Matica slovenská Abrahám
Zo života Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme v 1. štvrťroku 2018

Napísal: admin | 22 marca, 2018

Zo života Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme v 1. štvrťroku 2018

 1. rokov vzniku Slovenskej republiky si 31.12.2017 v predvečerných hodinách pripomenulo asi 40 účastníkov, ktorí sa schádzali pred budovou Obecného múzea v Abraháme za zvukov krásnych vianočných melódií, ktoré umocňovali túto atmosféru. Po zaznení  hymny SR  slávnostný príhovor predniesol predseda MO MS Bohumil Čambál. Pri rozsvietenom stromčeku, v diaľke znejúcich ohňostrojoch a dobrom varenom vínku  tu  účastníci zotrvali v družnom rozhovore. Stretnutia sa zúčastnil aj  starosta obce Ing. Igor Németh s manželkou.

V mesiaci december 2017 sme sprevádzkovali novú matičnú webovú stránku www.maticaslovenskaabraham.sk.  Link na matičnú  stránku je aj na obecnej webovej stránke.

 •  5. januára  10 našich matičiarov prijalo pozvanie Domu Matice slovenskej v Galante, MO MS Galanta, Mesta Galanta, Spolku Slovákov žijúcich v Maďarsku, MSKS Galanta na oslavy 25. výročia vzniku Slovenskej republiky, ktoré sa konali v MSKS v Galante, za účasti vyše 250  pozvaných hostí.  Oslavy mali vysokú kultúrno spoločenskú úroveň.
 • 7. januára sa 9 členov nášho MO MS zúčastnilo na pozvanie družobného MO MS Cífer Trojkrálového koncertu dychovej hudby Drietomanka v kostole sv. Michala v Cíferi. Z koncertu sme si odniesli bohatý kultúrny zážitok.
 • 27. januára sa 12 členov MO MS  zúčastnilo v kultúrnom dome kvízu zameraného na bezpečnosť dôchodcov a prezentáciu, ktorú pripravilo občianske  združenie Obec bez hraníc.
 •   28. januára  sa 30 členov  MO MS  zúčastnilo vystúpenia ochotníckeho divadla z Cífera  pod názvom „Zastávka“  v kultúrnom dome v Abraháme, ktoré zorganizovala komisia  pre deti a mládež pri OZ.  Ochotnícke divadlo svojim vystúpením spestrilo našim občanom nedeľné popoludnie a účastníci si odniesli pekný kultúrny zážitok.
 • 1. februára sme zverejnili na  www.abrahamcan.sk  a na našej  matičnej webovej stránke „Výročia významných osobností SR v roku 2018“ a „Významné udalosti v roku 2018“.
 •  Dňa 3.februára naši matičiari nechýbali ani na tradičnej obecnej  akcii „Pochovávanie basy“ spojenej s ochutnávkou zabíjačkových špecialít  organizovanej obcou Abrahám , FS Jatelinka  a DHZ. Pochovávanie basy je v obci Abrahám tradíciou a preto nechýbal na www.abrahamcan.sk náš  článok o tradíciách a pochovávaní  basy v obci  Abrahám, ktoré pripravuje  FS Jatelinka.
 • 1. februára sme uverejnili na www.abrahamcan.sk a na matičnej stránke životopis Pavla Dobšinského pri príležitosti 190. výročia narodenia   a taktiež životopis MUDr., doc. Ivana Stodolu pri príležitosti 130. výročia jeho narodenia.
 • V priebehu 1. štvrťroka 2018 zasadali výbory MO MS 2 krát za účelom prípravy výročného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo dňa 24.februára 2018. Tretie zasadnutie bolo zvolané po výročnom zhromaždení, kde bolo vyhodnotené výročné zhromaždenie po organizačnej a materiálnej stránke a odovzdaná agenda novej predsedníčke. Zároveň bola odovzdaná agenda novej pokladníčke MO MS.
 •  Dňa  24. februára 2018 sa vzdal funkcie predsedu MO MS  zo zdravotných a rodinných dôvodov   Bohumil Čambál. Výročné zhromaždenie do funkcie  predsedníčky na návrh výborov MO MS  zvolilo Annu Klementovú.   Bohumil Čambál bol zvolený za člena výboru MO MS. MO MS má 105 členov.  V 1. štvrťroku 2018 vstúpili do MO MS 3 noví  členovia.
 • Z výročného zasadnutia bola spracovaná zápisnica a spolu s prílohami zaslaná na členské Ústredie Matice slovenskej do Martina. MO MS si zároveň plnil aj úlohy vyplývajúce z nadriadených matičných orgánov. Na Ústredie bola e-mailom zaslaná aktualizovaná matričná kniha so stavom k 31.12.2017. Do korunového fondu MS bol odvedený poplatok 0,10 Eur na jedného člena.
 •  Pravidelne bola aktualizovaná a doplňovaná matičná webová stránka aj v časti fotodokumentácia, ktorú zabezpečuje  matičný fotograf Marian Vrbovský. Jednotlivé články na matičnú stránku  pripravuje predsedníčka  MO MS Anna Klementová a taktiež články do abrahamcan.sk . Tu sme zverejnili  aj články o významných osobnostiach, ktoré pôsobili v našej obci, ako Mons. Michal Tarek, Ján Puchart, Alojz Poppy, Emília Riegelová, Ferdinand Svetloslav Veigl.
 •  MO MS organizačne zabezpečuje 3-dňový výlet do Vysokých Tatier s ubytovaním v hoteli Trigan na Štrbskom Plese. Výletu sa zúčastní 14  našich  matičiarov v mesiaci máj.
 •  Predsedníčka MO Anna Klementová a člen výboru Bohumil Čambál sa   6. marca 2018 zúčastnili zasadnutia Krajskej rady MS  TTSK a Okresnej rady MS v Galante, z ktorých  vyplývajú  pre náš odbor ďalšie úlohy. Zasadnutia sa zúčastnil aj novozvolený  predseda MS JUDr. Marián Gešper, ktorý informoval prítomných o prvých krokoch, ktoré po zvolení  v Matici slovenskej podnikol. Zároveň sme si pozreli v Dome MS Galanta výstavu inštalovanú pri príležitosti 190. výročia narodenia Pavla Dobšinského.
 • 11.3.2018 bolo stretnutie matičiarov v klube, kde boli  členovia informovaní o organizačnom zabezpečení výletu do Vysokých Tatier. Tieto stretnutia budú podľa požiadaviek členov MO MS, resp. podľa potreby pri organizovaní jednotlivých akcií.
 • 13,3.2018  bola predsedníčka MO MS  pozvaná na prednes poézie a prózy „Čaro slova“ , ktoré sa uskutočnilo na  Základnej škole Michala Tareka v Abraháme. Víťazom v jednotlivých kategóriách odovzdala  reklamné predmety MO MS
 •  Na termín  24. marca 2018 komisia pre životné prostredie pri OZ pripravuje komunitné upratovanie našej obce. Akciu podporuje aj MO MS a na upratovaní sa  členovia aj  zúčastnia.

Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám