Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 7 júla, 2021

Zápisnica z Valného zhromaždenia MO MS dňa 3. júla 2021

Prítomní: podľa prezenčných listín

Program:

 1. Štátna hymna „Nad Tatrou sa blýska“
 2. Privítanie hostí a členov MO MS
 3. Schválenie programu
 4. Zvolenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
 5. Správa o činnosti MO MS v Abraháme za roky 2017-2020
 6. Správa o hospodárení MO MS a Správa dozorného výboru za roky 2017-2020
 7. Správa o stave členskej základne k 31.12.2020
 8. Voľba do orgánov MS v Abraháme
 9. Voľba delegáta a náhradníka na Valné zhromaždenie MS a návrhy kandidátov do orgánov MS
 10. Plán činnosti MO MS na rok 2021-2025
 11. Príhovory hostí
 12. Diskusia
 13. Návrh na uznesenie
 14. Záver, poďakovanie účastníkom
 15. Hymna MS

 

Priebeh zhromaždenia:

 

 1. Valné zhromaždenie MO MS bolo otvorené štátnou hymnou „Nad Tatrou sa blýska“
 2. Predsedníčka  MO MS Anna Klementová privítala prítomných  hostí:  Štefana Martinkoviča, predsedu DV MS,   Michala Garaja, predsedu OR MS a predsedu  družobného MO MS vo Veľkých Úľanoch s delegáciou, čestného člena MO MS Mgr. Štefana  Murárika , poslanca OZ Ing. Petra Košku, správcu farnosti d.p.  Ondreja Chrvalu, dlhoročného sponzora Milana Královiča s manželkou   a členov MO MS.

 

 1. Predsedníčka MO MS predložila návrh, aby bol program schválený tak, ako ho členovia obdržali na pozvánkach. Program bol schválený počtom hlasov všetkých prítomných členov 64.
 2. Za zapisovateľa bol zvolený Bohumil Čambál, za overovateľov zápisnice Milada Ivančíková a Magdaléna Čambálová.
 • Do mandátovej komisie boli schválení: Ing. Jana Takáčová, Ladislav Buček a Stanislav Ležovič
 • Do volebnej komisie: Ing. Robert Dlugoš, Mgr. Alena Beňová, Anton Barčák
 • Do návrhovej komisie: Zita Šimonová, Anna Čambálová, Irena Barčáková

Predsedníčka mandátovej komisie Ing. Jana Takáčová prečítala správu mandátovej komisie: Z celkového počtu 96 členov je prítomných 64, čo je nadpolovičná väčšina a Valné zhromaždenie je uznášania schopné vo všetkých bodoch programu.

 1. Správu o činnosti MO MS za roky 2017-2020 predniesla predsedníčka MO MS Anna Klementová. V správe podrobne zhodnotila rozsiahlu činnosť MO MS vo všetkých oblastiach kultúrneho, spoločenského a národného života v 4 ročnom období.

 

 1. Správu o hospodárení s finančnými prostriedkami a správu dozorného výboru za roky 2017-2020 predložila Terézia Vrbovská, pokladníčka MO MS.

 

 1. Správu o stave členskej základne MO MS k 31.12.2020 predložil Ing. Alfonz Čambál. Predsedníčka MS odovzdala  preukazy novým členom  MO MS: Zuzane Masárovej, Ing. Emanuelovi Tóthovi a Marekovi Čambálovi.

Minútou ticha si účastníci Valného zhromaždenia uctili pamiatku zomrelých členov Milana Kollára, Daniela Rosenberga, Alexandra Kašu a členky DV MO  MS Margity Bučekovej.

5 členom MO MS predsedníčka blahoželala k životným jubileám 70., a  80.,  rokov. Jubilanti obdržali kytice kvetov.

 1. Voľba do orgánov MS v Abraháme:

Voľbu vykonala volebná komisia  s predsedom Ing. Robertom Dlugošom.

Za predsedníčku MO MS bola zvolená Anna Klementová, počtom hlasov  všetkých  prítomných členov.

Za členov výboru MO  MS boli zvolení: Ing. Alfonz Čambál, Bohumil Čambál Milada Ivančíková, Ing. Jana Takáčová, Marian Vrbovský, Terézia Vrbovská, počtom hlasov  všetkých prítomných členov

Za predsedu DV MO MS bol zvolený Jozef Ivančík, počtom hlasov všetkých prítomných členov.

Za členov DV MO MS boli zvolení Ladislav Buček a Magdaléna Čambálová počtom hlasov všetkých prítomných členov.

 1. Za delegáta na VZ dňa 9.10.2021 v Liptovskom Mikuláši bola zvolená Anna Klementová, predsedníčka MO MS a za náhradníka Marian Vrbovský, člen výboru jednomyselne.
 2. Plán činnosti MO MS na rok 2021-2025 predložil člen výboru MO MS Marian Vrbovský.

 

 1. Príhovory hostí:

     JUDr. Štefan Martinkovič pozdravil rokovanie v mene Matice slovenskej aj v mene svojom.

– Vyzdvihol dobrú spoluprácu MO MS s obcou, základnou školou a farským úradom, v Abraháme je krásne to, že jedna dedina – jedna rodina.

– MO MS v Abraháme vykonáva vynikajúcu prácu, nie je čo kritizovať

– z matice začína znieť málo národného a málo povzbudzujúceho

– treba z MO MS zvážiť návrh kandidátov do funkcií predsedníctva MS, nakoľko kandidáti majú v prvom rade záujem o financie, platy a pod.

– treba presvedčovať vedenie štátu o potrebe MS, ktorá nie je zbytočná treba organizovať viac mládeže zapálenej pre národnú činnosť

– zdôvodnil, prečo má záujem o funkciu predsedu MS. Je potrebné zvýšiť postavenie MS v spoločnosti, ďalej je potrebné prehodnotiť stanovy MS – zvýrazniť regióny, viacej sa zamerať na miestne odbory.

 

 

Michal Garaj, predseda MO MS Veľké Úľany pozdravil výročné zhromaždenie v mene členov MO MS Veľké Úľany.

 • Vysoko hodnotil činnosť MO MS v Abraháme.
 • Taktiež zaujal stanovisko k tomu, že funkcionári MS idú iba po peniazoch, o prácu matice majú malý záujem. O tomto je informovaná aj ministerka kultúry.

 

 • Diskusia

V diskusii vystúpil Marian Vrbovský s príhovorom, ktorý bol venovaný 790. výročiu prvej písomnej zmienky o našej obci a predsedníčka Anna Klementová informovala prítomných o významných výročiach v roku 2021 a pripravovanom jedno-dňovom zájazde pre členov MO MS. Zároveň pozvala prítomných na prehliadku výstavy inštalovanej v kultúrnom dome pri príležitosti 20. výročia vzniku MO MS v Abraháme.

 

 • Návrh na uznesenie predložila Zita Šimonová predseda návrhovej komisie. Uznesenie bolo jednomyselne schválené počtom všetkých 64 prítomných členov MO MS.

Uznesenie a ostatné materiály tvoria prílohu tejto zápisnice.

 • Po vyčerpaní programu predsedníčka Anna Klementová poďakovala všetkým prítomným za aktívnu účasť a valné zhromaždenie ukončila.

 

Na záver  valného zhromaždenia zaznela hymnická pieseň „Kto za pravdu horí“

Zapisovateľ: Bohumil Čambál

 

Overovatelia: Milada Ivančíková v.r.

Magdaléna Čambálová v.r.

 

Anna Klementová v.r.

predsedníčka  MO MS v Abraháme