Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 8 decembra, 2017

Zo života Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme v 4. štvrťroku 2017

Spomienková slávnosť na kňaza Andreja Čambála

V priebehu roka 2017 sa MO MS pripravoval na spomienkovú slávnosť organizovanú pri príležitosti 150. výročia narodenia nášho najvýznamnejšieho rodáka kňaza Spoločnosti Ježišovej pátra Andreja Čambála. Svoju pozornosť sme zamerali na získanie písomnej a fotografickej dokumentácie o jeho živote a diele. Andrej Čambál napriek tomu, že bol významným náboženským spisovateľom, vychýreným kazateľom, dramatikom, misionárom, učiteľom, nezanechal v jezuitských archívoch veľa stôp, pretože tieto boli počas bývalého režimu likvidované. Za mnohé materiály patrí poďakovanie Danielovi Parákovi a Márii Čambálovej, ktorí cestou internetu a antikvaristov zabezpečili toľko materiálu, že MO Matice slovenskej mohol inštalovať pomerne rozsiahlu výstavu o jeho živote a diele, ktorá bola otvorená dňa 30.septembra v klube Matice slovenskej.

Po dohode so správcom farnosti sa spomienková slávnosť uskutočnila počas Abrahámskych hodov v dňoch 30.9. a 1. a 2. októbra. V rámci slávnosti bola dňa 1. októbra za neho odslúžená svätá omša, v rámci ktorej správca farnosti d.p. Vladimír Kiš vyzdvihol jeho zásluhy najmä na zriadení Abrahámskej farnosti v roku 1907, šírenie misií po celom vtedajšom Uhorsku a jeho náboženskú literárnu činnosť, hlavne významné Pašiové hry, ktoré boli nacvičené aj Abrahámskymi ochotníkmi.

MO MS spracoval o jeho živote a diele 8 stránkový bulletin, ktorý bol v počte 200 kusov rozšírený medzi miestnymi obyvateľmi. Týmto sa mu dostalo zaslúženej úcty a vďaky po 150. rokoch od jeho narodenia a pozornosti aj od žiakov základnej školy Michala Tareka, ktorí túto výstavu navštívili.

Inštalovanie výstavy MO MS využil aj na zviditeľnenie ďalších významných osobností, ktoré dlhodobo úspešne pôsobili v obci a zaslúžili sa o jej vzdelanostný, kultúrny a spoločenský rozvoj. Ide o osobnosti správcov fary Dr. Michala Tareka, Dr. Ferdinanda Svetloslava Veigla, správcu školy a dirigenta významného speváckeho zboru Alojza Poppyho, riaditeľa školy Jána Pucharta a dlhoročnej učiteľky, Abrahámskej rodáčky Emílie Riegelovej.

Národnopoznávací zájazd členov MO MS

Dňa 12.októbra sa členovia MO MS v počte 16 zúčastnili národnopoznávacieho zájazdu po významných miestach slovenského národa.

Prvá zastávka bola v Ivanke pri Dunaji pri mohyle Milana Rastislava Štefánika, ktorá stojí na mieste, kde pri návrate z Talianska na Slovensko pri páde lietadla tragicky zahynul. Na tomto pietnom mieste pani Anna Klementová v príhovore oboznámila prítomných so životom a dielom M.R.Štefánika, položili sme veniec k mohyle a zapálili sviečku.

Ďalšou zastávkou bol Bratislavský hrad, v ktorom sme si prezreli výstavu vzácnych archeologických nálezov, výstavu umeleckého skla a z veže hradu sa pokochali pohľadom na panorámu Bratislavy.

Po prehliadke úhľadných hradných záhrad sme sa presunuli do budovy Národnej rady Slovenskej republiky, kde sme si urobili spoločnú fotografiu a pokračovali sme  do priestorov  Slavína na miesto posledného odpočinku tisícov sovietskych vojakov, ktorí padli pri oslobodzovaní Bratislavy.

Poslednou zastávkou bol starobylý Devín, symbol prvej slovenskej štátnosti, kde sme si prezreli celý areál a spokojný s vydareným zájazdom za krásneho jesenného počasia sa pobrali do svojich domovov.

Brigáda na cintoríne

Dňa 27. októbra sa tradičnej brigády na čistení cintorínskych priestorov zúčastnilo aj 13 členov nášho MO MS. Za pekného počasia brigádnici v celkovom počte 21 odstránili z cintorína všetko opadané lístie a s dobrým pocitom z vykonanej práce, uctení si pamiatky našich zomrelých  a pekne upraveného cintorína spokojní odchádzali domov.

Spomienková slávnosť vo Veselom

Pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja organizovala Matica slovenská s obcou Veselé dňa 29. októbra spomienkovú slávnosť pri príležitosti 220. výročia narodenia Štefana Moyzesa, rodáka z Veselého. Dr. Štefan Moyzes bol banskobystrickým biskupom, zakladateľom Matice slovenskej a jej prvým predsedom. Bol pedagógom, verejným činiteľom, kultúrnym pracovníkom a najmä veľkým národovcom, ktorý pre slovenský národ v ťažkom období neohrozene bojoval za jeho práva.

Po slávnostnej sv. omši sa k veľkému počtu účastníkov prihovorili a zhodnotili jeho význam pri zviditeľňovaní slovenského národa predseda Matice slovenskej Ing. Marián Tkáč a predseda Trnavského samosprávneho kraja Ing. Tibor Mikuš. Následne účastníci slávnostne položili vence k jeho pamätníku stojacemu neďaleko kostola.

Z nášho MO MS sa spomienkovej slávnosti zúčastnilo 16 členov.

Sládkovičovo – zrkadlenie duší

MO MS v Sládkovičove nás pozval na pásmo poézie a hudby pod názvom „Zrkadlenie duší“. Podujatie sa konalo dňa 16. novembra a bolo venované Božene Slančíkovej Timrava z príležitosti 150. výročia jej narodenia. Jej tvorbu čerpajúcu zo života jednoduchých vidieckych slovenských ľudí predstavili vo svojich vystúpeniach pedagógovia a žiaci základnej umeleckej školy vo vysokej kvalite. Aj takouto formou sa prejavuje spolupráca s MO MS v okolí. Podujatia sa zúčastnilo 8 členov nášho MO MS, ktorí odchádzali s veľmi príjemnými zážitkami z tohto kultúrneho podujatia.

Ochutnávka sladkých a slaných dobrôt

Na pozvanie MO MS vo Veľkých Úľanoch sa skupina 8 členov nášho MO MS dňa 19. novembra zúčastnila tohto tradičného podujatia, ktoré je organizované v predvianočnom období. K širokému sortimentu vystavovaných múčnikov výrazne prispeli svojimi výrobkami aj naše členky. Pri ochutnávaní sladkostí a zabíjačkových špecialít atmosféru dopĺňala svojim vystúpením aj folklórna skupina Pustokerčanka z Pustých Sadov. V spoločnosti našich dlhoročných priateľov čas rýchlo plynul a bolo potrebné sa s vrelým poďakovaním za príjemne prežité popoludnie rozlúčiť so želaním skorého spoločného stretnutia pri ďalších spoločenských príležitostiach.

Mikulášske posedenie členov MO MS

Neodmysliteľnou súčasťou života našich matičiarov je každoročne organizované mikulášske posedenie. Je to príležitosť na neformálne stretnutie členov, na ktorom sa môžu nerušene porozprávať o svojich celoročných zážitkoch, dobrých i horších udalostiach s ktorými sa stretli v priebehu roka. Už je samozrejmosťou, že podujatie spestria s kultúrnym programom aj žiaci základnej školy Michala Tareka  a žiak ZUŠ  Jurko Vrbovský. Predseda MO MS v krátkom príhovore priblížil prítomným významné jubileá, ktoré sme si pripomenuli v roku 2017 a to 200. výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, zakladateľa Matice slovenskej, 200. výročie narodenia Andreja Radlinského, zakladateľa Matice slovenskej a Spolku sv. Vojtecha, 220. výročie narodenia Dr. Štefana Moyzesa, zakladateľa Matice slovenskej a jej prvého predsedu a 150. výročie narodenia kňaza Andreja Čambála, zakladateľa Abrahámskej farnosti.

Popoludnie pri vynikajúcej kapustnici prebiehalo v príjemnom ovzduší až do večerných hodín. Členovia využili aj príležitosť uhradiť si členské príspevky na rok 2018 a lúčili sa s poďakovaním organizátorom za príjemne strávený čas v matičnej spoločnosti.

Výroba ozdôb na Vianočný strom

V nedeľu 3.decembra sa v klube Matice slovenskej stretli deti z detského domova Sereď s deťmi našej obce, aby spoločne vyhotovili ozdoby na Vianočný stromček pred budovou obecného múzea. Elán detí bol veľký a spolu s rodičmi vyhotovili niekoľko desiatok ozdôb, ktoré povešali na stromček a spoločne so všetkými prítomnými ho aj  rozsvietili. Ako odmenu za vynaložené úsilie ich členovia MO MS pohostili kapustnicou a rodičia chutnými zákuskami a ovocným čajíkom.

Výstava betlehemov, vianočných symbolov a pečiva

Členovia výborov sa rozhodli prvýkrát v histórii organizovať výstavu betlehemov, vianočných symbolov a pečiva. Podujatie pripravovali v časovom predstihu. Po výzve občanom so žiadosťou o zapožičanie týchto symbolov Vianoc sa podarilo sústrediť pomerne slušný počet betlehemov a iných symbolov. Výstava bola otvorená súčasne s vianočnými trhmi v sobotu 9. decembra v klubovej miestnosti MO MS a pokračovala aj v nedeľu a v pondelok pre žiakov Materskej školy a základnej školy Michala Tareka. Výstava sa stretla s veľkým záujmom občanov a prekvapením bola aj pre žiakov oboch škôl.

Propagácia výstavy bola zabezpečená aj formou oznamov obecným úradom, internetom a tiež správcom farnosti. Veľká návštevnosť bola odmenou organizátorom za vynaložené úsilie a obetavosť pri jej inštalovaní, za čas strávený počas jej otvorenia pre návštevníkov.

Poďakovanie patrí tiež všetkým ochotným majiteľom betlehemov a iných predmetov, ktorí nezištne tieto veci na výstavu zapožičali. Výstavu navštívili aj funkcionári MO MS v Sládkovičove a občania obce Pavlice.

Ďalšiu pozvánku obdržal MO MS v Abraháme na Vianočný koncert, ktorý sa uskutoční dňa 17. decembra v kostole sv. Michala Archanjela v Cíferi, na ktorom vystúpi Katedrálny zbor sv. Martina z Bratislavy.

V súčasnej dobe MO MS pracuje na zriadení novej internetovej stránky, kde budeme pravidelne informovať verejnosť o svojej činnosti a organizovaných podujatiach, vrátane aktuálnej fotodokumentácia.

Bohumil Čambál, predseda MO MS Abrahám