Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 8 decembra, 2017

Zápisnica z VZ rok 2014

Z á p i s n i c a

z výročného zhromaždenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme, ktoré sa konalo dňa 8. marca 2014

 

Prítomní: podľa prezenčných listín

Program:

 1. Hymnická pieseň „Kto za pravdu horí“, báseň
 2. Otvorenie zhromaždenia, privítanie účastníkov
 3. Schválenie programu, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov záznamu a zapisovateľa
 4. Správa o činnosti MO MS v Abraháme v roku 2013
 5. Správa dozorného výboru a správa o hospodárení MO MS v roku 2013
 6. Správa o stave členskej základne, odovzdanie členských preukazov novým členom
 7. Plán činnosti MO MS na rok 2014
 8. Voľba delegáta a náhradníka na Snem Matice slovenskej
 9. Príhovor hostí
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver, poďakovanie účastníkom
 13. Hymnická pieseň

Priebeh zhromaždenia:

 1. Výročné zhromaždenie MO MS bolo otvorené hymnickou piesňou „Kto za pravdu horí“. Členka výboru MO MS Terézia Vrbovská predniesla báseň od Milana Rúfusa „Modlitba za Slovensko“.
 2. Predseda MO MS Bohumil Čambál privítal hostí a členov MO MS. Zároveň poblahoželal matičiarkam pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, poďakoval za prácu v MO MS a poprial veľa zdravia a aktivity v činnosti MO MS.
 3. Po otvorení odovzdal moderovanie Ing. Jane Takáčovej, ktorá predložila návrh programu výročného zhromaždenia, ktorý bol vo vyššie uvedenom znení schválený počtom hlasov všetkých prítomných členov.

Návrhová komisia bola schválená účastníkmi VZ nasledovne:

Ing.Alfonz Čambál, Jozef Ivančík, Stanislav Ležovič

Na návrh výboru MO MS boli určení overovatelia zápisnice Darina Bartošová a Milada Ivančíková. Za zapisovateľa bola určená Anna Klementová.

 1. Správu o činnosti MO MS v roku 2013 predniesol predseda MO MS Bohumil Čambál.
 2. Správu o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2013 a Správu dozorného výboru predložila Anna Klementová, predsedkyňa Dozorného výboru.
 3. Správu o stave členskej základne MO MS predložila Anna Klementová. Predseda MO MS odovzdal novým členom MO MS Mgr. Tiborovi Ležovičovi, Vladimírovi Krajčovičovi, Milanovi Kollárovi a Rozálii Sivoňovej členské preukazy.

K 80. ročnému jubileu blahoželal Jozefíne Harušincovej

K 70. ročnému jubileu Ladislavovi Bučekovi, Dagmar Čambálovej,  Dušanovi Dubovskému a manželom Gašparovi a Márii Pitlovým s kyticou kvetov.

Minútou ticha si účastníci uctili pamiatku člena MO MS Víta Grosmana, ktorý v roku 2013 úmrtím opustil rady matičiarov.

 1. Plán činnosti MO MS na rok 2013 predložil podpredseda MO MS Marian Vrbovský
 2. Na snem Matice slovenskej, ktorý sa uskutoční v roku 2014 bol hlasmi všetkých prítomných členov zvolený predseda MO MS  Bohumil Čambál a podpredseda MO MS Marian Vrbovský ako náhradník.
 3. Príhovory hostí:

Ing. Igor Németh, starosta obce vysoko ocenil prácu MO MS ako najlepšiu organizáciu v obci, ktorí pri mnohých podujatiach reprezentuje obec. Organizuje mnohé kultúrno spoločenské akcie ako sú Ochutnávka jedál starých materí, Vatra Ústavy, spomienka na padlých vojakov v 1. a 2. svetovej vojne. V mesiaci máj budú členovia MO MS reprezentovať obec na Konferencii združenia „Životnými cestami Jána Palárika“ v hlavnom meste Chorvátska Záhrebe. Garantoval MO MS v Abraháme v roku 2014 z vedenia obce všestrannú pomoc a spoluprácu. Poprial MO MS v roku 2014 veľa úspešných podujatí pre občanov obce.

MUDr. Viliam Hafner, predseda MO MS v Cíferi pozdravil účastníkov VZ, poďakoval za vzornú spoluprácu medzi oboma družobnými MO MS, ktorá je obojstranne osožná a motivujúca. Vyjadril presvedčenie, že spolupráca bude v nezmenenej forme pokračovať aj v roku 2014.

Michal Garaj, predseda MO MS vo Veľkých Úľanoch poďakoval za pozvanie, za celoročnú spoluprácu a zaželal do budúcich rokov veľa úspešných spoločných podujatí a vzájomných stretnutí.

Predseda MO MS prečítal prítomným pozdravný list predsedu Trnavského samosprávneho kraja Ing. Tibora Mikuša s prianím ďalších úspechov a ocenením aktivít, ktoré MO MS ponúka obyvateľom obce Abrahám, čím prispieva k šíreniu národného povedomia obyvateľov Trnavského kraja. Poďakoval za pozvanie na VZ, ktorého sa nemôže zúčastniť pre neodkladné povinnosti. Teší sa na najbližšie stretnutie.

 1. D i s k u s i a:

Predseda MO MS predložil VZ návrh výboru MO MS na zvýšenie členských príspevkov od roku 2015 z 1,- Eura na 2,- Eurá, nakoľko náklady na organizovanie podujatí sú neadekvátne výške vybraných členských príspevkov.

Prítomní členovia spontánne súhlasili so zvýšením členského príspevku. Za zvýšenie hlasovali všetci prítomní členovia MO MS.

Starosta obce Ing. Igor Németh sa vyjadril, že v prípade potreby je obec pripravená dofinancovať MO MS.

Podpredseda MO MS Marian Vrbovský zvýraznil aktivitu MO MS k 1 150 výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Okrem iného odhalenie pamätnej tabule spoločnej  aj so 150 výročím založenia Matice slovenskej na Obecnom múzeu v Abraháme.

Kritizoval nespoluprácu slovenských strán v okrese Galanta pri voľbách do orgánov Trnavského samosprávneho kraja, keď napriek tomu, že v okrese je 60% občanov slovenskej národnosti sa do krajského zastupiteľstva nedostal zo 7 poslancov ani  jeden poslanec slovenskej národnosti. Slovenské politické strany v okrese Galanta sú nepoučiteľné.

Informoval o činnosti občianskeho ochranárskeho združenia Aquila, ktoré zabezpečilo v roku 2013 celoročný prietok v rieke Gidra pretekajúcej v katastrálnom území obce Abrahám.

Občianske združenie pracuje aj na prevode správcovstva Chráneného územia v Abrahámskom lese z DFN v Bratislave na obec Abrahám, ktorá uznesením OZ s prijatím správcovstva vyjadrila súhlas a DFN s prevodom správcovstva taktiež vyjadrila súhlas.

Ing. Jana Takáčová informovala prítomných, že úspešne prebieha zber svadobných fotografií od občanov obce, z ktorých MO MS inštaluje po vzore MO MS Cífer výstavu v priebehu 1. polroka 2014.

 1. Návrh na uznesenie predložil člen návrhovej komisie Ing. Alfonz Čambál. Uznesenie bolo jednomyselne schválené hlasmi všetkých prítomných členov.

Uznesenie a ostatné materiály tvoria prílohu tejto zápisnice.

 1. Po vyčerpaní programu Ing. Jana Takáčová poďakovala všetkým prítomným za aktívnu účasť a VZ ukončila.
 2. Výročné zhromaždenie bolo ukončené hymnickou piesňou „Hej Slováci“.

Zapisovateľka: Anan Klementová

 

Overovatelia: Darina Bartošová   …………………………………..

 

Milada Ivančíková ……………………………………

 

 

Bohumil Čambál

predseda MO MS v Abraháme