Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 10 februára, 2023

Plán činnosti na rok 2023

1. MO MS zorganizuje návštevu divadelného predstavenia počas divadelnej sezóny
v divadle Jána Palárika v Trnave –
2. Zorganizujeme návštevu kultúrno spoločenského podujatia Kantiléna –
spomienkového večera na známeho speváka populárnych piesní Karola Duchoňa
v Galante a Trenčín -Trnava ruža voňavá, pokiaľ sa bude organizovať
3. V spolupráci s obecným úradom a farským úradom zorganizujeme spomienkovú
slávnosť za padlých Abrahámskych vojakov v 1. a 2. svetovej vojne s kladením
vencov pri pomníku padlých pri kostole
4. MO MS sa so súťažných družstvom zúčastní súťaže vo varení gulášu v športovom
areáli pod názvom „Abrahámsky kotlík“
5. Zabezpečíme účasť členov na akcii Vatra zvrchovanosti, ktorú organizuje Dom
MS a MO MS Galanta v Átriu Domu MS Galanta
6. Zorganizujeme pre členov MO MS nenáročný 1-dňový poznávací zájazd a podľa
možnosti aj jednodňový poznávací zájazd so žiakmi ZŠ M.T.Abrahám
7. V spolupráci s obecným úradom zorganizujeme pri príležitosti 31. výročia prijatia
Ústavy SR spomienkovú slávnosť pod názvom Vatra Ústavy v športovom areáli
8. Zabezpečíme účasť našich členov na Národných matičných slávnostiachv Martine
v dňoch 4.-6.8.2023
9. Členovia MO MS budú nápomocní pri organizovaní tradičnej pobožnosti pri
súsoší Sedembolestnej Panny Márie, ktorá sa každoročne koná 15. septembra.
10. MO MS bude naďalej pokračovať v informovaní občanov a verejnosti
o významných výročiach a jubileách súvisiacich s históriou slovenského národa
a históriou našej obce cestou článkov v Abrahámskych novinách, na matičnej
stránke, na informačnej tabuli pri kostole a online novinách Abrahámčan
11. V mesiaci december výbory MO MS zorganizujú už tradičné Mikulášske
posedenie členov nášho MO
12. MO MS bude i naďalej prehlbovať spoluprácu s  MO MS vo Veľkých Úľanoch,
Sládkovičove, Majcichove a s Domom Matice slovenskej v Galante, v rámci
ktorej bude hľadať možnosti ďalšieho skvalitňovania činnosti nášho MO
13. Podľa záujmu členov MO MS budeme naďalej organizovať návštevy kultúrnych,
spoločenských, divadelných podujatí, koncertov, výstav, prednášok a ďalších akcií
organizovaných aj inými organizáciami a inštitúciami v obci i mimo nej.
14. MO MS bude naďalej vyvíjať úsilie o spoluprácu s vedením obce, Farským
úradom, spoločenskými organizáciami a inštitúciami, ktoré budú mať
o spoluprácu záujem.
15. Členovia MO MS budú aj naďalej vyvíjať úsilie pri rozširovaní zbierok o predmety
a písomnosti súvisiace s históriou obce a životom jej obyvateľov do obecného
múzea.
16. Pravidelne budeme aktualizovať a dopĺňať webovú stránku Miestneho odboru
Matice slovenskej, www.maticaslovenskaabraham.sk , kde budeme hlavne
informovať o činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v našej obci širokú
verejnosť. Taktiež budeme zasielať príspevky na web Matice slovenskej
v Martine.
17. Pravidelne budeme aktualizovať propagačnú tabuľu MO MS pri kostole.

18. Pravidelne budeme prispievať do Abrahámskych novín článkami zo života MO
MS, pokiaľ budú vychádzať a taktiež do online novín Abrahámčan aktuálnymi
článkami.
19. V predvianočnom čase nainštalujeme postavy do Abrahámskeho betlehemu,
vyrobíme a v centre obce nainštalujeme adventný veniec.
Anna Klementová, predsedníčka MOMS Abrahám