Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 8 decembra, 2017

Správa o činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme v roku 2015

Vážené matičiarky, matičiari, milí hostia!
Rok 2015 bol pre slovenský národ, Maticu slovenskú a ďalšie národne zamerané
inštitúcie rokom veľmi významným. V tomto roku sme si pripomenuli 200. výročie
narodenia velikána slovenského národa Ľudovíta Štúra.
Ľudovít Štúr bol bojovníkom za práva slovenského národa na sebaurčenie,
nebojácnym žurnalistom, popredným jazykovedcom a kodifikátorom slovenského
jazyka. Počas svojho pomerne krátkeho života si uvedomoval, že keď Slováci majú
byť uznaní ako národ, musia mať spisovný jazyk. Jazyk, ktorým by sa mohli
dorozumievať všetci Slováci na celom nimi osídlenom území, nakoľko s krajinskými
matičiarmi bolo dorozumievanie veľmi zložité, až takmer nemožné.
Dovtedy používaná bernolákovčina vychádzajúca zo základu západoslovenského
nárečia sa veľmi neosvedčila.
V dňoch 11. – 16. júla 1843 na fare Jozefa Miloslava Hurbana v Hlbokom sa
s ďalšími národovcami rozhodli kodifikovať podobu slovenčiny, ktorá vychádzala zo
stredoslovenského jazykového základu. Tento bol zrozumiteľný Slovákom z východu
i západu. Tento spisovný jazyk s priebežnými úpravami používame doteraz.
Tomuto významnému výročiu bola počas uplynulého roku venovaná veľká
pozornosť zo strany štátnych orgánov, ktoré vyhlásili rok 2015 „Rokom Ľudovíta
Štúra“, Matice slovenskej, národne zameraných organizácií a inštitúcií a tiež
slovenskej televízie a rozhlasu. Len v trnavskom kraji sa uskutočnilo vyše 200
rôznych spomienkových podujatí.
Náš MO MS si zobral za povinnosť toto významné výročie pripomenúť aj občanom
našej obce. Veľké porozumenie pre túto iniciatívu sme našli u pani riaditeľky Mgr.
Viery Lehotskej. Jej pričinením sa k tomuto nášmu zámeru pridala aj Základná škola
M. Tareka, čo si vysoko ceníme.
Dňa 21. mája sa po stopách kodifikátorov spisovného slovenského jazyka vydalo
25 žiakov základnej školy, pani riaditeľka Mgr. Lehotská, pani učiteľka Mgr.
Žgančíková, d. p. Vladimír Kiš a 18 členov nášho MO MS. Navštívili pomník Antona
Bernoláka v Trnave, Jozefa Miloslava Hurbana v Hlbokom, Ľudovíta Štúra v Modre
a básnika Jána Hollého v Dobrej vode, ktorý ako uznávaná osobnosť slovenského
národa odobril novú verziu spisovného jazyka.
Bolo to veľmi prínosné podujatie najmä pre školákov, ktorí si odniesli zo zájazdu
veľa nových poznatkov a informácií z obdobia tvorby spisovného slovenského jazyka
priamo z miest jeho vzniku.
Následne MO MS a Základná škola Michala Tareka   za prítomnosti všetkých
žiakov a občanov obce zorganizovali dňa 28. mája v kultúrnom dome súťažný
vedomostný kvíz medzi súťažnými družstvami žiakov druhého stupňa o živote a diele
Ľudovíta Štúra.
V súťaži preukázali až neočakávané vedomosti nielen súťažné družstvá, ale aj
ostatní prítomní žiaci. Členovia hodnotiacej poroty odovzdali súťažiacim družstvám
hodnotné vecné ceny, sponzorované obecnými úradmi Abrahám a Hoste, MO MS
a Základnou školou M. Tareka.
Jubilejné 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra a vyššie uvedené podujatia boli
veľmi podrobne publikované MO MS a Základnou školou M. Tareka v abrahámskych
novinách, čím sa uvedené podujatia dostali do povedomia občanov.
Na pozvanie MO MS v Košútoch sa delegácia našich matičiarov zúčastnila
kultúrneho podujatia, ktoré MO MS venoval 200. výročiu narodenia Ľ. Štúra.
Ďalšou pre obec a MO MS významnou udalosťou v roku 2015 bolo 100. výročie
narodenia Dr. Ferdinanda Svetloslava Veigla, básnika katolíckej moderny a správcu
farnosti v Abraháme v rokoch 1959-1975.
Už začiatkom roka MO MS pripravoval návrh na organizovanie spomienkovej
slávnosti a vyhotovenie pamätnej tabule. S týmto návrhom vyslovila súhlas aj farská
rada a obecné zastupiteľstvo. Ako spoluorganizátori sa pridali Základná škola Michala
Tareka, FS Jatelinka a DHZ.

