Matica slovenská Abrahám
Stretnutie dôchodcov starších ako 65. rokov

Napísal: admin | 6 novembra, 2023

Stretnutie dôchodcov starších ako 65. rokov

V obci Abrahám je už dlhoročnou tradíciou, že sa stretávajú v rámci mesiaca
úcty k starším dôchodcovia starší ako 65. rokov. Nebolo tomu inak ani v tomto
roku, keď sa z celkového počtu 237 dôchodcov stretlo v kultúrnom dome v
Abraháme na pozvanie starostu obce Mgr.Tibora Ležoviča 123 dôchodcov.
V kultúrnom programe vystúpili žiaci materskej školy a základnej školy
Michala Tareka, ktorí si pod vedením pedagogických pracovníkov pripravili
pestrý kultúrny program.
V slávnostnom príhovore starosta obce Mgr. Tibor Ležovič poďakoval
seniorom za ich vykonanú prácu pre našu spoločnosť, poprial im do ďalších
rokov veľa zdravia,šťastia, lásky a spokojnosti v kruhu svojich najbližších, aby si
roky v dôchodku užívali v radosti zo svojich detí, vnúčat a pravnúčat.
Starosta obce Mgr.Tibor Ležovič po slávnostnom príhovore predniesol
prípitok.
Každý dôchodca obdržal darček a príjemným spestrením bola gratulácia
občanom, ktorí sa v roku 2023 dožili významného životného jubilea 75, 80, 85 a
90. rokov života.
Samozrejme, že boli medzi nimi aj naši matičiari, ktorí si spolu so starostom
obce urobili spoločné foto. Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme a prajeme
do ďalších rokov veľa zdravia, šťastia, lásky a pokoja v kruhu svojich blízkych.
Nechýbalo ani pohostenie pre všetkých prítomných a samozrejme kávička a
chutný koláčik, ktorý bol sladkou bodkou za našim stretnutím.
Veríme, že keď sa rok s rokom stretne, stretnú sa aj naši dôchodcovia na
ďalšom stretnutí.
Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám