Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 7 decembra, 2017

Zo života Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme v 1. štvrťroku 2016

 

Poslednou akciou MO MS v roku 2015 bolo spolu organizovanie spomienkovej slávnosti na Dr. Ferdinanda Svetloslava Veigla pri príležitosti 100. výročia od jeho narodenia.

Už v tomto období však výbory pracovali na pláne svojej činnosti v roku 2016. Činnosť v nastávajúcom roku 2016 je okrem pravidelne sa opakujúcich podujatí zameraná najmä na okrúhle výročia a jubileá udalostí a osobností celoslovenského, alebo obecného významu. Ich zoznam bol zverejnený v predchádzajúcom čísle Abrahámskych novín č. 4/2015.

Národne zamerané organizácie, spolky a inštitúcie si budú v roku 2016 na mnohých miestach v našom štáte spomínať na Svetozára Hurbana Vajanského, syna  kodifikátora štúrovskej spisovnej slovenčiny Jozefa Miloslava Hurbana.

Matica slovenská pri príležitosti 100. výročia od jeho narodenia vyhlásila rok 2016 za rok Svetozára Hurbana Vajanského, autora poézie, prózy, publicistu, ideológa a politika. Bol významnou osobnosťou slovenskej kultúry, národného a politického života, pokračovateľom úsilia svojho otca o zrovnoprávnenie slovenského národa

v Uhorsku a začlenenie medzi ostatné národy v Európe.

Po spomienke 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra v roku 2015 si v tomto roku pripomíname aj 160. výročie jeho úmrtia.

V roku 2016 si pripomíname aj 135. výročie nám známej slovenskej osobnosti, hudobného skladateľa, národného umelca Mikuláša Schneidera Trnavského, tvorcu Jednotného katolíckeho spevníka / ktorý ani po osemdesiatych rokoch nebol prekonaný/ a mnohých ďalších hudobných diel.

Z významných historických udalostí dotýkajúcich sa našej obce si v tomto roku pripomenieme 785. výročie prvej písomnej  zmienky o Abraháme. Dňa 5. marca 1231 spísal gróf Sebeš, pán Pezinka a Svätého Jura vo Svätom Abraháme testament na majetku svojho syna Abraháma.

Miestny odbor Matice slovenskej v Abraháme doporučuje organizáciám, aby sa nimi poriadané podujatia niesli v duchu tohto významného jubilea.

MO MS už v dňoch 2. a 3. januára  v priestore klubovej matičnej miestnosti mal pre širokú verejnosť otvorenú výstavu písomných a fotografických materiálov a všetkých 20. básnických zbierok Dr. Ferdinanda Veigla. Výstava zviditeľnila život a dielo Dr. Ferdinanda Svetloslava Veigla, básnika katolíckej moderny a správcu abrahámskej fary v rokoch 1959 -1975. Dňa 11. januára výstavu postupne navštívili žiaci II. stupňa Základnej školy Michala Tareka v Abraháme. Žiakom bol zároveň poskytnutý aj odborný výklad so spomienkami na jeho pôsobenie v Abraháme.

Matičiari  nášho MO MS sa dňa 9. januára zúčastnili novoročného koncertu  v kostole sv. Michala v Cíferi, organizovaného farským úradom, MO MS a Klubom priateľov hudby v Cíferi. Na koncerte vystúpila dychová hudba Vištučanka s vianočnými a sakrálnymi  piesňami, sprevádzaná spevákom zo Základnej hudobnej školy v Jure pri Bratislave.

Dňa 11. januára sa naši matičiari zúčastnili ďalšieho novoročného koncertu v Dome Matice slovenskej v Galante, poriadaného pri príležitosti 23. výročia vzniku Slovenskej republiky. Na koncerte vystúpila hudobná skupina Kysucká heligónka.

Výbory MO MS zasadali v I. štvrťroku tri krát. Na svojich zasadnutiach organizačne a administratívne pripravili okrem iného jubilejný XV. matičný fašiangový ples, Výročné zhromaždenie MO MS v Abraháme a ďalšie podujatia spracované v Pláne činnosti na rok 2016.

Na pozvanie MO MS v Seredi sa ich výročného zhromaždenia dňa 29. februára zúčastnili predseda a podpredseda nášho MO MS.

MO MS v Cíferi organizoval dňa 12. marca oslavy 80. výročia založenia a 25. výročia obnovenia činnosti MO MS, spojené s výročným zhromaždením, ktorého sa zúčastnili členovia výboru a dozorného výboru nášho MO MS. Osláv sa zúčastnili aj predstavitelia MS: podpredseda JUDr. Marián Gešper, predseda Dozorného výboru MS JUDr. Štefan Martinkovič a ďalší členovia výboru MS Ing. Viliam Oberha*user, PhDr. Libuša Kľučková, podpredseda Prezídia MS Mgr. Peter Kozolka a ďalší významní hostia. Predseda TTSK Ing. Tibor Mikuš udelil predsedovi MO MS Cífer pri tejto príležitosti medailu Ľudovíta Štúra. V kultúrnom programe vystúpil súbor Pustokerčanka z Pustých Sadov.

MO MS pripravuje pre najbližšie obdobie účasť svojich členov na Prehliadke a ochutnávke jedál starých materí, ktorá sa uskutoční vo Veľkom Grobe, účasť na spomienkovom večeri na speváka Karola Duchoňa „Kantiléna 2016“ a spoločný zájazd matičiarov a žiakov Základnej školy Michala Tareka na národné slávnosti na Devín.

Predseda MO MS sa aktívne zúčastňuje na príprave Krajského snemu MS Trnavského kraja, ktorý sa uskutoční v mesiaci apríl v Trnave.

Bohumil Čambál

Predseda MO MS v Abraháme