Matica slovenská Abrahám
Správa o činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme za rok  2018

Napísal: admin | apríl 8, 2019

Správa o činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme za rok 2018

Vážení hostia, milí matičiari
Na dnešnom výročnom zhromaždení budeme hodnotiť našu činnosť za uplynulý rok 2018, ktorý sa niesol v znamení významných výročí, ktorým nepochybne bolo 155. výročie založenia Matice slovenskej a 25. výročie vzniku Slovenskej republiky. Týmto druhým výročím začala aj činnosť MO MS v Abraháme, keď dňa
– 5. januára 10 našich matičiarov prijalo pozvanie Domu Matice slovenskej v Galante, MO MS Galanta, Mesta Galanta, Spolku Slovákov žijúcich v Maďarsku, MSKS Galanta na oslavy 25. výročia vzniku Slovenskej republiky, ktoré sa konali v MSKS v Galante, za účasti vyše 250 pozvaných hostí. Oslavy mali vysokú kultúrno spoločenskú úroveň.
– 7. januára sa 9 členov nášho MO MS zúčastnilo na pozvanie družobného MO MS Cífer Trojkrálového koncertu dychovej hudby Drietomanka v kostole sv. Michala v Cíferi.
– 27. januára sa 12 členov MO MS zúčastnilo v kultúrnom dome v Abraháme kvízu zameraného na bezpečnosť dôchodcov s prezentáciu, ktorú pripravilo občianske združenie Obec bez hraníc.
– 28. januára sa 30 členov MO MS zúčastnilo vystúpenia ochotníckeho divadla z Cífera pod názvom „Zastávka“ v kultúrnom dome v Abraháme. Ochotnícke divadlo svojim vystúpením spestrilo našim občanom nedeľné popoludnie a účastníci si odniesli pekný kultúrny zážitok.
– 1.februára sme zverejnili na www.abrahamcan.sk a na našej matičnej webovej stránke „Výročia významných osobností SR v roku 2018“ a „Významné udalosti v roku 2018“.
– Začiatkom februára naši matičiari nechýbali ani na tradičnej obecnej akcii „Pochovávanie basy“ spojenej s ochutnávkou zabíjačkových špecialít organizovanej obcou Abrahám , FS Jatelinka a DHZ.
Pochovávanie basy je v obci Abrahám tradíciou a preto nechýbal na www.abrahamcan.sk náš článok o tradíciách a pochovávaní basy v obci Abrahám.
– 23. februára sme uverejnili na matičnej stránke životopis Pavla Dobšinského pri príležitosti 190. výročia narodenia a taktiež životopis MUDr., doc. Ivana Stodolu pri príležitosti 130. výročia jeho narodenia.
– V priebehu 1. štvrťroka 2018 zasadali výbory MO MS 2 krát za účelom prípravy výročného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo dňa 24. februára 2018. Tretie zasadnutie bolo zvolané po výročnom zhromaždení, kde bolo vyhodnotené výročné zhromaždenie po organizačnej a materiálnej stránke a odovzdaná agenda novej predsedníčke. Zároveň bola odovzdaná agenda pokladníčke MO MS.
– Dňa 24. februára 2018 sa vzdal funkcie predsedu MO MS zo zdravotných a rodinných dôvodov Bohumil Čambál. Valné zhromaždenie do funkcie predsedníčky na návrh výborov MO MS zvolilo Annu Klementovú. Bohumil Čambál bol zvolený za člena výboru. Z výročného zasadnutia bola spracovaná zápisnica a spolu s prílohami zaslaná na členské Ústredie Matice slovenskej do Martina. MO MS si zároveň plnil aj úlohy vyplývajúce z nadriadených matičných orgánov. Na Ústredie bola e-mailom zaslaná aktualizovaná matričná kniha so stavom k 31.12.2017. Do korunového fondu MS bol odvedený poplatok 0,10 Eur na jedného člena.
– Pravidelne bola aktualizovaná a doplňovaná matičná webová stránka aj v časti fotodokumentácia, ktorú zabezpečuje matičný fotograf Marian Vrbovský. Jednotlivé články na matičnú stránku pripravuje predsedníčka MO MS Anna Klementová. Zverejnili sme tu aj články o významných osobnostiach, ktoré pôsobili v našej obci, ako Mons. Michal Tarek, Ján Puchart, Alojz Poppy, Emília Riegelová, Ferdinand Svetloslav Veigl a páter Andrej Čambál.
– Predsedníčka MO Anna Klementová a člen výboru Bohumil Čambál sa 6. marca zúčastnili zasadnutia Krajskej rady MS TTSK a Okresnej rady MS v Galante. Zasadnutia sa zúčastnil aj predseda MS JUDr. Marián Gešper, ktorý informoval prítomných o prvých krokoch, ktoré po zvolení v Matici slovenskej podnikol. Zároveň sme si prezreli v Dome MS Galanta výstavu inštalovanú pri príležitosti 190. výročia narodenia Pavla Dobšinského.
– 13.3. sa predsedníčka MO MS zúčastnila prednesu poézie a prózy „Čaro slova“ , ktoré sa uskutočnilo na Základnej škole Michala Tareka v Abraháme.
– 24. 3. komisia pre životné prostredie pri OZ pripravila komunitné upratovanie našej obce. Akciu podporil aj MO MS a na upratovaní sa členovia aj aktívne zúčastnili. Čistili sme od odpadkov Hlavnú ulicu, prístupovú cestu do lesa a kúpalisko pri ozdravovni. Brigády sa zúčastnilo 20 matičiarov.
– 8.4. sa členovia MO MS zúčastnili jarného kola koncertov v Cíferi
– V ten istý deň sa 14 členovia MO MS, ktorí mali záujem o výlet do Vysokých Tatier stretli v klube matice, aby spoločne prerokovali harmonogram 3-dňového výletu v dňoch 15.-17.mája 2018
– Zároveň bola dohodnutá účasť matičiarov na 17. ročníku ochutnávky jedál starých materí s určením konkrétnych jedál, ktoré budú vystavovať.
– 14.4. sa 12 matičiarov zúčastnilo na výstave a ochutnávke jedál starých materí v kultúrnom dome, kde reprezentovali obec svojimi jedlami. Fotografie z výstavy sú na matičnej stránke.
– 20.4. sa 11 členov MO MS zúčastnilo v MsKs Galanta spomienkového večera na Karola Duchoňa pod názvom „ Kantiléna“. Tohto spomienkového večera sa zúčastňujeme každoročne a konštatujeme, že z roka na rok má vyššiu úroveň.
– 21.4. sa delegácia v zložení Ladislav Buček, Margita Bučeková, Milada Ivančíková a Anna Klementová zúčastnili VČS MO MS v Cíferi , nášho družobného odboru.
– 3.5. 3 členky výboru upravili okolie pomníka padlých v 1. a 2.svetovej vojne pri kostole
– 5.5. sa delegácia nášho odboru v zložení Marián Vrbovský, Terézia Vrbovská, Milada Ivančíková, Jozef Ivančík a Anna Klementová zúčastnila VČS MO MS vo Veľkých Úľanoch.
– 6.5. sa členovia MO MS zúčastnili slávnostnej sv. omše v rím. kat. kostole ako spomienke na padlých občanov v 1. a 2. svetovej vojne. Po skončení omše bolo kladenie vencov k pomníku padlých pri kostole. Slávnostný príhovor mal starosta obce Ing. Igor Németh. Za obec kládol veniec starosta, Ing. Igor Németh, za MO Matice slovenskej v Abraháme predsedníčka Anna Klementová. Fotografie z kladenia vencov sú vo fotogalérii matičnej stránky www.maticaslovenskaabraham.sk
– 9.5. sa 4 matičiari zúčastnili brigády vo farskej záhrade
– V dňoch 15. až 17. mája sa 14 členov MO MS zúčastnilo už spomínaného 3-dňového výletu do Vysokých Tatier.
Výlet si hradili členovia z vlastných finančných prostriedkov. Fotografie z výletu sú vo fotogalérii na matičnej stránke.
– 16.6. MO MS zorganizoval výlet do blízkeho okolia pre žiakov ZŠ Michala Tareka v Abraháme a našich matičiarov. Výletu sa zúčastnilo 18 matičiarov, 6 rodinných príslušníkov a 20 žiakov ZŠ Michala Tareka s 2 pedagógmi. Náklady na autobus uhradila Obec Abrahám, ostatné náklady hradil MO MS. Navštívili sme Vidiecky dom vo Vlčkovciach, Pamätný dom Juraja Fándlyho v Naháči a Katarínku pri Dechticiach. Fotografie z výletu sú na matičnej stránke – fotogaléria.
– 23.6. sa v obci uskutočnil „Obecný deň“, ktorého sa matičiari zúčastnili vo veľkom počte.
– 20. júla 2018 sa v Átriu Domu Matice slovenskej v Galante zúčastnilo 18 našich matičiarov Vatry zvrchovanosti. Akciu organizoval MO MS Galanta v spolupráci s Domom MS Galanta. Akcie sa zúčastnilo 7 speváckych zborov a medzi nimi aj FS Jatelinka v ktorom máme aj našich 4 členov.
– 21. júla 2018 sa družstvo matičiarov v zložení: Margita Bučeková, Ladislav Buček, Milada Ivančíková, Anna Klementová, Terézia Vrbovská a Marian Vrbovský zúčastnilo súťaže vo varení gulášu pod názvom „Abrahámsky kotlík“. Cenu sme nezískali, ale sme navarili chutný guláš, ktorým sme pohostili množstvo matičiarov i nematičiarov.
– 21. júla 2018 sa 9 členov MO MS – Bohumil Čambál, Peter Masár, Magdaléna Bilčíková, Jozef Ivančík, Tomáš Šimon, Zita Šimonová, Milan Masár, Mária Valentová a Stanislav Ležovič zúčastnili „Rezbárskeho dňa“ v Štiavnických Baniach.
– 4.8.2018 sa národných matičných slávností v Martine zúčastnil FS Jatelinka, ktorý tu reprezentoval našu obec svojim vystúpením. Vo FS Jatelinka boli aj naši členovia Ľudmila Bohunická, Otília Lichnerová , Jozef Kollár a Marian Krajčovič.
– 29.8.2018 sme zorganizovali v priestoroch športového areálu Vatru Ústavy. Akcie sa zúčastnila aj členka predsedníctva MS a predsedníčka Krajskej rady MS JUDr. Libuška Kľučková a ďalších 35 pozvaných hostí, našich družobných priateľov z obcí Cífer, Veľké Úľany, Sládkovičovo.
– Brigády vo farskej záhrade – zber hrozna a jeho spracovania sa zúčastnilo 6 našich členov – Bohumil Čambál, Ladislav Buček, Jozef Ivančík, Vladimír Krajčovič, Tibor Hrubík, Stanislav Ležovič.
– Ďalšieho jesenného koncertu v Cíferi sa zúčastnilo 7 matičiarov: Bohumil Čambál, Peter Masár, Magdaléna Bilčíková, Tomáš Šimon, Zita Šimonová, Anna Čambálová, Vladimír Čambál.
– 14.9.2018 sa naši členovia podieľali na príprave pódia pri soche Sedembolestnej P. Márie, kde sa konala pobožnosť a 15.9.2018 na demontáži pódia
– 16.9.2018 si 9 členov MO MS prezrelo výstavu ovocia a zeleniny v kultúrnom dome v Pavliciach.
– V dňoch 25.9.2018 až 28.9.2018 členovia výborov inštalovali výstavu ovocia a zeleniny v klube matice
– 29.9.,30.9. a 1.10.2018 bola v klube Matice slovenskej otvorená výstava ovocia a zeleniny, spojená s ochutnávkou vín našich matičiarov, ktorú si prezrelo vyše 400 návštevníkov. Súčasťou výstavy bola aj výstavka detí Materskej školy v Abraháme, ktoré sa prezentovali svojimi prácami. Výstava mala veľký úspech, nakoľko posledná výstava ovocia a zeleniny bola v našej obci pred viac ako 25 rokmi. Svedčí o tom aj množstvo pozitívnych zápisov do matičnej kroniky. Výstavu si prezreli počas hodového pondelka aj deti materskej školy a Základnej školy Michala Tareka v Abraháme v sprievode pedagogických pracovníkov. Ovocie a zelenina z výstavy boli darované deťom do školskej jedálne.
– 21.10. sa 4 členky výboru / Bučeková, Vrbovská, Ivančíková a Klementová/ zúčastnili ochutnávky sladkých a slaných dobrôt vo Veľkých Úľanoch, kde prispeli aj svojimi pekárskymi výrobkami.
– 26.10.2018 sa 16 matičiarov zúčastnilo festivalu v MsKs v Galante Trenčín Trnava ruža voňavá. V programe vystúpili: saxofónové kvarteto Galanta, Folklórny súbor Drienka a Gajdošskí trogári – Veľké Zálužie, Spevácky zbor Bystričan – Záhorská Bystrica, Detskí heligonkári z Hrušova, Spevácky zbor Harčarki Pozdišovce, Rodina Janoštinovci zo Zuberca, Folklórny súbor Košovan Kanianka a Heligonkári z Bardejova.
– 30.10.2018 sa 11 matičiarov zúčastnilo na tradičnej brigáde – čistenie cintorína pred Pamiatkou zosnulých
– 18.11.2018 sa 9 matičiarov zúčastnilo koncertu vokálneho súboru Gregoriana v kostole sv. Michala v Cíferi, bol to nádherný kultúrny zážitok.
– 22.11.2018 sa na pozvanie MO MS Sládkovičovo 9 matičiarov zúčastnilo pásma poézie a prózy v Inovatechu Sládkovičovo pri príležitosti nedožitých 90. narodenín Milana Rúfusa, pod názvom „Zrkadlenie duší“. Veľmi pekné podujatie.
– 1.12. 2018 sa vyše 80 matičiarov a pozvaných hostí zúčastnilo Mikulášskeho posedenia, ktoré už tradične poriadame v kultúrnom dome. Svojou prítomnosťou nás poctili Mgr. Vladimír Kiš, bývalý správca farnosti, riaditeľ Základnej školy Michala Tareka v Abraháme Mgr. Marián Hrbán a členovia FS Jatelinka. V kultúrnom programe s vianočnou tématikou vystúpil tanečný krúžok ZŠ Michala Tareka pod vedením Mgr. Zdenky Lizákovej
– 2. 12. 2018 v priestoroch klubu matice deti z obce spolu s deťmi z Detského domova v Seredi zhotovovali ozdoby na stromček pred klubom matice, ktorý sme po ozdobení rozsvietili. Akciu robil MO MS v spolupráci s komisiou pre voľno časové aktivity pre deti a mládež pri OZ.
– Od 5 .- 7. 12. 2018 členovia výborov MS inštalovali výstavu v klube matice s vianočnou tématikou. Výstava bola sprístupnená verejnosti dňa 8.12.2018 počas Vianočných trhov, ktoré boli v kultúrnom dome. Vystavovali sme výšivky s vianočnou tématikou, prestieranie, rôzne ozdoby, adventné vence, vianočné pečivo, medovníčky, betlehemy, medovníkové domčeky, podušky s vianočnou tématikou. Súčasťou výstavy boli aj výrobky žiakov Základnej školy Michala Tareka v Abraháme. V pondelok 10.12. si výstavu v sprievode pedagogických pracovníkov prezreli aj žiaci ZŠ M.Tareka a deti materskej školy. Výstavu s Vianočnou tématikou si prezrelo vyše 300 účastníkov. Medzi účastníkmi bol aj starosta obce Ing. Igor Németh a bývalý správca farnosti Mgr. Vladimír Kiš.
– Tu sa musím poďakovať všetkým matičiarkam a matičiarom, ktorí napiekli pečivo, medovníčky, trubičky a oblátky na výstavu bez nároku na finančnú odmenu. Týmito výrobkami sme pohostili všetkých účastníkov výstavy. Fotografie z výstavy sú na matičnej stránke.
– Matičiari sa ešte počas predvianočného obdobia zúčastnili Vianočného koncertu v Cíferi a predstavenia v Rím. kat. kostole v Abraháme, ktoré nacvičili animátori s Abrahámskymi deťmi . Predstavenie bolo 28.12. pod názvom „Štvrtý kráľ“.
– Výbory MO MS v roku 2018 zasadali pravidelne mesačne, teda spolu 12-krát. Z týchto zasadnutí sú vyhotovené zápisnice a všetky kópie boli zaslané Ústrediu MS. Okrem toho zasadali výbory mimoriadne pri organizovaní rôznych akcií a výstav. Všetka dokumentácia je uložená v klube matice.
– Činnosť MO Matice slovenskej v Abraháme bola bohatá o čom svedčí aj veľké množstvo akcií, ktoré sme poriadali ako MO, ale aj na ktorých sme sa v priebehu roka zúčastnili. Preto sa mi žiada aj poďakovať. Poďakovanie patrí hlavne členom výborov za celoročnú aktívnu činnosť, manželom Vrbovským, ktorí sa celoročne starajú o matičnú tabuľu na autobusovej zastávke pri kostole, kde sú aktuálne informácie o živote MO MS, životopisy významných osobností a ďalšie informácie spojené s činnosťou MO Matice slovenskej v Abraháme. Podpredseda Marian Vrbovský taktiež celoročne zabezpečuje fotografie bez nároku na odmenu do nášho matičného fotoalbumu, ktorý je k dispozícii matičiarom v našom klube. Nášmu šéfkuchárovi, ktorý sa stará spolu s členmi výboru o prípravu občerstvenia.
– Taktiež chcem poďakovať administrátorovi našej matičnej stránky Bc. Tomášovi Hanuliakovi, ktorý nám ju celoročne spravuje bez nároku na finančnú odmenu.
– Poďakovanie patrí Obci Abrahám za finančnú pomoc vo forme dotácie z obecného rozpočtu, našim sponzorom, osobitne čestnému členovi Mgr. Štefanovi Murárikovi, vedeniu Základnej školy za prípravu kultúrneho programu a členom výborov MO MS aj za starostlivosť o čistotu a poriadok v matičnom klube. Ďakujem taktiež ostatným matičiarom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zviditeľnenie nášho MO, za ich pomoc a podporu, veľmi si ju vážim.
– Zároveň mi dovoľte povzbudiť Vás, aby ste si našli priestor vo svojom voľnom čase a zúčastňovali sa akcií ktoré organizujeme, alebo na ktorých sa zúčastňujeme, ako je návšteva rôznych kultúrnych podujatí, prípadne výletov k čomu Vás už teraz pozývam. O akciách budete informovaní reláciami v obecnom rozhlase, na našej matičnej stránke, alebo propagačnej tabuli pri kostole.
– Taktiež Vás pozývam na nedeľné stretnutia v klube matice, hlavne počas zimných mesiacov, kde si môžete prečítať Slovenské národné noviny, pozrieť fotoalbum z akcií, prípadne zahrať spoločenské hry.
Vážení matičiari, milí hostia, ďakujem Vám za pozornosť.

Komentáre

  • Činnosť MO MS bola v priebehu roka 2018 bohatá. Budeme radi, keď nám aj takýmto spôsobom budete predkladať rôzne návrhy na akcie, ktorých by ste sa radi zúčastnili. Zároveň tým obohatíte aj našu celoročnú činnosť. Návrhy na akcie môžete písať priamo na stránku, pridaním komentára.
    Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám

Pridať komentár