Dňa 27. decembra bola slávnosť zahájená svätou omšou obetovanou za Dr.
Veigla, pokračovala odhalením pamätnej tabule na budove fary. Odpoludnia sa
v kultúrnom dome konalo slávnostné zhromaždenie, na ktorom sa hodnotil život,
dielo a prínos Dr. Veigla pre občanov obce Abrahám. Podujatie bolo sprevádzané
kultúrnym programom, v ktorom bola prednesená báseň z jeho tvorby. So svojim
programom vystúpil žiak Základnej školy M. Tareka a FS Jatelinka.
Po skončení slávnosti bola v priestoroch kultúrneho domu tiež otvorená výstava
písomných a fotografických materiálov o Dr. Veiglovi a výstava jeho 20 básnických
zbierok, ktorá sa tešila veľkému záujmu účastníkov. Výstavu, ktorá bola následne
prenesená do klubovej miestnosti MO MS si v nasledujúcich dňoch prehliadli ďalší
návštevníci a všetci žiaci druhého stupňa Základnej školy M. Tareka.
Náklady spojené s touto slávnosťou uhradili obecný úrad, MO MS a sponzorsky
Ing. Jana Takáčová a farský úrad. Náročnú výstavu pripravili členovia výborov MO
MS.

Pre členov MO MS bolo sviatkom XV. výročie založenia MO MS v Abraháme.
Slávnostné zhromaždenie k tomuto sviatku sa uskutočnilo dňa 11. júla 2015
v kultúrnom dome za prítomnosti vzácnych hostí, delegácií z družobných MO MS
Cífer a Veľké Úľany.
Predseda MO MS po kultúrnom programe vyhodnotil bohatú pätnásťročnú
činnosť MO MS, ktorá bola viackrát ocenená aj matičnými orgánmi.
Člen Predsedníctva MS Ing. Viliam Oberhauser a predsedkyňa Krajskej rady MS
Trnavského kraja Dr. Libuša Kľučková odovzdali ako prejav uznania všetkým členom
výborov ďakovné listy.

