Matica slovenská Abrahám
Zápisnica z výročného zhromaždenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme, ktoré sa konalo dňa 24. februára 2018

Napísal: admin | 26 februára, 2018

Zápisnica z výročného zhromaždenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme, ktoré sa konalo dňa 24. februára 2018

Prítomní: podľa prezenčných listín

Program:

 1. Štátna hymna „Nad Tatrou sa blýska“
 2. Otvorenie výročného zhromaždenia, schválenie programu
 3. Voľba volebnej a návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa
 4. Správa o činnosti MO MS v Abraháme v roku 2017
 5. Správa o hospodárení MO MS v roku 2017
 6. Správa dozorného výboru
 7. Správa o stave členskej základne k 31.12.2017
 8. Plán činnosti MO MS na rok 2018
 9. Voľba predsedu MO MS a člena výboru MO MS
 10. Príhovor hostí
 11. Diskusia
 12. Návrh na uznesenie
 13. Záver, poďakovanie účastníkom

14.Hymnická pieseň „Kto za pravdu horí“

 

Priebeh zhromaždenia:

 

 1. Výročné zhromaždenie MO MS bolo otvorené štátnou hymnou „Nad Tatrou sa blýska“
 2. Tajomníčka MO MS Ing. Jana Takáčová privítala prítomných hostí:  Štefana Martinkoviča, predsedu Dozorného výboru Matice Slovenskej, PaedDr. Libušu Kľučkovú, predsedníčka KR MS TTSK,  Bc Zlaticu Gažovú, riaditeľku Domu MS v Galante, Ing. Igora Németha starostu obce Abrahám, MUDr.Viliama Hafnera, čestného predsedu družobného MO MS v Cíferi, Ing. Dušana Lanáka, predsedu družobného MO MS Cífer s delegáciou, Michala Garaja, predsedu  družobného MO MS vo Veľkých Úľanoch s delegáciou,  Milana Královiča, sponzora MO MS, Júliusa Šidu z MO MS Sládkovičovo  a členov MO MS.

Ing. Jana Takáčová, tajomníčka MO MS predložila návrh programu výročného zhromaždenia, ktorý bol vo vyššie uvedenom znení schválený počtom hlasov všetkých prítomných členov.

 1. Volebná komisia bola schválená všetkými účastníkmi VZ  v zložení: Marian Vrbovský, Anton Barčák,  Peter Masár

Návrhová komisia bola schválená  všetkými účastníkmi  VZ  v  zložení:

Terézia Vrbovská, Irena Barčáková, Margita Bučeková

Za overovateľov zápisnice boli poverení Ladislav Buček a Stanislav Ležovič.

Za zapisovateľa  zápisnice bola určená Anna Klementová.

 1. Správu o činnosti MO MS v roku 2017 predniesol predseda MO MS Bohumil Čambál. V správe podrobne zhodnotil rozsiahlu činnosť MO MS vo všetkých oblastiach kultúrneho, spoločenského a národného života v celoročnom období.
 1. Správu o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2017 predložila Anna Klementová,  pokladníčka MO MS.

6.Správu dozorného výboru predložil Jozef Ivančík, predseda Dozorného výboru.

 1. Správu o stave členskej základne MO MS predložila členka výboru MO MS Terézia Vrbovská. Predseda MO MS odovzdal preukaz novým členom MO MS:   JUDr. Jane Huťanovej, Csc, Ing. Robertovi Dlugošovi, Mgr. Zuzane Dlugošovej.

K 70. ročnému životnému jubileu poblahoželal  predseda MO MS Jozefovi Kollárovi, Mgr. Magdaléne Repovej, Mgr. Márii Valentovej, Brigite Kollárovej, Márii Kopáčikovej a Bohumírovi Kopáčikovi. Prítomným jubilantom boli odovzdané kvety.

Minútou ticha si účastníci VZ uctili pamiatku členov MO MS Heleny Masárovej, Jozefa Harušinca, Gašpara Pitela a Ing. Júliusa Štefunku., ktorí v roku 2017 úmrtím opustili  rady matičiarov.

 1. Plán činnosti MO MS na rok 2018 predložil podpredseda MO MS Marian Vrbovský.
 1. Predseda volebnej komisie Marian Vrbovský oboznámil prítomných, že predseda MO MS Bohumil Čambál sa dňom 24.2.2018 vzdal funkcie predsedu MO MS zo zdravotných a rodinných dôvodov. Výbor MO MS v Abraháme navrhol a jednomyselne schválil kandidáta na predsedu MO MS po predchádzajúcom súhlase s kandidatúrou Annu Klementovú, doterajšiu členku výboru  MO MS.

Výročné zhromaždenie návrh volebnej komisie na funkciu predsedu MO MS   schválilo. Anna Klementová bola schválená do funkcie predsedníčky MO MS v Abraháme počtom hlasov všetkých prítomných členov.

Ďalej predseda volebnej komisie predložil návrh kandidáta na člena výboru MO MS Bohumila Čambála. Bohumil Čambál bol schválený za člena výboru počtom  hlasov všetkých prítomných členov.

Novozvolená predsedníčka Anna Klementová poďakovala odstupujúcemu predsedovi MO MS za doterajšiu činnosť a odovzdala mu knižný dar, ako pamiatku na 14- ročné pôsobenie vo funkcii predsedu MO MS v Abraháme.

10.Príhovory hostí:

JUDr. Štefan Martinkovič, poďakoval Bohumilovi Čambálovi za doterajšiu činnosť a novej predsedníčke poprial veľa úspechov. Vysoko vyzdvihol prácu MO MS v Abraháme, ktorý sa svojou aktivitou radí medzi najúspešnejšie MO  nielen v Trnavskom kraji, ale aj na celoslovenskej úrovni.  Činnosť MO MS v Abraháme je veľmi rozsiahla, čo bolo aj obsahom predloženej správy o činnosti MO MS.

Ing. Dušan Lanák, predseda MO MS pozdravil výročné zhromaždenie v mene MO MS Cífer, poďakoval odstupujúcemu predsedovi za spoluprácu a vyslovil presvedčenie, že družobná spolupráca bude trvať aj naďalej.

Michal Garaj,predseda MO MS Veľké Úľany pozdravil výročné zhromaždenie v mene členov MO MS Veľké Úľany,  poďakoval odstupujúcemu  predsedovi za doterajšiu spoluprácu a tiež vyslovil presvedčenie, že dobrá spolupráca medzi našimi MO MS bude pokračovať.

Ing. Igor Németh, poďakoval Bohumilovi Čambálovi za doteraz vykonanú prácu a poprial novej predsedníčke veľa úspechov v ďalšej činnosti. Vyzdvihol činnosť MO MS v Abraháme, ktorá je na veľmi dobrej  úrovni. Kladne hodnotil aj  prijímanie nových mladých členov do MO MS.

11.D i s k u s i a:

Novozvolená predsedníčka  sa vo svojom príspevku zamerala na plán činnosti v roku 2018. Informovala členov o novozriadenej matičnej webovej stránke www.maticaslovenskabraham.sk. Zároveň vyzvala matičiarov aby sa aktívne zapájali a zúčastňovali jednotlivých akcií v rámci svojich možností. Klub matice v budove starej školy bude členom k dispozícii najbližšie 11. marca o 17,00 hod. Matičiari si môžu zahrať spoločenské hry, prečítať SNN, prezrieť fotoalbum. Účastníci 3-dňového výletu do Vysokých Tatier dostanú ďalšie nové  informácie.

Poďakovala členom MO MS za prejavenú dôveru a vyslovila presvedčenie, že aktívna  práca MO MS bude pokračovať  aj naďalej. Vyzvala členov  aby prichádzali s novými nápadmi, aby činnosť MO MS  bola ešte zaujímavejšia a pestrejšia.

Bc. Zlatica Gažová poďakovala odstupujúcemu predsedovi za aktívnu prácu a popriala veľa úspechov v ďalšej práci výboru MO MS v Abraháme. Informovala o najbližších aktivitách, ktoré pripravuje DMS Galanta.

 1. Návrh na uznesenie predložila členka návrhovej komisie Terézia Vrbovská. Uznesenie bolo jednomyselne schválené hlasmi všetkých prítomných členov.

Uznesenie a ostatné materiály tvoria prílohu tejto zápisnice.

 1. Po vyčerpaní programu Ing. Jana Takáčová poďakovala všetkým prítomným za aktívnu účasť a výročné zhromaždenie ukončila.
 1. Na záver zaznela hymnická pieseň

Zapisovateľka: Anna  Klementová

Overovatelia: Ladislav Buček             …………………………………..

Stanislav Ležovič          ……………………………………

Anna Klementová

predsedníčka  MO MS v Abraháme