Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 7 decembra, 2017

Správa o činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme za rok 2010

 Vážení bratia a sestry matičiari, ctení hostia!

Na dnešnom výročnom zhromaždení nám prichodí zhodnotiť činnosť nášho MO MS v roku 2010 v kontexte aktivít celoslovenskej Matice slovenskej.

Rok 2010 bol v matičnom hnutí rokom veľmi významným. V tomto roku sme boli svedkami niekoľkých podujatí, ktoré priamo súviseli a boli organizované Ústredím Matice slovenskej v Martine alebo priamo našim MO MS.

Najdôležitejším podujatím v činnosti Matice slovenskej bolo Valné zhromaždenie, ktoré sa konalo v dňoch 19. – 20. novembra 2010 v Martine. Na tomto valnom zhromaždení bola ukončená jedna dvadsaťročná etapa v živote MS  a to zvolením nového predsedu MS, výboru a dozornej rady. Po dvadsať ročnom pôsobení vo funkcii predsedu MS Ing. Jozefa Markuša, bol do tejto funkcie zvolený na ďalšie tri roky Ing. Marián Tkáč. V máji 2011 bude do Martina zvolaný snem, na ktorom budú schválené nové Stanovy MS aktualizované na súčasné spoločenské pomery a podmienky. Cieľom nových Stanov bude nová náplň činnosti MS, nové smerovanie tak, aby MS bola príťažlivá aj pre mladú generáciu Slovákov. Súčasťou rokovania snemu bude aj schválenie programu MS na roky 2011-2013 s výhľadom do roku 2019

Ďalším významným podujatím Matice slovenskej bolo organizovanie Matičného svetového festivalu slovenskej mládeže, ktorý sa uskutočnil na Slovensku s centrom v Nitre v dňoch

  1. – 5. júla 2010. Súčasťou tohto významného podujatia bol aj náš MO MS, ktorý v rámci festivalu privítal v našej obci Národný folklórny súbor Liptáci z Ukrajiny, z Veľkého Berežného, ktorý svojim vynikajúcim vystúpením spestril program Abrahámskeho kultúrneho dňa.

Dňa 13. júla 2010 bol ukončený Rok Jozefa Cígera Hronského, ktorý bol vyhlásený Maticou slovenskou v roku 2009. Jozef Cíger Hronský bol tajomníkom a správcom MS v rokoch 1933 – 1945. Po nútenej emigrácii zo Slovenska v roku 1945 sa stáva v roku 1956 predsedom Slovenskej národnej rady v zahraničí – v Argentíne a v roku 1959 iniciuje založenie Zahraničnej Matice slovenskej v čase, keď na Slovensku bola MS umlčaná. Jozef Cíger Hronský bol aj významným spisovateľom, publicistom, redaktorom, nakladateľom a autorom literatúry pre mládež. Jeho telesné pozostatky boli v roku 1993 z Argentíny prevezené na Národný cintorín v Martine. V rámci tohto jubilejného roku Matica slovenská organizovala po Slovensku množstvo spomienkových podujatí a kultúrnych akcií.

V neposlednom rade významnou udalosťou v živote nášho Miestneho odboru MS bolo slávenie X. výročia od jeho založenia, ktorej sa bližšie dotknem v ďalšej časti správy.

V rámci pôsobenia Krajskej rady MS Trnavského kraja stojí za pozornosť aj skutočnosť, že okrem Domu Matice slovenskej v Galante, Dunajskej Strede a Oblastného pracoviska v Trnave bolo zriadené ďalšie Oblastné pracovisko v meste Holíč. Vyžiadala si to situácia, keď oblasť Záhoria vzhľadom na veľkú vzdialenosť od týchto matičných krajských centier bola takmer izolovaná.

Jubilejný 2010 rok, teda desiaty rok od založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme  sme oficiálne zahájili Valným zhromaždením dňa 20. februára 2010. Nakoľko tento rok,  bol rokom volebným, zvolili sme si nové matičné orgány na obdobie ďalších troch rokov. Samozrejme, že matičný život neutíchol ani pred termínom Valného zhromaždenia, ale tak, ako v minulých rokoch, bezproblémovo plynul od 1. januára organizovaním rôznych aktivít a podujatí, ktorých sa dotknem pri hodnotení jednotlivých oblastí našej činnosti, ktorá bola v roku 2010 veľmi bohatá a rôznorodá.

Na Valnom zhromaždení sme prijali Plán činnosti na rok 2010.Ťažisko v ňom sme zamerali na bežnú činnosť, vyplývajúcu z postavenia a cieľov zakotvených v Stanovách MS a z úloh vyplývajúcich z uznesení matičných snemov, okresných a krajských rád MS ako i na organizovaní tradičných akcií a podujatí našim MO MS.

Oblasť činnosti a aktivít orgánov Miestneho odboru Matice slovenskej

Novozvolené orgány MO MS na čele s predsedom sa pravidelne schádzali na zasadnutiach, kde prerokovávali aktuálne otázky súvisiace s organizovaním matičnej činnosti a nadchádzajúcich podujatí, vyplývajúcich z prijatého Plánu činnosti, ako i neplánovaných aktuálnych akcií, ktoré sa vyskytli, alebo nám boli ponúknuté v priebehu roka. Výbory sa v priebehu roka zišli na svojich zasadnutiach celkom 11 krát. Účasť členov výborov bola len málokedy nižšia ako 100%.

Samozrejme, že neoficiálnych stretnutí bolo viac, nakoľko pred každou Miestnym odborom MS organizovanou akciou sa na jej príprave, priebehu a likvidácii zúčastňovali najmä členovia výborov a niekoľko ďalších obetavých členov. Len obetavosťou členov výborov sme mohli úspešne zvládnuť množstvo podujatí, ktoré budú spomenuté v správe.

Okrem zasadnutí výborov MO MS sa predseda, ako člen, pravidelne zúčastňoval zasadnutí okresných a krajských rád MS, ktorých bolo sedem. Ako člen delegácie Krajskej rady MS sa 19. februára zúčastnil na rokovaní s predsedom MS v Bratislave so žiadosťou o zriadenie Oblastného pracoviska MS v Holíči, ktoré sa aj v priebehu roka zrealizovalo. Bol účastníkom celoslovenskej konferencie MS v Leviciach, na ktorej sa dňa 29. mája prerokovali podkladové materiály k Valnému zhromaždeniu MS. Aktuálne informácie a prijaté úlohy prerokované na týchto zasadnutiach prenášal na rokovania MO MS.

Pre všetkých členov MO MS boli významnou udalosťou oslavy X. výročia založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme., ktoré sa uskutočnili dňa 5. júna 2010 v priestoroch športového areálu. Na príprave osláv tohto významného jubilea členovia výborov vynaložili veľké úsilie, aby oslavy boli dôstojné. Uskutočnili sa v priateľskej matičnej atmosfére za účasti našich priateľov matičiarov z Veľkých Úľan, Cífera, pozvaných hostí z matičných orgánov a sponzorských organizácií.

Predseda MO MS vo svojom slávnostnom príhovore zhodnotil desať ročné obdobie života a práce MO MS v Abraháme a prínosu pre spestrenie kultúrno-spoločenskej úrovne v obci.

Zakladajúcim a zaslúžilým členom a tiež našim podporovateľom boli udelené „Ďakovné listy“. Podujatie sprevádzal bohatý kultúrny program, ktorý bol ukončený tanečnou zábavou. Chybičkou krásy bola skutočnosť, že napriek osobným pozvánkam bola účasť členov MO MS pomerne nízka.

Za úspešný priebeh tohto významného sviatku MO MS patrí poďakovanie všetkým, ktorí sa na ňom svojou prácou a účasťou podieľali.  Vďaka patrí aj našim členom Júliusovi a Alenke Štefunkovým, ktorí bezplatne zabezpečili vyhotovenie pekných ďakovných listov.

Významnou udalosťou pre náš MO MS ako i celú obec bolo zasadnutie Krajskej rady MS Trnavského kraja, ktoré sa uskutočnilo dňa 17. decembra v Abraháme. Na tomto zasadnutí, ako na prvom po svojom zvolení a prevzatí funkcie, sa zúčastnil nový predseda MS

Ing. Marián Tkáč a ďalší významní matiční funkcionári.

Veľmi nás potešilo, že sa všetci účastníci v Abraháme cítili dobre a odchádzali s peknými dojmami z pobytu, čo úprimne vyjadrovali pri odchode s poďakovaním a želaním na jeho opakovanú návštevu.

Oblasť kultúrno-spoločenského života

Nový rok 2010, ktorý bol aj rokom 17. výročia vzniku Slovenskej republiky, ako je už v Abraháme tradíciou, privítali mnohí naši členovia pred obecným úradom, kde sme si navzájom popriali pevné zdravie a úspechy v nastávajúcom roku.

Už dňa 10. januára sa naši členovia zúčastnili organového koncertu syna nášho rodáka Vladimíra Kopáčika v evanjelickom kostole v Sládkovičove.

Tradičný matičný fašiangový ples sa uskutočnil dňa 16. januára. Bol to už deviaty ročník. Zúčastnilo sa ho 79 platiacich osôb. Na plese pri tradičnej hudobnej skupine Trend vládla vynikajúca atmosféra, ktorá vyústila do absolútnej spokojnosti účastníkov aj vďaka perfektnej príprave a organizácie zo strany členov výborov, ktorí okrem vykonanej práce na príprave plesu si zakúpili vstupenky v plnej cene a do tomboly venovali hodnotné ceny. Poďakovať je potrebné aj ostatným sponzorom, ktorí podporili ples vecnými cenami do tomboly.

Dňa 20. februára sa naši členovia zúčastnili vo veľkom počte pohrebu Dr. Ferdinanda Svetoslava Veigla v Kráľovej pri Senci. Uctili si pamiatku bývalého dlhoročného správcu fary v Abraháme, básnika katolíckej moderny a veľkého podporovateľa Matice slovenskej. K Abrahámu si zachoval vrelý vzťah aj po preložení z abrahámskej farnosti a na pozvanie MO MS sa zúčastňoval v Abraháme na autogramiáde k svojim básnickým zbierkam.

Naši matičiari sa zúčastnili dňa 30. januára v Ružomberku celoslovenských osláv vzniku Slovenskej republiky.

Dňa 19. marca MO MS zorganizoval pre svojich členov návštevu divadelného predstavenia pod názvom „Voľakedy a dnes“ v Divadle Jána Palárika v Trnave, ktorého sa zúčastnilo 19 členov. Pri príležitosti 140. výročia od úmrtia Jána Palárika dvadsať našich matičiarov sa dňa 15. apríla zúčastnilo v tomto divadle predstavenia „Inkognito“ od tohto autora, ktoré bolo uvedené v rámci spomienkovej slávnosti, na ktorej bola uvedená do života kniha „Európan Ján Palárik“.

Dňa 17. apríla sa v Abraháme uskutočnil za účasti ôsmych obcí IX. ročník“ Prehliadky a ochutnávky jedál starých materí“. Na organizovaní tohto podujatia sa veľkou mierou podieľali aj členovia nášho MO MS, ktorí okrem organizačnej pomoci zabezpečili zo svojich radov aj 19 z 20 vystavovateľov z Abrahámu. Túto reprezentáciu obce vysoko ocenil aj starosta a na následnom posedení s vystavovateľmi im úprimne poďakoval.

Tradičnej spomienkovej slávnosti na speváka populárnej piesne Karola Duchoňa pod názvom „Kantiléna 2010“ v Mestskom kultúrnom stredisku v Galante sa zúčastnilo 21 našich matičiarov.

MO MS taktiež napomohol pri organizovaní rybárskych pretekov žiakov, ktoré sa konali dňa 1. mája aj za účasti žiakov z Veľkých Úľan, ktorých účasť zabezpečil tamojší MO MS a opätovne sa naši žiaci zúčastnili podobných pretekov vo Veľkých Úľanoch organizovaných tamojším MO MS. MO MS v Abraháme finančne prispel na občerstvenie a ceny pre účastníkov pretekov.

S potešením môžeme konštatovať, že každým rokom stúpa počet účastníkov pietneho aktu kladenia vencov k Pomníku padlých v I. a II. svetovej vojne. Týmto pietnym aktom vzdávame hold občanom, ktorí sa nedobrovoľne  dostali do víru svetových vojen a domov sa už k svojim rodinám a deťom nikdy nevrátili. V roku 2010 sa kladenia vencov zúčastnilo 43 občanov, z toho 32 matičiarov.

Dňa 15. mája zorganizoval MO MS v Abraháme už tretí ročník prehliadky a ochutnávky múčnikov pod názvom „Abrahámske dobroty“. Prehliadka a ochutnávka bola dôkladne pripravená a zúčastnilo sa jej so svojimi cukrárskymi a pekárskymi výrobkami 28 vystavovateľov z Abrahámu a ďalší vystavovatelia z MO MS Veľké Úľany a Cífer. Do priateľskej atmosféry vhodne zapadlo aj vystúpenie speváckeho súboru z Pustých Úľan Ako občerstvenie sa podával aj výborný poľovnícky guláš pripravený zo sponzorského daru p. Milana Kráľoviča a kvalitné víno z pivnice POD Abrahám.

Dňa 28. mája pripojila delegácia našich matičiarov pozdravnú štafetovú stuhu nášho MO MS v Dome Matice slovenskej v Galante k celoslovenskému štafetovému behu, ktorý sa organizoval pri príležitosti Matičného svetového festivalu slovenskej mládeže. Jeden z účastníkov festivalu, folklórny súbor Liptáci, vystúpil dňa 3. júla so svojím programom aj v Abraháme, v rámci Abrahámskeho kultúrneho dňa.

Delegácia našich matičiarov sa zúčastnila dňa 16. júla v átriu Domu MS v Galante už tradičnej Vatry zvrchovanosti.

Ďalšia skupina našich členov sa zúčastnila dňa 24. júla Rezbárskeho dňa v pôsobisku Jána Palárika v Štiavnických Baniach, kde sme si položením venca uctili jeho pamiatku a tiež pripomenuli 150. výročie od jeho smrti. Po ceste sme položili vence aj s občanmi Hoste, Majcichova a Opoja k jeho pamätníkom v Starom Tekove a v Hronských Kľačanoch.

Naši členovia aj s členmi ďalších MO MS v okrese Galanta sa zúčastnili Matičných martinských slávností ktoré sa niesli v znamení ukončenia Roka Jozefa Cígera Hronského. Ich návštevu zorganizoval Dom Matice slovenskej v Galante.

Dňa 12. augusta sa predseda nášho MO MS zúčastnil v Dome Matice slovenskej v Galante pracovného stretnutia FS pod názvom „V pivnickom poli“ z pivnice v Srbsku a folklórnou skupinou Jatelinka z Abrahámu, ktoré sa uskutočnilo v rámci galantských trhov.

Každoročne si pripomíname schválenie Ústavy SR organizovaním Vatry Ústavy spoločne s obecným úradom, OO ĽS HZDS. Toto výročie sme si pripomenuli 28. augusta pri veľkom počte našich občanov a pozvaných hostí. Podujatie sprevádzal bohatý kultúrny program, ohňostroj a ľudová veselica pri výbornej hudbe.

Dňa 16. novembra sa naši členovia zúčastnili v Mestskom kultúrnom stredisku v Galante vianočného koncertu pod názvom „Vianoce našich predkov“, v ktorom účinkovali manželia Hlbockí z Piešťan a ich sedem hudobne nadaných detí. Koncert mal vynikajúcu umeleckú úroveň.

Tradičné mikulášske posedenie členov MO MS sa uskutočnilo za slušnej účasti matičiarov dňa 4. decembra v kultúrnom dome v Abraháme. Bohato prestreté stoly s múčnikmi, ktoré zo svojich kuchýň priniesli viacerí účastníci posedenia a populárna hudba vytvorili priam idylickú predvianočnú atmosféru. Pri tejto príležitosti si členovia MO MS pripomenuli výročia

významných udalostí v histórii obce ako i významných jubileí osobností, ktoré sa zaslúžili o rozvoj obce a jej kultúrno-spoločenské povznesenie.

Spolupráca s družobnými Miestnymi odbormi Matice slovenskej

Niekoľkoročná spolupráca medzi MO MS Abrahám, Veľké Úľany a Cífer neutíchla ani v roku 2010. Už začiatkom roka sme si navzájom vymenili delegácie na Valných zhromaždeniach, na ktorých sme boli vzájomne informovaní o celoročnej činnosti v jednotlivých MO MS. Tieto výmeny skúseností blahodarne vplývajú na obohatenie, spestrenie a zdokonalenie činnosti v týchto MO MS.

Heslovito zrekapitulujem priebeh jednotlivých vzájomných kontaktov.

Naši matičiari dňa 28. marca navštívili veľmi peknú a rozsiahlu výstavu veľkonočných symbolov, organizovanú MO MS v Cíferi.

V dňoch 1. mája a 5. júna výmenná účasť žiakov na rybárskych pretekoch v Abraháme a vo Veľkých Úľanoch.

Dňa 15. mája už v správe spomenutá účasť vystavovateľov z Cífera a Veľkých Úľan na prehliadke a ochutnávke múčnikov pod názvom „Abrahámske dobroty“.

Oslavy X. výročia založenia MO MS v Abraháme dňa 5. júna sme si ani nevedeli predstaviť bez našich priateľov z Cífera a Veľkých Úľan. Veľmi vysoko si vážime ich úprimné blahoželania k tomuto, pre náš MO MS , prvému významnému okrúhlemu jubileu.

S členmi MO MS Cífer, Sládkovičovo, Galanta a Matúškovo sme sa dňa 21. augusta zúčastnili spoločným zájazdom na folklórnych slávnostiach pod názvom „Hontianska paráda“ v Hrušove, kde bola príležitosť ešte viac rozšíriť a upevniť vzájomné priateľstvá.

Dňa 28. augusta sme si spoločne s matičiarmi z Veľkých Úľan a Cífera v Abraháme pripomenuli 18. výročie od prijatia Ústavy Slovenskej republiky pri Vatre Ústavy, ohňostroji a ľudovej veselice.

Dňa 10. októbra sme sa zúčastnili v kultúrnom dome v Cíferi komorného koncertu organizovaného MO MS Cífer v rámci jesenného cyklu koncertov. Veľmi si vážime pozvania z MO MS Cífer na Slávnostný koncert v kostole svätého Mikuláša, organizovaného pri príležitosti 75. výročia založenia Cíferského speváckeho zboru, ktorého dlhoročným dirigentom je náš priateľ – predseda MO MS Cífer – MUDr. Viliam Hafner. Pri tejto príležitosti sme v mene členov MO MS v Abraháme popriali úspešnému jubilujúcemu speváckemu zboru do budúcich rokov ešte veľa krásnych vystúpení.

Dňa 6. novembra sa Miestny odbor MS z Abrahámu, Cífera a Galanty v rámci družby medzi Krajskými radami Trnavského a Trenčianskeho kraja zúčastnil kultúrno-spoločenského podujatia pod názvom „Trenčín, Trnava, ruža voňavá“ v Dubnici nad Váhom. Trnavský kraj úspešne reprezentoval abrahámsky folklórny súbor Jatelinka.

V závere roka 21. novembra sme sa na pozvanie MO MS vo Veľkých Úľanoch zúčastnili výstavy a ochutnávky sladkých a slaných múčnikov pod názvom „Maškrtné jazýčky“, na ktorej sa naše členky prezentovali svojimi pekárenskými a cukrárenskými výrobkami.

Z uvedeného je zrejmé, že vzájomné kontakty v roku 2010 boli veľmi aktívne a ja vyslovujem presvedčenie, že sa neutlmia ani v roku 2011, ba práve naopak, budú sa aj v budúcnosti neustále rozvíjať a skvalitňovať.

Na veľmi dobrej úrovni je aj spolupráca s Domom Matice slovenskej v Galante, najmä s pani riaditeľkou Bac. Zlaticou Lehotskou, ktorá dokázala v priebehu roku 2010 zorganizovať množstvo kultúrno-spoločenských podujatí na vysokej úrovni. O týchto podujatiach náš MO MS pravidelne informovala a tak, ako som už doteraz v správe uviedol, mnohých sa naši členovia aj zúčastňujú. Celkom zaslúžene sme pri oslave X. výročia založenia MO MS v Abraháme udelili Ďakovný list aj Domu Matice slovenskej v Galante za doterajšiu pomoc a spoluprácu. Sú vytvorené všetky predpoklady pre spoluprácu aj v ďalších rokoch, čo naznačujú aj plánované akcie a podujatia Domu Matice slovenskej v roku 2011.

Už od založenia MO MS v Abraháme je na vysokej úrovni spolupráca s vedením obce. Prejavuje sa najmä vzájomnou pomocou pri organizovaní podujatí, ktorými sa spoločne snažíme vytvárať pre občanov možnosti kultúrneho a spoločenského vyžitia. Vysoko si vážime finančnú podporu zo strany obce a vytváranie podmienok pre spolkovú činnosť a organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí pre občanov našej obce.

Aj naši matičiari sa snažia vychádzať v ústrety požiadavkám zo strany obce a spoločnými silami sa podieľali na príprave a organizovaní obecných podujatí, ako boli rybárske preteky, prehliadka a ochutnávka jedál starých materí, septembrové pobožnosti na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, kladenia vencov k Pomníku padlých, posedenie s dôchodcami a podobne.

Už niekoľko rokov sa vedenie obce spolieha  na matičiarov s brigádou na čistení a prípravu cintorína na sviatok Pamiatky zosnulých. Aj v roku 2010 16 brigádnikov z radov matičiarov dôstojne upravilo priestory posledného odpočinku našich blízkych zosnulých, čo oceňovali najmä návštevníci, ktorí prichádzali na hroby svojich príbuzných z iných miest a obcí. Vyslovujem presvedčenie, že táto spolupráca bude pokračovať aj v ďalších rokoch, čoho predpokladom je účasť štyroch matičiarov v sedemčlennom obecnom zastupiteľstve.

Na dobrej úrovni v roku 2010 bola aj spolupráca medzi MO MS v Abraháme a folklórnym súborom Jatelinka, ktorého členovia si pri príležitosti X. výročia založenia nášho MO MS pripravili krásny špeciálne na túto príležitosť nacvičený program, čím vo veľkej miere prispel k dôstojným oslavám. Už tradične vystúpili so svojim programom na Vatre Ústavy SR v Abraháme,,

organizovanej aj Miestnym odborom Matice slovenskej a nemôžem nespomenúť aj ich spoluprácu s Domom Matice slovenskej v Galante, keď na požiadanie sú vždy ochotní vystupovať aj na podujatiach organizovaných Domom Matice slovenskej.

Väčšina členov súboru je aj členmi MO MS v Abraháme. Ako výraz vďaky za dobrú spoluprácu udelil folklórnemu súboru Jatelinka „Ďakovný list“  v roku 2010 MO MS v Abraháme aj Dom Matice slovenskej v Galante.

V tomto roku si sľubujeme zintenzívnenie spolupráce aj so Základnou školou Michala Tareka v Abraháme, aby sa naviazala užšia spolupráca aspoň na úrovni predchádzajúceho vedenia základnej školy. Je skutočne veľa možností a prostriedkov vzájomnej spolupráce a zo strany MO MS aj pomoci pri organizovaní podujatí zameraných na rozširovanie vedomostí z histórie slovenského národa a v neposlednom rade i poznávanie histórie svojich obcí Abrahámu i Hoste. Môžeme podporovať aj na tieto ciele zamerané podujatia ako vedomostné súťaže, kvízy, návštevy pamätných miest, literárnu tvorivosť a pod.  Verím, že takým podujatím môže byť spomienková slávnosť na Dr. Michala Tareka pri príležitosti 70. výročia od jeho úmrtia, ktoré bude 21. mája a ktorého spolu organizátorom bude MO MS, obecný úrad a Základná škola Michala Tareka a farský úrad.

Touto cestou ďakujem za spoluprácu aj členom Dobrovoľnej hasičskej organizácie, ktorí sú ochotní v prípade potreby vždy podať pomocnú ruku, ako napríklad pri organizovaní Vatry Ústavy, pobožnosti k Sedembolestnej Panny Márie a ďalších akciách organizovaných MO MS, v ktorom sú niektorí aj členmi.

Ďakujem za sponzorskú pomoc miestnemu Poľovnému združeniu Dudváh v osobe pána Milana Kráľoviča, ktorý materiálne vo forme diviny prispieva k spestreniu matičných podujatí.

V neposlednom rade úprimne ďakujem aj POD Abrahám najmä za vecné dary do tomboly a materiálnu pomoc pri naším MO MS organizovaných podujatiach. Tiež z tohto miesta ďakujem za vecné dary podnikom z Trnavy ŽOS a ŽELOS, Mgr. Štefanovi Murárikovi, riaditeľovi sekcie pre verejnú správu TTSK za podporu a finančnú pomoc, Ing.l Tiborovi Mikušovi, predsedovi TTSK za blahoželanie k jubileu aj keď tento rok mu pracovné povinnosti neumožnili sa našich podujatí zúčastniť tak, ako po minulé roky.

Mám za to, že táto spolupráca s vyššie uvedenými organizáciami, sponzormi a osobnosťami bude v nezmenenej miere pokračovať aj v roku 2011.

Keď hodnotíme rok 2010 musíme jednoznačne konštatovať, že bol rokom veľmi náročným na organizovanie mnohých podujatí, ale aj veľmi úspešným.

Je to predovšetkým zásluha všetkých členov výborov MO MS, ktorí po celý rok veľmi obetavo plnili im zverené úlohy. Boli to aj mnohí ďalší členovia, ktorí na výzvu výboru veľmi ochotne poskytli pomoc. Nebudem ich menovať, aby som náhodou na niekoho nezabudol. Sami veľmi dobre vedia o svojom príspevku k úspešnej činnosti. Musím však menovite poďakovať manželom Dušanovi a Darine Bartošovým za perfektnú starostlivosť o aktualizáciu informačnej matičnej tabule pri autobusovej zastávke.

Veľké poďakovanie patrí všetkým členom MO MS, ktorí nezištne prispievali svojimi pekárenskými a cukrárenskými výrobkami na prehliadkach a ochutnávkach múčnikov

v Abraháme na IX. ročníku Prehliadky a ochutnávky jedál starých materí, na III. ročníku Abrahámskych dobrôt,  na prehliadke a ochutnávke vo Veľkých Úľanoch, na mikulášskom posedení. Bolo toho veľa a všetko bez nároku na úhradu nákladov. Ešte raz srdečná vďaka vám všetkým, ktorí ste prispeli medzi iným aj k reprezentácii obce Abrahám.

V roku 2010 sa dožili životného jubilea aj naše obetavé členky výboru Terézia Vrbovská a Darina Bartošová. Okrem úprimného blahoželania zo strany členov výborov MO MS v Abraháme sa im dostalo ocenenia za obetavú prácu aj zo strany Domu Matice slovenskej v Galante, ktorí im udelil „Ďakovný list“ a “ Pamätnú medailu“.

Jubilejný X. rok od založenia MO MS je za nami. Vstupujeme do ďalšieho desaťročia práce v oblasti výchovy mládeže, obyvateľstva k hrdosti na príslušnosť k slovenskému národu, udržovania a rozvíjania historických zvykov a tradícií nášho národa, prispievania ku kultúrno-spoločenskému životu v obci.

Úplne záverom my dovoľte, aby som ešte raz všetkým menovaným aj nemenovaným, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zúčastnili na úspešných výsledkoch MO MS v Abraháme dosiahnutých v roku 2010, úprimne poďakoval.

Zároveň vám všetkým do práce v MO MS v Abraháme želám veľa úspechov a elánu, ako i veľa úspechov v práci, v osobnom i rodinnom živote a tiež pevné zdravie, ktoré je nezabudnuteľným predpokladom pre splnenie všetkého predchádzajúceho.

Ďakujem.