Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 28 mája, 2022

Činnosť MO Matice slovenskej v Abraháme v roku 2021

Činnosť MO Matice slovenskej v Abraháme v roku 2021
Aj v činnosti MO MS sa prejavila pandemická situácia, no i napriek mnohým
opatreniam sme uskutočnili zaujímavé akcie a zabezpečili dôležité úlohy v našom
matičnom hnutí.
Na výborovej schôdzi novozvoleného výboru boli rozdelené funkcie vo výbore
nasledovne:
Marian Vrbovský podpredseda, Ing. Jana Takáčová tajomníčka, Terézia Vrbovská
pokladníčka, Ing. Alfonz Čambál člen výboru, Bohumil Čambál člen výboru, Milada
Ivančíková člen výboru
Predsedníčka MO MS Anna Klementová bola priamo zvolená na valnom zhromaždení
dňa 3.7.2021 a taktiež predseda dozorného výboru Jozef Ivančík a členovia dozorného
výboru Ladislav Buček a Magdaléna Čambálová.
– Predsedníčka sa zúčastnila zasadnutia OR Matice slovenskej v Galante, novému
poverenému riaditeľovi Mgr. Petrovi Schvantnerovi bola zaslaná správa
o činnosti MO Matice slovenskej v Abraháme za uplynulý rok za účelom
oboznámenia sa s činnosťou nášho miestneho odboru.
– Starosta obce Ing. Igor Németh za obec a predsedníčka Anna Klementová za MO
MS kládli bez účasti verejnosti vence k pomníku padlých pri kostole dňa
8.5.2021.
– Predsedníčka MO MS sa zúčastnila 3.6.2021 zasadnutia krajskej rady Matice
slovenskej v Trnave. Anna Klementová informovala o zasadnutí KR MS v Trnave,
kde sa zúčastnil aj kandidát na predsedu MS, terajší predseda MS JUDr. Marián
Gešper a kandidát na predsedu DV MS PhDr. Martin Fejko.
– Predsedníčka MO MS v Abraháme sa zúčastnila na pozvanie predsedu MO MS
Majcichov 22.6.2021 výročného zasadnutia MO MS v Majcichove.
– Predsedníčka MO MS sa dňa 17. augusta 2021 zúčastnila zasadnutia KR MS
v Trnave, kde boli schválené nominácie do orgánov MS.
– Veľmi významnou úlohou ktorú organizačne výbory MO MS zabezpečovali bolo
Valné zhromaždenie MO MS v Abraháme, ktoré sa konalo dňa 3. júla 2021
v kultúrnom dome za účasti vyše 70 členov a pozvaných hostí. Dokumentáciu na
VZ pripravila a rozmnožila predsedníčka MO MS. Počas VZ pokladníčka vyberala
členský príspevok na rok 2021.
Prítomnosťou nás poctili hostia JUDr. Štefan Martinkovič, predseda DV MS, Michal Garaj,
predseda OR MS a predseda MO MS Veľké Úľany s delegáciou, správca farnosti d.p.
Ondrej Chrvala, poslanec OZ Ing. Peter Koška, čestný člen MO MS a dlhoročný sponzor
Mgr. Štefan Murárik a dlhoročný podporovateľ Milan Královič s manželkou.
Pripomenuli sme si životné jubileá našich členov, ktorí sa v minulom roku dožili 70.  80.
rokov, jubilanti obdržali kytice kvetov a novým členom boli odovzdané členské
preukazy. Minútou ticha sme si uctili pamiatku zomrelých členov.
V priestoroch KD bola nainštalovaná výstava 20. rokov činnosti MO Matice slovenskej
v Abraháme, ktorú si účastníci so záujmom prezreli.

Valné zhromaždenie zároveň splnomocnilo výbor MO MS v Abraháme k nomináciám na
post predsedu MS, predsedu DV MS, členov výboru MS za Trnavský kraj a členov DV MS
a schválilo delegáta na Valné zhromaždenie MS v Liptovskom Mikuláši dňa 9.10.2021,
novozvolenú predsedníčku Annu Klementovú. Zápisnica z VZ vrátane príloh bola zaslaná
na Ústredie MS Martin.
– O činnosti MO MS pravidelne informujeme na matičnej stránke
www.maticaslovenskaabraham.sk a na propagačnej tabuli pri kostole.
Rok 2021 bol Maticou slovenskou vyhlásený za rok Alexandra Dubčeka.
– Predsedníčka spracovala životopis Alexandra Dubčeka a tento bol zverejnený na
matičnej stránke, na propagačnej tabuli MO MS spolu s fotografiami a v online
novinách Abrahámčan.
– V mesiaci máj sme si pripomenuli 80. výročie úmrtia Mons. Michala Tareka.
Životopis tohto významného kňaza, ktorý pôsobil v našej obci a pričinil sa o jej rozvoj
bol zverejnený na propagačnej tabuli MO MS. Mons. Michal Tarek je pochovaný na
obecnom cintoríne. Pomník mu dali zhotoviť po zbierke vďační občania našej obce.
– Najvýznamnejšie výročie v t.r. 790. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci sme
si pripomenuli článkom Mariana Vrbovského, ktorý bol zverejnený na matičnej
stránke, propagačnej tabuli MO MS pri kostole a v online novinách Abrahámčan.
– Do propagačnej tabule sme umiestnili články k 77. výročiu  Slovenského národného
povstania a ku Dňu Ústavy SR, 29. výročiu.
Zároveň boli uverejnené aj na matičnej stránke. Od júla 2021 je adminom našej stránky
Peter Koška ml. Doteraz túto prácu administrátora vykonával Mgr. Tomáš Hanuliak,
ktorému patrí naše poďakovanie.
– 10.4.2021 sa 21 matičiarov zúčastnilo brigády v miestnom lese. Čistili sme
staré grófske kúpalisko, prístupovú cestu a priestory okolo krížovej cesty. Taktiež
bola natretá malá jaskyňka pri kúpalisku. Matičiari upravili okolie pri kríži smerom
na Hoste a zúčastnili sa brigády na fare.
– 16.7.2021 sa zúčastnilo 16 matičiarov MO MS Vatry zvrchovanosti v átriu Domu
Matice slovenskej v Galante. Vystúpili tu folklórne súbory, príhovor mal JUDr. Štefan
Martinkovič. Predsedníčka napísala článok na matičnú stránku MO MS a do Martina.
Fotografie vyhotovil Marian Vrbovský.
– 27.7.2021 sa uskutočnil plánovaný výlet. Účasť 17 členov MO a d.p. Ondrej Chrvala.
Výlet sa uskutočnil podľa plánovaného harmonogramu. Spokojnosť účastníkov
z výletom bola vysoká, pekné počasie, veľa pekných zážitkov, návšteva hrobu Juraja
Čermáka v Šintave, krásna vyhliadka na zastávke Šianec, návšteva Vlastivedného
múzea v Hlohovci, príjemné posedenie v madunickej reštaurácii pri obede, návšteva
pamätnej izby Jána Hollého v Maduniciach, Rozárium v Dolnej Krupej, v Medolandii
posedenie pri káve a sladká bodka na zmrzline v Majcichove. Fotografie zabezpečil
Marian Vrbovský, predsedníčka napísala článok a bol zverejnený na našej matičnej
stránke i na stránke MS Martin.
– V záhrade rodinného domu členov výboru MS sme varili kvalitný matičný guláš
z diviny, čím sem dodržali tradíciu varenia gulášu. Aj keď to nebol guláš súťažný,

bol veľmi dobrý a pochutilo si na ňom veľa matičiarov a pozvaných hostí. Taktiež
predsedníčka napísala článok a fotografie zhotovil Marian Vrbovský,
– V priestoroch klubu Matice sme privítali d.p. Ondreja Chrvalu, ktorý si so záujmom
prezrel výstavu 20. rokov činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme
– 15. augusta sa členovia výboru MO MS zúčastnili na fare „Farskej kaviarne“. Prispeli
sme sladkým a slaným pečivom a strávili v spoločnosti účastníkov a d.p. Ondreja
Chrvalu príjemné nedeľné popoludnie. Stretnutie farníkov sa nieslo v duchu
príchodu pápeža Františka na Slovensko.
– Predsedníčka MO MS Anna Klementová spracovala príhovor, ktorým sme si na
výborovej schôdzi 1.9.2021 pripomenuli štátny sviatok Deň Ústavy SR, 29.výročie.
– Zúčastnili sme sa individuálne sv. omše 15. septembra pri soche Sedembolestnej
Panny Márie v našej obci, členovia MO MS pomáhali pri príprave pódia a jeho
rozoberaní.
– V miestnosti klubu Matice slovenskej v Abraháme bola dočasne nainštalovaná
výstava k 20. výročiu činnosti MO Matice slovenskej, ktorú si mohli občania podľa
záujmu prezrieť.
Môžem iba konštatovať, že matičiari aj napriek pandemickej situácii žili v priebehu
roka aktívnym matičným životom. Svedčí o tom hlavne množstvo rôznych aktivít
ktoré zabezpečovali a osobne sa ich aj zúčastnili.
Valného zhromaždenia MS 9.10.2021 v Liptovskom Mikuláši sa zúčastnila
predsedníčka Anna Klementová.
Za predsedu Matice slovenskej bol zvolený JUDr. Marián Gešper s počtom hlasov 213, na
druhom mieste sa umiestnil JUDr. Štefan Martinkovič s počtom hlasov 88.
Za predsedu DV Matice slovenskej bol zvolený PhDr. Martin Fejko s počtom hlasov 240,
na druhom mieste sa umiestnil doc.Dr.Ing.PhD. Ján Buleca s počtom hlasov 69.
Do predsedníctva MS bolo zvolených 28 členov a to nasledovne:
Bansko Bystrický kraj 6 členov, Prešovský kraj 6 členov, Bratislavský kraj 4 členov,
Žilinský kraj 4 členov, Košický kraj 3 členov, Nitriansky kraj 3 členov, Trenčiansky kraj 1
člen a Trnavský kraj 1 člen.
Trnavský kraj bude zastupovať Martin Ostrovský, člen MO MS z Trnavy, bol zvolený
počtom hlasov 138.
Na Valnom zhromaždení sa zúčastnilo 307 delegátov s hlasom rozhodujúcim.
– Predsedníčka pripravila životopis P. O. Hviezdoslava, ktorý bol zverejnený na
matičnej tabuli pri kostole a na matičnej stránke, www.maticaslovenskaabraham.sk .
Zároveň na výborovej schôdzi bol prítomným prečítaný, čím sme si uctili pamiatku
100. výročia úmrtia významného slovenského básnika, dramatika P .O. Hviezdoslava.
– Členovia výboru skontrolovali svietiace reťaze na vianočnom matičnom strome,
ktorý bol začiatkom decembra rozsvietený pred klubom MS. Nakoľko nám strom za
rok podrástol, bolo potrebné zakúpiť ďalšiu svetelnú reťaz a predlžovačku na el.
energiu.

– na matičnej stránke boli zverejnené príspevky predsedníčky MO k Vianociam
a k Novému roku 2022. Taktiež bola k Vianociam aktualizovaná propagačná tabuľa
pri kostole. Aktualizáciu propagačnej tabule zabezpečujú manželia Terézia a Marian
Vrbovskí.
– Bol zakúpený nový album pre MO MS a zabezpečené fotografie z celoročných akcií,
ktoré budú založené do toho albumu.
– Členovia výborov sa na zasadnutí stretli v priebehu roka 6 krát. Na týchto
zasadnutiach boli organizačne pripravované podľa možnosti jednotlivé akcie. Všetky
zápisnice boli zaslané na Ústredie MS v Martine. Zároveň bol zaplatený ročný
poplatok členskému Ústrediu vo výške 52,- Eur a zaslaná matričná kniha, ktorá bola
elektronicky spracovaná predsedníčkou, čím sme si splnili aj úlohy voči Ústrediu
Matice slovenskej.
Všetkým, ktorí sa v priebehu roka akýmkoľvek spôsobom pričinili k činnosti MO patrí
veľké ďakujem. Osobitne chcem poďakovať p. Stanislavovi Ležovičovi, ktorý bol
aktívnym matičiarom a zapájal sa do činnosti MO MS ako člen výboru, ale žiaľ z titulu
veku a zdravotného stavu už ďalej nekandidoval. Prajem mu do ďalších rokov veľa
zdravia a spokojnosti v rodinnom kruhu ako aj v spoločnosti Abrahámskych matičiarov.
Všetkým našim členom prajem veľa dobrých nápadov na skvalitnenie našej matičnej
práce a zároveň veľa zdravia a síl na ich uskutočnenie.

Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám