Matica slovenská Abrahám
Správa o činnosti MO Matice slovenskej v Abraháme za rok 2019

Napísal: admin | 21 januára, 2020

Správa o činnosti MO Matice slovenskej v Abraháme za rok 2019

Aktívna činnosť členov MO Matice slovenskej v Abraháme začala hneď v prvých januárových dňoch.

 • 6.1.2019 sme sa zúčastnili koncertu dychovej hudby Križovianka a speváckeho zboru Breza v Rím. Kat. kostole sv. Michala Archanjela v Cíferi.
 • Predsedníčka MO MS spracovala dňa 7.1.2019 elektronicky matričnú knihu so stavom k 31.12.2018 – počet členov 104. 7.1.2019 bola e-mailom zaslaná na Ústredie MS , čím sme plnili aj úlohu našich nadriadených matičných orgánov. Zároveň môžem konštatovať, že na Ústredie MS boli zaslané všetky zápisy z výborových schôdzí v počte 8 a odvod do fondu matice  0,10 Eura na jedného člena.
 • Predsedníčka MO MS spracovala 7.1.2019 a  e-mailom zaslala na OcÚ v Abraháme vyúčtovanie dotácie za rok 2018 vo výške 761,82 Eur. 600,- Eur sme dostali v hotovosti a 161,82 Eur nám bolo vyúčtovaných za prenájom kultúrneho domu a to na VZ a Mikulášske posedenie členov MO MS.
 • Predsedníčka MO MS sa zúčastnila na stretnutí starostu, predsedov spoločenských organizácií, komisie pre kultúru pri OZ a ostatných účastníkov, ktorí sa podieľajú aktívne na kultúrno spoločenskom živote v našej obci, ktoré sa uskutočnilo dňa 10.1.2019 v klube matice slovenskej. Na stretnutí boli dohodnuté termíny jednotlivých akcií, ktoré sa v priebehu roku 2019 uskutočnili v našej obci.
 • 11.1.2019 sa na pozvanie D MS Galanta 5 členov výboru MO MS zúčastnilo Novoročného koncertu v DMS Galanta – predsedníčka napísala článok na matičnú stránku a do online novín Abrahámčan. Taktiež tu boli zverejnené fotografie z koncertu. Článok bol zaslaný MS Martin, správy z krajov, Trnavský kraj, kde bol aj zverejnený.

–  2.2.2019 sa členovia MO MS zúčastnili rozlúčky s  d. p. Vladimírom Kišom  správcom farnosti, ktorý bol preložený  do farnosti Smolenice. Na pamiatku d. p. Kišovi matičiari venovali 2 encyklopédie so sakrálnymi pamiatkami. Z rozlúčky bolo vyhotovených množstvo fotografií, ktoré sú  uverejnené na matičnej stránke.

 • 12 matičiarov sa zúčastnilo dňa 6.2.2019 divadelného predstavenia „Rodinný parlament“ v Divadle Jána Palárika v Trnave. Účastníci mali z predstavenia veľmi pekný kultúrny zážitok. Predsedníčka Anna Klementová napísala článok o divadelnom predstavení a bol uverejnený v online novinách Abrahámčan a na matičnej stránke.
 • Na deň 20.2.2019 bola predsedníčka MO MS pozvaná na prednes poézie a prózy na Základnej škole Michala Tareka v Abraháme pod názvom „ Čaro slova“ ako členka poroty. Tejto akcie sa  zúčastnila a žiakom odovzdala reklamné predmety MO MS a sladkosti za aktívnu účasť na akcii. Nechýbal ani článok Anny Klementovej  na matičnú stránku, online noviny Abrahámčan a do Abrahámskych novín.
 • Predsedníčka MO MS Anna Klementová a pokladníčka Terézia Vrbovská sa dňa 2.3.2019 zúčastnili na akcii „Pochovávanie basy v kultúrnom dome“, kde  vypomáhali pri príprave zabíjačkových špecialít. O pomoc a spoluprácu nás požiadal predseda kultúrnej komisie pri OZ Mgr. Dávid Grosman, poslanec OZ. Členka výboru Margita Bučeková pripravila pre deti a ostatných účastníkov akcie 160 šišiek s džemom, ktoré mali veľký úspech.
 • 9.marca 2019 sa matičiari vo veľkom počte zúčastnili brigády na čistení prístupovej cesty do lesa, vyčistení tzv. „ Grófskeho kúpaliska“, likvidácii odpadov nazbieraných počas brigády a odvoz do kontajnera, a taktiež vyčistení priestorov  pri krížovej ceste v miestnom lese.
 • Členovia MO MS boli aj na brigáde vo farskej záhrade, kde strihali stromky a vinič a taktiež upravili a ostrihali vetvy stromov pri soche sv. Jána.
 • Pravidelne sa zúčastňujeme na výročných zhromaždeniach našich družobných odborov. 31.3.2019 sa 7 členná delegácia zúčastnila VZ vo Veľkých Úľanoch.

Najvýznamnejšou akciou v II. štvrťroku 2019 bolo výročné zhromaždenie nášho MO, ktoré sa   konalo dňa 6.4.2019 v kultúrnom dome.

Za KR MS sa VZ zúčastnila  jej predsedníčka  PhDr. Libuška Klučková a Mgr.  Peter Kozolka, člen prezídia MS. Svojou účasťou nás poctil aj d.p. Ondrej Chrvala, poslanci OZ Jana Banášová a Mgr. Dávid Grosman a matiční priatelia z Cífera a Veľkých Úľan. V stanovenej lehote bola na Ústredie MS zaslaná zápisnica so všetkými potrebnými prílohami.

 • 26.4. sa 10 členov MO MS zúčastnilo 20. ročníka „ Kantiléna Karola Duchoňa“ v MsKs v Galante – článok o podujatí zverejnila predsedníčka v online novinách Abrahámčan a na matičnej webovej stránke
 • 27.4. sa 7 členiek MO MS zúčastnilo 18. ročníka  „Ochutnávky jedál starých materí v Hoste“, kde vystavovali jedlá a reprezentovali našu obec
 • 4.5. sa delegácia MO MS Ladislav Buček, Margita Bučeková, Milada Ivančíková a Anna Klementová zúčastnili VZ v Cíferi
 • 5.5. sa matičiari zúčastnili slávnostnej bohoslužby v kostole za padlých občanov našej obce v 1. a 2. svetovej vojne a kladenia vencov k pomníku padlých pri kostole. Za MO MS kládla veniec predsedníčka Anna Klementová
 • 15.5. sa členky MO MS zúčastnili akcie „Noc literatúry“ poriadanej obecnou knižnicou
 • 15. – 23.5. sa 14 členov MO MS zúčastnilo 3- dňového výletu do Vysokých Tatier

V online novinách Abrahámčan, na matičnej stránke a v Abrahámskych novinách bol zverejnený článok predsedníčky Anny Klementovej  z tohto výletu.

 • 27.júna 2019 sa uskutočnil spoločný zájazd členov MO MS so žiakmi Základnej školy Michala Tareka do Košarísk, Brezna a  na Mohylu M.R.Štefánika z príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika. Členky MO MS pripravili pre deti piknik pod Mohylou, kde boli pre deti a  ostatných účastníkov zájazdu špekáčky a rôzne domáce pečivo z vlastných zdrojov matičiarov.  Zájazd  mal veľký úspech, pod čo sa podpísalo nielen pekné počasie, ale aj zaujímavá návšteva múzea M.R.Štefánika v Košariskách, návšteva Pamätnej izby S. Jurkoviča v Brezne,  autora Mohyly M.R.Štefánika a návšteva mohyly M.R.Štefánika na Bradle.
 • MO MS má od decembra 2017 svoju webovú stránku www.maticaslovenskaabraham.sk , ktorá je pravidelne aktualizovaná. Člen MO MS  Tomáš Hanuliak je administrátorom matičnej stránky a túto službu nám robí bez nároku na odmenu, za čo mu patrí naše poďakovanie.

Napriek tomu, že III. štvrťrok je obdobím dovoleniek a prázdnin, naši  matičiari  sa zúčastnili, resp. pripravili veľmi náročné akcie:

 • 13.7. sme sa  zúčastnili Abrahámskeho kotlíka – súťaže vo varení gulášu. Naše družstvo v zložení Terézia Vrbovská, Milada Ivančíková, Margita Bučeková, Anna Klementová, Marian Vrbovský, Ladislav Buček, Bohumil Čambál  a Jozef Ivančík získalo 3 miesto. Bol nám udelený diplom a vecná cena – súprava na grilovanie. Akciu organizačne zabezpečila komisia pre kultúru pri OZ
 • 19.7. sa 15. matičiarov zúčastnilo Vatry zvrchovanosti v átriu Domu Matice slovenskej v Galante. Tu vystúpilo 9 folklórnych súborov z Trnavského kraja,ktoré účastníkom pripravili veľmi pekný kultúrny zážitok.

–   27.7. sa 10 matičiarov zúčastnilo Rezbárskeho dňa v Štiavnických Baniach. Akciu organizačne každoročne zabezpečuje Združenie životnými cestami Jána Palárika. Naša obec položila veniec k pomníku Jána Palárika v Štiavnických Baniach.

Najdôležitejšou akciou ktorá nás čakala v III. štvrťroku bola Vatra Ústavy, ktorá sa konala  dňa  30.8.2019 v spolupráci s obcou Abrahám.  Výbory MO MS pripravili organizačné zabezpečenie Vatry Ústavy, ktoré sme bezozbytku splnili. Prípravu Vatry, priestorov športového areálu /zametanie betónovej podlahy, umytie stolov a lavíc/, nákup  a predaj potravín  v bufetoch zabezpečovali členovia výborov: Marian Vrbovský,  Terézia Vrbovská, Ladislav Buček, Margita Bučeková, Milada Ivančíková, Jozef Ivančík, Stanislav Ležovič, Bohumil Čambál,Anna Klementová. Na príprave športového areálu sa zúčastnili aj Ing. Alfonz Čambál a Magdaléna Čambálová. Pozvanie na akciu  prijali matičiari z Cífera, Veľkých Úľan, Galanty, správca farnosti d.p. Ondrej Chrvala, riaditeľ ZŠ Michala Tareka Mgr. Marian Hrbán.  Následne členovia matice po skončení akcie tieto priestory aj upratali.

Ďalšou veľkou akciou bola  príprava výstavy počas hodových dní. Na 29 paneloch boli nainštalované fotografie, ktoré pripomínali návštevníkom  „Abrahám včera a dnes“ a „Významné výročia našej obce v roku 2019“. Túto si počas hodových dní prezrelo asi 250 záujemcov.

 • 9.10.2019 sa 13 našich matičiarov zúčastnilo zájazdu na Moravu. Navštívili sme Velehrad a Modrú v Mikroregione Buchlov. Zájazd organizovala obec Zeleneč v spolupráci s Mikroregionom 11 plus. Taktiež predsedníčka napísala z výletu článok a bol zverejnený na web  matičnej stránke i na web stránke MS Martin, správy z krajov, Trnavský kraj.
 • 12.10.2019 sa predsedníčka MO MS Anna Klementová zúčastnila celoslovenského snemu Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši. Hlavnými bodmi programu snemu bolo prerokovanie návrhu novely stanov MS a prerokovanie návrhu programu MS na roky 2019- 2021 s výhľadom do roku 2025.
 • 25.októbra 2019 sa 23 matičiarov zúčastnilo celodenného zájazdu do Zsl. múzea v Trnave, navštívili sme Smolenický zámok, stretli sme sa s  d.p. Vladimírom Kišom a urobili prehliadku „Izby revolučných tradícií v Križovanoch nad Dudváhom“. Predsedníčka MO napísala o zájazde článok, ktorý bol spolu s fotografiami zaslaný do online novín Abrahámčan, na matičnú stránku.
 • 31.októbra 2019 sa matičiari zúčastnili brigády na cintoríne v počte 11: Bohumil Čambál, Ing. Alfonz Čambál, Ladislav Buček, Anna Klementová, Anežka Hrubíková, Tibor Hrubík, Peter Horváth, Peter Masár, Jozef Kollár, Stanislav Ležovič a Stanislav Kollár.
 • 5.novembra sa 17 našich matičiarov zúčastnilo poslednej rozlúčky s neb. MUDr. Viliamom Hafnerom, čestným predsedom MO MS Cífer, našim dlhoročným matičným priateľom.

Vážení prítomní prosím Vás aby ste povstali, chvíľkou ticha si uctíme pamiatku zomrelého MUDr. Viliama Hafnera.

 • 17.novembra sme prijali pozvanie družobného MO MS Veľké Úľany na „Sladké a slané dobroty“ – zúčastnili sa  Margita Bučeková, Milada Ivančíková, Anna Klementová, Terézia Vrbovská, ktoré zároveň  na výstavku prispeli svojimi výrobkami.
 • 19.novembra – sme prijali pozvanie MO MS v Sládkovičove na kultúrno spoločenskú akciu v prednese poézie a prózy s hudobným doprovodom „Zrkadlenie duší“- počet účastníkov z našich radov bol 15. Ladislav Buček, Margita Bučeková, Terézia Vrbovská, Marian Vrbovský, Milada Ivančíková, Jozef Ivančík, Bohumil Čambál, Anna Klementová, Magdaléna Bilčíková, Peter Masár, Magdaléna Bilčíková, Magdaléna Čambálová, Ing. Alfonz Čambál, Tomáš Šimon, Zitka Šimonová. Ani z tejto akcie nechýbal článok a foto na našej web stránke.
 • Táto akcia bola venovaná pamiatke Milana Rastislava Štefánika, nakoľko sme si v roku 2019 pripomenuli 100.výročie jeho úmrtia.
 • Výroba ozdôb v klube Matice slovenskej – tradične v spolupráci s komisiou pre voľno časové aktivity pri OZ bola táto akcia   v nedeľu 1.12.2019.   Členovia výborov MO MS zabezpečili  sviečky na stromček,  aby sme ho mohli po ozdobení  rozsvietiť. Z akcie predsedníčka napísala článok a bol zverejnený spolu s fotografiami na matičnej stránke a online novinách Abrahámčan a Abrahámskych novinách.
 • Tradičné Mikulášske posedenie matičiarov sa uskutočnilo 7.decembra 2019 v kultúrnom dome. Žiaci ZŠ Michala Tareka v Abraháme pripravili pekný kultúrny program. Náš šefkuchár pripravil pre účastníkov tradičnú kapustnicu. Aj z tohto podujatia bol napísaný článok a zverejnený na matičnej stránke, online novinách Abrahámčan a v Abrahámskych novinách a na web stránke MS.
 • Vianočná výstava 14.decembra 2019 v klube Matice slovenskej bola inštalovaná v dňoch 11. až 13. decembra. Výstava bola otvorená 14.12.2019 počas vianočných trhov, ktoré prebiehali v KD. Tak ako po iné roky, aj táto mala  úspech, vystavovali sme symboly vianoc a vianočné ozdoby na stromčeky.  O výstave napísala článok predsedníčka a bol zverejnený v Abrahámskych novinách, na matičnej stránke, online novíinách Abrahámčan a zaslaný na zverejnenie do Martina – správy z krajov, Trnavský kraj.
 • 22.decembra 2019 sa 7 matičiarov zúčastnilo adventného koncertu v Cíferi, v kostole sv. Michala archanjela, kde vystúpil spevokol Cantilena zo Senice. Bol to bohatý kultúrny zážitok.
 • 29.decembra 2019 sa matičiari vo veľkom počte zúčastnili v  Abrahámskom kostole divadelného vystúpenia našich najmladších spoluobčanov pod názvom „Slepý pastier“ od Ferka Urbánka.

Vážení hostia, milí matičiari

Na záver mi dovoľte poďakovať sa,  predovšetkým členom výborov MO MS a ostatným  matičiarom, ktorí sa jednotlivých akcií v priebehu roka 2019 aktívne zúčastňovali, neváhali veľakrát poskytnúť na prepravu svoje osobné motorové vozidlá a taktiež svoj voľný čas na prípravu pohostenia na výlety a rôzne akcie, ktoré sme v priebehu roka poriadali.

Ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o dobré meno nášho Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme, ktorý je v našej obci aktívny už 20. rokov. Tých 20. rokov uplynie presne zajtra 19.1.2020.

Pri tejto príležitosti MO MS vydal Bulletin, v ktorom zhrnul prácu MO MS v Abraháme za posledných 5 rokov. Aj keď je náš MO MS pomerne mladý,  svojou bohatou činnosťou sa radí medzi najaktívnejšie odbory v Trnavskom kraji. Veríme, že tomu bude tak aj naďalej a MO MS v Abraháme bude i v ďalších rokoch  plniť poslanie, pre ktoré bol v našej obci založený.

Naše poďakovanie patrí osobitne nášmu matičnému fotografovi Marianovi Vrbovskému, ktorý každú akciu zdokumentuje. Fotografie sú zverejnené na matičnej stránke vo fotogalérii a v matičnom albume v klube matice. Nakoľko ako sami viete akcie skončia, ale fotografie  nám zostávajú   na pamiatku a pripomenutie pekných zážitkov.

Poďakovanie patrí obci Abrahám za poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na našu činnosť, Základnej škole Michala Tareka  za prípravu kultúrnych programov  a možnosti spoločných zájazdov so žiakmi ZŠ M.Tareka a ostatným inštitúciám a spoločenským organizáciám  v obci za súčinnosť pri akciách. Domu Matice slovenskej v Galante a družobným odborom Cífer, Veľké Úľany a Sládkovičovo za spoločné aktivity a priateľskú spoluprácu.

Vážení hostia, milí matičiari, ďakujem Vám za pozornosť.

Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám