Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 28 mája, 2022

Plán činnosti na rok 2022

1. MO MS zorganizuje návštevu divadelného predstavenia počas divadelnej sezóny
v divadle Jána Palárika v Trnave –
2. Zorganizujeme „Spomienku na Jána Palárika“ pri príležitosti 200.výročia
narodenia /omša v kostole, kladenie venca k pamätnej tabuli, oboznámenie so
životopisom a dielom Jána Palárika, výstavka v klube matice/
3. Zorganizujeme návštevu kultúrno spoločenského podujatia Kantiléna –
spomienkového večera na známeho speváka populárnych piesní Karola Duchoňa
v Galante a Trenčín -Trnava ruža voňavá, pokiaľ sa bude organizovať
4. V spolupráci s obcou a farským úradom, zorganizujeme spomienkovú slávnosť za
padlých Abrahámskych vojakov v 1. a 2. svetovej vojne s kladením vencov pri
pomníku padlých pri kostole dňa 8.5.2022.
5. Zúčastníme sa akcie „Noc literatúry“ poriadanej obecnou knižnicou
6. MO MS sa so súťažných družstvom zúčastní súťaže vo varení gulášu
organizovanej obcou Abrahám pod názvom „Abrahámsky kotlík“
7. Zabezpečíme účasť členov na akcii Vatra zvrchovanosti, ktorú organizuje Dom
MS a MO MS Galanta v Átriu Domu MS Galanta
8. Zorganizujeme pre členov MO MS nenáročný 1-dňový zájazd
9. V spolupráci s obcou zorganizujeme pri príležitosti 30. výročia prijatia Ústavy SR
spomienkovú slávnosť pod názvom Vatra Ústavy v športovom areáli.
10. Zabezpečíme podľa možnosti účasť svojich členov na Národných matičných
slávnostiach, pokiaľ sa budú organizovať
11. Členovia MO MS budú nápomocní pri organizovaní tradičnej pobožnosti pri
súsoší Sedembolestnej Panny Márie, konanej dňa 15. septembra.
12. MO MS bude naďalej pokračovať v informovaní občanov a verejnosti
o významných výročiach a jubileách súvisiacich s históriou slovenského národa
a históriou našej obce cestou článkov v Abrahámskych novinách, na matičnej
stránke, na informačnej tabuli pri kostole a online novinách Abrahámčan
13. V mesiaci december výbory MO MS zorganizujú už tradičné Mikulášske
posedenie členov nášho MO MS
14. MO MS bude i naďalej prehlbovať spoluprácu s  MO MS vo Veľkých Úľanoch,
Sládkovičove, Majcichove a s Domom Matice slovenskej v Galante, v rámci
ktorej bude hľadať možnosti ďalšieho skvalitňovania činnosti nášho MO MS.
15. Podľa záujmu členov MO MS budeme naďalej organizovať návštevy kultúrnych,
spoločenských, divadelných podujatí, koncertov, výstav, prednášok a ďalších akcií
organizovaných aj inými organizáciami a inštitúciami v obci i mimo nej.
16. MO MS bude naďalej vyvíjať úsilie o spoluprácu s vedením obce, Farským
úradom, spoločenskými organizáciami a inštitúciami, ktoré budú mať
o spoluprácu záujem.
17. Členovia MO MS budú aj naďalej vyvíjať úsilie pri rozširovaní zbierok o predmety
a písomnosti súvisiace s históriou obce a životom jej obyvateľov do obecného
múzea.
18. Pravidelne budeme aktualizovať a dopĺňať webovú stránku Miestneho odboru
Matice slovenskej, www.maticaslovenskaabraham.sk , kde budeme hlavne

informovať o činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v našej obci širokú
verejnosť.
19. Pravidelne budeme aktualizovať propagačnú tabuľu MO MS pri kostole.
20. Pravidelne budeme prispievať do Abrahámskych novín článkami zo života MO
MS, pokiaľ budú vychádzať a taktiež do online novín Abrahámčan aktuálnymi
článkami.
21. V predvianočnom čase nainštalujeme v klube matice výstavu s vianočnou
tématikou

Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám