Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 7 júla, 2021

Správa o činnosti MO MS za rok 2020

Miestny odbor MS v Abraháme začal rok 2020 veľmi aktívne, nakoľko sme už na 18.januára 2020 zvolali Výročné zhromaždenie MO MS, kde sme schválili plán činnosti na rok 2020 a zároveň si  pripomenuli aj 20. výročie založenia nášho MO Matice slovenskej.

Valné zhromaždenie  malo veľmi dobrý priebeh. Po pracovnej časti nasledovala slávnostná. S príhovorom vystúpil podpredseda MO MS Marian Vrbovský. Každý účastník obdržal Bulletin, ktorý sme vydali pri príležitosti 20. výročia založenia MO MS v Abraháme.

 • Predsedníčka spracovala zápisnicu a táto bola zaslaná spolu s ostatnými materiálmi Ústrediu MS v Martine.
 • Taktiež sme si splnili povinnosti voči Ústrediu Matice slovenskej, elektronicky bola spracovaná matričná kniha so stavom členov k 31.12.2019. Počet členov bol 104.
 • Predsedníčka sa zúčastnila na Základnej škole Michala Tareka prednesu poézie a prózy pod názvom „ Čaro slova“, kde odovzdala víťazom Bulletin pri príležitosti 20.výročia založenia MO MS v Abraháme a sladkosti. Zároveň napísala článok, ktorý bol zverejnený na webovej stránke MS Martin, našej matičnej stránke a v online novinách Abrahámčan.
 • nakoľko vzhľadom na korona vírus boli pozastavené aj v našej obci všetky akcie, MO MS v zmysle schváleného plánu činnosti nemohol akcie organizovať.
 • Nezúčastnili sme sa divadelného predstavenia, ani koncertu Kantiléna. Koncert Kantiléna bol presunutý na 2 október 2020, pokiaľ to situácia dovolí. Nakoniec bol aj tento termín zrušený a Kantiléna presunutá na rok 2021.
 • 4.2020 sme si pripomenuli 75. výročie oslobodenia našej obce Sovietskou armádou. Predsedníčka napísala článok, ktorý bol zverejnený v online novinách Abrahámčan a na matičnej stránke.
 • 5.2020 predsedníčka MO MS a starosta obce Ing.Igor Németh kládli vence k pomníku padlých bez účasti verejnosti. Slávnostná sv. omša za padlých v 1. a 2. svetovej vojne bola v kostole 10.5.2020.
 • 6.2020 sme sa vo veľkom počte zúčastnili brigády v Abrahámskom parku. Predsedníčka napísala článok, ktorý bol uverejnený na webe  MS Martin v sekcii správy z Trnavského kraja, na našej  matičnej stránke a online novinách Abrahámčan spolu s fotografiami, ktoré  urobil Marian Vrbovský.
 • 6.2020 bola na Rádiu Regina odvysielaná hodinová relácia o našej obci,pod názvom „Zvony nad krajinou“ jednotlivé časti tejto relácie nahrávali s redaktormi RTVS, rádio Regina  aj členovia výboru MO MS Bohumil Čambál – história obce, Marian Vrbovský – Abrahámsky park a Anna Klementová – činnosť MO MS v Abraháme. Relácia mala veľký úspech, nakoľko bola pekne redaktormi  spracovaná.
 • 7.2020 sa 14 matičiarov zúčastnilo koncertu na nádvorí kaštieľa v Galante. Koncertoval orchester TASTE OF BRASS, ktorí účinkuje aj na Kantiléne Karola Duchoňa. Koncert sa konal v rámci hudobných piatkov v Galante.

Vystúpenie malo veľmi dobrú úroveň, vypočuli sme si množstvo populárnych piesní v podaní sólistov orchestra, hlavne však piesne   Karola Duchoňa. Bol to veľmi pekný kultúrny zážitok. Koncert mal benefičný charakter a matičiari prispeli svojimi finančnými prostriedkami  za čo všetkým patrí srdečná vďaka.

 • Spoznaj Mikroregión 11 plus na kolesách, takto znela výzva pre cyklistov, ktorí sa registrovali na akciu dňa 19.9.2020 v Pustých Úľanoch. 3. ročník cyklopodujatia  organizovaný Mikroregiónom 11 plus sa v  tomto roku uskutočnil aj v našej obci.

Po prehliadke múzea sa účastníci cyklopodujatia presunuli do priestorov klubu matice, kde boli členovia Miestneho odboru Matice slovenskej s ochutnávkou pekárenských výrobkov. Zároveň im bola poskytnutá minerálka, ovocie a káva.

Orechovníky, makovníky, štrúdle, mriežkové jablkové rezy, strúhaný tvarohový koláč a rôzne slané pečivo, tyčinky, pagáčiky a maslové pečivo pripravili naše matičiarky, Emília Ležovičová,  Terézia Vrbovská, Magdaléna Čambálová, Milada Ivančíková a Anna Klementová na vlastné náklady. Patrí im za to srdečná vďaka.

