Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 8 decembra, 2017

Správa o činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme za rok 2012

Vážení bratia a sestry matičiari, vzácni hostia!

Naše Valné zhromaždenie sa schádza vo veľmi významnom roku, v ktorom si pripomíname pre Maticu slovenskú tak významné výročie, 150 rokov od jej založenia. Bol 4. august 1863, keď sa v Turčianskom Svätom Martine zišla skupina slovenských pre národ zapálených intelektuálov a tisíce Slovákov zo všetkých kútov vtedajšieho Uhorska pri oslavách 1 000. výročia príchodu vierozvestov sv. Cyrila a Metoda na naše územie.

Na námestí pred župným domom sa uskutočnilo prvé Valné zhromaždenie, na ktorom bola založená národná ustanovizeň, ktorá mala slúžiť na ochranu slovenského národa a pár rokov predtým kodifikovaného slovenského spisovného jazyka prijatého štúrovcami – „Matica slovenská“. Valné zhromaždenie zvolilo prvého predsedu Matice slovenskej, banskobystrického biskupa Štefana Moyzesa a do funkcie prvého podpredsedu evanjelického superintendenta Karola Kuzmányho.

Bol to veľký deň pre slovenský národ, keď sa v záujme jeho záchrany vydali na spoločnú cestu príslušníci v tom čase nie navzájom sympatizujúcich cirkevných ustanovizní.

Tieto dve pre slovenský národ veľmi významné výročia, vznik Matice slovenskej a príchod vierozvestov sv. Cyrila a Metoda boli v minulosti a budú aj v budúcnosti slávené spoločne a neoddeliteľne. Preto aj v roku 2013 si súčasne pripomenieme aj 1 150. výročie ich príchodu na naše územie.

Pre našu obec a Miestny odbor MS sú tieto výročia významne umocnené aj skutočnosťou, že jedným zo zakladateľov MS bol aj kňaz, spisovateľ, národný buditeľ, správca našej farnosti v rokoch 1862- 1870 Ján Palárik, ktorý bol aj zakladateľom Spolku svätého Vojtech v roku 1870.

V roku 2012 pri príležitosti 190. výročia jeho narodenia a 150. výročia príchodu do našej farnosti si Miestny odbor MS v spolupráci s Obecným a Farským úradom v Abraháme uctili jeho pamiatku slávnostnou svätou omšou, položením vencov k jeho pamätnej tabule inštalovanej na obecnom múzeu. Počas tohto spomienkového aktu boli účastníci oboznámení s jeho životom a prínosom pre slovenský národ a v neposlednom rade aj pre našich farníkov. Spomienková slávnosť bola sprevádzaná národnými piesňami v podaní FS Jatelinka.

Predseda nášho MO MS sa zúčastnil aj dvojdňových osláv týchto výročí v jeho rodisku v Rakovej na Kysuciach. V rámci osláv bolo jeho menom pomenované zrekonštruované rakovské námestie a na námestí odhalená jeho bronzová socha v nadživotnej veľkosti. Slávnosť bola zahájená slávnostnou svätou omšou obetovanou za Jána Palárika za účasti predsedu MS Mariána Tkáča a najvyšších krajských a cirkevných hodnostárov a veľkého počtu účastníkov z Rakovej a širokého okolia.

Na prípravu a organizovanie spomienkových podujatí k 1 150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda bola zriadená pracovná komisia zo zástupcov Krajskej rady MS TK, arcibiskupského úradu, rektorov vysokých škôl na území kraja, Spolku svätého Vojtecha a evanjelickej cirkvi ausburského vyznania, ktorá pripravila zoznam asi 200 podujatí venovaných tomuto výročiu, ktoré sa uskutočnia na území Trnavského samosprávneho kraja.

V roku 2012 sme si pripomenuli aj 250. výročie narodenia prvého kodifikátora spisovnej slovenčiny Antona Bernoláka a v tomto roku aj 200. výročie jeho úmrtia.

V minulom roku sme si tiež pripomenuli aj 200. výročie narodenia národného buditeľa Jonáša Záborského a 150. výročie založenia prvého slovenského gymnázia v Revúcej . V neposlednom rade si v tomto roku pripomíname aj okrúhle 20. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky.

Toľko k významným výročiam a jubileám.

Dnešné Valné zhromaždenie sa koná po trojročnom volebnom období a podľa Stanov Matice slovenskej budeme dnes voliť na obdobie ďalších troch rokov predsedu a členov výboru MO MS a predsedu a členov Dozorného výboru MO MS. V medzi volebnom období sme na Výročných zhromaždeniach vždy podrobne hodnotili činnosť Miestneho odboru MS v uplynulom roku, preto sa budem vo svojej správe zaoberať len hodnotením činnosti MO MV v roku 2012.

Na Výročnom zhromaždení MO MS, ktoré sa uskutočnilo dňa 3. marca 2012 členovia MO MS schválili náročný Plán činnosti na rok 2012, ktorého plnenie bolo uložené predsedovi a členom výborov MO MS. Plnenie jednotlivých úloh bolo priebežne na zasadnutiach výborov kontrolované a k plneniu sa v priebehu hodnotiacej správy vyjadrím.

Činnosť MO MS bola v roku 2012 veľmi bohatá a náročná na členov výborov, ktorí zabezpečovali prípravu a organizáciu jednotlivých podujatí. Okrem podujatí schválených v Pláne činnosti zabezpečovali mnohé ďalšie podujatia, ktoré priebežne boli ponúknuté z iných organizácií a inštitúcií, ako napr. Domom MS v Galante, z družobných MO MS Cífer a Veľké Úľany, zo združenia miest a obcí „Cestami Jána Palárika“ a pod.

Výbory Miestneho odboru MS v Abraháme sa v roku 2012 zišli na oficiálnych zasadnutiach 10 krát a tiež vždy neoficiálne pred termínom konania podujatia na kontrole pripravenosti a zabezpečenia jednotlivých úloh k jeho bezproblémovému priebehu. Mnohí z vás sú svedkami pripravenosti podujatí ako sú Výročné zhromaždenie, matičný ples, Abrahámske dobroty, Vatra ústavy, mikulášske posedenie. Každé toto podujatie je vždy pripravené na najvyššej možnej úrovni a to vďaka veľkej obetavosti všetkých členov výborov a ďalších obetavých členov, ktorí neľutujú čas a v mnohých prípadoch aj vlastné financie na úspešný výsledok podujatia. Len tak sme získali veľké uznanie zo strany hosťov a účastníkov týchto podujatí.

Zápisnice z rokovaní výborov MO MS a ďalšie písomné dokumenty sú pravidelne zasielané na Členské ústredie MS a zápisnice si vzájomne vymieňame aj s MO MS Cífer, takže máme podrobné poznatky o práci MO MS.

Členskému ústrediu MS boli v požadovanom termíne zaslané aj členské príspevky na rok 2012 za 128 členov. Veľmi kladne hodnotíme skutočnosť, že tak ako aj v minulosti si členovia uhradili členské príspevky na rok 2013 už do 31. decembra 2012 za 128 členov.

Predseda MO MS sa pravidelne ako člen zúčastňoval zasadnutí Okresnej a Krajskej rady MS, odkiaľ prinášal prijaté úlohy pre MO MS a tiež aktuálne informácie o dianí v Matice slovenskej, ktoré boli prerokované na zasadnutiach výborov MO MS.

Miestny odbor MS 3. decembra 2012 privítal v Abraháme členov Krajskej rady MS TK, keď sa v Abraháme uskutočnilo zasadnutie Krajskej rady za účasti vzácnych hostí – národnej umelkyne Evy Krístínovej, riaditeliek Domov Matice slovenskej v Bratislave a Galante a folkloristu v hre na fujare Štefana Suchého. Účastníkov zasadnutia privítal starosta obce Ing. Igor Németh, ktorý ich v krátkosti oboznámil so životom v obci. Účastníci zasadnutia si odniesli z našej obce len tie najlepšie dojmy.

