Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 14 decembra, 2017

Významné výročia a jubileá obce Abrahám v roku 2016

1231   785.  výročie prvej písomnej zmienky o Abraháme

1266   750.   výročie ďalšej písomnej zmienky o Abraháme v listine Nitrianskej kapituly

1206   720.   výročie vypálenia Abrahámu tatárskymi hordami

1561   455.   výročie kanonickej vizitácie v Abraháme, pri ktorej bolo zistené, že

farnosť je opustená a cintorín pri kostole je úplne zničený

1596   420.   výročie, keď Šintavské panstvo, do ktorého patrila aj obec Abrahám,

prevzal do vlastníctva Stanislav Thurzo.

1626   390.   výročie povýšenia Mikuláša Esterházyho do grófskeho stavu

1746   270.   výročie vyhotovenia súsošia Sedembolestnej Panny Márie

1770   240.   výročie zriadenia nového cintorína, v tom čase mimo obce. V roku 1780  bol posvätený cintorínsky kríž a v roku 1782 sa v ňom začalo  pochovávať

1831   185.   výročie vypuknutia cholery v Abraháme. Cholere podľahlo za dva  mesiace 51 obyvateľov

1866   150.   výročie úmrtia Michala Esterházyho, majiteľa Tomášikovského panstva. Po jeho úmrtí sa z tohto panstva oddelili panstvá Bernolákovo

a Abrahám. Dedičia boli synovci po bratovi  – Karol, Anton a Ernest.  Abrahámske panstvo prišlo do vlastníctva Karola

1906   110.   výročie založenia Úverového družstva v Abraháme, ktorého  zakladateľom bol reverend Anton Brázda, vtedajší majcichovský kaplán

1921     95.   výročie zakúpenia druhého /väčšieho/ zvonu od výrobcu Hillera z Brna, na ktorom je nápis „Svätý Michal Archanjel, ochraňuj nás“. Posvätený

bol 5. mája 1921.

1931    85.   výročie zakúpenia nového organu z firmy Tuček z Kutnej Hory

1941    75.   výročie úmrtia mons. Dr. Michala Tareka, správcu farnosti

1941    75.   výročie príchodu Dr. Tomáša Stolára, správcu farnosti

1966   50.   výročie vybudovania garáže pri zdravotnom stredisku

– schválenia názvov ulíc, prečíslovanie domov

– vybudovanie panelovej cesty v Novej ulici

– likvidácia mlynského náhonu z Pavlíc

– zriadenie prevádzok dopravy a murárstva pri MNV

1971    45.   výročie zahájenia plynofikácie obce

1996    20.  výročie odkúpenia a rekonštrukcie zdravotného strediska

– likvidácia starých predajní Jednota

– prístavba kultúrneho domu

– inštalácia pamätnej tabule na kultúrnom dome

– zakúpenie sochy sv. Floriána

– reštaurovanie súsošia Sedembolestnej Panny Márie

– obnovenie tradičnej pobožnosti pri súsoší

2001    15.   výročie rekonštrukcie poľovníckej chaty

– udelenie čestného občianstva obce p. Eve Galandovej pri príležitosti

spomienkovej slávnosti 770. výročia

– vypracovanie a schválenie projektovej dokumentácie na stavbu

kanalizácie

2006    10.   výročie prepožičania názvu Základná škola Michala Tareka

– začiatok budovania kanalizácie

– rekonštrukcia súsošia Sedembolestnej Panny Márie

– výmena okien a dverí na staršej školskej budove

– zavedenie ústredného kúrenia v zdravotnom stredisku a v kultúrnom

dome /výmena gamatiek/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Významné výročia slovenských osobností

 

1856     160. výročie úmrtia Ľudovíta Štúra /18. január/ v Modre

 

1866     150. výročie úmrtia evanjelického superintendanta Karola Kuzmányho,

spoluzakladateľa Matice slovenskej s banskobystrickým biskupom Štefanom

Moyzesom. Bol prvým podpredsedom Matice slovenskej

 

1916     100. výročie úmrtia Svetozára Hurbana Vajanského, syna Jozefa Miloslava

Hurbana, spolupracovníka Ľudovíta Štúra kodifikátora slovenského jazyka.

Pracoval ako šéfredaktor Národných novín, redaktor časopisu Orol,

Slovenské pohľady a bol majiteľom a vydávateľom mesačníka Rodina

a škola v Martine. Písal poéziu a neskôr prozaické diela. V ťažkom období

maďarizácie bol jedným z tých slovenských vlastencov, ktorí pokračovali po

štúrovskej ceste národného uvedomenia Slovákov