Pri tejto príležitosti MO MS vydal bulletin, obsahujúci prierez pätnásťročnej
činnosti MO MS, ktorý bol dôkladne pripravený v časovom predstihu členmi výborov.
Bulletin obdržali všetci členovia MO MS na slávnostnom zhromaždení. Náklady na
vydanie hradila obec a je zároveň aj reprezentačným materiálom  obce.
Pred rokom na výročnom zhromaždení sme schválili Plán činnosti na rok 2015.
Pri príprave tejto správy sme konštatovali, že všetkých 19 hlavných úloh bolo
splnených. Prišlo k malej zmene tým, že výstava fotografií žiakov končiacich ročníkov
základnej školy bola pozmenená na výstavu fotografií, dotýkajúcich sa histórie našej
obce. Výstava bola inštalovaná v klubovej miestnosti MO MS počas hodových
slávností. Pôvodne plánovaná výstava je zapracovaná v Pláne činnosti na tento rok.
Činnosť MO MS bola v minulom roku veľmi bohatá a rozmanitá. Už z Plánu
činnosti je zrejmé, že organizovanie plánovaných akcií si vyžadovalo veľké úsilie
a obetavosť členov výborov MO MS.
Okrem plánovaných podujatí sa v priebehu roka vyskytlo množstvo ďalších akcií,
organizovaných inými organizáciami, spolkami a inštitúciami, napr. Domom MS
v Galante, družobnými MO MS Cífer a Veľké Úľany, Obecným úradom v Abraháme,
farským úradom, združením miest a obcí „Životnými cestami Jána Palárika a ďalšími.
Organizačné zabezpečenie týchto podujatí bolo pravidelne prerokované na
zasadnutiach výborov. V roku 2015 sa uskutočnilo 9 oficiálnych zasadnutí výborov.
Neoficiálnych stretnutí výborov bolo oveľa viacej, nakoľko vždy pred podujatím sa
výbory stretli, aby prerokovali pripravenosť a splnenie udelených úloh jednotlivým
členom. Aj preto nami organizované podujatia mali vždy veľmi vysokú úroveň. Bolo
to výsledkom precíznej prípravy, ktorá si vyžadovala veľké úsilie všetkých členov
výborov, ktorí obetovali čas a niektorí aj vlastné financie so zámerom dosiahnuť
úspech podujatia. Odmenou za vynaložené úsilie boli slová uznania najmä zo strany
hostí, ale aj ostatných účastníkov.
Predseda MO MS sa pravidelne zúčastňoval zasadnutí Krajských a Okresných rád
MS, odkiaľ prinášal informácie a úlohy na zasadnutia výborov MO MS.
Zápisnice zo zasadnutí výborov MO MS a materiály z výročného zhromaždenia boli
zaslané na členské ústredie MS do Martina, ako aj časť z členských príspevkov našich
členov na rok 2015 vo výške 0,10 €.
Činnosť MO MS v oblasti spoločenského a kultúrneho života
Dňa 3. januára sa naši matičiari v Divadle Jána Palárika v Trnave zúčastnili
divadelného predstavenia „Kamenný chodníček“ od autora Fera Urbánka.
Tradičný matičný fašiangový ples sa uskutočnil 31. januára. Ako po iné roky mal
vysokú spoločenskú úroveň, ku ktorej prispela aj hudobná skupina Trend z Červeníka
a tanečná skupina Orientálne slniečko z Trnavy. Súčasťou plesu bola aj bohatá
tombola, do ktorej prispeli tradičný sponzori – najmä obecný úrad, POD Abrahám,
Želos Trnava, všetci členovia výborov MO MS, ako i ďalší účastníci plesu.

Výročné zhromaždenie MO MS v Abraháme sa konalo dňa 7. marca za účasti
pozvaných hostí a delegácií z družobných MO MS Cífer a Veľké Úľany. Na výročnom
zhromaždení bol prijatý veľmi náročný plán činnosti. Všetky úlohy z plánu, ako som
už v úvode uviedol, boli v plnom rozsahu splnené.
Pri príležitosti MDŽ bol v športovej hale v Trnave organizovaný koncert, v ktorom
vystúpili hudobné telesá Zlaté husle a Vašo Patejdl.
Koncertu sa zúčastnila aj skupina našich matičiarok.
Dňa 29. marca sa v kostole sv. Michala v Cíferi uskutočnil otvárací koncert
30. ročníka Cíferskej hudobnej jari, na ktorom vystúpil spevácky zbor mimoriadnej
kvality Technik Akademik. Koncertu sa zúčastnila aj delegácia členov z nášho MO MS.
Na požiadanie starostu obce Ing. Igora Németha naše členky MO MS už tradične
reprezentovali obec svojimi jedlami podľa starých receptov na 14. ročníku
“ Prehliadky a ochutnávky jedál starých materí!“, ktorá sa uskutočnila dňa 18. apríla
v obci Majcichov. Našu obec reprezentovalo 10 vystavovateľov. Každoročných
prehliadok sa zúčastňujú vystavovatelia z 8 susediacich obcí, ktoré sa postupne
striedajú v ich organizovaní. V tomto roku bude organizátorom 15. ročníka obec
Veľký Grob.
Dom Matice slovenskej v Galante pravidelne organizuje „Kantilénu“ –
spomienkový večer na speváka populárnej piesne Karola Duchoňa. Tohto podujatia
sa každoročne zúčastňujú aj naši matičiari. Nebolo tomu inak aj v minulom roku,
kedy sa koncertu zúčastnilo 11 členov.
Aj v roku 2015 MO MS, obecný úrad, farský úrad, Základná škola M. Tareka, FS
Jatelinka a Dobrovoľný hasičský zbor organizovali spomienkovú slávnosť za padlých
abrahámskych vojakov v I. a II. svetovej vojne.
Dňa 8. mája spoluorganizátori slávnosti uskutočnili akt kladenia vencov
k pomníku padlých, sprevádzaný po hymne SR príhovorom starostu obce, modlitbou
správcu farnosti, prednesom básne a vystúpením žiaka ZŠ MT a FS Jatelinka.
Spomienková svätá omša za padlých vojakov bola s patričnou pietou odslúžená
v nedeľu 10. mája. Každým rokom sa zvyšuje účasť obyvateľov na spomienkovej
slávnosti, čo vedie k spokojnosti spoluorganizátorov.
Záverečného koncertu 30. ročníka Cíferskej hudobnej jari v kostole sv. Michala
v Cíferi, na ktorom vystúpil Štátny komorný orchester zo Žiliny, sa dňa 24. mája
zúčastnila aj delegácia členov nášho MO MS.
Naši matičiari sa pravidelne zúčastňujú podujatia organizovaného Domom Matice
slovenskej v Galante pri príležitosti výročia „ Deklarácie zvrchovanosti SR“. Aj v roku
2015 sa tejto významnej spomienkovej slávnosti zúčastnilo v átriu Domu Matice
slovenskej 9 našich matičiarov. Tu bola predstaviteľmi štátnych a matičných orgánov
zapálená symbolická vatra.