Činnosť v oblasti kultúrneho a spoločenského života

Dom Matice slovenskej v Galante zorganizoval novoročný koncert pri príležitosti 19. výročia vzniku Slovenskej republiky dňa 13. januára. Koncert bol spojený aj s príhovorom o prínose samostatnej SR a zhodnotením vplyvu na ďalší vývoj v živote slovenského národa. V programe vystúpil folklórny súbor z Myjavy. Z nášho MO MS sa koncertu zúčastnilo 15 členov.

Hneď začiatkom roka sa výbory MO MS zaoberali prípravou XI. matičného fašiangového plesu, ktorý sa uskutočnil 21. januára. Záujem o ples bol nad kapacitné možnosti, takže sme nemohli všetkým záujemcom vyhovieť. Už po 10 krát do tanca hrala skupina Trend z Červeníka. Slušný zisk z plesu bol aj vďaka tomu, že do tomboly prispeli cenami  takmer všetci účastníci plesu a prispeli nám tiež viaceré organizácie. Poďakovanie patrí všetkým členom výborov, ktorí sa podieľali nielen na príprave plesu ale tiež i na upratovaní priestorov kultúrneho domu  po plese.

Členovia MO MS v počte 19 dňa 14. februára navštívili v divadle Jána Palárika v Trnave divadelné predstavenie „Skok z výšky“.

Na výzvu starostu obce dňa 18. februára reprezentovalo obec na XI. ročníku „Prehliadky a ochutnávky jedál starých materí“ v Pustých Úľanoch 16 vystavovateľov. Na následnom posedení vystavovateľov starosta obce poďakoval za úspešnú reprezentáciu obce a vyzdvihol skutočnosť, že napriek výzve rozhlasom pre účasť občanov na tomto podujatí okrem matičiarov na výzvu nikto iný nereagoval.

Dňa 21. apríla sa členovia MO MS v počte 14 zúčastnili v Mestskom kultúrnom stredisku v Galante spomienkového večera na speváka populárnej piesne Karola Duchoňa pod názvom „Kantiléna 2012“.

Spomienkovú slávnosť na Jána Palárika, ktorá sa uskutočnila 29. apríla som už spomenul v úvode správy.

Dňa 8. mája zorganizoval MO MS v spolupráci s Obecným a Farským úradom v Abraháme už tradičnú spomienkovú slávnosť na padlých vojakov v I. a II. svetovej vojne. Miestny odbor MS obetoval za padlých vojakov spomienkovú svätú omšu.

Za účasti starostu obce, správcu fary, predsedu MO MS, FS Jatelinka, členov DHZ a početnej skupine matičiarov a občanov obce boli položené vence k Pomníku padlých vojakov. Potešiteľná je skutočnosť, že každým rokom na tomto podujatí pribúda viac účastníkov. Pomocnú ruku pri organizovaní tohto podujatia podala aj Martinka Bilčíková.

Výbory MO MS v Abraháme dňa 19. mája organizovali už V. ročník spoločenského podujatia „Abrahámske dobroty“. Ide o prehliadku a ochutnávku sladkého a slaného pečiva. Podujatia sa zúčastňujú pravidelne aj vystavovatelia z družobných MO MS Cífer a Veľké Úľany. Návštevou na podujatí nás poctil aj predseda Trnavského samosprávneho kraja Ing. Tibor Mikuš. Vystavené pochutiny požehnal evanjelický farár Štefan Jahelka z Veľkých Úľan. Materiálom do poľovníckeho gulášu prispel náš dlhoročný sponzor p. Milan Kráľovič.

Dňa 27. mája 16 matičiarov navštívilo v Majcichove divadelné predstavenie „Konečná stanica“ od autora Stanislava Štepku z Radošinského naivného divadla.

Dňa 10. júna sa 15 matičiarov  v Dome kultúry v Trnave zúčastnilo vystúpenia umeleckého súboru Lúčnica, ktoré sa konalo pri príležitosti 85 ročného jubilea choreografa profesora Štefana Nosála.

Družstvo matičiarov sa dňa 27. júla zúčastnilo súťaže vo varení gulášu, organizovanej  obcou Abrahám. Naše družstvo sa umiestnilo na I. mieste.

Dňa 26. júla privítali matičiari so starostom obce účastníkov cyklo putovania obcami, v ktorých pôsobil Ján Palárik. Po položení venca k Pamätnej tabuli Jána Palárika, prehliadke obecného múzea a malom občerstvení pokračovali na svojej púti do Palárikova a ďalších obcí.

Veľkým podujatím, ktoré organizoval Miestny odbor MS bola už tradičná „Vatra Ústavy“, ktoré sa uskutočnilo dňa 1. septembra. Potešila nás početná účasť občanov a hostí, medzi ktorými nechýbali členovia družobných MO MS Cífer a Veľké Úľany. Návštevou podujatia nás poctila predsedkyňa KR MS PhDr. Libuša Kľučková, Dr. Anna Piláriková, predsedníčka OR SNS v Galante, Mgr. Štefan Murárik, riaditeľ TTSK pre verejnú správu. V programe vystúpili FS Jatelinka a spevácky súbor Slnečnica z Dunajskej Stredy.

Na rezbárskom dni v Štiavnických Baniach obec Abrahám reprezentovali matičiari v počte 12. Po slávnostnej svätej omši položili veniec k Pamätnej tabuli Jána Palárika, ktorý tu pôsobil isté obdobie ako kňaz. Zájazdu sa zúčastnili tiež občania obcí Majcichov a Opoj.

Matičiari sa dňa 15. septembra  podieľali na organizovaní a príprave priestorov a zariadení na pobožnosť Sedembolestnej Panny Márie.

Dňa 1. decembra sa uskutočnilo tradičné mikulášske posedenie členov MO MS, ktorého sa zúčastnilo veľké množstvo členov. Z nich väčšina už tradične prispela svojimi cukrárskymi výrobkami k obohateniu občerstvenia. Podávala sa tiež vynikajúca vianočná kapustnica. Posedenie vynikajúcim spôsobom spestrila aj spevácka skupina Pustokerčanka z Pustých Sadov.

Spolupráca s družobnými Miestnymi odbormi Matice slovenskej

Viacročná spolupráca s MO MS Cífer a Veľké Úľany pokračovala v nezmenenej miere aj v roku 2012, čo potvrdzujú mnohé spoločné podujatia.

Ešte v prvom štvrťroku  sa delegácie matičiarov navzájom zúčastnili na výročných zhromaždeniach Miestnych odborov Matice slovenskej.

V máji sa naši matičiari zúčastnili organového koncertu v kostole sv. Michala v Cíferi a navštívili výstavu obrazov cíferskej rodáčky Mgr. Kvetoslavy Holickej

Tiež v máji si matičiari Veľkých Úľan spomienkovou slávnosťou pripomenuli 65. výročie návratu Slovákov z Dolnej zeme na Slovensko. Slávnosti sa zúčastnili aj naši matičiari.

Spoločne s matičiarmi z Cífera sme sa 5. júla zúčastnili Cyrilometodskej púte v Nitre, ktorou sa zahájili oslavy 1 150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Po svätej omši na cyrilometodskom námestí sme navštívili hradnú katedrálu, biskupský palác a diecézne múzeum sakrálnych predmetov.

Dňa 6. októbra s matičiarmi z Cífera sme sa zúčastnili ďalšieho spoločného zájazdu do Banskej Štiavnice, kde sme so sprievodcom navštívili množstvo historických pamiatok  a na spiatočnej ceste aj kaštieľ Antol vo Svätom Antone.

Ďalšou spoločnou akciou bola dňa 23. novembra  návšteva podujatia v Dubnici nad Váhom. Išlo o tradičné stretnutie folklórnych a umeleckých súborov takmer zo všetkých krajov Slovenska pod názvom „Trenčín, Trnava, ruža voňavá“.

Matičiari z MO MS Cífer a Veľké Úľany sa zúčastnili aj podujatí organizovaných našim Miestnym odborom MS a to Vatry Ústavy a Abrahámskych dobrôt.

Na vysokej úrovni je aj spolupráca s Domom Matice slovenskej v Galante a Krajskou radou MS Trnavského samosprávneho kraja. Naši matičiari sa zúčastnili na viacerých akciách organizovaných Domom Matice slovenskej v Galante a to napr.

novoročný koncert, Vatra zvrchovanosti, výstava Cyrilometodských obrazov maliara Mikuláša Klimčáka, prednáška o Veľkomoravskej ríše, posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším.

Dňa 24. marca sa v Galante konal Krajský snem MS Trnavského samosprávneho kraja, ktorého sa ako delegáti za náš MO MS zúčastnili predseda Bohumil Čambál a predsedkyňa Dozorného výboru Anna Klementová. Na Sneme bol za člena Krajskej rady zvolený predseda nášho MO MS.  Na následnom zasadnutí Krajskej rady bol zvolený do funkcie podpredsedu Krajskej rady TK. Z pozície tejto funkcie sa zúčastnil v roku 2012 dvanásť krát na zasadnutiach Krajskej rady TK a ďalších podujatí súvisiacich s touto funkciou. Poznatky a informácie o dianí v Matici slovenskej následne prenáša na zasadnutia výborov MO MS Abrahám.

Spolupráca s Miestnymi odbormi MS, Domom Matice slovenskej a Krajskou radou MS TK prináša všetkým zúčastneným prospech a preto budeme i naďalej spoluprácu rozvíjať.

Spolupráca s obcou, spoločenskými organizáciami a inštitúciami

V roku 2012 sa naďalej prehlbovala spolupráca s vedením obce. Pri organizovaní našich podujatí  sme vždy našli na obecnom úrade pochopenie a pomoc. Veľmi si vážime finančný príspevok na našu činnosť, ktorou sa snažíme rozvíjať kultúrny a spoločenský život v obci, organizovať spomienkové slávnosti na významné výročia a jubileá zaslúžilých osobností, ktoré posunuli kvalitu života nášho obyvateľstva na vyššiu úroveň.

Ako protihodnotu sme poskytovali personálnu a organizačnú pomoc našich členov pri organizovaní obecných podujatí, čistení priestorov cintorína pred sviatkom zosnulých a udržiavanie priestoru pri Pomníku padlých vojakov. V neposlednom rade aj reprezentáciu a zviditeľňovanie obce v širokom okolí.

Každým rokom sa prehlbuje aj spolupráca s FS Jatelinka, ktorá na požiadanie je vždy ochotná svojim vystúpením zvýšiť úroveň nami organizovaných podujatí. V roku 2012 účinkovali pri týchto podujatiach – Abrahámske dobroty, kladenie vencov k Pomníku padlých, Vatra Ústavy, kladenie vencov k Pamätnej tabuli Jána Palárika.

Nevšednou udalosťou pre členov FS Jatelinka bola 12. decembra ich návšteva s vianočným posolstvom u prezidenta SR Ivana Gašparoviča, ktorú sprostredkovala predsedníčka Krajskej rady MS TK PhDr. Libuša Kľučková. Pre členov FS Jatelinka, starostu obce a predsedu MO MS je to určite nezabudnuteľný zážitok. Teší nás i skutočnosť, že niektorí členovia súboru sú i členmi MO MS. FS Jatelinka vystupoval i na podujatiach MO MS v okolí.

Na dobrej úrovni je i spolupráca s Dobrovoľným hasičským zborom v Abraháme, ktorého predseda a niekoľkí členovia výboru sú aj členmi MO MS. Ich pomoc je nepostrádateľná pri podujatí Vatra Ústavy, kde zabezpečujú celú činnosť súvisiacu s prípravou vatry. Pomáhajú nám tiež s inými organizačnými činnosťami.

Veľmi dobrá spolupráca v roku 2012 bola aj s Farským úradom v Abraháme, ktorého správca Mgr. Vladimír Kiš ochotne vychádzal v ústrety pri organizovaní spomienkovej slávnosti na Jána Palárika, na padlých vojakov, na zakladateľa fary kňaza Andreja Čambála, na ktorého slávnostnú omšu obetoval MO MS dňa 15. decembra. Členovia MO MS brigádnicky pomáhali pri rekonštrukcii zvonov, rekonštrukčných prácach na farskej budove. Celkom zaznamenali 142 účastí na týchto brigádach.

Vysoko si ceníme aj materiálnu pomoc vo forme vecných darov do tomboly matičného plesu od POD Abrahám, ŹELOS Trnava, ŽOS Trnava, OCÚ Abrahám a všetkých ostatných darcov. Naše poďakovanie patrí aj nášmu čestnému členovi Mgr. Štefanovi Murárikovi, riaditeľovi sekcie pre verejnú správu TTSK za pomoc pri vyhotovení žiadosti o dotáciu na organizovanie obecných podujatí a finančné dary nášmu MO MS.

Vyslovujem presvedčenie, že spolupráca s družobnými MO MS, Domom Matice slovenskej, Krajskej rady MS TTSK, predstaviteľmi obce, organizáciami a inštitúciami bude v rovnakej miere alebo ešte na vyššej úrovni pokračovať aj v roku 2013.

Prácu a dosiahnuté výsledky si povšimli aj vyššie matičné orgány a v roku 2012 pri príležitosti životného jubilea bola Márii Kopáčikovej udelená medaila Domu Matice slovenskej a ďakovný list a Bohumilovi Čambálovi udelil predseda Matice slovenskej Ing. Marián Tkáč zlatú medailu Matice slovenskej.

Keď hodnotíme rok 2012 v činnosti MO MS ako veľmi úspešný treba za tým v prvom rade vidieť obetavú prácu všetkých členov výborov. Je to priateľský kolektív, v ktorom nik nepovie, že je to nemožné, nemám čas a podobne.

Úlohy, ktoré sú členom výborov zverené plnia včas a bezozbytku. Ich prácu oceňujú najmä hostia na matičných podujatiach, kde sa presvedčujú, že všetko je perfektne pripravené a podujatie prebieha bez nervozity a chaosu.

Na výsledkoch majú svoj podiel aj mnohí ďalší členovia, ktorí na požiadanie veľmi ochotne poskytnú pomoc. Treba poďakovať aj členom, ktorí bez nároku na náhradu sa zúčastnili svojimi výrobkami na prehliadke a ochutnávke starých materí, abrahámskych dobrotách alebo na mikulášskom posedení.

Treba oceniť aj prácu manželov Bartošových, ktorí aktuálne obmeňujú informácie o činnosti MO MS na informačnej tabule. Pani Bartošová spolu s pani Klementovou prispievajú článkami o živote MO MS do Abrahámskych novín.

Rok 2012 je za nami. Týmto hodnotením končí ďalší úspešný úsek našej matičnej práce a čakajú nás ďalšie podujatia, jubileá, stretnutia, ktoré dnes schválime v Pláne činnosti na rok 2013. Ich organizovanie si bude od nás vyžadovať ďalšie úsilie, snahu a obetavosť, aby sme aj o rok mohli hodnotiť, že rok 2013 bol rokom úspešným a naša práca prospešná pre obyvateľov našej obce a slovenského národa.

Ešte raz ďakujem všetkým menovaným aj nemenovaným, ktorí sa podieľali na úspešných výsledkoch MO MS v roku 2012 a zároveň vám všetkým želám v roku 2013 do práce v MO MS veľa elánu a úspechov, aktívnym členom úspechy v práci a všetkým pohodu v osobnom a rodinnom živote a najmä pevné zdravie, ktoré je neodmysliteľne potrebné na splnenie všetkého predchádzajúceho.