 • Členovia výborov MO MS uvarili u predsedníčky kotlík matičiarskeho gulášu, ktorým pohostili takmer 30 matičiarov MO. Pozvaní boli tí, ktorí sa aktívne zapájajú do činnosti, zúčastňujú sa brigád a spoločných akcií.
 • Neorganizovali sme pravidelnú Vatru Ústavy, predsedníčka napísala článok, ktorý bol zverejnený na Abrahámskej stránke, matičnej a online novinách Abrahámčan, ktorým sme symbolicky „ Vatru Ústavy zapálili“.
 • Článok zverejnila aj webová stránka MS v Martine.
 • Zorganizovali sme celodenný výlet s návštevou zámku Červený Kameň, mesta  Modry, kde sme navštívili Modranský cintorín, hrob Ľudovíta Štúra, poklonili sa jeho pamiatke a položili venček. Na spiatočnej ceste bola zastávka na cintoríne v Majcichove, kde je pochovaný Ján  Palárik. Tu sme sa  poklonili jeho pamiatke a položili venček na hrob, nakoľko si v t.r. pripomíname 150. výročie jeho úmrtia. Ján Palárik pôsobil ako farár aj v našej farnosti, ktorá bola v minulosti filiálkou obce Majcichov. Na budove múzea v našej obci má  pamätnú  tabuľu.
 • Počas hodových dní sme sprístupnili verejnosti výstavu venovanú 20. výročiu vzniku MO Matice slovenskej v Abraháme. Výstava bola nainštalovaná na 22 paneloch, kde je zhrnutá činnosť MO MS vo fotografiách a texte za 20. uplynulých rokov.Na hodový pondelok si výstavku spojenú s prednáškou predsedníčky Anny Klementovej prezreli žiaci Základnej školy Michala Tareka v Abraháme v sprievode pedagogických pracovníkov. Výstavku si so záujmom prezrela aj delegácia matičiarov  MO MS Sládkovičovo.
 • V priestoroch klubu matice sme vyzdobili vianočný stromček a pred klubom matice bol rozsvietený tradičný vianočný strom. Poďakovanie patrí členom výborov, ktorí tieto práce zabezpečili.
 • Pri príležitosti 150. výročia úmrtia Jána Palárika bol zverejnený jeho životopis na matičnej stránke, online novinách Abrahámčan a na propagačnej tabuli pri kostole.

Epidemiologická situácia nám nedovolila zorganizovať a zúčastniť sa množstva ďalších akcií, avšak aj napriek tomu môžem konštatovať, že sme       boli v rámci možností veľmi aktívni.

Osobitne sa chcem poďakovať členom výborov a dnes budem konkrétna, najprv dámam: neb.  Margite Bučekovej,   Milade Ivančíkovej, Ing. Jane Takáčovej, Terézii Vrbovskej, pánom: Ladislavovi Bučekovi, Bohumilovi Čambálovi,  Jozefovi Ivančíkovi,   Stanislavovi Ležovičovi a Marianovi Vrbovskému, ktorí sa aktívne na činnosti MO MS podieľali počas celého roka. Manželom Vrbovským za aktualizovanie matičnej tabule na autobusovej zastávke pri kostole, podpredsedovi Marianovi  Vrbovskému za vyhotovenie fotografií pre členov MO MS, ktorí sa zúčastňovali v priebehu roka rôznych akcií.

Ďakujem Mgr. Tomášovi Hanuliakovi, ktorí 3 roky vykonával administrátora našej matičnej stránky.

Ďakujem poslancom OZ za schválenie dotácie z rozpočtu obce na našu činnosť, starostovi a pracovníkom obce za pomoc pri vydaní bulletinu pri príležitosti 20. výročia vzniku MO MS,  nášmu sponzorovi, družobným MO MS  za spoluprácu a podporu.

Ďakujem všetkým členom MOMS, ktorí sa v priebehu roka 2020 zúčastňovali rôznych  brigád organizovaných  v miestnom lese, pri výstavbe a demontáži pódia pri soche  Sedembolestnej Panny Márie, na kosení a úprave okolia kríža smerom na Hoste, výstavbe múru vo farskom dvore.

Osobitne ďakujem členom predsedníctva Matice slovenskej, ktorí sa pravidelne zúčastňujú našich valných zhromaždení a taktiež Domu Matice slovenskej v Galante za pozvania a organizačné zabezpečenie   kultúrnych podujatí. Bohužiaľ v minulom roku sa vzhľadom na epidémiu všetky  konať nemohli. Aj napriek tomu nám zostali nezabudnuteľné spomienky z minulých rokov.

Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám