Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 5 mája, 2019

Z á p i s n i c a z výročného zhromaždenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme, ktoré sa konalo dňa 6. apríla .2019

Prítomní: podľa prezenčných listín
Program:
1. Štátna hymna „Nad Tatrou sa blýska“
2. Kultúrny program žiakov ZŠ Michala Tareka
3. Otvorenie výročného zhromaždenia, schválenie programu
4. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa
5. Správa o činnosti MO MS v Abraháme v roku 2018
6. Správa o hospodárení MO MS v roku 2018
7. Správa dozorného výboru
8. Správa o stave členskej základne k 31.12.2018
9. Plán činnosti MO MS na rok 2019
10. Schválenie delegáta a náhradníka na Snem Matice slovenskej
11. Príhovor hostí
12. Diskusia
13. Návrh na uznesenie
14. Záver, poďakovanie účastníkom
15.Hymnická pieseň

Priebeh zhromaždenia:

1. Výročné zhromaždenie MO MS bolo otvorené štátnou hymnou „Nad Tatrou sa blýska“
2. V kultúrnom programe vystúpili žiaci Základnej školy Michala Tareka v Abraháme
3. Predsedníčka MO MS Anna Klementová privítala prítomných hostí: Mgr. Petra Kozolku, člena prezídia MS a KR MS TTSK,, PaedDr. Libušku Kľučkovú, členku predsedníctva MS, predsedníčku KR MS TTSK a riaditeľku Domu MS v Dunajskej Strede, MUDr.Viliama Hafnera, čestného predsedu družobného MO MS v Cíferi, Michala Garaja, predsedu OR MS a predsedu družobného MO MS vo Veľkých Úľanoch s delegáciou, čestného člena MO MS Mgr. Štefana Murárika s manželkou, poslancov OZ a členov MO MS.

Predsedníčka MO MS predložila návrh programu výročného zhromaždenia, ktorý bol v bode 10. doplnený o Schválenie delegáta na Snem MS v Liptovskom Mikuláši a náhradníka. Doplnený program bol schválený počtom hlasov všetkých prítomných členov.
4. Do návrhovej komisie boli schválení všetkými členmi Ing. Alfonz Čambál, Zita Šimonová a Irena Barčáková.
Za overovateľov zápisnice boli poverení Margita Bučeková a Milada Ivančíková.
Za zapisovateľa zápisnice bol určený Bohumil Čambál.
5. Správu o činnosti MO MS v roku 2018 predniesla predsedníčka MO MS Anna Klementová. V správe podrobne zhodnotila rozsiahlu činnosť MO MS vo všetkých oblastiach kultúrneho, spoločenského a národného života v celoročnom období.
Po predložení správy sa prihlásila o slovo PaedDr.Libuška Kľučková, ktorá vysoko hodnotila činnosť MO MS, ktorý patrí medzi najkvalitnejšie v rámci Slovenska.
Informovala o práci vedenia MS, uskutočnených akciách s celoslovenskou pôsobnosťou v roku 2018 a akciách plánovaných na rok 2019. Ťažisková akcia bude spomienková slávnosť pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika a tiež 100. výročie oživotvorenia Matice slovenskej po skončení 1. svetovej vojny.
Program pokračoval predkladaním jednotlivých správ.

6. Správu o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2018 predložila Terézia Vrbovská, pokladníčka MO MS.

7. Správu dozorného výboru predložila Terézia Vrbovská.

8. Správu o stave členskej základne MO MS k 31.12.2018 predložil člen výboru MO MS Bohumil Čambál. Predsedníčka MO MS odovzdala preukazy novým členom MO MS: Mgr. Ľudovítovi Beňovi, Mgr. Alene Beňovej, Alene Hornačekovej, Stanislavovi Hornačekovi a Alžbete Vargovej.
Minútou ticha si účastníci VČS uctili pamiatku členky MO MS Veroniky Loveckej, ktorá v roku 2018 úmrtím opustila rady matičiarov.
9 členom MO MS predsedníčka blahoželala k životným jubileám 70., 80., a 90. rokov.
9. Plán činnosti MO MS na rok 2019 predložil podpredseda MO MS Marian Vrbovský.
10. Návrh delegáta na Snem MS v Liptovskom Mikuláši predložila Ing. Jana Takáčová. Za delegáta bola schválená Anna Klementová, predsedníčka MO MS, za náhradníčka podpredseda Marian Vrbovský.
11. Príhovory hostí:
– Mgr. Peter Kozolka sa s hrdosťou hlásil k príslušnosti k slovenskému národu a pripomenul taktiež významné osobnosti, na ktoré história zabúda, hoci ide o ich veľké zásluhy pre slovenský národ.a navyše mládež nemá o nich ani vedomosti, že existovali.
– Mgr. Štefan Murárik – poukázal sa veľmi slabú angažovanosť Matice slovenskej v rozhodujúcich otázkach života slovenského národa a jeho Cyrilometodejskej tradície, neprotestuje proti šíreniu gender ideológie, strate zvrchovanosti, príchodom cudzích vojsk na územie Slovenska, Istanbulskému dohovoru a pod.
– Ing. Dlugoš – vyzdvihol symbol leva na Štefánikovom pomníku v Bratislave a prítomnosť amerických vojsk a skladov na území Slovenska..
– Michal Garaj, predseda MO MS Veľké Úľany pozdravil výročné zhromaždenie v mene členov MO MS Veľké Úľany.

12. Diskusia
– Andrej Ležovič, navrhol zapracovať do uznesenia úlohu posadiť strom pri príležitosti 80. výročia vzniku prvého slovenského štátu. Po dohode s predsedníčkou túto jeho požiadavku prerokujeme vo výbore a dohodneme ďalší postup.
– Preveriť v obecnej knižnici existenciu knihy „Dejiny Slovenska a Slovákov“ od autora prof. Milana Ďuricu. Ak nie je, doporučiť, aby ju vedúca knižnice zabezpečila.
– Marian Vrbovský,pripomenul výročia v roku 2019:
– 15. výročie úmrtia Jána Grosmana, prvého predsedu MO MS
– 15. výročie vydania prvých Abrahámskych novín
– 15. výročie vydania monografie obce
– 15. výročie príchodu MUDr.Kovalíka Františka do Abrahámu

13. Návrh na uznesenie predložil Ing.Alfonz Čambál člen návrhovej komisie. Uznesenie bolo jednomyselne schválené.
Uznesenie a ostatné materiály tvoria prílohu tejto zápisnice.
14. Po vyčerpaní programu predsedníčka Anna Klementová poďakovala všetkým prítomným za aktívnu účasť a výročné zhromaždenie ukončila.

15. Na záver zaznela hymnická pieseň
Zapisovateľ: Bohumil Čambál
Overovatelia: Margita Bučeková …………………………………..

Milada Ivančíková ……………………………………

Anna Klementová
predsedníčka MO MS v Abraháme