobného MO MS vo Veľkých Úľanoch s delegáciou, Júĺiusa Šida, z družobného
MO MS Sládkovičovo, čestného člena MO MS Mgr. Štefana Murárika, Mgr. Tibora
Ležoviča, starostu obce, d.p. Ondreja Chrvalu, správcu farnosti a členov MO MS.
Predsedníčka MO MS predložila návrh programu výročného zhromaždenia, ktorý bol
schválený počtom hlasov všetkých prítomných členov.
4. Do návrhovej komisie boli schválení všetkými členmi Mgr.Alena Beňová, Anna
Čambálová, Irena Barčáková.
Za overovateľov zápisnice boli poverení: Terézia Vrbovská a Ladislav Buček.
Za zapisovateľa bol určený Bohumil Čambál.
5. Správu o činnosti MO MS v roku 2022 predniesla predsedníčka MO MS Anna
Klementová. V správe podrobne zhodnotila rozsiahlu činnosť MO MS vo všetkých
oblastiach kultúrneho, spoločenského a národného života v celoročnom období.

Správa je prílohou zápisnice, zvlášť podrobne zhodnotila realizáciu projektu
„Betlehem“.
6. Správu o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2022 predložila Terézia
Vrbovská, pokladníčka MO MS.
7.  Správu dozorného výboru predložila Terézia Vrbovská. Obe správy sú prílohou
zápisnice.
8. Správu o stave členskej základne MO MS k 31.12.2022 predložil člen výboru MO
MS Ing. Alfonz Čambál. Predsedníčka MO MS odovzdala preukazy novým členom
MO MS: Dušanovi Dobišovi, Jozefíne Dobišovej, Adamovi Horváthovi a Margite
Tóthovej.
Minútou ticha si účastníci VZ uctili pamiatku členov MO MS Albína Ivančíka
a Milady Ivančíkovej, ktorí v roku 2022 úmrtím opustili rady matičiarov.
2 členom MO MS, predsedníčke Anne Klementovej k 70-tke a Bohumilovi Čambálovi,
členovi výboru k 80-tke blahoželala za matičiarov členka výboru Terézia Vrbovská.
Správa je prílohou zápisnice.
9. Plán činnosti MO MS na rok 2023 predložil podpredseda MO MS Marian
Vrbovský,ktorý zároveň vyzval prítomných členov k spolupráci na jeho realizácii.
10. Príhovory hostí:
– PaedDr. Martin Bodis, predseda KR MS TT SK veľmi priaznivo ocenil prácu
a výsledky MO MS v Abraháme v roku 2022 a označil ich ako najlepšie v rámci
Trnavského kraja a poprial veľa úspešných akcií aj v roku 2023.
– Mgr. Peter Schvantner, tajomník MS a riaditeľ DS MS Galanta vo svojom príhovore
veľmi vysoko hodnotil činnosť MO MS v Abraháme, ktorý zaradil medzi
najaktívnejšie v rámci Slovenskej republiky. Vo svojom príhovore oboznámil
prítomných s pripravovanými aktivitami MS s celoslovenským dosahom – matičné
dni v Martine a taktiež s akciami organizovanými Domom MS v Galante – Kantiléna,
Vatra zvrchovanosti. Záverom poprial MO MS veľa úspechov v činnosti v roku 2023.
11. Diskusia.
Nakoľko sa do diskusie neprihlásil žiadny člen, predsedníčka informovala členov MO so
zámerom zorganizovať 2-dňovú účasť na Národných matičných slávnostiach v Martine,
so zabezpečením ubytovania v penzione Čierna Pani, neďaleko Matice
slovenskej.Prihlásiť sa môžu záujemci v čo najkratšom možnom termíne, podľa toho
zabezpečíme ubytovanie.
12. Návrh na uznesenie predložila Mgr.Alena Beňová, predsedníčka návrhovej komisie..
Uznesenie bolo schválené počtom všetkých prítomných členov.
Uznesenie tvorí prílohu tejto zápisnice.
13. Po vyčerpaní programu predsedníčka Anna Klementová poďakovala všetkým
prítomným za účasť a výročné zhromaždenie ukončila.
14. Na záver zaznela hymnická pieseň
Zapisovateľ: Bohumil Čambál
Overovatelia: Terézia Vrbovská …………………………………..

Ladislav Buček ……………………………………

V Abraháme dňa 6.2.2023

Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám