Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 8 decembra, 2017

Správa o činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme za rok 2011

Vážení bratia a sestry matičiari, ctení hostia !

     Rok 2011 bol v matičnom hnutí rokom mimoriadne významným. Celá Matica slovenská si pripomenula 150. výročie od prijatia Memoranda národa slovenského. Pred 150-rokmi zvolal dňa 6. júna 1861 Ján Francisci do Trenčianskeho Svätého Martina veľké národné zhromaždenie zástupcov národa slovenského. Do Martina, mesta s narastajúcim významom slovenského kultúrneho a národného života, sa dostavilo asi 6 000 účastníkov. V memorande účastníci schválili žiadosti slovenského národa na uplatňovanie národnej identity vo viacerých oblastiach. V jazykovej oblasti požadovali uznanie slovenčiny ako úradného jazyka, aby územie, ktoré obývajú Slováci, tvorilo osobitný celok pod názvom Hornouhorské slovenské okolie, v oblasti kultúrnej a vzdelávacej zakladanie všetkých typov škôl, v oblasti spoločenskej zakladať vzdelávacie a záujmové spolky. Memorandové zhromaždenie bolo prvým vážnym hlasom slovenského národa v zápase o svoju identitu v rámci Uhorska. I keď tieto požiadavky nenašli kladnú odozvu na cisárskom dvore, impulz na dlhodobé snaženie o uznanie Slovákov ako národa bol daný a už v roku 1863 dňa 4. augusta bola slovenskými inteligentmi založená Matica slovenská a za jej predsedu zvolený banskobystrický biskup Štefan Moyzes a za podpredsedu Karol Kuzmányi, evanjelický superintendent. Proces národného uvedomenia bol spustený. I keď táto cesta trvala niekoľko desiatok rokov cieľ bol nakoniec dosiahnutý, a dnes žijeme v samostatnej Slovenskej republike.

     Ďalšou významnou udalosťou v matičnom živote bolo zvolanie celoslovenského Snemu Matice slovenskej, ktorý sa uskutočnil dňa 17. septembra v Martine. Na Sneme boli schválené nové Stanovi MS a Program Matice slovenskej na roky 2011-2013 s výhľadom do roku 2017. Nové Stanovy MS si vyžiadala situácia vo vývoji spoločnosti, na ktorú musí zareagovať aj Matice slovenská, aby bola príťažlivá aj pre nastupujúcu mladú generáciu Slovákov, z ktorých tisíce opúšťajú Slovensko, ktoré im nedokáže dať trvalú prácu a živobytie a perspektívu do budúcnosti.

     Náš MO MS v roku 2010 nastúpil do druhého desaťročia svojej – hrdo môžem prehlásiť – aktívnej bohatej činnosti. Nebolo tomu inak ani v roku 2011, v ktorom sme zorganizovali v mnohých oblastiach veľa podujatí, ktorých sa dotknem v ďalšej časti hodnotenia. Na Výročnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 12. marca 2011 sme prijali náročný Plán činnosti s množstvom podujatí v rôznych oblastiach matičnej činnosti. Snažili sme sa zamerať na ciele zakotvené v Programe Matice slovenskej, úlohy prijaté na Okresných a Krajských radách Matice slovenskej a tiež na organizovanie tradičných akcií a podujatí v podmienkach našej obce.

     Výbor MO MS a Dozorný výbor MO MS sa pravidelne schádzali na svojich zasadnutiach, na ktorých riešili úlohy súvisiace najmä s organizačným zabezpečovaním aktuálnych podujatí prijatých v Pláne činnosti, ako i neplánovaných úloh, ktoré v priebehu roka priniesol život. Návštevy mnohých podujatí sa organizovali na základe ponúk z iných organizácií a inštitúcií, ako napr. Domom MS v Galante, MO MS v Cíferi a Veľkých Úľanoch a ďalších. V roku 2011 sa výbory zišli na svojich zasadnutiach celkom 11-krát a takmer vždy v plnom počte. Zápisnice z výborových schôdzí sa vyhotovujú a zasielajú na Členské ústredie Matice slovenskej a výmenným spôsobom aj družobnému MO MS v Cíferi.

     Svoje povinnosti si výbory plnia aj voči Členskému ústrediu MS. V roku 2011 uhradili členský príspevok za 136 členov a zaslali v termíne aj aktualizovanú matričnú knihu. V roku 2011 členský príspevok vo výške 1 € uhradili všetci členovia MO MS.

     Neoficiálnych stretnutí členov výborov bolo podstatne viac, nakoľko pred každým podujatím sa zúčastňovali na príprave, priebehu a upratovaní po skončení akcií. Len obetavosťou členov výborov a niektorých ďalších členov MO MS sme mohli úspešne zvládnuť tieto náročné akcie.

     Predseda MO MS sa ako člen pravidelne zúčastňoval zasadnutí Okresnej a Krajskej rady Matice slovenskej Trnavského kraja, celoslovenského Snemu MS, odkiaľ prinášal prijaté úlohy pre MO MS a tiež aktuálne informácie o dianí v Matici slovenskej, ktoré boli prerokované na zasadnutiach výborov MO MS.

     Náš MO MS bol poctený aj tým, že dňa 10. decembra 2011 sa v kultúrnom dome v Abraháme  uskutočnilo zasadnutie Krajskej rady MS Trnavského kraja. Zasadnutia sa zúčastnili aj významné osobnosti Ing. Marián Tkáč, predseda MS, doc. Pavol Zemko, vikár trnavskej arcidiecézy, Eva Kristínová, osobnosť v slovenskej kultúre, riaditeľky Domu MS z Nitry, Bratislavy, Galanty a ďalší hostia, medzi nimi aj predsedovia MO MS okresu Galanta. Nás teší skutočnosť, že účastníci odchádzali z Abrahámu veľmi spokojní a že MO MS zabezpečil dôstojnú reprezentáciu našej obce za jej ďalekými hranicami.

Oblasť kultúrneho a spoločenského života

     Rok 2011 bol aj rokom 18. výročia vzniku Slovenskej republiky a už tradične členovia MO MS privítali Nový rok pred obecným úradom.

     Naši členovia sa zúčastnili aj slávnostného koncertu ktorý organizovala riaditeľka Domu MS v Galante pri príležitosti výročia vzniku Slovenskej republiky. Na koncerte vystúpil Podjavorinský súbor zo Starej Turej.

     V roku 2011 MO MS zorganizoval už X. tradičný matičný fašiangový ples, ktorý mal ako vždy vysokú spoločenskú úroveň. Ples prebiehal priam v rodinnej atmosfére, nakoľko účastníci sa stretávajú v takmer nezmenenej zostave. Na úspešnosti plesu majú najväčšiu zásluhu členovia výborov MO MS, ktorí okrem obetavosti pri organizovaní plesu si zakúpia aj vstupenky na ples a do tomboly venujú hodnotné ceny. Zisk z plesu predstavoval len zisk z tomboly, preto všetkým darcom, najmä POD Abrahám, ŽELOS Trnava, ŽOS Trnava, starostovi obce a ďalším darcom patrí naše poďakovanie.

     Dňa 8. marca z príležitosti MDŽ sa naše členky zúčastnili osláv v Dome kultúry v Trnave.

     Každoročne organizujeme návštevu divadelných predstavení. Nebolo tomu inak ani v roku 2011. V Divadle Jána Palárika v Trnave sa zúčastnilo predstavenia pod názvom „Benátky pod snehom“ 19 členov MO MS.

     Dňa 2. apríla reprezentovalo v Hoste na X. ročníku „Prehliadky a ochutnávky jedál starých materí“ obec Abrahám 17 vystavovateľov so štyridsiatimi jedlami a všetci boli členovia MO MS. Vynikajúcu reprezentáciu obce ocenil aj starosta obce, ktorý pozval vystavovateľov na malé posedenie, na ktorom im poďakoval za účasť na tomto podujatí.

     Spomienkového večera na speváka populárnych piesní Karola Duchoňa pod názvom „Kantiléna 2011“ sa dňa 29. apríla v Dome kultúry v Galante zúčastnilo 17 matičiarov už po desiaty krát.

     MO MS v spolupráci s farským úradom a obecným úradom organizoval dňa 8. mája spomienkovú slávnosť za padlých vojakov v I. a II. svetovej vojne z obce Abrahám, spojenú so svätou omšou a kladením vencov k Pomníku padlých. Každým rokom sa slávnosti zúčastňuje väčší počet občanov.

     Dňa 14. mája MO MS organizoval už IV. ročník prehliadky a ochutnávky sladkých a slaných múčnikov pod názvom „Abrahámske dobroty“. Prehliadky sa zúčastnili aj vystavovatelia z našich družobných MO MS z Cífera a Veľkých Úľan. Podujatie si nenechala ujsť ani regionálna televízia KREA, ktorá ho zaradila do svojho vysielania.

     MO MS v spolupráci s obecným úradom, farským úradom a Základnou školou Michala Tareka pripravili pri príležitosti 70. výročia od úmrtia abrahámskeho kňaza Dr. Michala Tareka celodennú spomienkovú slávnosť so svätou omšou, pietnou pobožnosťou pri jeho hrobe na abrahámskom cintoríne, kladením venca pri pamätnej tabuli na kultúrnom dome.

Spomienková slávnosť vyvrcholila v kultúrnom dome, kde starosta obce zhodnotil jeho zásluhy na rozvoji obce. Potom nasledovalo kultúrne pásmo, nacvičené žiakmi Základnej školy Michala Tareka o jeho pôsobení, prínose pre obyvateľov obce. Dôstojnosť vystúpenia bola znásobená aj vystúpením cirkevného speváckeho zboru z Cífera pod vedením dirigenta MUDr. Viliama Hafnera, ktorý je aj predsedom MO MS v Cíferi. Slávnosť sa uskutočnila za značnej účasti obyvateľstva. Zo slávnosti bol nahraný aj obrazový záznam na nosič DVD.

     Vystúpenia Karola Šípa a Aloisa Náhlovského pod názvom „Všechnopartička“ v bratislavskom Istropolise sa zúčastnilo 19 našich členov.

     Koncertu duchovnej piesne, ktorý sa konal dňa 27. mája v rímskokatolíckom kostole v Pustých Úľanoch sa zúčastnilo 7 členov MO MS. Na koncerte vystúpil spevácky zbor zo Žiliny.

     Dňa 29. mája 21 členov MO MS navštívilo hrob Jána Palárika na cintoríne v Majcichove, kde položili kyticu kvetov a následne si prezreli jeho pamätnú izbu. Potom sa zúčastnili divadelného predstavenia v kultúrnom dome v Majcichove pod názvom „Svätá rodina“, ktoré odohrali členovia divadelného súboru Jána Palárika z Čadce.

     Na pozvanie MO MS Horné Saliby sa zúčastnili naši matičiari dňa 2. júla kultúrno-spoločenského podujatia pri príležitosti 19. výročia vyhlásenia zvrchovanosti Slovenskej republiky.

     Dom Matice slovenskej v Galante organizoval dňa 15. júla Vatru zvrchovanosti. Tohto podujatia sa zúčastnilo 11 našich členov.

     Obecný úrad usporiadal dňa 23. júla súťaž vo varení gulášu, ktorej sa zúčastnilo aj družstvo našich matičiarov.

     Dňa 30. júla sa 12 členov nášho MO MS spoločne s účastníkmi z Majcichova a Opoja zúčastnilo kultúrno-spoločenského podujatia v Štiavnických Baniach pod názvom „Rezbársky deň“, kde položili veniec k pamätnej tabuli Jána Palárika. Cestou položili vence aj k pamätníku Jána Palárika v Pohronských Kľačanoch a v Starom Tekove.

     Martinských matičných slávností organizovaných z príležitosti 150. výročia schválenia Memoranda národa slovenského sa dňa 6. augusta zúčastnilo 9 našich členov.

     Súťaže malých dychový h hudieb v Pezinku sa dňa 13. augusta zúčastnila skupina 17 účastníkov, členov MO MS.

     Z príležitosti výročia prijatia Ústavy SR už tradične v spolupráci s obecným úradom a Dobrovoľným hasičským zborom v Abraháme poriadame Vatru Ústavy SR. V roku 2011 sa toto podujatie uskutočnilo dňa 3. septembra. V kultúrnom programe vystúpila FS Jatelinka, spevácky súbor Rozmarín a hudobná skupina Rovińáci z Malej Mače. Podujatia sa zúčastnili delegácia z MO MS v Cíferi, Veľkých Úľan, Horných Salíb a iní významní hostia ako i veľký počet účastníkov z Abrahámu a okolitých obcí.

     Dňa 15. septembra sa matičiari podieľali na príprave a organizácii pobožnosti pri súsoší Sedembolestnej Panny Márie, kde sme si pripomenuli 265. výročie zhotovenia súsošia a 15. výročie od jeho generálnej opravy a zároveň aj 15. výročie obnovenia tejto pobožnosti.

     Kultúrno-spoločenského podujatia organizovaného Domom MS v Galante pod názvom „Trenčín, Trnava, ruža voňavá“ sa dňa 21. októbra zúčastnilo 23 matičiarov. Podujatie sa striedavo uskutočňuje v Trnavskom a Trenčianskom kraji. Na podujatí vystupujú folklórne tanečné a spevácke súbory z týchto krajov. Tento rok sa uskutočnilo v Dome kultúry v Galante.

     Pripravené mikulášske posedenie členov MO MS sa v roku 2011 neuskutočnilo z titulu nepredvídateľných okolností. Veríme, že toto bola výnimočná situácia a že v budúcnosti budeme v tejto tradícii pokračovať.

Spolupráca s družobnými MO MS

     Niekoľkoročná spolupráca s MO MS Veľké Úľany a Cífer nepoľavila ani v roku 2011. Vzájomne sme si vymenili delegácie na Výročných zhromaždeniach MO MS a tiež i nadobudnuté skúsenosti. Naši matičiari navštívili v roku 2011 päť koncertov v dome kultúry alebo v kostole Sv. Michala a výstavu betlehemov a vianočných symbolov v Cíferi. Tieto príležitosti sme využili, aby sme odovzdali pozdrav našich matičiarov predsedovi MO MS MUDr. Viliamovi Hafnerovi k udeleniu najvyššieho obecného ocenenia „Čestné občianstvo“ obce Cífer za celoživotný prínos v oblasti rozvoja kultúry v Cíferi a Margite Tóthovej, dlhoročnej tajomníčke MO MS pri príležitosti jej životného jubilea.  Vzájomne si vymieňame zápisnice z výborových schôdzí MO MS a obecné noviny, takže sme po celý roky informovaný o činnosti našich MO MS.

     Dňa 29. decembra sa 14. našich matičiarov na pozvanie MO MS Veľké Úľany zúčastnilo spoločného koncoročného posedenia s domácimi matičiarmi. Stretnutie prebiehalo vo veľmi priateľskej atmosfére a bolo cítiť obojstrannú radosť zo stretnutia. Sme rozhodnutí v tejto spolupráci aj v budúcich rokoch pokračovať a spoluprácu ďalej rozvíjať a skvalitňovať.

     Na veľmi dobrej úrovni Miestny odbor MS v Abraháme spolupracuje aj s riaditeľkou Domu Matice slovenskej v Galante Bc. Zlaticou Lehotskou, ktorá v priebehu roku 2011 dokázala zorganizovať množstvo kultúrno-spoločenských podujatí a súťaží pre všetky vekové kategórie. Sme presvedčení, že táto spolupráca na vysokej úrovni bude pokračovať aj v budúcnosti.

     Vysoko si vážime aj všestrannú podporu zo strany obce, či už finančným príspevkom alebo ústretovosťou pri vytváraní podmienok pre rozsiahlu činnosť MO MS. Ako protihodnotu poskytujeme organizačnú a personálnu pomoc pri organizovaní obecných podujatí. Už niekoľko rokov sa vedenie obce môže spoľahnúť na pomoc matičiarov pri čistení priestorov cintorína pred sviatkom Pamiatky zosnulých, udržiavanie priestoru pri Pomníku padlých a v neposlednom rade reprezentáciu a zviditeľňovanie obce v širokom okolí.

     Dobrá spolupráca v roku 2011 bola aj s FS Jatelinka, ktorý na požiadanie je ochotný prispieť pri podujatiach so svojim kultúrnym programom a to nielen v Abraháme, ale na požiadanie riaditeľky Domu MS v Galante aj na podujatiach organizovanými okolitými MO MS. Neodmysliteľné je ich vystúpenie pri organizovaní Vatry Ústavy.

     V tomto roku si sľubujeme zintenzívnenie spolupráce aj so Základnou školou Michala Tareka v Abraháme aspoň na úroveň predchádzajúceho vedenia základnej školy K dispozícii je skutočne veľa možností a prostriedkov vzájomnej spolupráce a zo strany MO MS aj pomoci pri organizovaní podujatí zameraných na rozširovanie vedomostí z histórie slovenského národa a v neposlednom rade i poznávanie histórie svojich obcí Abrahám a Hoste. Máme možnosť podporovať na tieto ciele zamerané podujatia ako vedomostné súťaže, kvízy, návštevy pamätných miest, literárnu a výtvarnú tvorivosť a pod. Inšpiráciou môže byť aj významné výročie – 190. rokov od narodenia Jána Palárika a 150. rokov od jeho príchodu na majcichovskú faru a filiálku Abrahám, kde pôsobil od roku 1862 do roku 1870.

     Aj v roku 2012 budeme pri organizovaní podujatí spolupracovať s Dobrovoľným hasičským zborom či už pri Vatre Ústavy, pobožnosti pri súsoší Sedembolestnej Panny Márie a ďalších podujatiach. Vzájomnú spoluprácu predpokladá aj skutočnosť, že časť členov DHZ je aj členmi MO MS.

     Cením si aj materiálnu pomoc vo forme vecných darov do tomboly na matičnom plese od POD Abrahám, ŽOS Trnava a ŽELOS Trnava a ďalších darcov. Naše poďakovanie patrí aj Mgr. Štefanovi Murárikovi, riaditeľovi sekcie pre verejnú správu TTSK za pomoc pri uplatňovaní projektov na dotáciu pri organizovaní obecných podujatí a finančnú pomoc pre náš MO MS.

      MO MS pomoc nielen prijíma, ale v rámci svojich možností aj sponzorskú pomoc poskytuje.  V roku 2011 MO MS sponzorsky podporil rybárske preteky žiakov Základnej školy Michala Tareka a tiež sponzorsky prispel na prevádzku detského tábora pre handicapované deti organizovaný počas letných prázdnin v Šali.

     Vyslovujem presvedčenie, že spolupráca s menovanými MO MS, Domom MS, organizáciami a inštitúciami bude v rovnakej alebo ešte na vyššej úrovni pokračovať aj v roku 2012.

         Prácu a výsledky činnosti MO MS si povšimli aj obecné a matičné orgány. Predseda Matice slovenskej Ing. Marián Tkáč udelil pri príležitosti životného jubilea členovi MO MS, bývalému starostovi a podporovateľovi matičnej činnosti v obci Mariánovi Vrbovskému bronzovú medailu Matice slovenskej a Ďakovný list predsedu MS. Rovnakého ocenenia sa dostalo aj predsedkyne Dozorného výboru MO MS za dlhoročnú prácu v matičnom hnutí pani Anne Klementovej pri príležitosti jej odchodu do dôchodku.

     Obecné zastupiteľstvo v Abraháme udelilo pri príležitosti 780. výročia prvej písomnej zmienky o obci Abrahám ocenenie za dlhoročnú záslužnú činnosť v prospech obce Abrahám predsedovi MO MS p. Bohumilovi Čambálovi. Toto ocenenie mu bolo odovzdané na oslavách IV. kultúrneho dňa obce Abrahám.

     Keď hodnotíme rok 2011 v činnosti MO MS ako veľmi úspešný, musíme za tým vidieť v prvom rade zápal a obetavosť všetkých členov výborov bez výnimky.. Ide o mimoriadne celistvý jednoliaty priateľský kolektív, kde nie je počuť ja nemôžem, nemám čas a podobne. Toto oceňujú najmä naši mnohí hostia, prítomní na nami organizovaných podujatiach, keď vidia, že všetko prebieha bez problémov a chaosu. Zásluhu na výsledkoch majú aj mnohí ďalší členovia, ktorí ochotne pri organizovaní podujatí pomáhajú. Menovite spomeniem aspoň Gitku Bučekovú, Brigitku Kollárovú, Jožka Ivančíka , no poďakovanie patrí ešte mnohým ďalším nemenovaným. Oceňujem aj prácu manželov Bartošových, ktorí sa veľmi zodpovedne starajú a často aktualizujú informačnú tabuľu MO MS. Pani Darina Bartošová a predseda MO MS p. Bohumil Čambál pravidelne cestou obecných novín informujú verejnosť o činnosti MO MS a organizovaných podujatiach.

     Úprimné poďakovanie patrí všetkým členom MO MS, ktorí nezištne prispeli svojimi pekárskymi a cukrárskymi výrobkami na prehliadkach a ochutnávkach jedál ako bol X. ročník „Prehliadky a ochutnávky jedál starých materí“ v Hoste, IV. ročník „Abrahámskych dobrôt“, kde reprezentovali tradičné jedlá pripravované v minulosti ale už i v súčasnosti našimi babičkami a to všetko bez nároku na úhradu nákladov, iba s pocitom hrdosti, že reprezentujú svoju obec.

     Rok 2011 je za nami. Týmto obzretím sa za ním končí jeden úspešný úsek našej matičnej činnosti a čakajú na nás ďalšie podujatia, jubileá, stretnutia, ktoré si dnes schválime v Pláne činnosti na rok 2012. A nebude ich málo. Budú si vyžadovať od nás ďalšie úsilie, snahu a obetavosť, aby sme o rok mohli znovu konštatovať, že rok 2012 bol rokom úspešným a naša práca prospešná pre obyvateľov našej obce a slovenského národa.

     Zároveň mi dovoľte, aby som ešte raz všetkým menovaným i nemenovaným, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zúčastnili na úspešných výsledkoch MO MS v Abraháme dosiahnutých v roku 2011 úprimne poďakoval.

     Zároveň Vám všetkým želám do práce v MO MS veľa elánu a úspechov a tiež veľa úspechov v práci, v osobnom i rodinnom živote, pevné zdravie, ktoré je potrebné pre splnenie všetkého predchádzajúceho.

                                                                                            Bohumil Čambál

                                                                                    Predseda MO MS v Abraháme