Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 14 decembra, 2017

Zápisnica z valného zhromaždenia MO MS v Abraháme v roku 2017

Prítomní: podľa prezenčných listín

Program:

 1. Hymna SR, kultúrny program
 2. Otvorenie Valného zhromaždenia
 3. Návrh programu Valného zhromaždenia, schválenie programu
 4. Voľba volebnej, návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa
 5. Správa o činnosti MO MS v Abraháme za volebné obdobie 2013 až 2016
 6. Správa o hospodárení MO MS v roku 2016
 7. Správa dozorného výboru
 8. Správa o stave členskej základne k 31.12.2016, odovzdanie členských preukazov novým členom
 9. Plán činnosti MO MS na rok 2017
 10. Príhovor hostí
 11. Diskusia
 12. Voľba predsedu a členov výboru MO MS
 13. Voľba predsedu a členov dozorného výboru
 14. Voľba delegáta a náhradníka na VZ Matice slovenskej
 15. Návrh kandidátov do orgánov Matice slovenskej
 16. Návrh na uznesenie
 17. Záver, hymnická pieseň „Kto za pravdu horí“

Priebeh zhromaždenia:

 1. Valné zhromaždenie bolo zahájené hymnou Slovenskej republiky. Po hymne vystúpili žiaci Základnej školy Michala Tareka v Abraháme s kultúrnym programom.
 2. Valné zhromaždenie otvoril predseda MO MS Bohumil Čambál. Privítal na VZ členov MO MS a prítomných hostí:

JUDr.Štefana Martinkoviča, predsedu Dozorného výboru  Matice Slovenskej,  PhDr. Libušu Kľučkovú, predsedkyňu Krajskej rady MS, riaditeľku Domu MS v Dunajskej Strede,  Mgr. Štefana Murárika, riaditeľa sekcie pre verejnú správu TTSK a čestného člena MO MS v Abraháme.  Ing. Dušana Lanáka, predsedu družobného MO MS v Cíferi s delegáciou, Michala Garaja, predsedu  družobného MO MS vo Veľkých Úľanoch s delegáciou,   Mgr. Emíliu Chrvaľovú, predsedkyňu MO MS v Kátlovciach, Pavla Johanesa, starostu obce Kátlovce,  Ing. Igora Németha, starostu obce Abrahám a d.p. Mgr. Vladimíra Kiša, správcu fary v Abraháme, Milana Královiča, sponzora a podporovateľa  MO MS

Po otvorení odovzdal riadenie VZ  Ing. Jane Takáčovej, tajomníčke MO MS.

 1. Predložený návrh programu VZ bol vo vyššie uvedenom znení schválený počtom hlasov všetkých prítomných členov.
 2. VZ pokračovalo voľbou pracovných komisií, ktoré boli schválené počtom hlasov všetkých prítomných členov v tomto zložení:

Volebná komisia: Ing. Alfonz Čambál, Jozef Kollár, Peter Masár

Návrhová komisia: Zita Šimonová, Magdaléna Bilčíková, Anton Barčák.

Za zapisovateľa  zápisnice bola predsedajúcou poverená  Anna Klementová.

Za overovateľov zápisnice: Tomáš Šimon a Magdaléna Čambálová

 1. Správu o činnosti MO MS predniesol predseda MO MS Bohumil Čambál.  Správa  obsahovala činnosť za celé volebné obdobie rokov 2013-2016 a je prílohou tejto zápisnice.
 2. Správu o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2016 predložila Anna Klementová, predsedníčka Dozorného výboru. Správa je prílohou tejto zápisnice.
 3. Správu dozorného výboru predložila Anna Klementová, predsedkyňa Dozorného výboru. Správa je prílohou tejto zápisnice.
 4. Správu o stave členskej základne MO MS predložila členka dozorného výboru Terézia Vrbovská. Správa je prílohou tejto zápisnice.

Nasledovalo odovzdanie členských preukazov novoprijatým členom predsedom MO MS a tiež blahoželanie členom, pri príležitosti dožitých životných jubileí 70. a  80. rokov v uplynulom roku.

 1. Plán činnosti MO MS na rok 2017 predložil podpredseda MO MS Marian Vrbovský a je prílohou tejto zápisnice.

10.Príhovory hostí:

V príhovore hostí vystúpil predseda DV MS JUDr.Štefan Martinkovič, ktorý vysoko ocenil rozsiahlu činnosť MO MS v hodnotenom období. Vyzdvihol najmä zameranie MO MS na mládež, spoluprácu so Základnou školou Michala Tareka, spoločné zájazdy na pamätné miesta, v ktorých žili významné osobnosti slovenského národa, organizovanie súťažných kvízov žiakov o významných udalostiach v živote slovenského národa pred verejnosťou a podobné podujatia.

Ako predseda Dozorného výboru MS sa pochvalne vyjadril o kvalite hospodárenia MO MS, ktoré bolo vyčerpávajúco uvedené v správe o hospodárení a v správe Dozorného výboru.

V ďalšej časti príhovoru informoval prítomných o situácii v Matici slovenskej, o príprave Valného zhromaždenia Matice slovenskej, o príprave Národných matičných slávností na Devíne.

Zároveň poprial veľa elánu a úspechov novým orgánom MO MS, ktoré si zvolia členovia MO MS na dnešnom Valnom  zhromaždení.

Účastníkov VZ pozdravil predseda družobného MO MS vo Veľkých Úľanoch Michal Garaj, poďakoval za dlhoročnú spoluprácu so želaním, aby spolupráca pokračovala aj po zvolení nových orgánov MO MS. Poprial MO MS veľa úspechov aj v novom volebnom období.

Ing. Igor Németh, starosta obce vo svojom diskusnom príspevku vyzdvihol  MO MS ako veľmi dobre fungujúcu organizáciu, na ktorú sa môže vedenie obce vždy spoľahnúť. Ocenil množstvo podujatí organizovaných MO MS, ktoré tvoria neodmysliteľnú súčasť kultúrneho a spoločenského života  v Abraháme.

/Poprial MO MS do budúcich rokov veľa úspechov vo svojej neoceniteľnej činnosti a prisľúbil zo strany obce všestrannú pomoc a spoluprácu.

Starosta obce Kátlovce Pavol Johanes poďakoval za pozvanie na Valné zhromaždenie. Poukázal na skutočnosť, že v ich obci bol MO MS založený len minulý rok a z každej účasti na takýchto podujatiach si odnesú aj s prítomnou predsedníčkou MO MS cenné skúsenosti pre svoju činnosť.

 1. D i s k u s i a:

V diskusii vystúpil člen MO MS Andrej Ležovič, ktorý upozornil na skutočnosť, že obdobie prvého Slovenského štátu je hodnotené tendenčne, jednostranne. Je potrebné aby historici toto obdobie hodnotili objektívne s poukazom aj na klady vtedajšieho štátu a jeho predstaviteľov a nie len zveličovať negatívne stránky.

 1. Predseda volebnej komisie predložil návrh kandidáta do funkcie predsedu MO MS Bohumila Čambála. Keďže ani zo strany účastníkov VZ nepadol iný návrh, bol do funkcie predsedu zvolený hlasmi všetkých prítomných členov Bohumil Čambál, zdržal sa 0, proti 0.

 

Ďalej bol predložený návrh na funkciu členov výboru MO MS. Voči návrhu kandidátov neboli z pléna vznesené žiadne námietky ani pripomienky. Členovia odsúhlasili voľbu spoločným hlasovaním, proti 0, zdržal sa 0.

Ladislav Buček,  Milada Ivančíková, Anna Klementová, Stanislav Ležovič, Ing. Jana Takáčová a Marian Vrbovský boli hlasmi všetkých prítomných členov zvolení za členov výboru MO MS v Abraháme. Proti 0, zdržal sa 0.

 1. Predseda volebnej komisie predložil návrh kandidáta Jozefa Ivančíka do funkcie predsedu dozorného výboru MO MS.

Zo strany pléna nevzišiel iný návrh, tak hlasovaním bol do funkcie predsedu dozorného výboru zvolený Jozef Ivančík. Proti 0, zdržal sa0.

Za členov dozorného výboru MO MS boli navrhnutí kandidáti: Margita Bučeková a Terézia Vrbovská. Keďže neboli vznesené iné návrhy menované kandidátky boli zvolené hlasmi všetkých prítomných členov za členky dozorného výboru MO MS v Abraháme. Proti 0, zdržal sa 0.

 1. Predseda volebnej komisie predložil návrh na voľbu delegáta a náhradníka na Valné zhromaždenie Matice slovenskej.

Kandidát na delegáta: Bohumil Čambál, novozvolený predseda MO MS

Kandidát na náhradníka: Marian Vrbovský, novozvolený člen výboru MO MS

Keďže nebol vznesený iný návrh, členovia navrhnutých kandidátov schválili hlasmi všetkých prítomných hlasov MO MS. Proti 0, zdržal sa 0.

 1. Nakoľko výbor MS doteraz neschválil rokovací a volebný poriadok Valného zhromaždenia, členovia MO MS prijali uznesenie v tom zmysle, že splnomocňujú výbor MO MS, aby po schválení vyššie uvedených poriadkov navrhli v určenom termíne kandidátov do orgánov Matice slovenskej.
 2. Predsedkyňa návrhovej komisie Zita Šimonová predložila návrh na uznesenie, ktorý bol schválený hlasmi všetkých prítomných členov MO MS. Proti 0, zdržal sa 0.

Uznesenie je prílohou tejto zápisnice.

 1. Predsedajúca Valného zhromaždenia popriala novozvoleným orgánom MO MS veľa úspechov v nastávajúcom volebnom období. Poďakovala prítomným za účasť na Valnom zhromaždení, ktoré následne ukončila.

Na záver zaznela hymna Matice slovenskej „Kto za pravdu horí“.

 

Zapisovateľka: Anna  Klementová

 

Overovatelia: Tomáš Šimon                  …………………………………..

 

Magdaléna Čambálová   ……………………………………

 

Bohumil Čambál

predseda MO MS v Abraháme