Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 7 decembra, 2017

Plán činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme na rok 2013

Rok Matice slovenskej je vyhlásený v čase od 5. februára 2012 do 4. augusta 2013. V tomto období si Matica slovenská pripomenula už viac významných výročí a jubileí a v roku 2013 nás čakajú ďalšie.
Pripomenieme si.
1150. výročie príchodu slovanských vierozvestov Sv. Cyrila a Metoda na naše územie
150. výročie založenia Matice slovenskej
20. výročie vzniku Slovenskej republiky
200. výročie úmrtia prvého kodifikátora spisovnej slovenčiny Antona Bernoláka
130. výročie narodenia významného správcu fary v rokoch 1941-1950 dekana Dr. Tomáša Stolára
10. výročie úmrtia správcu fary v rokoch 1993-2003 d. p. Juraja Čermáka

V roku 2013 sa tiež uskutoční významná udalosť – Valné zhromaždenie MS s voľbou
nových orgánov na 4 – ročné obdobie a Matičný svetový festival slovenskej mládeže
v Košiciach.
V náväznosti na tieto významné udalosti si Miestny odbor Matice slovenskej
v Abraháme vytyčuje tento plán činnosti pre rok 2013:

 1.  V mesiaci január usporiadať XII. matičný fašiangový ples pre svojich členov a sympatizantov
 2. MO MS zabezpečí z radov svojich členov vystavovateľov tradičných jedál na XII. ročník „Prehliadky a ochutnávky jedál starých materí“, ktorý sa uskutoční tento rok v Opoji
 3. MO MS v spolupráci s Obecným a Farským úradom v Abraháme usporiadajú spomienkovú slávnosť na padlých abrahámskych vojakov v I. a II. svetovej vojne
 4. Členovia MO MS sa zúčastnia súťaže vo varení gulášu „Abrahámsky kotlík“ organizovanú kultúrnou komisiou pri Obecnom zastupiteľstve v Abraháme
 5. Výbory MO MS zabezpečia účasť členov na niektorých z týchto podujatí:
  – Národná Cyrilo-metodská púť na Devín dňa 27. apríla
  – Slávnosť odhalenia súsošia sv. Cyrila, Metoda a Gorazda na Hurbanovom námestí v Bratislave dňa 3. júla
  – Cyrilo-metodská púť pri príležitosti 1 150. výročia ich príchodu na naše územie na Svätoplukovom námestí v Nitre 5. júla
  – Národné matičné slávnosti pri príležitosti 150. výročia založenia Matice slovenskej v amfiteátri v Martine 3. augusta
 6. MO MS v spolupráci s Obecným úradom Abrahám a Dobrovoľným hasičským zborom v Abraháme usporiadajú spomienkovú slávnosť pri príležitosti 21. výročia prijatia Ústavy Slovenskej republiky pod názvom „Vatra Ústavy“
 7. Členovia MO MS budú spolu organizovať pobožnosť pri súsoší Sedembolestnej Panny Márie pri príležitosti jej sviatku dňa 15. septembra
 8. Výbory MO MS usporiadajú tradičné mikulášske posedenie svojich členov spojené s kultúrnym programom
 9. V rámci 1 150. výročia príchodu solunských bratov sv. Cyrila a Metoda na naše územie a 150. výročia založenia Matice slovenskej MO MS zabezpečí pre svojich členov a občanov obce odbornú prednášku zameranú na prínos týchto udalostí pre záchranu slovenského jazyka a k samostatnosti slovenského národa
 10. MO MS bude naďalej vytvárať podmienky družobnej spolupráce a hľadať ďalšie možnosti jej rozširovania s miestnymi odbormi MS Cífer a Veľké Úľany, pretože táto spolupráca prináša skvalitnenie činnosti a prehlbovanie priateľských vzťahov
 11. Výbory MO MS budú zabezpečovať pre svojich členov podľa ich záujmu návštevu kultúrno-spoločenských podujatí – divadelné predstavenia, koncerty, výstavy, prednášky a podobne a to i z ponúk iných organizácií a inštitúcií
 12. MO MS bude nápomocný Obecnému múzeu a archívu pri rozširovaní zbierok o predmety a písomnosti súvisiace so životom a históriou našej obce
 13. Príspevkami v Abrahámskych novinách a informáciami na matičnej tabule budú členovia výborov informovať širokú verejnosť o práci a aktivitách matičiarov, oboznamovať ju s históriou obce, významnými výročiami, historickými udalosťami a jubileami významných osobností