Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 13 júla, 2023

Krajská rada Matice slovenskej TT SK zasadala v Skalici

Krajská rada MS TT SK zasadala 21.4. 2023 v okresnom meste Skalica.
Veľmi milého privítania sa nám dostalo od primátorky mesta Mgr. O .
Luptákovej, ktorá nás prijala v zasadačke MsÚ Skalica, popriala nám
úspešné rokovanie a vyslovila presvedčenie, že mesto Skalica bude
Matici slovenskej vždy nápomocné.
Na úvod ženský spevácky zbor z Petrovej Vsi zaspieval ľudové piesne
z tohto regiónu.
Potom sa už ujal vedenia zasadnutia predseda krajskej rady MS PaedDr.
Martin Bodis, Phd. Zhodnotil plnenie úloh od posledného zasadnutia
v Galante kde skonštatoval, že kalendár podujatí zatiaľ nie je spracovaný
a v okresoch Hlohovec a Piešťany treba vyvinúť úsilie na založenie MO
MS.
K slovu vyzval Mgr. Petra Schvantnera, tajomníka MS a riaditeľa Domu
MS v Galante, ktorí prítomných oboznámil s aktivitami MS
v nasledujúcom období. Najbližšie sa uskutoční v Skalici – 200. výročie
narodenia Jozefa Podhradského, evanjelického kňaza, pedagóga a
spisovateľa, 26.5.2023 Kantiléna, festival piesní Karola Duchoňa
v Galante, v dňoch 4.,5., a 6.8.2023 národné matičné slávnosti v Martine,
4.8.2023 Vatra zvrchovanosti v Galante, Snem MS v Martine 21.10.2023.
V krátkej prestávke pri káve a skalickom trdelníku nás potešil krásnymi
ľudovými piesňami mužský spevácky zbor z Prietržky.
Zasadnutie KR MS TTSK bolo rozšírené aj o miestne odbory na Záhorí,
preto sa o svojej činnosti vyjadrili aj prítomní predsedovia jednotlivých
miestnych odborov, ktorí zastupovali MO Prietržka, Petrova Ves, Senica,
Kopčany. Z ďalších MO to bol Cífer, Galanta, Abrahám, Trnava , Šintava
a Majcichov. Diskusia bola veľmi prospešná, navzájom sme sa
informovali o akciách ktoré v priebehu roka pripravujeme , prípadne sa
ich na pozvanie iných organizácií a miestnych odborov zúčastňujeme.
Čas rýchlo plynul a nás čakala cesta zo Skalice do svojich domovov.
Priateľským podaním rúk sme sa rozlúčili a zároveň dohodli, že ďalším
miestom zasadnutia KR MS TTSK bude Trnavský región a to Gazdovský
Dvor Šúrovce. Tešíme sa na ďalšie rokovanie KR MS TT SK a veríme, že sa
nám podarí založiť v okresoch Hlohovec a Piešťany ďalšie miestne
odbory.

Anna Klementová,predsedníčka MO MS Abrahám