Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 10 februára, 2023

Správa o činnosti MO Matice slovenskej v Abraháme v roku 2022

Miestny odbor MS v Abraháme bol aj v roku 2022 aktívny, nakoľko sme
zorganizovali a zúčastnili sa množstva rôznych podujatí. Výbor MO Matice
slovenskej spolu s dozorným výborom zasadal v roku 2022 10 krát. Všetky
zápisnice zo zasadnutí sú založené v dokumentácii a zároveň boli zaslané aj na
Ústredie Matice slovenskej Martin. Okrem pravidelných zasadnutí zasadal podľa
potreby, vždy, keď to situácia vyžadovala.
– Taktiež sme si splnili povinnosti voči Ústrediu Matice slovenskej, elektronicky
bola spracovaná matričná kniha so stavom členov k 31.12.2021, ktorá bola
zaslaná Ústrediu Matice slovenskej. Počet riadnych členov bol 91.
– Ústrediu Matice slovenskej bola zaslaný ročný príspevok vo výške 45,50 Eur.

– Zároveň bol spracovaný Výkaz o činnosti miestneho odboru za rok 2021
a tento zaslaný Ústrediu MS.
– Na web stránku MS sme zaslali 12 príspevkov o činnosti nášho odboru, ktoré
boli zverejnené.
– V spolupráci s OZ Aguila sme 12.marca zorganizovali tak, ako každoročne
brigádu na čistení prístupovej cesty do miestneho lesa, čistenie starého
kúpaliska, prístup ku krížovej ceste. Brigády sa zúčastnilo celkom 21
matičiarov.
– Predsedníčka MO MS pripravila životopis Jána Palárika, ktorý bol zverejnený
na matičnej stránke a na matičnej tabuli. 24.4.2022, sme uskutočnili
spomienku pri príležitosti 200. výročia narodenia Jána Palárika v klube MO
MS. O 10,30 hod. bola sv. omša v rím. kat. kostole, odslúžil ju d.p. Ondrej
Chrvala, popoludní o 15,00 hod. sme položili venček k pamätnej tabuli Jána
Palárika na múzeu, kde mal príhovor člen výboru Bohumil Čambál. Účastníci
kladenia venca boli pozvaní do klubu matice, kde predsedníčka prečítala
životopis Jána Palárika a zároveň bola pripravená výstavka jeho diel, kníh
a rôznych brožúr o Jánovi Palárikovi. Na záver boli účastníci spomienky
pozvaní na čašu vína.
– 27.4.2022 sa predsedníčka zúčastnila osláv 200. výročia narodenia Jána
Palárika v Majcichove. O akcii podrobne informovala všetkých prítomných
členov výborov na zasadnutí.
– V priestoroch kultúrneho domu sme 30.4.2022 za účasti členov a hostí
pripravili výročné zhromaždenie, ktorého sa zúčastnil aj tajomník MS –
Mgr.Peter Schvantner a zároveň riaditeľ Domu Matice slovenskej v Galante.
Poďakovanie patrí všetkým matičiarom za aktívnu pomoc pri príprave VZ,
príprave kultúrneho domu, obsluhe a jeho uprataní po skončení zasadnutia, ktoré
sa uskutočnilo bez akýchkoľvek problémov na veľmi dobrej úrovni. Zápisnica z VZ
bola zaslaná na Ústredie MS.
– Členovia MO MS sa zúčastnili 8.5.2022 na sv. omši venovanej padlým
spoluobčanom v 1. a 2. svetovej vojne. Potom sme kládli vence k pomníku

padlých pri kostole. Starosta obce Ing. Igor Németh za Obec Abrahám a Anna
Klementová, predsedníčka MO MS v Abraháme za Maticu slovenskú.
– 3.6.2022 sa zúčastnili 4 matičiari brigády v miestnom lese, kde kosili okolie
okolo „stromu Makrula“, nakoľko tu bola natáčaná relácia redaktorom
z RTVS Bratislava. Matičiari sa zároveň starajú každoročne aj o okolie Kríža
smerom na Hoste, kde pravidelne viac krát do roka kosia trávu a upravujú
okolie prícestného kríža.
– Pre najaktívnejších členov MO, ktorí sa zúčastňujú brigád v lese a v obci
Abrahám, ako aj ostatných akcií bola 9.6.2022 opekačka. Účasť 25 členov
MO MS.
– 15.6.2022 na základe organizačného harmonogramu sme sa zúčastnili
jednodňového výletu do Arboréta Mlyňany a Topoľčianok v počte 12 členov.
Predsedníčka napísala článok a tento bol zverejnený na našej matičnej stránke,
online novinách Abrahámčan a na stránke Matice slovenskej Martin. Fotografie
vyhotovil Marian Vrbovský.
– 17.6.2022 sa matičiari zúčastnili festivalu piesní Karola Duchoňa v Galante –
Kantiléna v celkovom počte 13 členov. Predsedníčka napísala článok a bol
zverejnený na našej matičnej stránke, online novinách Abrahámčan a na
stránke Matice slovenskej Martin. Fotografie zabezpečil Marian Vrbovský.
– 8.7.2022 sa matičiari zúčastnili na základe pozvania MO MS v Galante a Domu
MS Galanta Vatry zvrchovanosti v átriu Domu MS v  celkovom počte 21.Článok
z akcie napísala predsedníčka na matičnú stránku, online noviny Abrahámčan
a zároveň bol zaslaný na stránku MS Martin. Foto zabezpečil Marian Vrbovský.
– 16.7.2022 – zúčastnili sme sa súťaže vo varení gulášu – vedúca družstva
Magdaléna Čambálová. Navarili sme chutný guláš, ktorým sme pohostili
všetkých matičiarov, ktorí boli v priestoroch športového areálu. Matičiarky
zároveň napiekli sladké a slané koláče, ktorými pohostili množstvo účastníkov
tejto akcie. Akciu varenia gulášu hodnotím veľmi dobre, výborná nálada,
kvalitný guláš, príjemné posedenie v kruhu blízkych a priateľov. Taktiež z tejto
akcie predsedníčka napísala článok na matičnú stránku, online noviny
Abrahámčan a na web MS Martin.Foto Marian Vrbovský.
– 30.7.2022 – Rezbársky deň v Štiavnických baniach – zúčastnili sa matičiari
v počte 14 a FS Jatelinka,ktorý tu vystúpil s kultúrnym programom. Za obec
Abrahám kládla veniec po slávnostnej sv. omši v Štiavnických Baniach Anna
Klementová, predsedníčka MO MS. Obec Majcichov a Združenie životnými
cestami Jána Palárika kládli vence v Starom Tekove a v Hronských Kľačanoch
k pomníku Jána Palárika.Článok napísala predsedníčka, foto matičný fotograf.
– 31.8.2022 v súčinnosti s Obcou Abrahám sme zorganizovali v priestoroch
športového areálu Vatru Ústavy.
Pozvánky boli členmi výborov MS roznesené do jednotlivých domácností a tieto boli
zlosovateľné. MO MS daroval šampanské a klobásy, POD darčekové balenie vína
a obec Abrahám reklamné predmety . Do tanca a na počúvanie hral DJ Igor Baďurík .
Akcia mala veľmi dobrú úroveň, nakoľko nám prialo aj počasie a bola vysoká účasť.
Z pozvaných hostí prijali pozvanie MO MS Veľké Úľany s predsedom Michalom

Garajom, d.p. Ondrej Chrvala, správca farnosti a čestný člen MO MS Mgr.Štefan
Murárik a manželkou. Článok napísala predsedníčka, foto Marian Vrbovský.
– 3.12.2022 sme pre našich členov pripravili v kultúrnom dome Mikulášske
posedenie. Nechýbala matičiarska kapustnica, varené vínko a zákusky.
S kultúrnym programom s vianočnou tematikou vystúpil tanečný krúžok
Základnej školy Michala Tareka v Abraháme. Bol to veľmi pekný kultúrny
zážitok. Článok napísala predsedníčka, foto Marian Vrbovský.
– 5.12.2022 v priestoroch pred klubom matice členovia výborov pripravili
osvetlenie vianočného matičného stromu, aby počas vianočných sviatkov robil
radosť našim spoluobčanom
– 10.12.2022 sa 20 našich matičiarov zúčastnilo divadelného predstavenia
v divadle Jána Palárika v Trnave venovaného 200.výročiu narodenia Jána
Palárika – Palárik /a to jeho teátro/. Bol to veľmi pekný kultúrny zážitok.
Článok predsedníčka, foto Marian Vrbovský.
– 31.12.2022 sme sa v spolupráci so starostom obce podieľali na koncoročnej
akcii, kde sme si pripomenuli 30. výročie vzniku Slovenskej republiky
a zároveň privítali Nový rok 2023.
Vážení hostia, milí matičiari
Tento priestor chcem venovať zhodnoteniu projektu, ktorý nás zamestnával počas
celého roka a to výstavba betlehemu v našej obci v priestoroch pred klubom matice.
S myšlienkou výstavby betlehemu v našej obci prišli členovia výboru už počas
vianočných sviatkov v roku 2021.
– 11.december 2022 bol pre našu obec sviatkom, nakoľko bol Abrahámsky
betlehem požehnaný a otvorený pre verejnosť. Poďakovanie patrí všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom o tento projekt pričinili. Matičiari odpracovali
vyše 350 brigádnických hodín, nespočetné množstvo hodín venovali nákupom
materiálu, pretože sme veľa krát nakupovali v Trnave, Galante, Bratislave,
v Starom Ohaji.
Všetky cestovné náklady pri výstavbe betlehemu boli financované z matičných
prostriedkov. 120 rodín z  našej obce sa zároveň podieľalo na zbierke, z ktorej boli
financované postavy a vnútorné vybavenie betlehemu. Materiál, teda drevo a šindeľ
boli financované z prostriedkov obce Abrahám. Všetka práca na výstavbe betlehemu
bola odborníkmi vykonaná zdarma, platili sme
iba za materiál. Nakoľko však drevo a ostatný materiál veľmi zdraželi, využili sme
ponuku našich obyvateľov, aby sme urobili zbierku a z týchto prostriedkov betlehem
dotiahli do úplného dokončenia. Zbierka je riadne evidovaná, presne podľa toho kto
prispel, akou sumou. Výdavky sú vydokladované pokladničnými dokladmi, doložené
v dokumentácii. O všetkých výdavkoch sú informovaní členovia výborov MO MS,
ktorí sa aj pravidelne na jednotlivých prácach podieľali. Súčasťou betlehemu bol
plánovaný aj adventný veniec. Nakoľko bol umiestnený v priestoroch pred kostolom
v tomto roku plánujeme vyhotoviť adventný veniec väčších rozmerov aj v centre obce.
Navyše bol vykonaný náter a očistenie celej ohrady obecného múzea, za čo patrí
poďakovanie našim matičiarkam a matičiarom.Terézii Vrbovskej, Anne Čambálovej,

Jozefíne Dobišovej, Magdaléne Čambálovej, Bohumilovi Čambálovi a Petrovi
Masárovi.
Nedá mi nespomenúť tých, ktorí sa najviac podieľali na tomto projekte. Z odborníkov
to bol Vladimír Žgančík /zhotovenie základu stavby betlehemu/, Michal Kaša /dvere
na betleheme/ , Rudko Kollár /2 anjeli s trúbkami, vianočná hviezda a koruna pre
jedného z kráľov/, Jozef Bacigál zabezpečil / nápis sláva Bohu na výsostiach/,
Ing.Robert Dlugoš /jasličky s Jezuliatkom/, Oto Lichner /osol a kravička/, Ivetka
Šnóriková /oblečenie pre jednotlivé postavy/, Mgr.Erika Košková /stvárnenie tváre 2
kráľov/, Andrea Hatiarová /tvár kráľa/, Shay Hatiarová /tvár sv. Jozefa/, Isabela
Jambrichová /tvár pastiera/. Zobrazenie hlavy panny Márie venovala rodina
Košková.
Všetci menovaní boli pozvaní po požehnaní betlehemu do klubu matice, kde im
predsedníčka MO poďakovala za vykonanú prácu a matičiarky tu pripravili aj malé
pohostenie na priateľské posedenie.
Veľké ďakujem patrí tým, ktorí sa od začiatku podieľali na výstavbe betlehemu.
Z nematičiarov Peter Parák, Eduard Kopáčik a Ing. Peter Koška, poslanec OZ, ktorý
zároveň spracoval všetku potrebnú dokumentáciu pre drobnú stavbu. Písomný súhlas
s umiestnením stavby sme dostali od spoločného stavebného úradu – Obce Hoste.
Z matičiarov Marian Vrbovský, Ladislav Buček, Ing. Alfonz Čambál, Jozef Ivančík,
Peter Horník, Tomáš Šimon, Dušan Dobiš. Náš matičný fotograf Marian Vrbovský
zabezpečoval pravidelne fotografie z výstavby betlehemu, tieto si môžete pozrieť aj na
výstavke, ktorá je na paneloch. O priebehu výstavby sme pravidelne informovali na
sociálnych sieťach.

Vážení hostia, milí matičiari
Na záver mi dovoľte poďakovať sa, predovšetkým členom výborov MO MS
a ostatným matičiarom, ktorí sa jednotlivých akcií v priebehu roka 2022 aktívne
zúčastňovali, neváhali veľakrát poskytnúť na prepravu svoje osobné motorové
vozidlá a taktiež svoj voľný čas na prípravu pohostenia na rôzne akcie, ktoré sme v
priebehu roka poriadali.
Ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o dobré meno nášho
Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme, ktorý je v našej obci aktívny už
23. rokov. Aj keď je náš MO MS pomerne mladý, svojou bohatou činnosťou sa
radí medzi najaktívnejšie odbory v Trnavskom kraji. Veríme, že tomu bude tak aj
naďalej a MO MS v Abraháme bude i v ďalších rokoch plniť poslanie, pre ktoré
bol v našej obci založený.
Naše poďakovanie patrí nášmu matičnému fotografovi Marianovi Vrbovskému,
ktorý každú akciu zdokumentuje. Fotografie sú zverejnené na matičnej stránke vo
fotogalérii a v matičnom albume v klube matice. Nakoľko ako sami viete akcie
skončia, ale fotografie nám zostávajú na pamiatku a pripomenutie pekných
zážitkov.

Poďakovanie patrí obci Abrahám za poskytnutie finančných prostriedkov
z rozpočtu obce na našu činnosť a poskytnutie priestorov –klubu matice.
Každoročne prekladáme obci Abrahám vyúčtovanie dotácie po skončení
kalendárneho roka. Za rok 2022 to bolo 9.1.2023. Poďakovanie patrí Základnej
škole Michala Tareka za prípravu kultúrnych programov a ostatným inštitúciám
a spoločenským organizáciám v obci za súčinnosť pri akciách.
Ďakujem Domu Matice slovenskej v Galante a MO MS v Galante za pozvania na
kultúrne podujatia v Galante. MO MS v Majcichove za pozvanie na oslavy 200.
výročia narodenia Jána Palárika, ktoré boli na vysokej úrovni.
Ďakujem Peťovi Koškovi ml. za spravovanie matičnej stránky, manželom
Vrbovským za aktuálnu propagáciu na matičnej stránke pri kostole, všetkým
matičiarom za podporu a pomoc pri zabezpečovaní jednotlivých matičných akcií.

Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám