Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 7 decembra, 2017

Zo života Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme v 2. štvrťroku 2017

Valné zhromaždenie MO MS v Abraháme

V roku 2017 končilo volebné obdobie pre orgány MO MS v Abraháme. Dňa 25.marca 2017 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie, ktoré hodnotilo 4 ročné obdobie činnosti a volilo si nové orgány na ďalšie funkčné obdobie. Zhromaždenie malo slávnostnú atmosféru, ku ktorej prispelo aj vystúpenie žiakov s hodnotným  kultúrnym programom. Valného zhromaždenia sa zúčastnili vzácni hostia z vedenia Matice slovenskej JUDr. Štefan Martinkovič, predseda Dozorného výboru MS, PhDr. Libuša Kľučková, členka výboru MS a predsedkyňa Krajskej rady MS Trnavského kraja, delegácie matičiarov z družobných MO MS z Cífera a Veľkých Úľan s predsedami  Ing. Dušanom Lanákom a Michalom Garajom. Trnavský samosprávny kraj zastupoval Mgr. Štefan Murárik, riaditeľ sekcie pre verejnú správu a pozdravný list poslal aj predseda TTSK Ing. Tibor Mikuš. Pozvanie prijali aj starosta obce Ing. Igor Németh, správca fary Mgr. Vladimír Kiš a náš dlhoročný podporovateľ p. Milan Kráľovič.

Správa o štvorročnej činnosti  MO MS bola veľmi pozitívne hodnotená zo strany zástupcov MS a tiež starostom obce Ing. Igorom Némethom. Na ďalšie roky bol prijatý náročný program, s ktorým sa musia popasovať novozvolené orgány MO MS. Do funkcie predsedu MO MS bol opätovne zvolený Bohumil Čambál  hlasmi všetkých prítomných členov MO MS. Do funkcie predsedu dozorného výboru bol zvolený Jozef Ivančík.

Dňa  18. marca sa súbežne uskutočnili aj Valné zhromaždenia v družobných MO MS v Cíferi a vo Veľkých Úľanoch, na ktorých sa zúčastnili aj delegácie našich matičiarov. V Cíferi ukončil svoju činnosť vo funkcii predsedu MO MS MUDr. Viliam Hafner pre vysoký vek a novým predsedom sa stal Ing. Dušan Lanák. Vo Veľkých Úľanoch bol opätovne zvolený do funkcie predsedu Michal Garaj. V oboch MO MS bola veľmi vysoko hodnotená spolupráca s MO MS v Abraháme.

Dňa 28.marca 5 členná skupina matičiarov sa zúčastnila brigády vo farskej záhrade, v rámci ktorej realizovali jarné práce na ošetrení viniča a ovocných stromov.

Dňa 1. apríla sa na požiadanie starostu obce Ing. Igora Németha zúčastnilo na 16. ročníku Prehliadky a ochutnávky jedál starých materí, ktorý sa uskutočnil  v Pavliciach 10 matičiarov. Obec Pavlice zorganizovala podujatie na veľmi vysokej úrovni. Starosta Pavlíc odovzdal putovnú varechu starostovi Abrahámu, ktorý bude organizovať v roku 2018 17. ročník tohto tradičného podujatia. Priebeh prehliadky natáčala TV Vega, kde je možné si tento záznam pozrieť.

Dňa 21. apríla navštívili členovia MO MS kultúrno spoločenské podujatie v Mestskom kultúrnom stredisku v Galante pod názvom Kantiléna, spomienkový večer na speváka populárnej piesne, rodáka z Galanty Karola Duchoňa. Pred vypredaným hľadiskom súťažili interpreti s piesňami z repertoáru tohto speváka. Účastníci konštatovali, že každým rokom stúpa kvalita súťažiacich spevákov a odchádzali s pocitom príjemne prežitého večera.

Na deň 22. apríla MO MS zorganizoval spoločný zájazd so žiakmi ZŠ Michala Tareka /25 žiakov a pedagogických pracovníkov a 25 matičiarov/ na N8rodné slávnosti na starobylom Devíne. Cestou sme mali v pláne položiť kyticu kvetov k mohyle Milana Rastislava Štefánika v Ivanke pri Dunaji a prehliadnuť si Bratislavský hrad. Zájazd sme museli 2 dni pred podujatím odrieknuť pre veľmi nepriaznivé počasie, nevhodné pre hlavne pre  detí. Máme v pláne náhradný spoločný výlet po pamätihodnostiach v širšom okolí Abrahámu.

Dňa 23. apríla sa skupina našich členov zúčastnila koncertu v rámci Cíferskej hudobnej jari v kostole sv. Michala v Cíferi, organizovaného MO MS a Spolkom priateľov hudby pri Obecnom úrade v Cíferi. V koncerte vystúpilo gitarové kvarteto Brális z Bratislavy.

Na požiadanie starostu obce naši matičiari sa zúčastnili významných slávností v Rakovej, rodnej obci Jána Palárika pri príležitosti 50. výročia Palárikovej Rakovej a 195. výročia narodenia Jána Palárika. Hlavným organizátorom bola obec Raková a Združenie miest a obcí Životnými cestami Jána Palárika. Autobusový zájazd sme absolvovali spoločne s občanmi obcí Majcichov a Opoj. Slávnosť bola organizovaná na vysokej úrovni spojená s kladením vencov na rodnom dome Jána Palárika, svätou omšou v miestnom kostole, ktorej sa zúčastnil ako koncelebrant aj správca  našej fary Mgr. Vladimír Kiš. V kultúrnom programe na námestí pri soche Jána Palárika okrem iných vystúpil aj FS Jatelinka, ktorý sa stretol s veľkým úspechom a tiež FS Opojčanka a Senior klub z Opoja a FS Rozmarín z Majcichova. Za šírenie a prehlbovanie úcty a vďačnosti Jánovi Palárikovi a udržiavanie Palárikovských tradícií boli vedením združenia udelené ocenenia zaslúžilým osobnostiam a starostom Palárikovských obcí. Ocenenie bolo udelené aj starostovi našej obce a zároveň obec Abrahám a FS Jatelinka dostali stromky palárikovských jabloní, ktoré sa úspešne zakorenili v priestoroch okolo obecného múzea.  Aj touto cestou je potrebné poďakovať organizátorom za mimoriadnu pozornosť a pohostinnosť. Ako pamiatku sme si odniesli pri tejto príležitosti vyrazené pozlátené kreuzery s podobizňou Jána Palárika.

Dňa 7. mája obec Abrahám, MO MS, ZŠ Michala Tareka, Farský úrad a FS Jatelinka organizovali tradičné podujatie „Kladenie vencov k pomníku padlých vojakov v I. a II. svetovej vojne“. Na organizovaní pietnej spomienky počas bohoslužby má zásluhu Martinka Bilčíková a správca fary Mgr. Vladimír Kiš. Veľmi dôstojný priebeh mal aj akt kladenia vencov k pomníku padlých. V programe po odznení hymny SR vystúpili: s básňou Ľudmila Horváthová, žiačka ZŠ M.Tareka Emka Šimonová, starosta obce Ing. Igor Németh, správca fary Mgr. Vladimír Kiš a FS Jatelinka. Vence za obec a MO MS položili starosta obce a predseda MO MS Bohumil Čambál. Podujatia sa zúčastnili občania Abrahámu, ktorí vzdali hold našim padlým rodákom v prvej a druhej svetovej vojne.

Dňa 20.mája sa na pozvanie MO MS vo Veľkých Úľanoch zúčastnila delegácia našich matičiarov na spomienkovej slávnosti organizovanej pri príležitosti 70. výročia návratu Slovákov z Dolnej zeme do vlasti svojich predkov. Slávnosť bola zahájená pobožnosťou v evanjelickom kostole, pokračovala kladením vencov k pamätnej tabuli pripomínajúcej túto udalosť.

Na pokračujúcom zhromaždení v spoločenskej miestnosti predseda MO MS Michal Garaj podrobne oboznámil prítomných s celou históriou vysťahovalectva svojich predkov na Turkami spustošenú Dolnú zem, veľmi ťažké začiatky existencie v neznámom prostredí bez pomoci miestnych úradov a tiež ťažké lúčenie s rodinnými príslušníkmi, keď sa rozhodli k návratu na Slovensko, ktorí zostali už v obciach kde sa narodili a nenašli odvahu opätovne sa sťahovať do neznáma ako ich predkovia. Prítomní boli aj starší účastníci, ktorí si ako deti pamätali strastiplnú cestu na Slovensko opäť do neznáma. Náladu po nie práve veselých spomienkach zdvihla svojimi veselými povzbudzujúcimi piesňami folklórna skupina Pustokerčanka z Pustých Sadov, ku ktorým sa postupne pridali  aj účastníci stretnutia.

MO MS v priebehu 2. štvrťroka obdržal aj ďalšie pozvania na podujatia, ktoré aj pre časovú problémy nebolo možné absolvovať.

Bohumil Čambál,  predseda MO MS v Abraháme

Výzva pre občanov

MO MS v Abraháme plánuje počas hodových slávností inštalovať výstavu písomných, fotografických a iných predmetov a materiálov o osobnostiach, ktoré dlhodobo  aktívne pôsobili v našej obci a majú zásluhu na vedomostnom, kultúrnom a spoločenskom rozvoji života v našej obci.

Prosíme o zapožičanie týchto materiálov o Jánovi Puchartovi, Alojzovi Poppym, Emílii Riegelovej, kňazov Antona Brázdu, Augustína Hujsu, Michala Tareka, Tomáša Stolára a Andreja Čambála.

Uvedené materiály môžete doručiť Bohumilovi Čambálo, Anne Klementovej alebo Ing. Jane Takáčovej. Zapožičané materiály budú poskytovateľom vrátené po zhotovení kópie v neporušenom stave.

Výbor MO MS v Abraháme