Matica slovenská Abrahám
Z á p i s n i c a z výročného zhromaždenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme, ktoré sa konalo dňa 18.1.2020

Napísal: admin | 2 februára, 2020

Z á p i s n i c a z výročného zhromaždenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme, ktoré sa konalo dňa 18.1.2020

Prítomní: podľa prezenčných listín

 

Program:

 1. Štátna hymna „Nad Tatrou sa blýska“
 2. Kultúrny program
 3. Otvorenie výročného zhromaždenia, schválenie programu
 4. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa
 5. Správa o činnosti MO MS v Abraháme v roku 2019
 6. Správa o hospodárení MO MS v roku 2019
 7. Správa dozorného výboru
 8. Správa o stave členskej základne k 31.12.2019
 9. Plán činnosti MO MS na rok 2020
 10. Návrh na zvýšenie členského príspevku od roku 2021
 11. Príhovor hostí
 12. Diskusia
 13. Návrh na uznesenie
 14. Záver, poďakovanie účastníkom
 15. Hymnická pieseň

 

Po skončení pracovnej časti VZ sme pokračovali v slávnostnej časti:

 

Predsedníčka MO MS požiadala podpredsedu MO MS Mariana Vrbovského o slávnostný príhovor k 20. výročiu založenia MO MS a prednesenie prípitku.

Priebeh zhromaždenia:

 

 1. Na úvod výročného zhromaždenia MO MS zaznela štátna hymna SR  „Nad Tatrou sa blýska“
 2. V kultúrnom programe vystúpila žiačka ZŠ Michala Tareka v Abraháme s básňou Milana Rúfusa „Modlitba za Slovensko“
 3. Predsedníčka MO MS Anna Klementová privítala  prítomných  hostí:

 

JUDr.Štefana Martinkoviča, predsedu DV MS, PhDr. Libušku Klučkovú, členku predsedníctva MS , predsedníčku KR MS TTSK a riaditeľku D MS v Dunajskej Strede,  Bc. Zlaticu Gažovú, riaditeľku D MS v Galante, Michala Garaja predsedu OR MS a predsedu MO MS Veľké Úľany s členkou výboru, Ing. Dušana Lanáka, predsedu MO MS Cífer s manželkou, Vladimíra Švončinára, predsedu MO MS Sládkovičovo s členom výboru, Ing. Igora Németha, starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva Janu Banášovú, Mgr. Janu Hanuliakovú, Mgr. Dávida Grosmana a Mareka Matloňa, d.p. Ondreja Chrvalu, správcu farnosti, Mgr. Štefana Murárika, čestného člena MO MS,  Mgr. Annu Gécovú,  vedúcu FS Jatelinka,  Milana Královiča, sponzora MO MS a členov MO MS.

 

Predsedníčka predložila návrh programu výročného zhromaždenia, ktorý bol vo vyššie uvedenom znení schválený počtom hlasov všetkých prítomných členov.

 1. Návrhová komisia bola schválená účastníkmi VZ jednomyselne v tomto zložení:

Ing. Alfonz Čambál,  Zita Šimonová, Anna Čambálová

Za overovateľov zápisnice boli poverení Jozef Ivančík a Margita Bučeková.

Za zapisovateľa  zápisnice bol určený Bohumil Čambál.

 

 1. Správu o činnosti MO MS v roku 2019 predniesla predsedníčka Anna Klementová. V správe podrobne zhodnotila rozsiahlu činnosť MO MS vo všetkých oblastiach kultúrneho, spoločenského a národného života v celoročnom období.
 2. Správu o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2019 predložila Terézia Vrbovská, pokladníčka MO MS.
 3. Správu dozorného výboru predložila Terézia Vrbovská, pokladníčka MO MS.
 4. Správu o stave členskej základne MO MS predložil Ing. Alfonz Čambál. Predsedníčka  MO MS odovzdala preukaz novému členovi  MO MS Albínovi Ivančíkovi.

 

K 80 ročnému životnému jubileu poblahoželala predsedníčka Stanislavovi Ležovičovi a k 70 ročnému životnému jubileu Magdaléne Čambálovej, Irene Masárovej, Milanovi Kollárovi, Zitke Šimonovej a Tomášovi Šimonovi. Jubilantom boli odovzdané  kytice kvetov.

Minútou ticha si účastníci uctili pamiatku členky MO MS Prisky Mrvovej,  ktorá v roku 2019  úmrtím opustila rady matičiarov.

 1. Plán činnosti MO MS na rok 2020 predložil podpredseda MO MS Marian Vrbovský.
 2. Podpredseda MO MS predložil návrh na zvýšenie členského príspevku od roku 2021 z 2,- Eur na 3,- Eurá. Z celkového počtu 73 členov MO MS bolo 71 za, proti 0, zdržali sa 2. Zvýšenie členského príspevku od roku 2021 na 3,- Eurá bolo schválené.

11.Príhovory hostí:

JUDr. Štefan Martinkovič,predseda dozorného výboru MS

 • odovzdal účastníkom zasadnutia pozdrav vedenia MS z Martina.
 • pripomenul, že rok 2019 bol rokom oživotvorenia Matice slovenskej
 • poďakoval za bohatú činnosť MO MS v Abraháme v roku 2019
 • vo svojom príhovore ozrejmil identitu slovenského národa, čo predstavuje vlastná reč, história, osobnosti, kultúra a vlastenectvo k vlastnej vlasti.

Ing. Igor Németh, starosta obce Abrahám

 • poďakoval za bohatú činnosť MO MS
 • za pozornosť venovanú zo strany MO MS mládeži – žiakom Základnej školy Michala Tareka v Abraháme
 • za pripomínanie významných udalostí obce Abrahám v minulosti
 • za aktívne zapájanie členov MO MS do akcií organizovaných obcou

–  prisľúbil od obce  aj do budúcnosti materiálnu a finančnú  pomoc MO  MS

Michal Garaj, predseda OR MS v Galante a predseda  MO MS vo Veľkých Úľanoch

 • odovzdal pozdrav od členov MO MS vo Veľkých Úľanoch
 • vysoko vyzdvihol dosiahnuté výsledky MO MS v roku 2019
 • poďakoval za spoluprácu  MO MS Abrahám s MO MS Veľké Úľany
 • zvýraznil skutočnosť, že MO MS v Abraháme je minimálne v okrese Galanta najaktívnejším a najlepším MO MS.

 

 1. Diskusia

V diskusii vystúpil Andrej Ležovič ktorý podotkol, že nedostal odpoveď na jeho návrh, aby bola preverená skutočnosť, že v Obecnej knižnici je k dispozícii publikácia od autora profesora Milana  Ďuricu, pod názvom „Dejiny Slovenska a Slovákov“.

 • navrhol venovať zo strany MO MS viac pozornosti výročiam a osobnostiam SR, organizovať na tieto témy besedy
 • upozornil, že v nastávajúcich voľbách treba voliť strany s národným programom.

Na diskusný príspevok odpovedala predsedníčka, že jeho požiadavka bola pár dní po skončení VZ  predložená vedúcej obecnej knižnice p. Horváthovej. Za výber kníh do knižnice zodpovedá vedúca obecnej knižnice. O požiadavke Andreja Ležoviča už vedela.

 

 1. Návrh na uznesenie predložil predseda návrhovej komisie Ing. Alfonz Čambál. Uznesenie bolo schválené 71 hlasmi členov, proti 0, zdržali sa 2.

Uznesenie a ostatné materiály tvoria prílohu tejto zápisnice.

 1. Po vyčerpaní programu predsedníčka Anna Klementová poďakovala všetkým prítomným za účasť a výročné zhromaždenie ukončila.
 2. Na záver zaznela hymnická pieseň.

 

V krátkej prestávke rokovania pred slávnostnou časťou predsedníčka informovala o vydaní bulletinu k 20. výročiu založenia MO Matice slovenskej v Abraháme.

Základný text pripravila predsedníčka MO MS, tento bol doplnený členmi výborov. Podpredseda Marian Vrbovský zabezpečil fotografie a tajomníčka MO Ing. Takáčová ho spracovala do takej podoby, ako bol vytlačený. Tlač nám zabezpečil Obecný úrad v Abraháme. Bulletin obdržali všetci účastníci zhromaždenia a zároveň bude slúžiť ako propagačný materiál MO v ďalších obdobiach.

.  Potom už nasledoval slávnostný príhovor podpredsedu MO Matice slovenskej v Abraháme Mariana Vrbovského a prípitok k 20. výročiu založenia MO MS.

 

MO MS v Abraháme obdržal od riaditeľky Domu Matice slovenskej v Galante Bc. Zlatice Gažovej  „Ďakovný list“ pri príležitosti 20.výročia založenia MO MS.

 

Zapisovateľ: Bohumil Čambál

 

Overovatelia zápisnice:

Jozef Ivančík                            ……………………………………..

Margita Bučeková                     ……………………………………..

 

Anna Klementová

predsedníčka MO MS Abrahám