Matica slovenská Abrahám
Správa o činnosti Miestneho odboru MS v Abraháme za rok 2017

Napísal: admin | 25 februára, 2018

Správa o činnosti Miestneho odboru MS v Abraháme za rok 2017

Vážené matičiarky, matičiari, milí  hostia

Na dnešnom výročnom zhromaždení budeme hodnotiť činnosť MO MS v Abraháme vykonanú v roku veľmi významných udalostí v živote Matice slovenskej.

Rok 2017 bol rokom, v ktorom sa uskutočnilo celoslovenské Valné zhromaždenie Matice slovenskej a tiež aj Valné zhromaždenie nášho MO MS v Abraháme.

Na Valnom zhromaždení boli prijaté úlohy pre činnosť MS pre štvorročné obdobie celoslovenského charakteru.

Na Valnom zhromaždení nášho MO MS sme prijali úlohy konkretizované na naše podmienky. Predsavzali sme si pokračovať vo zviditelňovaní a prehlbovaní úcty k našim národným buditeľom, významným osobnostiach, či už Abrahámskym rodákom alebo osobnostiam, ktoré dlhodobo v Abraháme pôsobili a výrazne prispeli k jej kultúrnemu, duchovnému, hospodárskemu  a spoločenskému rozvoju. Taktiež podieľať sa na znovu objavovaní a zachovávaní ľudových zvykov a tradícií, pripomínať významné udalosti zo života našich predkov a vývoja obce.

U mládeži podieľať sa na výchove k vlastenectvu, k láske k svojmu národu a hrdosti na svoju vlasť a svoju obec.

Z národných buditeľov sme si pripomenuli 200. výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana iniciátora uzákonenia štúrovskej písomnej slovenčiny, bojovníka za práva slovenského národa, prvého predsedu Slovenskej národnej rady ustanovenej v rokoch 1848-1849 počas slovenského povstania proti hausburgovskej monarchii, spisovateľa, novinára a jedného zo zakladateľov Matice slovenskej.

Ďalšie 200. výročie narodenia sme si pripomenuli u Andreja Radlinského rodoľuba, publicistu a zakladateľa Matice slovenskej a Spolku sv. Vojtecha.

V neposlednom rade sme si uctili aj Dr. Štefana Moyzesa banskobystrického biskupa, pedagóga, verejného činiteľa, kultúrneho pracovníka, zakladateľa Matice slovenskej a jej prvého predsedu od roku 1863.

V Abraháme narodených osobností sme si pripomenuli pri príležitosti 150. výročia narodenia kňaza Andreja Čambála, misionára, náboženského spisovateľa, dramatika ale najmä iniciátora a zakladateľa Abrahámskej farnosti.

V pláne činnosti MO MS Valné zhromaždenie schválilo 21. hlavných úloh. Už teraz môžem s uspokojením prehlásiť, že všetky úlohy boli úplne bezozbytku splnené a v priebehu správy sa o nich podrobnejšie zmienim. Vo svojej správe chronologicky pripomeniem jednotlivé akcie a podujatia, ktoré sme organizovali, ktorých sme sa zúčastnili na pozvanie našich družobných MO MS, prípadne iných organizácií, kultúrnych a spoločenských inštitúcií.

Táto správa bude zároveň aj kontrolou plnenia prijatých hlavných úloh o ktorých som sa pred malou chvíľkou zmienil.

Už 8.januára sme sa zúčastnili Trojkrálového koncertu v kostole sv. Michala v Cíferi, na ktorom vystúpila dychová hudba z moravského Kyjova aj s populárnym spevákom Frantom Uherom, často vystupujúcim v televízii Šláger.

Vznik Slovenskej republiky – 24. výročie sme oslávili na Novoročnom koncerte v DMS v Galante, kde slávnostný príhovor predniesla riaditeľka DMS Bc. Zlatica Gažová a v kultúrnom programe vystúpila dychová hudba Kesanka účinkujúca pri DMS v Šuranoch.

Divadelného predstavenia Ťapákovci od autorky Boženy Slančíkovej Timravy sme sa zúčastnili dňa 20.februára v Divadle Jána Palárika v Trnave.

Osláv Medzinárodného dňa žien sa v Dome kultúry v Trnave 27. februára zúčastnilo 18 našich matičiarov. Na oslavách okrem príhovorov predsedu vlády SR a ďalších ministrov vystúpili v kultúrnom programe skupiny La Gioia, Modus a Čarovné ostrohy.

V rovnaký deň  18.marca sa uskutočnili Valné zhromaždenia MO MS v Cíferi a Veľkých Úľanoch našich dlhoročných družobných matičných organizácií. Takže nám nezostávalo nič iné, ako vytvoriť dve delegácie, aby sme si u oboch splnili milú povinnosť. Dobre nám padlo, keď sme v oboch organizáciách počuli, že si vážia vzájomnú spoluprácu, ktorá má veľký vplyv na skvalitňovaní činnosti vo všetkých družobných MO MS. Veľa vecí sme si jedni od druhých odpozorovali, poučili sa a rozšírili svoju činnosť o ďalšie krásne podujatia.

Už o týždeň 25. marca organizoval Valné zhromaždenie aj náš MO MS, ktoré poctil svojou prítomnosťou aj predseda Dozorného výboru MS JUDr. Štefan Martinkovič, PhDr. Libuša Kľučková a ďalší významní hostia vrátane delegácií našich družobných MO MS z Cífera a Veľkých Úľan. Na Valnom zhromaždení sme zhodnotili veľmi bohatú činnosť za 4 roky od predchádzajúceho volebného obdobia a tiež dosiahnuté výsledky. Potešilo nás, že našu prácu veľmi vysoko hodnotil aj predseda DV  MS JUDr. Štefan Martinkovič aj starosta obce Ing. Igor Németh.

Valné zhromaždenie si zvolilo výbor MO MS a Dozorný výbor na ďalšie volebné obdobie a prijalo nové úlohy naväzujúce na doterajšiu činnosť. Zaviazali sme sa aj v budúcnosti udržiavať a rozširovať vzájomnú spoluprácu s našimi družobnými MO MS v Cíferi a Veľkých Úľanoch.

Už tradične poveril starosta obce Ing. Igor Németh našich matičiarov reprezentáciou našej obce na tradičnej a veľmi populárnej Prehliadke a ochutnávke jedál starých materí, ktorej 16. ročník sa uskutočnil v obci Pavlice dňa 1. apríla. Na Prehliadke sa zúčastnilo 10 našich matičiarok – vystavovateliek so svojimi tradičnými jedlami. V tomto roku sa 17. ročník uskutoční v našej obci a je potrebné sa dobre pripraviť, aby sme udržali vysokú úroveň tohto podujatia.

V apríli už tradične sa naši matičiari zúčastňujú na podujatí organizovanom DMS Galanta v Galante „Kantiléna“. Je to spomienkový večer na speváka populárnej piesne Karola Duchoňa, na ktorom vystupujú s interpretáciou Duchoňových piesní populárni speváci a tiež začínajúci mladí speváci populárnej piesne. Kantiléna sa teší veľkej obľube divákov a naši matičiari nechýbali na žiadnom  ročníku.

Už na druhý deň 22.apríla sme mali objednaný autobus na spoločný zájazd so žiakmi Základnej školy Michala Tareka na Devínske slávnosti spojené s návštevou pamätníka Milana Rastislava Štefánika v Ivanke pri Dunaji a prehliadky Bratislavského hradu. Autobus aj na žiadosť riaditeľstva ZŠ M.Tareka aj z vlastného uváženia pre veľmi nepriaznivé počasie sme museli na poslednú chvíľu odvolať.

Koncertu 32. ročníka Cíferskej hudobnej jari, ktorý sa uskutočnil dňa 23.apríla v kostole sv. Michala v Cíferi boli účastníkmi aj naši matičiari. Na koncerte vystúpilo aj hudobné teleso Bratislavské gitarové kvarteto.

Dňa 25.apríla sa v Divadle Jána Palárika v Trnave uskutočnil Galaprogram pri príležitosti 195. výročia narodenia Jána Palárika, ktorý organizoval Trnavský samosprávny kraj, divadlo Jána Palárika a občianske združenie Životnými cestami Jána Palárika. Na podujatí nechýbali ani  členovia nášho MO MS.

O 3 dni neskôr 29. apríla sa uskutočnili 2.dňové oslavy 195. výročia narodenia Jána Palárika priamo v jeho rodisku v Rakovej. Obec Raková zorganizovala slávnosť na veľmi vysokej kultúrno spoločenskej úrovni. V rámci osláv sa uskutočnila spomienková sv. omša, kladenie vencov k jeho pomníku na námestí a k pamätnej tabuli na rodnom dome, výstavy, divadelné predstavenie, vystúpenia folklórnych súborov, oceňovanie starostov z Palárikovských obcí a ďalšie sprievodné akcie. Na oslavách vystúpila aj FS Jatelinka a na poverenie starostu obec reprezentovala skupina 14 matičiarov.

MO MS organizoval v spolupráci s obcou, farským úradom, ZŠ M.Tareka a FS Jatelinka tradičné kladenie vencov k pomníku padlých Abrahámskych vojakov v 1. a 2. svetovej vojne. Kladeniu vencov predchádza spomienková sv. omša, ktorej priebeh organizovala so správcom farnosti Martinka Bilčíková.  Každým rokom sa slávnosti zúčastňuje väčší počet občanov.

V dňoch 9. a 10. mája si  11 našich členov zorganizovalo  výlet do mesta Košic, kde si prezreli kultúrne pamiatky, múzeá a renovované centrum Košíc. Na spoločný výlet im zostali len pekné spomienky a fotodokumentácia, ktorá je zverejnená aj  na matičnej   stránke.

Na pozvanie MO MS Veľké Úľany sa naši matičiari zúčastnili dňa 20. mája spomienkovej slávnosti organizovanej pri príležitosti 70. výročia návratu Slovákov do vlasti otcov. Slávnosť obsahovala pobožnosť v evanjelickom chráme božom, kladenie vencov k pamätnej tabuli a slávnosť v Dome služieb, ktorá obsahovala genézu Slovákov z dolnej zeme a príchodu na Slovensko, predloženú predsedom MO MS Veľké Úľany Michalom Garajom a kultúrny program.

Dňa 17. júna sa 21. našich matičiarov zúčastnilo spoločne s matičiarmi z Pustých Úľan Myjavských folklórnych slávností, ktoré mali vysokú kultúrnu úroveň.

Naši matičiari nechýbali ani na súťaži vo varení gulášu organizovanej obcou Abrahám dňa 15. júla v športovom areáli pod názvom „ Abrahámsky kotlík“.

Členovia nášho MO MS sa pravidelne zúčastňujú na pozvanie DMS v Galante a MO MS Galanta slávnosti pod názvom Vatra zvrchovanosti, ako spomienku na prijatie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky  prijatej SNR dňa 17. júla. Podujatia, na ktorom vystúpili s príhovormi predseda Matice slovenskej Ing. Marian Tkáč a predseda TT SK Ing. Tibor Mikuš sa zúčastnilo 8 členov nášho MO MS dňa 21. júla.

Starosta obce požiadal  MO MS aby naši členovia reprezentovali  obec na pravidelnej návšteve Rezbárskeho dňa v Štiavnických baniach, ktorý sa uskutočnil dňa 22. júla. Spoločne s členmi občianskeho združenia Životnými cestami Jána Palárika z Majcichova a Opoja sme položili okrem v Štiavnických Baniach vence aj k jeho pomníkom v Hronských Kľačanoch a v Starom Tekove, kde sme boli tunajšími starostami veľmi srdečne privítaní a pohostení. Tohto podujatia sa zúčastnilo 12 našich členov.

Veľmi významnou udalosťou matičiarov Trnavského samosprávneho kraja bolo organizovanie Národných matičných slávností, ktoré sa uskutočnili v dňoch 7. až 10. septembra. Toto organizačne a finančne náročné podujatie sa mohlo uskutočniť len vďaka pomoci najmä TTSK, mesta Trnavy, arcibiskupského úradu, trnavských vysokých škôl, evanjelickej cirkvi a samozrejme Matice slovenskej a veľkého počtu dobrovoľníkov. Členom organizačného výboru bol aj predseda nášho MO MS. Na slávnosti vystupovalo vyše tisíc folkloristov a medzi nimi aj FS Jatelinka. Obsahom slávností boli tiež športové súťaže, škola remesiel pre deti, vyhodnotenie literárnych súťaží, kladenie vencov k pomníkom Jána Palárika, Antona Bernoláka, Štefana Moyzesa, M.R. Štefánika, besedy, konferencie, rôzne výstavy a ďalšie akcie ako sadenie lipy Andreja Radlinského, matičnej lipy a pod. Naši matičiari sa zúčastnili výstavy krojov, dobových kostýmov, panteonu bust významných osobností a záverečného koncertu Národných matičných slávností v divadle Jána Palárika.

Matičiari nášho MO MS tak, ako aj v predchádzajúcich rokoch sa zúčastnili organizačných prác pri príprave tradičnej pobožnosti pri súsoší  Sedembolestnej Panny Márie, najmä pri montáži a demontáži pódia.

Členovia nášho MO MS sa zúčastnili dňa 24. septembra otváracieho koncertu 20. ročníka Jesenného cyklu koncertov, na ktorom vystúpil vynikajúci 90 členný súbor z Nórska.

Veľkou výzvou pre MO MS bolo organizovanie spomienkovej slávnosti zameranej na 150. výročie narodenia nášho rodáka, kňaza  S.J.  Andrea Čambála, kazateľa, misionára, náboženského spisovateľa.

Členovia výborov usilovne hľadali a získavali písomné, fotografické materiály, nakoľko si zaumienili, že formou výstavy a informačného bulletinu priblížia život tejto osobnosti širokej verejnosti. Za získanie mnohých materiálov patrí poďakovanie príbuzným Andreja Čambála Danielovi Parákovi a Márii Čambálovej.

Spomienková slávnosť sa uskutočnila počas Abrahámskych hodov, aby bola dostupná čo najväčšiemu počtu návštevníkov.

Počas hodovej sv. omše správca fary vyzdvihol najmä jeho zásluhy pri zakladaní Abrahámskej farnosti a výstava bola prístupná pre návštevníkov počas hodových dní. Výstavu navštívilo veľa záujemcov a ceníme si skutočnosť, že výstavu navštívili celé triedy ZŠ M.T. aj s pedagógmi. Návštevníci obdržali aj 8 stránkový bulletin, ktorý pomerne podrobne popisoval jeho život a prínos pre cirkevný život v Abraháme i na Slovensku.

Súčasťou tejto výstavy bola v menšom rozsahu aj výstava písomných a fotografických materiálov zameraná na správcov školy Alojza Poppyho, Jána Pucharta a učiteľku Emíliu Riegelovú, ktorí sa výrazne zaslúžili o vzdelanostný, kultúrny a spoločenský rozvoj obce.

Dňa 12. októbra sa 16. matičiarov vybralo na národnopoznávací zájazd po pamätných miestach slovenského národa. V Ivanke pri Dunaji pri mohyle si uctili pamiatku M. R. Štefánika, prezreli si Bratislavský hrad a v ňom inštalované výstavy, hradné záhrady, budovu NR SR, Slavín a nakoniec aj starobylý  Devín. Za pekného počasia si priniesli veľa trvalých zážitkov.

Na tradičnom čistení cintorínskych priestorov pred sviatkom zosnulých sa zúčastnilo 13 členov MO MS.

Naši matičiari nechýbali ani na spomienkovej slávnosti dňa 29. októbra vo Veselom, kde sa uskutočnila slávnostná sv. omša za Štefana Moyzesa, zakladateľa MS a jej prvého predsedu, banskobystrického  biskupa, pri príležitosti 220. výročia jeho narodenia vo Veselom. Po príhovore predsedu MS, predsedu TT SK a starostky obce sme položili vence k jeho pamätníku v parku pri kostole.

Na  pozvanie MO MS z Veľkých Úľan sa naši matičiari zúčastnili nimi organizovaného podujatia pod názvom Ochutnávka sladkých a slaných dobrôt. Pri širokom sortimente uvedených múčnikov, zabíjačkových špecialít, dobrom víne a vystúpení speváckeho súboru Pustokerčanka bola v sále výborná atmosféra a naši matičiari tam prežili príjemné nedeľné popoludnie medzi našimi dlhoročnými priateľmi.

Na pozvanie MO MS v Sládkovičove sa naši členovia v novembri zúčastnili pásma poézie a hudby pod názvom“ Zrkadlenie duší“, ktoré bolo venované Božene Slančíkovej Timrave pri príležitosti 150. výročia jej narodenia. Vystúpili žiaci a pedagógovia Základnej umeleckej školy v Sládkovičove.

Najväčšou udalosťou v matičnom dianí bolo Valné zhromaždenie Matice slovenskej, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 10. a 11. novembra v Liptovskom Mikuláši. Z nášho MO MS sa zhromaždenia zúčastnil podpredseda Marian Vrbovský. Veľkého uznania sa dostalo nášmu MO MS, keď  ho predseda v hlavnej správe pred vyše 400 delegátmi zaradil medzi najlepšie na Slovensku. Za nového predsedu MS bol zvolený JUDr. Marian Gešper a za predsedu DV MS staronový predseda  JUDr. Štefan Martinkovič. Z piatych kandidátov nášho kraja bola zvolená len PhDr. Libuša Kľučková, ktorá bola zvolená aj do predsedníctva MS.

Mikulášske posedenie členov MO MS v Abraháme sa uskutočnilo dňa 2. decembra za slušnej účasti členskej základne. Okrem kultúrneho programu boli členovia oboznámení o živote a diele osobností slovenského národa, ktorých významné výročia narodenia , 200. rokov Jozefa Miloslava Hurbana, Andreja Radlinského, 220. výročie narodenia Štefana Moyzesa a 150. výročie narodenia Andreja Čambála sme si v priebehu roka pripomínali. Posedenie bolo aj príležitosťou na uhradenie členských príspevkov na rok 2018 a rozhovory pri dobrej kapustnici a varenom víne.

Po Mikulášskom posedení  dňa 3. decembra v klube matice sa zišli deti z Abrahámu a detského domova Sereď, aby spoločne  s rodičmi a starými rodičmi pripravili ozdoby na vianočný stromček pred budovou múzea. Po ozdobení stromčeka bol tento slávnostne rozsvietený.

Náročnou akciou bola aj výstava betlehemov a vianočných symbolov, ktorá sa uskutočnila v matičnom klube v dňoch 9. až 11. decembra a tešila sa veľkému záujmu návštevníkov medzi ktorými nechýbali opäť celé triedy materskej a základnej školy Michala Tareka. Veľmi sme vďační aj ostatným občanom, ktorí neváhali na výstavu zapožičať skutočne skvelé betlehemy, bez obavy o ich poškodenie ako i zapožičanie iných vianočných symbolov, alebo darovanie vianočného pečiva. Betlehemov sa sústredilo  spolu 53 kusov.

Naši matičiari navštívili 17. decembra v Cíferi v kostole sv. Michala vianočný koncert, na ktorom vystúpil vynikajúci Katedrálny zbor sv. Martina z Bratislavy. Zároveň si prezreli v Dome kultúry výstavu vianočných symbolov, betlehemov, vianočného pečiva, vianočných pohľadníc, obrazov a ďalších predmetov, ktorú zorganizoval MO MS v Cíferi pod názvom „Čaro Vianoc“.

V predvianočnom čase bola na internete zriadená nová webová stránka  Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme, ktorá bola zároveň vianočným darčekom pre našich členov. Stránku matice nájdete pod názvom: www.maticaslovenskaabraham.sk.

Poslednou akciou, ktorú zorganizoval MO MS v roku 2017 bolo dňa 31. decembra zhromaždenie občanov pred Obecným múzeom. Približne 40 účastníkov si pripomenulo 25. výročie vzniku Slovenskej republiky. Po odznení štátnej hymny predseda MO MS vo svojom príhovore priblížil prítomným cestu Slovenska k svojej samostatnosti.

Keď ste pozorne počúvali správu, tak ste počuli aj odpoveď na plnenie hlavných úloh, ktoré sme prijali pred rokom na Valnom zhromaždení.

Treba ešte pripomenúť, že naši  matičiari sa počas roka 4 krát zúčastnili brigádnických prác na udržiavaní farskej záhrady a ďalších brigád s členmi komisie OZ pri čistení miestneho lesa, osádzania informatívnych tabúľ v priestore a ďalších aktivít organizovaných spoločenskými organizáciami v obci.

Výbory MO MS sa v priebehu roka zišli 9 krát na svojich oficiálnych zasadnutiach, ale aj viac krát pri kontrole plnenia úloh pred každou organizovanou akciou. Predseda MO MS sa pravidelne ako podpredseda Krajskej rady MS Trnavského kraja zúčastňoval  jej zasadnutí, z ktorých prinášal aktuálne informácie z vyšších matičných orgánov na zasadnutia výborov MO MS v Abraháme.

V dosiahnutých výsledkoch sa skrýva neúnavná obetavá práca všetkých členov výborov, ktorí v priebehu roka obetovali veľa času zo svojho voľna v prospech zdarného výsledku každého podujatia a často i finančnej a materiálnej pomoci.

Za ich obetavú prácu a veľký podiel na úspechoch dosiahnutých nielen v roku 2017 ale aj v rokoch minulých im vyslovujem srdečné poďakovanie a verejné uznanie. Poďakovanie si zaslúžia aj členovia výborov, ktorí svojimi článkami o činnosti MO MS prispievali do Abrahámskych novín a regionálnych časopisov ako aj aktualizáciu matičnej informačnej tabule a reprezentáciu obce na Prehliadke a ochutnávke jedál starých materí, na podujatiach v Rakovej, Štiavnických Baniach, vo Veselom a pod.

Ďakujeme aj vedeniu obce za finančnú podporu a spoluprácu pri spoločne organizovaných podujatiach ako i bezplatné poskytovanie miestnosti na klubovú činnosť a kultúrneho domu na matičné podujatia.

Dobrá spolupráca pokračuje aj so Základnou školou Michala Tareka. I keď sa neuskutočnil spoločný zájazd po pamätných miestach, stretávali sme sa so žiakmi, ktorí svojim kultúrnym vkladom spestrovali matičné podujatia a zúčastňovali sa poriadaných výstav v klube matice.

Pochopenie sme vždy našli aj u správcu farnosti Mgr. Vladimíra Kiša. Vždy sme sa stretli u neho s ústretovosťou a porozumením pri organizovaní spoločných podujatí.

Dobré vzťahy pokračujú aj s FS Jatelinka. Takmer všetci členovia sú aj členmi MO MS.

Pre nás neoceniteľný je i kontakt s Domom Matice slovenskej v Galante a s jeho riaditeľkou Bc. Zlaticou Gažovou, ktorá udivuje neskutočne širokou škálou aktivít v skromných finančných podmienkach.

Veľmi prínosná pre náš MO MS je družobná spolupráca s MO MS v Cíferi a Veľkých Úľanoch. Pri vzájomných stretnutiach na rôznych podujatiach sme sa o mnohom vzájomne poučili, mnohé veci odpozorovali, čím sme si aj my rozšírili svoju činnosť.

Skúsenosti a informácie čerpáme aj z Krajskej rady MS vedenej predsedníčkou PhDr. Libušou Kľučkovou, cez ktorú sa dozvedáme o rokovaniach výboru Matice slovenskej.

Veľké naše poďakovanie patrí aj  čestnému členovi nášho MO MS Mgr. Štefanovi Murárikovi za jeho nemalú finančnú podporu aj vďaka ktorej sme mohli organizovať aj finančne náročnejšie akcie.

Vďaka patrí aj nášmu dlhoročnému priateľovi a sponzorovi p. Milanovi Kráľovičovi, ktorý nás už roky zásobuje divinou, z ktorej je pripravené aj dnešné pohostenie.

Vďaka patrí aj všetkých ostatným členom, ktorí  sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na dosiahnutých úspechoch v roku 2017 a tiež aj členom, ktorí sa vzhľadom na svoj vek alebo zdravotný stav nemohli týchto aktivít osobne zúčastniť,  ale prejavili svoju podporu a spolupatričnosť.

Záverom Vám prajem veľa zdravia, osobného šťastia, pohodu v rodinnom živote a veľa pekných dní prežitých v spoločnosti členov MO MS v Abraháme.

 

Bohumil Čambál, predseda MO MS v Abraháme