Matica slovenská Abrahám
Abrahámski matičiari hodnotili rok 2022

Napísal: admin | 10 februára, 2023

Abrahámski matičiari hodnotili rok 2022

Aj napriek veľmi nepriaznivému počasiu sa v sobotu 4. februára 2023 zišlo v kultúrnom
dome v Abraháme množstvo matičiarov a  hostí. Pozvanie z matičných orgánov prijal Mgr.
Peter Schvantner, tajomník MS a riaditeľ Domu Matice slovenskej v Galante, PaedDr. Martin
Bodis, predseda Krajskej rady MS Trnavského kraja, Michal Garaj predseda MO MS Veľké
Úľany, Július Šido, člen výboru MO MS Sládkovičovo, čestný člen MO MS Mgr.Štefan Murárik,
starosta obce Mgr. Tibor Ležovič, d.p. Ondrej Chrvala, správca farnosti.
Na úvod výročného zasadnutia zaznela hymna Slovenskej republiky a po nej žiačka Základnej
školy Michala Tareka v Abraháme predniesla báseň.
Potom už nasledovalo pracovné rokovanie, ktoré otvorila predsedníčka MO MS Anna
Klementová. Privítala prítomných hostí a členov MO a nechala schváliť program rokovania,
ktorí všetci matičiari obdržali na pozvánkach.
V správe o činnosti podrobne zhodnotila celoročnú činnosť, venovala sa všetkým akciám,
ktoré sme v priebehu roka organizovali, prípadne sme sa ich zúčastnili. Podrobne
vyhodnotila projekt, ktorým sa MO zaoberal takmer celý rok a to výstavba betlehemu,ktorá
je zdokumentovaná fotografiami a tieto sú umiestnené ako výstavka na paneloch.
Pokladníčka MO Terézia Vrbovská predložila správu o hospodárení MO za rok 2022 a správu
dozorného výboru.
Člen výboru Ing.Alfonz Čambál prečítal správu o stave členskej základne. Minútou ticha sme
si uctili našich členov, Albína Ivančíka a Miladu Ivančíkovú, ktorí v m.r. úmrtím ukončili
členstvo. Noví členovia Margita Tóthová, Dušan Dobiš, Jozefína Dobišová a Adam Horváth si
prevzali z rúk predsedníčky členské preukazy.
Nezabudli sme ani na jubilantov. Predsedníčka Anna Klementová sa dožila v m.r. 70 rokov
a člen výboru Bohumil Čambál 80. rokov života. Členka výboru Terézia Vrbovská im
odovzdala kytice kvetov.
Plán činnosti na rok 2023 na výročnom zhromaždení predložil podpredseda Marian
Vrbovský. Veríme, že tak, ako bol úspešný rok 2022, bude úspešný aj rok 2023. Chuť do
matičnej práce nám nechýba, len aby nám vydržalo pevné zdravie.

Anna Klementová, pre

dsedníčka MO MS Abrahám