Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 28 mája, 2022

Zápisnica z výročného zhromaždenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme, 30. 4. 2022

Prítomní: podľa prezenčných listín 54 členov a 4 hostia
Program:
1. Štátna hymna „Nad Tatrou sa blýska“
2. Kultúrny program ZŠ Michala Tareka
3. Otvorenie výročného zhromaždenia, schválenie programu
4. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa
5. Správa o činnosti MO MS v Abraháme v roku 2021
6. Správa o hospodárení MO MS v roku 2021
7. Správa dozorného výboru
8. Správa o stave členskej základne k 31.12.2021
9. Plán činnosti MO MS na rok 2022
10. Príhovor hostí
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver, poďakovanie účastníkom
14.Hymnická pieseň
Priebeh zhromaždenia:
1. Výročné zhromaždenie MO MS bolo otvorené štátnou hymnou „Nad Tatrou sa
blýska“
2. V kultúrnom programe vystúpila s básňou žiačka ZŠ Michala Tareka Klaudia
Mešťanová
3. Predsedníčka MO MS Anna Klementová privítala prítomných hostí: Mgr. Petra
Schvantnera, tajomníka MS, povereného vedením Domu Matice slovenskej
v Galante, predsedu MO MS v Sládkovičove Vladimíra Švončinára, čestného člena
MO MS Mgr. Štefana Murárika, poslankyňu OZ Mgr. Janu Hanuliakovú a členov
MO MS.
Predsedníčka MO MS predložila návrh programu výročného zhromaždenia, ktorý
matičiari obdržali na pozvánkach. Program bol schválený počtom hlasov všetkých
prítomných členov.
4. Do návrhovej komisie boli schválení všetkými členmi Ing. Alfonz Čambál, Mgr.
Alena Beňová a Irena Barčáková.
Za overovateľov zápisnice boli poverení Magdaléna Čambálová a Ladislav Buček.
Za zapisovateľa zápisnice bol určený Bohumil Čambál.
5. Správu o činnosti MO MS v roku 2021 predniesla predsedníčka MO MS Anna
Klementová. V správe podrobne zhodnotila rozsiahlu činnosť MO MS vo všetkých
oblastiach kultúrneho, spoločenského a národného života v celoročnom období.
6. Správu o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2021 predložila Terézia
Vrbovská, pokladníčka MO MS.

7.  Správu dozorného výboru prečítala Terézia Vrbovská.
8. Správu o stave členskej základne MO MS k 31.12.2021 prečítal účastníkom člen
výboru MO MS Bohumil Čambál.
– Predsedníčka MO MS odovzdala preukaz novému členovi MO MS Petrovi
Horníkovi.
– Minútou ticha si účastníci VZ uctili pamiatku členov MO MS Margity Bučekovej,
Alexandra Kašu a Heleny Královičovej, ktorí v roku 2021 úmrtím opustili rady
matičiarov.
– 8 členom MO MS predsedníčka blahoželala k životným jubileám – Vladimírovi
Čambálovi, Tiborovi Hrubíkovi, Anežke Hrubíkovej, Ladislavovi Svitekovi, Pavlovi
Ležovičovi, Marianovi Vrbovskému k 70. narodeninám,  Vlastimile Volenticsovej
a Oľge Krivosudskej k 80. narodeninám.
9. Plán činnosti MO MS na rok 2022 predložil podpredseda MO MS Marian Vrbovský.
10. Príhovory hostí:
– Mgr. Peter Schvantner poďakoval za kvalitnú činnosť MO MS v roku 2021, prejavil
záujem zúčastniť sa akcií, ktoré v priebehu roka bude MO organizovať, pripomenul, že
rok 2022 je rokom odkazu štúrovcov, v Trnavskom regióne je pripravených viacero
rôznych podujatí.V Majcichove sa zúčastnil osláv 200. výročia narodenia Jána Palárika.
Pripomenul významné výročie Vladimíra Mináča.
– Mgr. Jana Hanuliaková venovala svoj príhovor pandemickej situácii a pomoci našich
občanov utečencom z Ukrajiny.
Ocenila prácu MO MS a ďakovala za pomoc členov MO pri akciách organizovaných
v našej obci pre deti a mládež.
– Vladimír Švončinár, predseda MO MS Sládkovičovo – vysoko kladne hodnotil
činnosť MO MS v Abraháme a poďakoval za pomoc MO MS v Sládkovičove
a významnú spoluprácu. Zároveň poďakoval za pozvanie na VZ.
11. Diskusia
– Marian Vrbovský – informoval prítomných o zámere MO začať práce na výstavbe
„Betlehemu“ a požiadal členov o pomoc.
– Ing. Robert Dlugoš – požiadal o zapracovanie do plánu činnosti: besedy
s významnými osobnosťami
– Predsedníčka MO Anna Klementová vyzvala členov MO MS, ktorí majú vypísané
členské preukazy, aby si počas posedenia po skončení pracovnej časti nechali vypísať
nové preukazy. Predsedníčka zároveň informovala, že MO MS má k 30.4.2022 89
členov.
11. Návrh na uznesenie predložil Ing. Alfonz Čambál, predseda návrhovej komisie.
Uznesenie bolo schválené všetkými prítomnými členmi MO.
Uznesenie a ostatné materiály tvoria prílohu tejto zápisnice.
12. Po vyčerpaní programu predsedníčka Anna Klementová poďakovala všetkým
prítomným za aktívnu účasť a výročné zhromaždenie ukončila.
13. Na záver zaznela hymnická pieseň
Zapisovateľ: Bohumil Čambál

Overovatelia: Magdaléna Čambálová …………………………………..
Ladislav Buček ……………………………………

Anna Klementová
predsedníčka MO MS v Abraháme