Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 9 decembra, 2017

Zápisnica z VZ rok 2015

Z á p i s n i c a

z výročného zhromaždenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme, ktoré sa konalo dňa 7. marca 2015

 

Prítomní: podľa prezenčných listín

Program:

 1. Štátna hymna „Nad Tatrou sa blýska“
 2. Kultúrny program žiakov ZŠ Michala Tareka v Abraháme
 3. Otvorenie výročného zhromaždenia, schválenie programu
 4. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa
 5. Správa o činnosti MO MS v Abraháme v roku 2014
 6. Správa o hospodárení MO MS v roku 2014
 7. Správa dozorného výboru
 8. Správa o stave členskej základne k 31.12.2014
 9. Plán činnosti MO MS na rok 2015
 10. Príhovor hostí
 11. Diskusia
 12. Návrh na uznesenie
 13. Záver, poďakovanie účastníkom
 14. Hymnická pieseň „Kto za pravdu horí“

Priebeh zhromaždenia:

 1. Výročné zhromaždenie MO MS bolo otvorené štátnou hymnou „Nad Tatrou sa blýska“
 2. V kultúrnom programe vystúpil žiak Základnej školy Michala Tareka v Abraháme s národnými básňami a hrou na píšťale.
 3. Predseda MO MS Bohumil Čambál privítal prítomných hostí Ing. Igora Németha, starostu obce, PaedDr. Slávku Kramárovú, predsedkyňu Okresnej rady MS v Galante , Mgr. Štefana Murárika, riaditeľa sekcie pre verejnú správu TTSK, MuDr. Viliama Hafnera, predsedu družobného MO MS v Cíferi s delegáciou, Michala Garaja, predsedu  družobného MO MS vo Veľkých Úľanoch s delegáciou, Mgr. Vieru Lehotskú, riaditeľku ZŠ M.Tareka v Abraháme, Mgr. Annu Gécovú vedúcu FS Jatelinka,  Milana Královiča, sponzora MO MS a členov MO MS,

Po otvorení odovzdal vedenie zhromaždenia  Ing. Jane Takáčovej, tajomníčke MO MS, ktorá predložila návrh programu výročného zhromaždenia, ktorý bol vo vyššie uvedenom znení schválený počtom hlasov všetkých prítomných členov.

 1. Návrhová komisia bola schválená účastníkmi VZ jednomyselne v tomto zložení:

Ing. Alfonz Čambál,  Anton Barčák, Mária Kopáčiková

Za overovateľov zápisnice boli poverení Stanislav Ležovič a Dušan Bartoš.

Za zapisovateľa  zápisnice bola určená Anna Klementová.

 1. Správu o činnosti MO MS v roku 2014 predniesol predseda MO MS Bohumil Čambál. V správe podrobne zhodnotil rozsiahlu činnosť MO MS vo všetkých oblastiach kultúrneho, spoločenského a národného života v celoročnom období.
 2. Správu o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2014 predložila Anna Klementová, predsedkyňa  Dozorného výboru.
 3. Správu dozorného výboru predložila Anna Klementová, predsedkyňa Dozorného výboru.
 4. Správu o stave členskej základne MO MS predložila členka výboru MO MS Darina Bartošová.. Predseda MO MS odovzdal preukaz novej členke MO MS Mgr. Monike Sedlákovej.

K 80. ročnému životnému jubileu poblahoželal Márii Kollárovej a Anne    Susedkovej, k 70 ročnému životnému jubileu Ľudmile Bohunickej, Eve Kollárovej, Emílii Ležovičovej, Márii Leszkaiovej a Márii Mrvovej.

Minútou ticha si účastníci uctili pamiatku členov MO MS Antona Šimona a Vladimíra Krajčoviča, ktorý v roku 2014 úmrtím opustil rady matičiarov.

 1. Plán činnosti MO MS na rok 2013 predložil podpredseda MO MS Marian Vrbovský.

10.Príhovory hostí:

Ing. Igor Németh, starosta obce vysoko ocenil prácu MO MS ako najlepšiu organizáciu v obci, ktorí pri mnohých podujatiach reprezentuje obec. Starosta a poslanci OZ budú podporovať i naďalej činnosť MO MS. Pri príležitosti 15. výročia vzniku MO MS boli v rozpočte obce vyčlenené finančné prostriedky na túto oslavu. Poprial MO MS v roku 2015 veľa úspešných podujatí pre občanov obce. Zablahoželal všetkým členkám pri príležitosti MDŽ.

Mgr. Štefam Murárik odovzdal pozdrav od predsedu Trnavského samosprávneho kraja Ing. Tibora Mikuša a do ďalšieho roka MO MS poprial  veľa úspechov.

MUDr. Viliam Hafner, predseda MO MS v Cíferi pozdravil účastníkov VZ, poďakoval za vzornú spoluprácu medzi oboma družobnými MO MS, ktorá je obojstranne osožná a motivujúca. Vyjadril presvedčenie, že spolupráca bude v nezmenenej forme pokračovať aj v roku 2015.

Michal Garaj, predseda MO MS vo Veľkých Úľanoch poďakoval za pozvanie, za celoročnú spoluprácu a zaželal do budúcich rokov veľa úspešných spoločných podujatí a vzájomných stretnutí.

Mgr. Viera Lehotská poďakovala za pozvanie na výročné zhromaždenie a veľmi dobrú spoluprácu s MO MS.

Mgr. Anna Gécová, vedúca FS Jatelinka poďakovala za spoluprácu a MO MS popriala veľa úspechov v ďalšom roku.

 1. D i s k u s i a:

V rámci diskusie vystúpil člen delegácie matičiarov z Cífera. Ocenil vysokú kvalitu Abrahámskeho múzea na zriadení ktorého má veľkú zásluhu MO MS. V Cííferi sa usiľujú o zriadenie obecného múzea, zatiaľ sa im nedarí získať vhodné priestory. Opýtal sa, či by nebolo možné jednorazovo časť muzeálnych predmetov zapožičať do Cífera ako motiváciu pre zriadenie múzea v Cíferi. Odpoveď: je to vec dohody medzi vedením oboch obcí, nakoľko majiteľom múzea je obec Abrahám.

 

Ing. Jana Takáčová informovala prítomných, že  MO MS pripravuje výstavu skupinových fotografií žiakov ZŠ končiacich ročníkov, skupinových fotografií prvoprijímajúcich detí, fotografií a predmetov súvisiacich s básnikom katolíckej moderny Dr. Ferdinandom Veiglom, správcom Abrahámskej fary v rokoch 1959-1975 a tiež svadobných fotografií Abrahámskych rodákov.

Fotografie po oskenovaní budú v nepoškodenom stave vrátené majiteľom a kopie budú po výstave archivované obcou Abrahám  pre potreby budúcich generácií.

 1. Návrh na uznesenie predložil člen návrhovej komisie Ing. Alfonz Čambál. Uznesenie bolo jednomyselne schválené hlasmi všetkých prítomných členov.

Uznesenie a ostatné materiály tvoria prílohu tejto zápisnice.

 1. Po vyčerpaní programu Ing. Jana Takáčová poďakovala všetkým prítomným za aktívnu účasť a výročné zhromaždenie ukončila.
 2. Na záver zaznela hymna Matice slovenskej „Kto za pravdu horí“.

Zapisovateľka: Anna  Klementová

 

Overovatelia: Stanislav Ležovič   …………………………………..

 

Dušan Bartoš         ……………………………………

 

 

Bohumil Čambál

predseda MO MS v Abraháme