Matica slovenská Abrahám
Správa o činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme za rok  2018

Napísal: admin | 8 apríla, 2019

Správa o činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme za rok 2018

Vážení hostia, milí matičiari
Na dnešnom výročnom zhromaždení budeme hodnotiť našu činnosť za uplynulý rok 2018, ktorý sa niesol v znamení významných výročí, ktorým nepochybne bolo 155. výročie založenia Matice slovenskej a 25. výročie vzniku Slovenskej republiky. Týmto druhým výročím začala aj činnosť MO MS v Abraháme, keď dňa
– 5. januára 10 našich matičiarov prijalo pozvanie Domu Matice slovenskej v Galante, MO MS Galanta, Mesta Galanta, Spolku Slovákov žijúcich v Maďarsku, MSKS Galanta na oslavy 25. výročia vzniku Slovenskej republiky, ktoré sa konali v MSKS v Galante, za účasti vyše 250 pozvaných hostí. Oslavy mali vysokú kultúrno spoločenskú úroveň.
– 7. januára sa 9 členov nášho MO MS zúčastnilo na pozvanie družobného MO MS Cífer Trojkrálového koncertu dychovej hudby Drietomanka v kostole sv. Michala v Cíferi.
– 27. januára sa 12 členov MO MS zúčastnilo v kultúrnom dome v Abraháme kvízu zameraného na bezpečnosť dôchodcov s prezentáciu, ktorú pripravilo občianske združenie Obec bez hraníc.
– 28. januára sa 30 členov MO MS zúčastnilo vystúpenia ochotníckeho divadla z Cífera pod názvom „Zastávka“ v kultúrnom dome v Abraháme. Ochotnícke divadlo svojim vystúpením spestrilo našim občanom nedeľné popoludnie a účastníci si odniesli pekný kultúrny zážitok.
– 1.februára sme zverejnili na www.abrahamcan.sk a na našej matičnej webovej stránke „Výročia významných osobností SR v roku 2018“ a „Významné udalosti v roku 2018“.
– Začiatkom februára naši matičiari nechýbali ani na tradičnej obecnej akcii „Pochovávanie basy“ spojenej s ochutnávkou zabíjačkových špecialít organizovanej obcou Abrahám , FS Jatelinka a DHZ.
Pochovávanie basy je v obci Abrahám tradíciou a preto nechýbal na www.abrahamcan.sk náš článok o tradíciách a pochovávaní basy v obci Abrahám.
– 23. februára sme uverejnili na matičnej stránke životopis Pavla Dobšinského pri príležitosti 190. výročia narodenia a taktiež životopis MUDr., doc. Ivana Stodolu pri príležitosti 130. výročia jeho narodenia.
– V priebehu 1. štvrťroka 2018 zasadali výbory MO MS 2 krát za účelom prípravy výročného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo dňa 24. februára 2018. Tretie zasadnutie bolo zvolané po výročnom zhromaždení, kde bolo vyhodnotené výročné zhromaždenie po organizačnej a materiálnej stránke a odovzdaná agenda novej predsedníčke. Zároveň bola odovzdaná agenda pokladníčke MO MS.
– Dňa 24. februára 2018 sa vzdal funkcie predsedu MO MS zo zdravotných a rodinných dôvodov Bohumil Čambál. Valné zhromaždenie do funkcie predsedníčky na návrh výborov MO MS zvolilo Annu Klementovú. Bohumil Čambál bol zvolený za člena výboru. Z výročného zasadnutia bola spracovaná zápisnica a spolu s prílohami zaslaná na členské Ústredie Matice slovenskej do Martina. MO MS si zároveň plnil aj úlohy vyplývajúce z nadriadených matičných orgánov. Na Ústredie bola e-mailom zaslaná aktualizovaná matričná kniha so stavom k 31.12.2017. Do korunového fondu MS bol odvedený poplatok 0,10 Eur na jedného člena.
– Pravidelne bola aktualizovaná a doplňovaná matičná webová stránka aj v časti fotodokumentácia, ktorú zabezpečuje matičný fotograf Marian Vrbovský. Jednotlivé články na matičnú stránku pripravuje predsedníčka MO MS Anna Klementová. Zverejnili sme tu aj články o významných osobnostiach, ktoré pôsobili v našej obci, ako Mons. Michal Tarek, Ján Puchart, Alojz Poppy, Emília Riegelová, Ferdinand Svetloslav Veigl a páter Andrej Čambál.
– Predsedníčka MO Anna Klementová a člen výboru Bohumil Čambál sa 6. marca zúčastnili zasadnutia Krajskej rady MS TTSK a Okresnej rady MS v Galante. Zasadnutia sa zúčastnil aj predseda MS JUDr. Marián Gešper, ktorý informoval prítomných o prvých krokoch, ktoré po zvolení v Matici slovenskej podnikol. Zároveň sme si prezreli v Dome MS Galanta výstavu inštalovanú pri príležitosti 190. výročia narodenia Pavla Dobšinského.
– 13.3. sa predsedníčka MO MS zúčastnila prednesu poézie a prózy „Čaro slova“ , ktoré sa uskutočnilo na Základnej škole Michala Tareka v Abraháme.
– 24. 3. komisia pre životné prostredie pri OZ pripravila komunitné upratovanie našej obce. Akciu podporil aj MO MS a na upratovaní sa členovia aj aktívne zúčastnili. Čistili sme od odpadkov Hlavnú ulicu, prístupovú cestu do lesa a kúpalisko pri ozdravovni. Brigády sa zúčastnilo 20 matičiarov.
– 8.4. sa členovia MO MS zúčastnili jarného kola koncertov v Cíferi
– V ten istý deň sa 14 členovia MO MS, ktorí mali záujem o výlet do Vysokých Tatier stretli v klube matice, aby spoločne prerokovali harmonogram 3-dňového výletu v dňoch 15.-17.mája 2018
– Zároveň bola dohodnutá účasť matičiarov na 17. ročníku ochutnávky jedál starých materí s určením konkrétnych jedál, ktoré budú vystavovať.
– 14.4. sa 12 matičiarov zúčastnilo na výstave a ochutnávke jedál starých materí v kultúrnom dome, kde reprezentovali obec svojimi jedlami. Fotografie z výstavy sú na matičnej stránke.
– 20.4. sa 11 členov MO MS zúčastnilo v MsKs Galanta spomienkového večera na Karola Duchoňa pod názvom „ Kantiléna“. Tohto spomienkového večera sa zúčastňujeme každoročne a konštatujeme, že z roka na rok má vyššiu úroveň.
– 21.4. sa delegácia v zložení Ladislav Buček, Margita Bučeková, Milada Ivančíková a Anna Klementová zúčastnili VČS MO MS v Cíferi , nášho družobného odboru.
– 3.5. 3 členky výboru upravili okolie pomníka padlých v 1. a 2.svetovej vojne pri kostole
– 5.5. sa delegácia nášho odboru v zložení Marián Vrbovský, Terézia Vrbovská, Milada Ivančíková, Jozef Ivančík a Anna Klementová zúčastnila VČS MO MS vo Veľkých Úľanoch.
– 6.5. sa členovia MO MS zúčastnili slávnostnej sv. omše v rím. kat. kostole ako spomienke na padlých občanov v 1. a 2. svetovej vojne. Po skončení omše bolo kladenie vencov k pomníku padlých pri kostole. Slávnostný príhovor mal starosta obce Ing. Igor Németh. Za obec kládol veniec starosta, Ing. Igor Németh, za MO Matice slovenskej v Abraháme predsedníčka Anna Klementová. Fotografie z kladenia vencov sú vo fotogalérii matičnej stránky www.maticaslovenskaabraham.sk
– 9.5. sa 4 matičiari zúčastnili brigády vo farskej záhrade
– V dňoch 15. až 17. mája sa 14 členov MO MS zúčastnilo už spomínaného 3-dňového výletu do Vysokých Tatier.
