Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 13 júla, 2023

Krajská rada Matice slovenskej TT SK zasadala v Šúrovciach

KR MS TTSK 14.6.2023 zasadala v priestoroch Zemianskeho dvora
v Šúrovciach . Okrem členov KR MS boli na zasadnutie pozvaní aj
predsedovia MO MS z okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany.
Účastníkov zasadnutia privítal predseda KR MS TT SK
PhDr.PaedDr.Martin Bodis, PhD., ktorý zároveň odovzdal slovo nášmu
hostiteľovi PhDr. Petrovi Náhlikovi, PhD. Menovaný bol poctený týmto
našim zasadnutím, vyjadril podporu Matici slovenskej a presvedčenie, že
činnosť MO MS bude aj budúcnosti na veľmi dobrej úrovni.
Informácie z Ústredia Matice slovenskej sme si vypočuli od tajomníka MS
Mgr. Petra Schvantnera. Osobitne sa zameral na blížiace sa Národné
matičné slávnosti a zabezpečenie účasti na nich. Z Trnavského kraja
pôjde 5.8.2023 autobus , ktorý sa zaplní členmi jednotlivých
odborov.Zároveň informoval prítomných o uskutočnení Vatry
zvrchovanosti v priestoroch átria Domu Matice slovenskej v Galante dňa
4.8.2023.
21.10.2023 čaká matičiarov snem v Martine. Každý MO MS bude
delegovať jedného člena.
Predseda KR MS TT SK vykonal kontrolu plnenia plánu KR MS a plánu
činnosti, kde skonštatoval, že v okresoch Piešťany a Hlohovec sa zatiaľ
nepodarilo obnoviť činnosť miestnych odborov. Na základe písomných
intervencií u primátorov a starostov obcí sa nepodarilo nájsť ľudí, ktorí by
sa tejto činnosti ujali a zabezpečili založenie, resp. oživenie miestnych
odborov v uvedených okresoch.
Zasadnutie KR MS TT SK pokračovalo informáciami jednotlivých
predsedov MO o ich činnosti. Aktivity matičiarov sú
rôzne. Organizujeme a zúčastňujeme sa spomienok na slovenských
národných buditeľov, poriadajú sa rôzne recitačné súťaže, organizujeme
účasť na kultúrno spoločenských podujatiach, organizujeme spoločné
výlety so žiakmi ZŠ, zúčastňujeme sa odhalenia búst, pamätníkov,
organizujeme brigády, niektoré odbory zabezpečujú matičné plesy.
Činnosť MO je bohatá, rôznorodá, na čo majú vplyv aj finančné
prostriedky, ktorých nie je v miestnych odboroch dostatok. No aj napriek
tomu miestne odbory sa aktívne podieľajú na činnosti.
Nášmu hostiteľovi patrí úprimná vďaka, že nám vytvoril veľmi príjemné
pracovné prostredie, ktoré sa nezaobišlo bez dobrého pohostenia.

Anna Klementová, členka KR MS TT SK