Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 10 februára, 2023

Uznesenie z výročného zhromaždenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme, ktoré sa konalo dňa 4. februára 2023

A.

Výročné zhromaždenie schvaľuje:

1. Návrhovú komisiu v zložení: Mgr.Alena Beňová,Anna Čambálová ,Irena Barčáková
2. Správu o činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme za rok 2022
predloženú predsedníčkou Annou Klementovou
3. Správu o hospodárení Miestneho odboru MS v roku 2022 predloženú pokladníčkou
Teréziou Vrbovskou
4. Správu dozorného výboru predloženú Teréziou Vrbovskou
5. Plán činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme na rok 2023,
predložený podpredsedom Marianom Vrbovským

B.

Výročné zhromaždenie berie na vedomie:

1. Správu o stave členskej základne k 31.12.2022, predloženú Ing. Alfonzom
Čambálom

C.

Výročné zhromaždenie ukladá:

1. Predsedníčke a výborom Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme
zabezpečovať plnenie úloh prijatých v pláne činnosti na rok 2023 a priebežne
organizovať podujatia, ktoré sa navyše plánu činnosti vyskytnú v priebehu
ďalšieho obdobia a tiež plniť úlohy prijaté na vyšších matičných orgánoch.