Výlet si hradili členovia z vlastných finančných prostriedkov. Fotografie z výletu sú vo fotogalérii na matičnej stránke.
– 16.6. MO MS zorganizoval výlet do blízkeho okolia pre žiakov ZŠ Michala Tareka v Abraháme a našich matičiarov. Výletu sa zúčastnilo 18 matičiarov, 6 rodinných príslušníkov a 20 žiakov ZŠ Michala Tareka s 2 pedagógmi. Náklady na autobus uhradila Obec Abrahám, ostatné náklady hradil MO MS. Navštívili sme Vidiecky dom vo Vlčkovciach, Pamätný dom Juraja Fándlyho v Naháči a Katarínku pri Dechticiach. Fotografie z výletu sú na matičnej stránke – fotogaléria.
– 23.6. sa v obci uskutočnil „Obecný deň“, ktorého sa matičiari zúčastnili vo veľkom počte.
– 20. júla 2018 sa v Átriu Domu Matice slovenskej v Galante zúčastnilo 18 našich matičiarov Vatry zvrchovanosti. Akciu organizoval MO MS Galanta v spolupráci s Domom MS Galanta. Akcie sa zúčastnilo 7 speváckych zborov a medzi nimi aj FS Jatelinka v ktorom máme aj našich 4 členov.
– 21. júla 2018 sa družstvo matičiarov v zložení: Margita Bučeková, Ladislav Buček, Milada Ivančíková, Anna Klementová, Terézia Vrbovská a Marian Vrbovský zúčastnilo súťaže vo varení gulášu pod názvom „Abrahámsky kotlík“. Cenu sme nezískali, ale sme navarili chutný guláš, ktorým sme pohostili množstvo matičiarov i nematičiarov.
– 21. júla 2018 sa 9 členov MO MS – Bohumil Čambál, Peter Masár, Magdaléna Bilčíková, Jozef Ivančík, Tomáš Šimon, Zita Šimonová, Milan Masár, Mária Valentová a Stanislav Ležovič zúčastnili „Rezbárskeho dňa“ v Štiavnických Baniach.
– 4.8.2018 sa národných matičných slávností v Martine zúčastnil FS Jatelinka, ktorý tu reprezentoval našu obec svojim vystúpením. Vo FS Jatelinka boli aj naši členovia Ľudmila Bohunická, Otília Lichnerová , Jozef Kollár a Marian Krajčovič.
– 29.8.2018 sme zorganizovali v priestoroch športového areálu Vatru Ústavy. Akcie sa zúčastnila aj členka predsedníctva MS a predsedníčka Krajskej rady MS JUDr. Libuška Kľučková a ďalších 35 pozvaných hostí, našich družobných priateľov z obcí Cífer, Veľké Úľany, Sládkovičovo.
– Brigády vo farskej záhrade – zber hrozna a jeho spracovania sa zúčastnilo 6 našich členov – Bohumil Čambál, Ladislav Buček, Jozef Ivančík, Vladimír Krajčovič, Tibor Hrubík, Stanislav Ležovič.
– Ďalšieho jesenného koncertu v Cíferi sa zúčastnilo 7 matičiarov: Bohumil Čambál, Peter Masár, Magdaléna Bilčíková, Tomáš Šimon, Zita Šimonová, Anna Čambálová, Vladimír Čambál.
– 14.9.2018 sa naši členovia podieľali na príprave pódia pri soche Sedembolestnej P. Márie, kde sa konala pobožnosť a 15.9.2018 na demontáži pódia
– 16.9.2018 si 9 členov MO MS prezrelo výstavu ovocia a zeleniny v kultúrnom dome v Pavliciach.
– V dňoch 25.9.2018 až 28.9.2018 členovia výborov inštalovali výstavu ovocia a zeleniny v klube matice
– 29.9.,30.9. a 1.10.2018 bola v klube Matice slovenskej otvorená výstava ovocia a zeleniny, spojená s ochutnávkou vín našich matičiarov, ktorú si prezrelo vyše 400 návštevníkov. Súčasťou výstavy bola aj výstavka detí Materskej školy v Abraháme, ktoré sa prezentovali svojimi prácami. Výstava mala veľký úspech, nakoľko posledná výstava ovocia a zeleniny bola v našej obci pred viac ako 25 rokmi. Svedčí o tom aj množstvo pozitívnych zápisov do matičnej kroniky. Výstavu si prezreli počas hodového pondelka aj deti materskej školy a Základnej školy Michala Tareka v Abraháme v sprievode pedagogických pracovníkov. Ovocie a zelenina z výstavy boli darované deťom do školskej jedálne.
– 21.10. sa 4 členky výboru / Bučeková, Vrbovská, Ivančíková a Klementová/ zúčastnili ochutnávky sladkých a slaných dobrôt vo Veľkých Úľanoch, kde prispeli aj svojimi pekárskymi výrobkami.
– 26.10.2018 sa 16 matičiarov zúčastnilo festivalu v MsKs v Galante Trenčín Trnava ruža voňavá. V programe vystúpili: saxofónové kvarteto Galanta, Folklórny súbor Drienka a Gajdošskí trogári – Veľké Zálužie, Spevácky zbor Bystričan – Záhorská Bystrica, Detskí heligonkári z Hrušova, Spevácky zbor Harčarki Pozdišovce, Rodina Janoštinovci zo Zuberca, Folklórny súbor Košovan Kanianka a Heligonkári z Bardejova.
– 30.10.2018 sa 11 matičiarov zúčastnilo na tradičnej brigáde – čistenie cintorína pred Pamiatkou zosnulých
– 18.11.2018 sa 9 matičiarov zúčastnilo koncertu vokálneho súboru Gregoriana v kostole sv. Michala v Cíferi, bol to nádherný kultúrny zážitok.
– 22.11.2018 sa na pozvanie MO MS Sládkovičovo 9 matičiarov zúčastnilo pásma poézie a prózy v Inovatechu Sládkovičovo pri príležitosti nedožitých 90. narodenín Milana Rúfusa, pod názvom „Zrkadlenie duší“. Veľmi pekné podujatie.
– 1.12. 2018 sa vyše 80 matičiarov a pozvaných hostí zúčastnilo Mikulášskeho posedenia, ktoré už tradične poriadame v kultúrnom dome. Svojou prítomnosťou nás poctili Mgr. Vladimír Kiš, bývalý správca farnosti, riaditeľ Základnej školy Michala Tareka v Abraháme Mgr. Marián Hrbán a členovia FS Jatelinka. V kultúrnom programe s vianočnou tématikou vystúpil tanečný krúžok ZŠ Michala Tareka pod vedením Mgr. Zdenky Lizákovej
– 2. 12. 2018 v priestoroch klubu matice deti z obce spolu s deťmi z Detského domova v Seredi zhotovovali ozdoby na stromček pred klubom matice, ktorý sme po ozdobení rozsvietili. Akciu robil MO MS v spolupráci s komisiou pre voľno časové aktivity pre deti a mládež pri OZ.
– Od 5 .- 7. 12. 2018 členovia výborov MS inštalovali výstavu v klube matice s vianočnou tématikou. Výstava bola sprístupnená verejnosti dňa 8.12.2018 počas Vianočných trhov, ktoré boli v kultúrnom dome. Vystavovali sme výšivky s vianočnou tématikou, prestieranie, rôzne ozdoby, adventné vence, vianočné pečivo, medovníčky, betlehemy, medovníkové domčeky, podušky s vianočnou tématikou. Súčasťou výstavy boli aj výrobky žiakov Základnej školy Michala Tareka v Abraháme. V pondelok 10.12. si výstavu v sprievode pedagogických pracovníkov prezreli aj žiaci ZŠ M.Tareka a deti materskej školy. Výstavu s Vianočnou tématikou si prezrelo vyše 300 účastníkov. Medzi účastníkmi bol aj starosta obce Ing. Igor Németh a bývalý správca farnosti Mgr. Vladimír Kiš.
– Tu sa musím poďakovať všetkým matičiarkam a matičiarom, ktorí napiekli pečivo, medovníčky, trubičky a oblátky na výstavu bez nároku na finančnú odmenu. Týmito výrobkami sme pohostili všetkých účastníkov výstavy. Fotografie z výstavy sú na matičnej stránke.
– Matičiari sa ešte počas predvianočného obdobia zúčastnili Vianočného koncertu v Cíferi a predstavenia v Rím. kat. kostole v Abraháme, ktoré nacvičili animátori s Abrahámskymi deťmi . Predstavenie bolo 28.12. pod názvom „Štvrtý kráľ“.
– Výbory MO MS v roku 2018 zasadali pravidelne mesačne, teda spolu 12-krát. Z týchto zasadnutí sú vyhotovené zápisnice a všetky kópie boli zaslané Ústrediu MS. Okrem toho zasadali výbory mimoriadne pri organizovaní rôznych akcií a výstav. Všetka dokumentácia je uložená v klube matice.
– Činnosť MO Matice slovenskej v Abraháme bola bohatá o čom svedčí aj veľké množstvo akcií, ktoré sme poriadali ako MO, ale aj na ktorých sme sa v priebehu roka zúčastnili. Preto sa mi žiada aj poďakovať. Poďakovanie patrí hlavne členom výborov za celoročnú aktívnu činnosť, manželom Vrbovským, ktorí sa celoročne starajú o matičnú tabuľu na autobusovej zastávke pri kostole, kde sú aktuálne informácie o živote MO MS, životopisy významných osobností a ďalšie informácie spojené s činnosťou MO Matice slovenskej v Abraháme. Podpredseda Marian Vrbovský taktiež celoročne zabezpečuje fotografie bez nároku na odmenu do nášho matičného fotoalbumu, ktorý je k dispozícii matičiarom v našom klube. Nášmu šéfkuchárovi, ktorý sa stará spolu s členmi výboru o prípravu občerstvenia.
– Taktiež chcem poďakovať administrátorovi našej matičnej stránky Bc. Tomášovi Hanuliakovi, ktorý nám ju celoročne spravuje bez nároku na finančnú odmenu.
– Poďakovanie patrí Obci Abrahám za finančnú pomoc vo forme dotácie z obecného rozpočtu, našim sponzorom, osobitne čestnému členovi Mgr. Štefanovi Murárikovi, vedeniu Základnej školy za prípravu kultúrneho programu a členom výborov MO MS aj za starostlivosť o čistotu a poriadok v matičnom klube. Ďakujem taktiež ostatným matičiarom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zviditeľnenie nášho MO, za ich pomoc a podporu, veľmi si ju vážim.
– Zároveň mi dovoľte povzbudiť Vás, aby ste si našli priestor vo svojom voľnom čase a zúčastňovali sa akcií ktoré organizujeme, alebo na ktorých sa zúčastňujeme, ako je návšteva rôznych kultúrnych podujatí, prípadne výletov k čomu Vás už teraz pozývam. O akciách budete informovaní reláciami v obecnom rozhlase, na našej matičnej stránke, alebo propagačnej tabuli pri kostole.
– Taktiež Vás pozývam na nedeľné stretnutia v klube matice, hlavne počas zimných mesiacov, kde si môžete prečítať Slovenské národné noviny, pozrieť fotoalbum z akcií, prípadne zahrať spoločenské hry.
Vážení matičiari, milí hostia, ďakujem Vám za pozornosť.