Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 10 decembra, 2017

Zápisnica z VZ rok 2016

Z á p i s n i c a

z výročného zhromaždenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme, ktoré sa konalo dňa 27. februára  2016

 

Prítomní: podľa prezenčných listín

Program:

 1. Štátna hymna „Nad Tatrou sa blýska“
 2. Kultúrny program žiakov ZŠ Michala Tareka v Abraháme
 3. Otvorenie výročného zhromaždenia, schválenie programu
 4. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa
 5. Správa o činnosti MO MS v Abraháme v roku 2015
 6. Správa o hospodárení MO MS v roku 2015
 7. Správa dozorného výboru
 8. Správa o stave členskej základne k 31.12.2015
 9. Plán činnosti MO MS na rok 2016
 10. Príhovor hostí
 11. Diskusia
 12. Návrh na uznesenie
 13. Záver, poďakovanie účastníkom
 14. Hymnická pieseň „Hej Slováci“

Priebeh zhromaždenia:

 1. Výročné zhromaždenie MO MS bolo otvorené štátnou hymnou „Nad Tatrou sa blýska“
 2. V kultúrnom programe vystúpil žiak Základnej školy Michala Tareka v Abraháme s národnou básňou a hrou na píšťale.
 3. Predseda MO MS Bohumil Čambál privítal prítomných hostí: JUDr.Štefana Martinkoviča, predsedu Dozornej rady  Matice Slovenskej,   Libušu Kľučkovú, predsedkyňu Krajskej rady MS, riaditeľku Domu MS v Dunajskej Strede,  PaedDr. Slávku Kramárovú, predsedkyňu Okresnej rady MS v Galante, Mgr. Štefana Murárika, riaditeľa sekcie pre verejnú správu TTSK, MUDr. Viliama Hafnera, predsedu družobného MO MS v Cíferi s delegáciou, Michala Garaja, predsedu  družobného MO MS vo Veľkých Úľanoch s delegáciou,  Milana Královiča, sponzora MO MS a členov MO MS,

Po otvorení odovzdal vedenie zhromaždenia  Ing. Jane Takáčovej, tajomníčke MO MS, ktorá predložila návrh programu výročného zhromaždenia, ktorý bol vo vyššie uvedenom znení schválený počtom hlasov všetkých prítomných členov.

 1. Návrhová komisia bola schválená účastníkmi VZ jednomyselne v tomto zložení:

Anna Klementová, Magdaléna Bilčíková, Tibor Hrubík

Za overovateľov zápisnice boli poverení Jozef Ivančík a Margita Bučeková.

Za zapisovateľa  zápisnice bola určená Anna Klementová.

 1. Správu o činnosti MO MS v roku 2015 predniesol predseda MO MS Bohumil Čambál. V správe podrobne zhodnotil rozsiahlu činnosť MO MS vo všetkých oblastiach kultúrneho, spoločenského a národného života v celoročnom období.
 2. Správu o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2015 predložila Darina Bartošová, pokladníčka MO MS.
 3. Správu dozorného výboru predložila Anna Klementová, predsedkyňa Dozorného výboru.
 4. Správu o stave členskej základne MO MS predložila členka výboru MO MS Terézia Vrbovská. Predseda MO MS odovzdal preukaz novým členom MO MS MUDr. Pavlovi Hudcovskému a Anne Hudcovskej.

K 70. ročnému životnému jubileu poblahoželal Magdaléne Bilčíkovej,  Marte Manekovej, Božene Grosmanovej, Terézii Krajčovičovej, Vladimírovi Krajčovičovi, Jozefovi Dobišovi.

Minútou ticha si účastníci uctili pamiatku členov MO MS Márie Čambálovej, Dušana Dubovského a Jozefy Harušincovej, ktorí v roku 2015 úmrtím opustili  rady matičiarov.

 1. Plán činnosti MO MS na rok 2016 predložil podpredseda MO MS Marian Vrbovský.

10.Príhovory hostí:

JUDr. Štefan Martinkovič – odovzdal v mene hostí prítomným pozdrav od Matice slovenskej a vyslovil uznanie  veľkému množstvu aktivít, ktoré MO MS v Abraháme v priebehu roka zorganizoval. Konštatoval, že musíme ochraňovať naše vlastenectvo a treba sa zamerať hlavne na mladú generáciu. Pripomenul  120. výročie narodenia J.C.Hronského a oslavy, ktoré sa konajú vo Zvolene.

.

 1. D i s k u s i a:

 

Ing. Jana Takáčová informovala prítomných, že  MO MS pripravuje výstavu skupinových fotografií žiakov ZŠ končiacich ročníkov, skupinových fotografií prvoprijímajúcich detí, Fotografie po oskenovaní budú v nepoškodenom stave vrátené majiteľom a kopie budú po výstave archivované obcou Abrahám  pre potreby budúcich generácií.

 1. Návrh na uznesenie predložila členka návrhovej komisie Anna Klementová. Uznesenie bolo jednomyselne schválené hlasmi všetkých prítomných členov.

Uznesenie a ostatné materiály tvoria prílohu tejto zápisnice.

 1. Po vyčerpaní programu Ing. Jana Takáčová poďakovala všetkým prítomným za aktívnu účasť a výročné zhromaždenie ukončila.
 2. Na záver zaznela hymnická pieseň „Hej Slováci“

Zapisovateľka: Anna  Klementová

 

Overovatelia: Jozef Ivančík           …………………………………..

 

Margita Bučeková    ……………………………………

 

 

Bohumil Čambál

predseda MO MS v Abraháme