Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 4 decembra, 2017

Zo života MO MS v Abraháme za 4. štvrťrok 2009

 

Návšteva kultúrneho podujatia „Teplo domova“

Dňa 9. októbra 2009 sa zúčastnili členovia MO MS v Mestskom kultúrnom stredisku v Galante večera slova, piesne a tanca pod názvom „Teplo domova“. V programe vystúpili herci Peter Sarvaš a Jozef Šimonovič, herečka a speváčka divadla J. G. Tajovského vo Zvolene Svetlana Sarvašová, Ivan Ozvát, sólista opery SND a folklórny súbor Lipa. Pred preplnenou sálou kultúrneho domu predviedli program na vysokej profesionálnej úrovni, začo boli odmeňovaní dlho trvajúcim potleskom publika. Účastníci potvrdili, že to bol príjemne strávený večer.

 

Zasadnutie Krajskej rady Matice slovenskej v Trnave

Na úrade Trnavského samosprávneho kraja dňa 14. októbra 2009 zasadala Krajská rada MS TTSK. Zasadnutia sa zúčastnil predseda MO MS v Abraháme a prizvaný bol aj starosta obce Marián Vrbovský.

Na zasadnutí Krajskej rady odovzdal Stanislav Bajaník v zastúpení predsedu Matice slovenskej Jozefa Markuša predsedovi TTSK Ing. Tiborovi Mikušovi ďakovný list za ústretovosť a podporu Matice slovenskej, rozvoj národnej kultúry a ľudových tradícií.

Ďalej sa prerokovala príprava na Svetový festival mládeže, ktorý sa uskutoční v Trnavskom samosprávnom kraji s centrom v Nitre a ďalších mestách v kraji v dňoch 2. – 5. júna 2010. Skupina zahraničných Slovákov pravdepodobne navštívi dňa 5. júna 2010 aj našu obec.

 

„Trenčín – Trnava, ruža voňavá“

V roku 2007 bola medzi Krajskými radami Trnavského a Trenčianskeho kraja uzatvorená dohoda o spolupráci v oblasti vzájomného oboznamovania sa s kultúrnymi tradíciami oboch krajov v rámci spoločných vystúpení folklórnych, speváckych a tanečných súborov pod názvom „Trenčín – Trnava, ruža voňavá“.

Prvé stretnutie sa uskutočnilo v Ilave v roku 2008 a recipročne dňa 23. októbra 2009 v Mestskom kultúrnom stredisku v Galante. Tohto vystúpenia sa zúčastnili aj naši matičiari v počte 16 členov. Oba kraje sa prezentovali tým najlepším, čo sa v krajoch nachádza. Zaujali najmä vystúpenia FS Večernica z Trenčianskej Turne, folklórny súbor Hájiček Chrenovec Brusno, skupina s írskym tancom z Galanty a mnohé ďalšie vystúpenia spevákov a skupín z oboch krajov.

 

Mesiac úcty k starším

Pod týmto názvom sa uskutočnilo v kultúrnom dome v Sládkovičove kultúrno-spoločenské podujatie pre občanov nad 60 rokov z okresu Galanta. S pestrým kultúrnym programom vystúpili interpreti z domáceho Sládkovičova, spevácky súbor zo Serede a hudobná skupina Dušana Foku. Kultúrneho podujatia sa zúčastnilo 9 matičiarov.

Brigáda na čistení cintorína

Ako každoročne aj tento rok pred sviatkom Pamiatky zosnulých MO MS zorganizoval čistenie cintorína a vonkajších priestorov od popadaného lístia a odpadu po likvidovaných alebo budovaných pomníkoch

Priestory cintorína najmä v týchto sviatočných dňoch sú vizitkou v starostlivosti o miesto posledného odpočinku našich zosnulých predkov. Všímajú si ich najmä návštevníci, ktorí prichádzajú väčšinou len jeden krát ročne do obce na hroby svojich príbuzných.

Aj v tomto roku boli vyzvaní členovia MO MS a všetci ostatní obyvatelia, aby sa zúčastnili tejto brigády a nechali svoj podiel na pekne upravenom vzhľade cintorína. Brigády sa zúčastnilo 19 občanov, z toho 16 členov MO Matice slovenskej. Ostatným nezáleží na vzhľade obce? Neviem, kde boli ďalší občania, často kritizujúci obyčajne tých, čo sú ochotní obetovať čas a prácu pre obec a svojich spoluobčanov. Kde sú spoločenské organizácie štedro financované z obecného rozpočtu?

Preto patrí úcta, vďaka a uznanie tým pár občanom, ktorí sú ešte aj v tejto dobe ochotní nezištne pre svoju obec obetovať svoj voľný čas a tým napomôcť k peknej úprave obce a jej priestorov. Ďakujeme.

 

Celoslovenský snem Matice slovenskej

Dňa 7. novembra 2009 sa v Martine uskutočnil Snem Matice slovenskej. Hlavným bodom snemu bolo prerokovanie a pripomienkovanie novely Stanov MS, ktoré si vzhľadom na meniacu a vyvíjajúcu sa spoločnosť vyžadujú zmenu. Po prerokovaní návrhov zmien budú novelizoané stanovy predložené v roku 2010 Valnému zhromaždeniu Matice slovenskej ku schváleniu. Snemu sa ako delegát zúčastnil predseda MO MS v Abraháme

 

Ochutnávka sladkých a slaných pochutín

Členovia MO MS v Abraháme sa na pozvanie MO MS Veľké Úľany  zúčastnili dňa 29. novembra už tradične organizovaného podujatia ochutnávky sladkých a slaných pochutín pod názvom „Dobroty z našej kuchyne“. Súčasťou ochutnávky bolo aj vystúpenie folklórneho súboru Teplanka a speváckeho súboru Prameň sprevádzané hovoreným slovom a hrou na fujare z Trenčianskych Teplíc. Stretli sme sa tu i so zástupcami MO MS z Jelky, Košút, Horných Salíb a Sládkovičova. Atmosféra bola výborná, dotvárala ju aj široká paleta vystavovaných koláčov, zákuskov a slaného pečiva. Z MO MS sa ochutnávky zúčastnilo 16 osôb, z toho 11 vystavovateľov. Z Veľkých Úľan sme odchádzali spokojní, nakoľko sme tu strávili príjemné nedeľné popoludnie. Na pamiatku tohto pekného dňa vystavovateľky obdržali malý upomienkový darček od našich priateľov.

 

Zasadnutie Krajskej rady Matice slovenskej Trnavského samosprávneho kraja

Dňa 3. decembra 2009 sa uskutočnilo výjazdové zasadnutie Krajskej rady Matice slovenskej Trnavského kraja v Abraháme za účasti oboch výborov MO MS v Abraháme. Zasadnutie svojou účasťou poctili okrem členov Krajskej rady MS zo všetkých okresov Trnavského kraja aj správca Matice slovenskej Mgr. Ján Eštok, správca Nadacíe Matice slovenskej Vojtech Porubský, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Galante Bc Zlatica Lehotská, prednostka Obvodného úradu v Galante PaedDr. Anna Piláriková.

Rokovanie prebiehalo v priateľskej atmosfére, mnohí boli v Abraháme prvý krát a lúčili sa s pekným zážitkom z našej obce a poďakovaním za milé prijatie a priateľskú atmosféru. Rokovania sa zúčastnil aj starosta obce, ktorý vzácnym hosťom odovzdal drobné spomienkové darčeky na našu obec

Mikulášske posedenie

 

Tak ako každý rok aj dňa 5. decembra 2009 zorganizovali výbory Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme mikulášske posedenie s cieľom pripraviť najmä starším členom príležitosť na stretnutie v príjemnom predvianočnom období. K pestrosti podujatia prispeli aj matičiarky ale i matičiari svojim príspevkom k rozšíreniu sladkého a slaného pečiva. Miestnosťou sa šírila dobrá nálada násobená vôňou vareného vína, čaju, kávy a širokého sortimentu zákuskov a koláčov. Vynikajúcu atmosféru dopĺňala hudobná produkcia pána Dušana Foku s krásnymi melodickými piesňami. Svojou prítomnosťou podujatie poctil aj správca farnosti d.p. Ján Hrablay. Vďaka za organizáciu a úroveň stretnutia patrí v prvom rade členom výborov MO MS, darcom múčnych výrobkov a tiež ostatným účastníkom, ktorí prispeli k príjemnému mikulášskemu večeru. Uznanie si zaslúžia členovia výborov aj za obetavosť, keď po skončení stretnutia uviedli priestory kultúrneho domu do stavu, ako by sa tu nekonalo také rozsiahle podujatie.

 

Najbližšie akcie

  • decembra 2009 – chrámový koncert v katolíckom kostole v Cíferi spojený s návštevou výstavy betlehemov a vianočných symbolov
  • december 2009 – vítanie nového roku pred obecným úradom
  • január 2010 – tradičný matičný ples s hudobnou skupinou Trend z Červeníka
  • február-marec – výročné zhromaždenie MO MS v Abraháme
  • január-február – návšteva divadelného predstavenia v Trnave
  • február-marec – ochutnávka zákuskov, koláčov a slaného pečiva

 

Predseda MO MS v Abraháme

Bohumil Čambál

Zasadnutie Krajskej rady Matice slovenskej v Abraháme, ktoré sa konalo dňa 3. decembra 2009 v kultúrnom dome v Abraháme za účasti členov výborov MO MS v Abraháme