Matica slovenská Abrahám
Aktivity Abrahámskych matičiarov od začiatku roka 2020

Napísal: admin | 9 augusta, 2020

Aktivity Abrahámskych matičiarov od začiatku roka 2020

Miestny odbor MS v Abraháme začal rok 2020 veľmi aktívne, nakoľko sme už na 18.januára 2020 zvolali Výročné zhromaždenie MO MS, kde sme schválili plán činnosti na rok 2020 a zároveň si  pripomenuli aj 20. výročie založenia nášho MO Matice slovenskej.

VZ malo veľmi dobrý priebeh. Po pracovnej časti nasledovala slávnostná. S príhovorom vystúpil podpredseda MO MS Marian Vrbovský. Každý účastník obdržal Bulletin, ktorý sme vydali pri príležitosti 20. výročia založenia MO MS v Abraháme.

 • Predsedníčka spracovala zápisnicu a táto bola zaslaná spolu s ostatnými materiálmi Ústrediu MS v Martine.
 • Taktiež sme si splnili povinnosti voči Ústrediu Matice slovenskej, elektronicky bola spracovaná matričná kniha so stavom členov k 31.12.2019. Počet členov bol 104.
 • Predsedníčka sa zúčastnila na Základnej škole Michala Tareka prednesu poézie a prózy pod názvom „ Čaro slova“, kde odovzdala víťazom Bulletin pri príležitosti 20.výročia založenia MO MS v Abraháme a sladkosti. Zároveň napísala článok, ktorý bol zverejnený na webovej stránke MS Martin, našej matičnej stránke a v online novinách Abrahámčan.
 • nakoľko vzhľadom na korona vírus boli pozastavené aj v našej obci všetky akcie, MO MS v zmysle schváleného plánu činnosti nemohol akcie organizovať.
 • Nezúčastnili sme sa divadelného predstavenia, ani koncertu Kantiléna. Koncert Kantiléna bol presunutý na 2 október 2020, pokiaľ to situácia dovolí.
 • 4.4.2020 sme si pripomenuli 75. výročie oslobodenia našej obce Sovietskou armádou. Predsedníčka napísala článok, ktorý bol zverejnený v online novinách Abrahámčan a na matičnej stránke.
 • 8.5.2020 predsedníčka MO MS a starosta obce Ing.Igor Németh kládli vence k pomníku padlých bez účasti verejnosti. Slávnostná sv. omša za padlých v 1. a 2. svetovej vojne bola v kostole 10.5.2020.
 • 13.6.2020 sme sa vo veľkom počte zúčastnili brigády v Abrahámskom parku. Predsedníčka napísala článok, ktorý bol uverejnený na webe  MS Martin v sekcii správy z Trnavského kraja, na našej  matičnej stránke a online novinách Abrahámčan spolu s fotografiami, ktoré  urobil Marian Vrbovský.
 • 22.6.2020 bola na Rádiu Regina odvysielaná hodinová relácia o našej obci,pod názvom „Zvony nad krajinou“ jednotlivé časti tejto relácie nahrávali s redaktormi RTVS, rádio Regina  aj členovia výboru MO MS Bohumil Čambál – história obce, Marian Vrbovský – Abrahámsky park a Anna Klementová –  činnosť MO MS v Abraháme. Relácia mala veľký úspech, nakoľko bola pekne spracovaná.
 • 17.7.2020 sa 14 matičiarov zúčastnilo koncertu na nádvorí kaštieľa v Galante. Koncertoval orchester TASTE OF BRASS, ktorí účinkuje aj na Kantiléne Karola Duchoňa. Koncert sa konal v rámci hudobných piatkov v Galante.
 • Vystúpenie malo veľmi dobrú úroveň, vypočuli sme si množstvo populárnych piesní v podaní sólistov orchestra, hlavne však piesne Karola Duchoňa. Bol to veľmi pekný kultúrny zážitok. Koncert mal benefičný charakter a matičiari prispeli svojimi finančnými prostriedkami  za čo všetkým patrí srdečná vďaka.
 • Nakoľko sa podľa posledných informácií v obci nebudú konať žiadne akcie, matičiari sa nezúčastnia varenia gulášu, nebude Vatra Ústavy, budeme hľadať iný  spôsob účasti na akciách.
 • MO MS v Galante plánuje v mesiaci auguste Vatru zvrchovanosti v átriu Domu MS v Galante, zistíme záujem členov. Na tejto akcii sa zúčastňujeme každoročne.
 • Pripravujeme celodenný výlet s návštevou zámku Červený kameň, mesta Pezinok – zámok a Modru, kde navštívime cintorín a hrob Ľudovíta Štúra.
 • MO MS má od roku 2017 svoju webovú stránku na ktorej informuje širokú verejnosť o aktivitách, ktoré pripravuje, resp. sa na pozvanie iných inštitúcií zúčastňuje. Zároveň pravidelne prispievame článkami do Abrahámskych novín, online novín Abrahámčan a na webovú stránku Matice slovenskej v Martine.
 • V klube MS pripravujeme aktuálnu výstavu fotografií a článkov na paneloch od vzniku MO MS až doteraz. Ide o jednotlivé časti ako zasadnutie výborov, výročných a valných zasadnutí, spolupráca  so Základnou školou Michala Tareka v Abraháme,organizovanie spoločných výletov po stopách národných buditeľov, /Anton Bernolák,Ľudovít Štúr,J.M.Hurban, Ján Hollý/ návšteva kultúrnych pamiatok,/Katarínka, Bradlo/  Múzea v Trnave , pamätných izieb /Juraj Fándly, Ján Palárik, M.R.Štefánik/ a ďalšie. Zúčastňujeme sa národných matičných slávností a taktiež NMS na Devíne.
 • Ďalšou časťou sú významné osobnosti nášho matičného a spoločenského života, významné osobnosti, ktoré pôsobili v našej obci Mons.Michal Tarek, Dr.Ferdinand Svetloslav Veigl, Ján Puchart, Emília Riegelová a ďalší. Pripomíname si významné výročia našich osobností ako Andrej Sládkovič, Milan Rastislav Štefánik, Štefan Moyzes, Ján Palárik.Životopisy významných osobností sú zverejnené na matičnej stránke a na matičnej tabuli pri kostole.
 • Samostatnú časť tvoria fotografie z poriadaných výletov. Spomeniem Gabčíkovo, Štúrovo, Ostrihom, Ivanka pri Dunaji /pomník M.R.Štefánika/, Bratislava – Devín, Slavín, NR SR, Bratislavský hrad, Trenčín, Trečianske Teplice, Topoľčianky, Vysoké Tatry, Košice, Smolenice, Trnava, Červený kameň, Štiavnické Bane, Arborétum Mlyňany, Brezová pod Bradlom, Bradlo a ďalšie, pri ktorých sme spoznávali krásu našej vlasti. Navštívili sme aj Velehrad na Morave a obec Modrá.
 • Máme spoluprácu s družobnými MO MS ako sú Cífer, Veľké Úľany a Sládkovičovo, kde sa na vzájomné pozvania zúčastňujeme organizovaných akcií a výročných zasadnutí.

Činnosť MO MS je bohatá,  zdokumentovaná fotografiami a článkami.

Anna Klementová, predsedníčka  MO MS v Abraháme