Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 8 decembra, 2017

Správa o činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme za rok 2014

Vážené matičiarky, matičiari, milí hostia!

Uplynulý rok 2014 sa niesol v znamení významných výročí osobností slovenskej histórie, ktoré nechali nezmazateľnú pečať na vzniku slovenského národa a slovenskej štátnosti. Z dávnej histórie bol to kráľ Svätopluk, ktorý v 9.storočí nášho letopočtu vytvoril prvý štátny útvar, Veľkomoravskú ríšu, v ktorom združil slovanské kmene, teda našich predkov.

Taktiež celý slovenský národ si v uplynulom roku pripomenul aj 150. výročie narodenia Andreja Hlinku, kňaza, martýra, neohrozeného bojovníka za záchranu slovenského národa, jeho svojbytnosť a jeho prirodzené právo žiť v rovnoprávnom zväzku v rámci autonómie v Československej republike alebo vo vlastnom samostatnom štáte.

Matica slovenská si pripomenula aj 135. výročie svojho zakladateľa, banskobystrického biskupa Štefana Moyzesa a ďalšie výročia národovcov, spisovateľov Pavla Országha Hviezdoslava, Jozefa Gregora Tajovského, Janka Jesenského a Ladislava Ťažkého.

Z významných osobností pôsobiacich v Abraháme to boli správcovia fary Anton Brázda, Augustín Hujsa, Anton Szokolay, ale najmä správca fary Michal Tarek, ktorý sa najvýznamnejšie zapísal do povedomia občanov a histórie obce.

Naša pozornosť sa zamerala práve na 125. výročie narodenia a 85. výročie príchodu na abrahámsku faru dekana Michala Tareka. V spolupráci so Základnou školou, ktorá od roku 2006 nesie jeho meno a za spoluúčasti farského úradu, Obecných úradov v Abraháme a v Hoste sme dňa 4. apríla organizovali súťažný kvíz o jeho živote, diele, ale najmä jeho prínose pre občanov Abrahámu. Súťažili družstvá z vyšších ročníkov ZŠ, za účasti všetkých žiakov, učiteľov, rodičov a občanov obce. Boli sme príjemne prekvapení z vedomostí nielen súťažiacich družstiev, ale i ostatných žiakov. Z organizácie podujatia a vedomostí žiakov bolo vidieť, že učiteľský zbor na čele s pani riaditeľkou Mgr. Vierou Lehotskou venoval príprave súťaže veľkú pozornosť, za čo im patrí veľká vďaka. Našou povinnosťou je nedať zabudnúť na človeka, ktorý počas jedenásť ročného pôsobenia v našej obci zanechal nezmazateľnú stopu v duchovnom, kultúrnom, spoločenskom a hospodárskom rozvoji života našej obce a tieto naše poznatky odovzdávať ďalším generáciám.

Článkom v Abrahámskych novinách sme si pripomenuli aj 80. výročie od úmrtia nášho rodáka, pedagóga, publicistu, spisovateľa pátra Andreja Čambála1, autora  známych Pašiových hier.

Pre našich občanov je nezabudnuteľný ako iniciátor a zakladateľ abrahámskej fary, ktorá jeho zásluhou bola zriadená ostrihomským arcibiskupstvom dňa 10. mája 1907. Táto významná udalosť pozitívne zmenila a urýchlila hospodársky a spoločenský život v obci.

Predchádzajúce výročné zhromaždenie nášho MO MS sa uskutočnilo dňa 8. marca 2014. Na tomto výročnom zhromaždení sme prijali na rok 2014 veľmi náročný plán činnosti, ktorého plnenie je predmetom aj tejto správy.

Činnosť MO MS v Abraháme bola v roku 2014 veľmi bohatá a rôznorodá. Vyžadovala si veľké úsilie od členov výborov, ako i ďalších aktívnych a obetavých členov. Boli organizované mnohé podujatia zapracované do plánu činnosti, ale aj ďalšie neplánované akcie, aktuálne ponúkané z iných organizácií a inštitúcií, napr. Domom MS v Galante, z družobných MO MS Cífer a Veľké Úľany, obecným úradom, farským úradom, združením miest a obcí „Životnými cestami Jána Palárika“a pod.

Organizačné zabezpečenie týchto akcií bolo pravidelne prerokované na zasadnutiach MO MS, ktoré sa uskutočnili v roku 2014 celkom 9 krát oficiálne a veľa krát neoficiálne, obyčajne deň pred uskutočnením podujatia. Účasť členov na zasadnutiach výborov bola veľmi vysoká.

Každé podujatie organizované MO MS dosahovalo vysokú úroveň a to najmä vďaka obetavosti členov výborov, ktorí neľutovali potrebný čas a často aj vlastné financie s cieľom dosiahnuť úspech podujatia. Dostalo sa nám vždy veľkého uznania zo strany hostí, ale aj ostatných účastníkov.

Zápisnice zo zasadnutia výborov a výročného zasadnutia boli v určenom termíne zasielané na Členské Ústredie Matice slovenskej do Martina a taktiež i časť členského príspevku na rok 2014.

Predseda MO MS Bohumil Čambál ako podpredseda Krajskej rady MS Trnavského kraja sa pravidelne zúčastňoval zasadnutí KR MS TK a tiež Okresných rád MS v Galante.

Činnosť v oblasti kultúrneho a spoločenského života

Už 5. januára sa naši matičiari zúčastnili Trojkráľového koncertu v kostole Svätého Michala v Cíferi, na ktorom vystúpil s piesňami duchovného charakteru vynikajúci orchester „Čatajanka“.

Dňa 14. januára sa 20 členov nášho MO MS zúčastnilo v Dome MS v Galante novoročného koncertu organizovaného pri príležitosti 20. výročia vzniku Slovenskej republiky. Koncertoval folklórny súbor Vatra Tlmače, ktorý si vyslúžil veľký aplauz.

XIII. matičný fašiangový ples sa uskutočnil dna 18. januára v kultúrnom dome v Abraháme. Ples mal už tradične vysokú úroveň, k čomu prispelo aj vystúpenie tanečnej skupiny „Orientálne slniečko“ a o vynikajúcu plesovú atmosféru sa postala skupina Trend z Červeníka.

Výročné zhromaždenie nášho MO MS sa uskutočnilo dňa 8. marca 2014 za účasti delegácií z našich družobných MO MS Cífer a Veľké Úľany a ďalších pozvaných hostí. Na zhromaždení sme schválili plán činnosti na rok 2014, odovzdali členské preukazy novoprijatým členom a zablahoželali našim sedemdesiat a osemdesiat ročným jubilantom.

Pri príležitosti X. výročia založenia združenia „Životnými cestami Jána Palárika“ naštudovalo Trnavské divadlo, ktoré nesie jeho meno, divadelné predstavenie

„Dimitrij Samozvane“, ktorého je Ján Palárik autorom. Dňa 13. marca sa premiérového predstavenia zúčastnilo 12 našich matičiarov.

Výročné zhromaždenie MO MS v Cíferi sa uskutočnilo dňa 16. marca 2014. Na zhromaždení sa zúčastnila 5 členná delegácia členov nášho MO MS. S potešením sme si v prednesenej správe o činnosti vypočuli hodnotenie prospešnej spolupráce medzi našimi MO MS, ktorá je na vysokej úrovni.

V roku 2013 sa začala veľmi sľubne rozvíjať spolupráca medzi MO MS a Základnou školou Michala Tareka, ktorej korene treba hľadať aj v členstve riaditeľky školy Mgr. Vierky Lehotskej v MO MS. Táto spolupráca v roku 2014 vyústila do spoločne pripravovaného súťažného kvízu o živote a diele dekana Dr. Michala Tareka, ako už bolo spomenuté v úvode správy. Na doplnenie treba spomenúť, že na hodnotné ceny pre súťažiacich prispeli MO MS, ZŠ Michala Tareka, OCÚ Abrahám a Hoste a farský úrad.

Na pozvanie MO MS Veľké Úľany sa dňa 5. apríla zúčastnila delegácia našich matičiarov na ich výročnom zhromaždení. Táto vzájomná účasť na výročných zhromaždeniach prináša nové poznatky a skúsenosti, ktoré sú prenášané do svojich MO MS a rozširujú možnosti rozvíjať matičnú činnosť.

Už sa stalo tradíciou, že členky MO MS reprezentujú obec na prehliadkach jedál starých materí. V roku 2014 to bolo na prehliadke vo Vlčkovciach dňa 5. apríla. Z našej obce sa prehliadky zúčastnilo 10 vystavovateľov. Podujatie bolo organizátormi dokonale pripravené. Návštevníkov zvlášť upútala výstava kuchynského náradia a zariadenia používaného v prechádzajúcom storočí. Výstavu veľkého množstva jedál vhodne doplnilo aj vystúpenie folklórneho súboru Vlčkovanka

.

V Mestskom kultúrnom stredisku v Galante sa dňa 25. apríla uskutočnil spomienkový večer na speváka populárnej piesne Karola Duchoňa. Každým rokom stúpa záujem o toto podujatie a preto nám bol ponúknutý iba obmedzený počet vstupeniek.

Dňa 27. apríla sa na pozvanie MO MS Cífer zúčastnila 5 členná delegácia našich matičiarov na koncerte Cíferskej hudobnej jari v kultúrnom dome v Cíferi, na ktorom vystúpili umelci z Bratislavy a Brna.

Každoročne MO MS obetuje za padlých vojakov v I. a II. svetovej vojne svätú omšu a v spolupráci s farským úradom, obecným úradom, ZŠ Michala Tareka, DHZ a FS Jatelinka sa členovia zúčastňujú pietneho aktu kladenia vencov k Pomníku padlých vojakov. Nebolo tomu inak ani v roku 2014. Veľmi si vážime skutočnosť, že po skončení kladenia vencov pozval všetkých účastníkov správca fary d.p. Vladimír Kiš na malé občerstvenie do zrekonštruovanej fary.

V dňoch 14.-16. mája sa zúčastnila 5 členná delegácia našich matičiarov spolu s členmi Havlíkovho inštitútu trojdenného zájazdu do chorvátskeho Záhrebu. V Záhrebe bola organizovaná konferencia Havlíkovho inštitútu pod záštitou slovenského veľvyslanca v Chorvátsku JUDr. Juraja Priputenova. Následne v Parku Maksimír za prítomnosti ďalších osobností bola odhalená Pamätná tabuľa Dr. kardinálovi Jurajovi Havlíkovi, záhrebskému arcibiskupovi, rodákovi z Trnavy, ktorý sa v minulom storočí významne zaslúžil o duchovný, kultúrny a hospodársky rozvoj Chorvátska.

Na požiadanie starostu obce Ing. Igora Németha sa členovia MO MS zúčastnili v Divadle Jána Palárika v Trnave oslavy X. výročia založenia združenia miest a obcí „Životnými cestami Jána Palárika“, ktorých súčasťou bolo aj uvedenie divadelného predstavenia „Dimitrij samozvanec“. Po skončení predstavenia účastníkov zo všetkých obcí združenia previedli herci po všetkých priestoroch divadelného zákulisia, kam sa bežný divák nikdy nedostane.

Miestne odbory MS z Galanty, Abrahámu a Cífera zorganizovali 3. mája spoločný autobusový zájazd na Národné slávnosti na Devíne. Napriek nepriaznivému počasiu sa síce neuskutočnil priamy výstup na Devín, no slávnosť mala dôstojný priebeh v kultúrnom dome v obci Devín. Po oficiálnom vystúpení predstaviteľov MS sa v programe predstavili viaceré folklórne skupiny z celého Slovenska.

Dom Matice slovenskej v Galante každoročne organizuje v spolupráci s ďalšími organizáciami Vatru zvrchovanosti. Na tejto akcii nikdy nechýbali naši matičiari. Aj v roku 2014 sa tohto podujatia zúčastnila početná delegácia nášho MO MS. Dôležitosť tohto podujatia, ktoré sa konalo 18. júla zvýraznil svojou prítomnosťou a príhovorom aj predseda MS Ing. Marián Tkáč a slávnostnú atmosféru doplnili aj spevácke súbory zo Šintavy a Pustkých Sadov.

Matičiarske družstvo sa zúčastnilo 19. júla tradičnej súťaže organizovanej obecným úradom pod názvom „Abrahámsky kotlík“.

Každé dva roky organizuje združenie „Životnými cestami Jána Palárika“ cykloputovanie po obciach, v ktorých Ján Palárik pôsobil. Cyklistov sme v našej obci privítali dňa 24. júla 2014. Po položení venca k Pamätnej tabuli Jána Palárika sme im podali malé občerstvenie v klubovej miestnosti nášho MO. Po občerstvení pokračovali na ceste do Palárikova už aj so zástupkyňou našej obce p. Ľudmilou Horváthovou, ktorá bez problémov dorazila až do cieľa putovania v Štiavnických Baniach.

V Štiavnických Baniach organizuje obec Rezbársky deň, ktorého sa zúčastňujú zástupcovia obcí Abrahám, Majcichov a Opoj. V roku 2014 sa uskutočnil 26. júla.

Abrahám reprezentovali členovia MO MS. Po ceste si účastníci uctili pamiatku Jána Palárika kladením vencov k jeho pomníku v Hronských Kľačanoch, Starom Tekove a nakoniec aj v Štiavnických kBaniach.

Po dlhšom čase zberu a úpravy bola dňa 8. augusta v miestnosti matičného klubu otvorená výstava svadobných fotografií našich občanov pod názvom „Svadobné fotografie v čase“. Výstava sa stretla s veľkým záujmom návštevníkov a preto bola otvorená aj v čase hodových osláv.

Dňa 30. augusta v spolupráci s obecným úradom bola organizovaná tradičná „Vatra Ústavy“ za účinnej pomoci členov DHZ, ktorí pripravili priam reprezentačnú vatru. Takto sme si symbolicky pripomenuli 22. výročie od prijatia Ústavy SR aj za prítomnosti zástupcov MO MS Cífer a Veľké Úľany a tiež ďalších hostí.

Na pozvanie MO MS Cífer sa dňa 16. augusta uskutočnilo už zaužívané zasadnutie oboch výborov MO MS v kultúrnom dome v Cíferi. Spoločnému zasadnutiu predchádzala prehliadka obce, zameraná na prírodné zaujímavosti a objekty a zariadenia slúžiace občanom Cífera.

Sprievodný výklad robili starosta obce Mgr. Maroš Sagan a predseda MO MS

MUDr. Viliam Hafner. Na zasadnutí sme sa navzájom informovali o svojej činnosti a plánmi pre budúce roky. Spoločné zasadnutia sú prospešné pre obidva MO MS.

Matičiari ako každoročne aj 15. septembra nechýbali pri príprave pobožnosti pri súsoší Sedembolestnej Panny Márie. I keď počasie znemožnilo slávenie svätej omše pri súsoší, máme i tak dobrý pocit z vykonanej práce pri jej príprave i následných demontážnych prácach.

Dňa 25. októbra MO MS zorganizoval VI. ročník prehliadky a ochutnávky sladkého a slaného pečiva pod názvom „Abrahámske dobroty“. Už tradične sa tohto podujatia zúčastňujú so svojimi výrobkami aj matičiari z Cífera a Veľkých Úľan. Žiadalo by sa, aby sa tohto podujatia zúčastňoval aj väčší počet vystavovateľov z našich radov. Mnohé staršie členky sa obávajú vystavovať, pretože si netrúfajú svojimi výrobkami konkurovať mladším, nakoľko sa už necítia byť také zručné. To však nie je dôvod,  aby neprišli na uvedené podujatie, veď v žiadnom prípade to nie je súťaž, ale príležitosť na stretnutie, rozhovory  a spoločné strávenie príjemných chvíľ. Preto ich vždy radi privítame.

Dňa 23. novembra sa naši matičiari na pozvanie MO MS Cífer zúčastnili záverečného koncertu Cíferskej hudobnej jesene, ktorý sa uskutočnil v kultúrnom dome v Cíferi.

Mikulášske posedenie členov MO MS sa uskutočnilo dňa 6. decembra v kultúrnom dome. Po krátkom kultúrnom programe žiakov ZŠ Michala Tareka sme si pripomenuli významné výročia a jubileá, ktoré sme slávili v roku 2014. Posedenie pokračovalo pri výbornej vianočnej kapustnici a dobrom varenom víne v rozhovoroch, spomienkach a zážitkoch v končiacom sa roku 2014.

Matičiari z MO MS Veľké Úľany organizovali dňa 18. decembra koncoročné posedenie spojené s prehliadkou sladkého a slaného pečiva pod názvom „Maškrtné jazýčky“, na ktoré pozvali aj našich matičiarov a matičiarov z Cífera. Z Abrahámu sa zúčastnilo 8 vystavovateľov. K výbornej atmosfére prispel svojim vystúpením folklórny súbor z Cífera a v nemalej miere množstvo rôzneho pečiva a najmä zabíjačkové špeciality pripravené rukami predsedu MO MS Michala Garaja.

Posledným podujatím, ktoré absolvovali naši matičiari v roku 2014 bola návšteva vianočného koncertu v kostole sv. Michala v Cíferi. Na koncerte vystúpilo vokálne teleso Adoremus, zamerané na sakrálnu hudbu s umelcami z celého Slovenska. Koncert mal vynikajúcu úroveň a zúčastnil sa ho rekordný počet abrahámčanov.

V roku 2014 sme venovali  pozornosť aj stavu historických pamiatok obce- sôch, súsoší, hrobov významných osobností, pripomínali sme si významné výročia historických udalostí, dotýkajúcich sa našej obce a jubileí osobností, ktoré sa zaslúžili o jej všestranný rozvoj. Aspoň článkom v Abrahámskych novinách sme občanom pripomenuli XV. výročie posvätenia obecných symbolov, čo bola v živote obce jedna z najvýznamnejších udalostí v jej histórii.

Z finančnej zbierky od členov MO MS sme zabezpečili rekonštrukciu hrobu zakladateľov fary manželov Horváthových, vykonali očistenie a nátery kovovej ohrady pri ich hrobe, ako i ohrady pri historickom kríži pri kostole.

Aj v roku 2014 sa členovia MO MS zúčastnili čistenia cintorínskych priestorov pred sviatkom zosnulých, lebo si uvedomujeme, že je to zrkadlo starostlivosti obce o miesto posledného odpočinku našich zosnulých v očiach návštevníkov.

Skupina matičiarov sa celoročne stará o udržovanie trávnatých priestorov, ošetrovanie ovocných stromov a viniča vo farskej záhrade.

Spolupráca s ďalšími organizáciami a inštitúciami

Veľmi vysoko si vážime spoluprácu, ktorá pretrváva už viac ako desaťročie s MO MS Cífer a Veľké Úľany. Zdôrazniť chcem skutočnosť, ktorú som už prezentoval v predchádzajúcej časti správy, že táto spolupráca je veľmi prínosná pre tieto MO MS. Navzájom sa učíme, ako skvalitniť matičnú činnosť, veľmi radi sa stretáme na podujatiach organizovaných v jednotlivých MO MS, ktorých, ako ste v správe počuli, bolo skutočne dosť. Vyjadrujem hlboké presvedčenie, že táto spolupráca bude aj v budúcnosti pokračovať a naďalej sa prehlbovať.

Na veľmi dobrej úrovni bola v roku 2014 aj spolupráca s vedením obce. Pri organizovaní našich podujatí sme našli na obecnom úrade pochopenie a pomoc či už v poskytovaní obecného vozidla, alebo bezplatného prenájmu kultúrneho domu. Vďačíme aj za finančný príspevok na našu činnosť, ktorý nám pomáha rozvíjať kultúrny a spoločenský život v obci, organizovať spomienkové podujatia, organizovať napr. výstavu fotografií, prehliadku a ochutnávku múčnikov, prispievať na súťaž žiakov ZŠ a pod.

Recipročne sa snažíme vedeniu obce pomáhať pri organizovaní obecných podujatí, ktoré už boli v správe spomenuté.

MO MS cestou predsedníčky KR MS Trnavského kraja PhDr. Libuše Kľučkovej sprostredkoval návštevu reprezentantov obce a folklórnej skupiny Jatelinka u odchádzajúceho prezidenta SR JUDr. Ivana Gašparoviča v prezidentskom paláci a následne aj jeho návštevu Abrahámu pri príležitosti pravidelného stretnutia abrahámskych dôchodcov.

Veľkú spokojnosť môžeme vyjadriť k stále sa rozvíjajúcej spolupráce so Základnou školou Michala Tareka, na čom má zásluhu najmä pani riaditeľka

Mgr. Vierka Lehotská. Okrem už spomínaného kvízu žiaci ZŠ ochotne vystupujú s kultúrnym programom na podujatiach MO MS. Spoločné vystúpenia pripravujeme aj v roku 2015, tieto sú zapracované do Plánu činnosti na rok 2015.

Veľmi dobrá spolupráca v roku 2014 bola aj s farským úradom a to najmä pri organizovaní podujatí ako pocta padlým vojakom, pri pobožnosti Sedembolestnej Panny Márie, pomoci vo farskej záhrade a pod. Vždy sme sa zo strany d.p. Vladimíra Kiša stretli s ústretovosťou a porozumením pri organizovaní spoločných podujatí.

Pochopenie a ústretovosť sa nám dostávali aj zo strany členov Dobrovoľného hasičského zboru, ktorí odviedli nenahraditeľnú prácu najmä pri príprave reprezentačnej vatry. Svojou účasťou sa zaslúžili aj o dôstojný priebeh slávnosti kladenia vencov. Veríme, že spolupráca bude pokračovať aj v budúcich rokoch.

Veľmi si ceníme spoluprácu s Krajskou radou MS TK, jej predsedníčkou PhDr. Libušou Kľučkovou, členkou výboru MS za jej podnety a informácie z vedenia MS. Pre nás je veľmi dôležitý kontakt najmä s Domom MS v Galante, jeho riaditeľkou Bac. Zlaticou Gažovou, u ktorej sme na požiadanie vždy našli pomoc, radu a pochopenie. Veľmi si ceníme jej organizačnú schopnosť pri iniciovaní mnohých kultúrnych, spoločenských a spomienkových podujatí, ktorých sa zúčastňujú aj naši členovia.

Ďakujeme všetkým, vyššie menovaným organizáciám, inštitúciám a ich funkcionárom za pomoc a spoluprácu pri organizovaní podujatí, ktoré sa uskutočnili v roku 2014 a prispeli k spríjemneniu a skvalitneniu života našich občanov. Ďakujeme našim sponzorom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnej činnosti nášho MO MS.

Zvlášť srdečne chcem z tohto miesta poďakovať čestnému členovi nášho MO MS Mgr. Štefanovi Murárikovi za jeho nemalú finančnú podporu, ktorá nám značne pomohla realizovať plánované podujatia, ďalej POD za pomoc a sponzorské dary do tomboly, ŽELOSU Trnava a samosprávnemu kraju za množstvo cien do tomboly, už vyššie spomenutému obecnému úradu a ďalším darcom z radov členov nášho MO MS.

Naše poďakovanie adresujeme aj všetkým matičiarom, ktorí bez nároku na náhradu poskytli svoje múčniky na XIII. ročníku prehliadky jedál starých materí, abrahámske dobroty, mikulášske posedenie, prehliadku múčnikov vo Veľkých Úľanoch a pod.

Ďakujem aj všetkým členom, ktorí aj vzhľadom na svoj vek alebo zdravotný stav sa nemohli na týchto aktivitách zúčastňovať, ale cítili sme ich podporu a prajnosť.

Vďaku si zaslúžia za obetavú činnosť pri organizovaní činnosti v roku 2014

všetci členovia výborov, ktorí vynaložili maximálne úsilie pre úspech všetkých organizovaných podujatí.

Ďakujem aj ostatným členom MO MS, ktorí na požiadanie boli vždy ochotní pomôcť dobrej veci, z nich však chcem vyzdvihnúť menovite Jožka Ivančíka, Alenu a Júliusa Štefunkových a Margitu Bučekovú, ktorí sa pri príprave jednotlivých akcií zapájali do práce ako ostatní členovia výborov.

Poďakovanie si zaslúžia aj všetci členovia MO MS, ktorí prispievali článkami o činnosti MO MS a inými informáciami do Abrahámskych novín, manželia Bartošoví, ktorí sa starajú o aktualizáciu matičnej informačnej tabule a okolie pomníka padlých. Vďaka patrí i všetkým ostatným členom MO MS, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na dosiahnutých úspechoch v roku 2014, ktoré nás zaraďujú medzi najúspešnejšie MO MS v Trnavskom kraji.

Záverom vám všetkým ešte raz srdečne ďakujem za vykonanú prácu v roku 2014 a v roku 2015 vám prajem veľa zdravia, osobného šťastia, pohodu v rodinnom živote a ešte veľa prežitých dní v spoločnosti členov MO MS v Abraháme