Dňa 25. júla sa družstvo zložené z členov MO MS zapojilo do súťaže vo varení
gulášu, organizovanej kultúrnou komisiou pri obecnom úrade v Abraháme pod
názvom „Abrahámsky kotlík“.
Združenie obcí „Životnými cestami Jána Palárika“, konkrétne obce Majcichov,
Opoj, Abrahám a Hoste, organizuje každoročne zájazd do Štiavnických Baní na
podujatie pod názvom „Rezbársky deň“, ktoré je zároveň aj spomienkovou
slávnosťou na Jána Palárika, nakoľko tu Ján Palárik pôsobil.
Po tradičnej svätej omši je akt kladenia vencov k jeho pamätnej tabule na budove
kostola.
Aj v roku 2015 sa zájazdu zúčastnili i naši matičiari. Cestou si uctili pamiatku Jána
Palárika položením vencov k jeho pamätníkom v Hronských Kľačanoch a v Starom
Tekove. Účastníkov zájazdu sprevádzal folklórny súbor z Opoja.
Vatra Ústavy SR bola MO MS v spolupráci s obecným úradom a DHZ
organizovaná dňa 29. augusta. Po príhovore starostu a zapálení vatry, ktorú
perfektne pripravili členovia DHZ, sa účastníci pri dobrej hudbe bavili do neskorých
večerných hodín.
MO MS počas hodových slávností inštaloval vo svojej klubovej miestnosti výstavu
historických fotografií z prostredia obce. Výstava sa tešila veľkému záujmu
účastníkov, najmä rodákov, ktorým fotografie pripomenuli roky ich mladosti, prežité
s ľuďmi na fotografiách a často až po rokoch zaniknuté prostredie. Priliehavý bol aj
názov výstavy „ Oprášené spomienky“.
Na pozvanie MO MS v Cíferi sa dňa 25. 10. delegácia našich matičiarov zúčastnila
osláv 80. výročia založenia Cíferského speváckeho zboru, ktorý diriguje predseda MO
MS Cífer, náš priateľ MUDr. Viliam Hafner. Slávnostný koncert sa uskutočnil v kostole
sv. Michala. Na koncerte vystúpili vynikajúce spevokoly Bradlan a Cantica Nova a tiež
jubilujúci Cíferský spevácky zbor.
V mene členov MO MS Abrahám im k významnému jubileu náš predseda zaželal,
aby ešte dlhé roky svojimi piesňami prinášali poslucháčom radosť a životný
optimizmus.
Pri tejto príležitosti udelila komisia pre kultúru pri obecnom zastupiteľstve v Cíferi
nášmu MO MS pamätný list za dlhoročnú úspešnú spoluprácu.
Združenie miest a obcí „Životnými cestami Jána Palárika“ usporiadalo dňa
4. decembra v Divadle Jána Palárika v Trnave spomienkovú slávnosť na tohto
národovca. Jej súčasťou bolo aj divadelné predstavenie „Kamenný chodníček“.
Starosta obce požiadal matičiarov, aby na slávnosti reprezentovali obec Abrahám.
Slávnosti sa zúčastnilo 18 našich členov, ktorí svojimi cukrárskymi výrobkami a vínom
prispeli na recepciu, ktorá sa konala po slávnosti.
Predseda a podpredseda MO MS spolu so starostom obce sa dňa
5. decembra zúčastnili v Majcichove na spomienkovej slávnosti konanej pri príležitosti
145. výročia úmrtia Jána Palárika. Slávnosť organizovalo združenie „Životnými
cestami Jána Palárika“, Trnavský samosprávny kraj a obec Majcichov. Súčasťou
slávnosti bola aj svätá omša, kladenie vencov k hrobu Jána Palárika, prehliadka
pamätnej izby a kultúrny program.

Dňa 5. decembra sa konalo v kultúrnom dome tradičné mikulášske posedenie
členov MO MS. Po zahájení, kultúrnom programe žiakov základnej školy, predseda
MO MS oboznámil prítomných členov, ktorí sa posedenia zúčastnili v hojnom počte,
s významnými výročiami a jubileami, ktoré nás v roku 2016 očakávajú.
Najvýznamnejšie bude 100. výročie úmrtia známej slovenskej osobnosti Svetozára
Hurbana Vajanského a 785. výročie prvej písomnej zmienky o obci.
Potom už posedenie pri vynikajúcej kapustnici pokračovalo v družných
rozhovoroch a speve. Pri doprovode harmoniky si účastníci pripomenuli už takmer
zabudnuté piesne z Abrahámu a trnavského regiónu.
Rok 2015 bol ukončený už v úvode spomenutou spomienkovou slávnosťou na Dr.
Ferdinanda Svetloslava Veigla.
MO MS si veľmi cení podporu a spoluprácu s vedením obce
Množstvo náročných podujatí by sme nedokázali zorganizovať bez finančnej
pomoci obce. Rozsah finančnej pomoci nám bude onedlho oznámený v Správe
o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2015.
Okrem finančnej pomoci to bolo tiež bezplatné zapožičiavanie kultúrneho domu
na akcie organizované MO MS, darovanie 20 kusov stoličiek do klubovej miestnosti
a tiež hodnotné ceny do plesovej tomboly.
MO MS sa snaží túto pomoc odplácať napr. reprezentáciou obce na „Prehliadke
a ochutnávke jedál starých materí“, akciách organizovaných združením „Životnými
cestami Jána Palárika“, organizovaním podujatí s účasťou obce ako sú Vatra Ústavy
SR, 100. výročie narodenia Dr. Ferdinanda Svetloslava Veigla a zviditeľňovaní obce
na rôznych podujatiach mimo obce a v regionálnych novinách.
Samozrejmá bola účasť matičiarov na brigáde pri čistení cintorínskych priestorov
pred sviatkom zosnulých a ďalších priestorov v teritóriu obce.
Za výraznú podporu nášho MO MS vyslovujeme vedeniu obce úprimnú vďaku
a vyjadrujeme presvedčenie, že v tejto obojstranne výhodnej spolupráci budeme
pokračovať aj v budúcnosti.
Veľmi vysoko hodnotíme aj spoluprácu so Základnou školou Michala Tareka, ktorá
sa v predchádzajúcich rokoch aj vďaka pani riaditeľke Mgr. Viere Lehotskej výrazne
zintenzívnila.
Už v roku 2014 boli zorganizované spoločné akcie pri príležitosti 1 150. výročia
príchodu sv. Cyrila a Metoda a v minulom roku pri príležitosti 200. výročia narodenia
Ľudovíta Štúra a 100. výročia narodenia Dr. Ferdinanda Veigla.

Pochvalu si riaditeľstvo školy zaslúži aj za inštalovanie informačných tabúl
v priestoroch školy s fotografiami slovenských spisovateľov, národovcov a ďalších
významných osobností slovenského národa.
Žiaci Základnej školy Michala Tareka pravidelne vystupujú s kultúrnym
programom na podujatiach organizovaných MO MS.
Na výzvu výboru MS naša základná škola poskytla 25 šlabikárov a čítaniek pre
slovenských žiakov na Ukrajine, ktoré im chýbali pre výučbu materinského jazyka.
Spolupráca bude s určitosťou pokračovať aj v tomto roku a je zapracovaná aj v Pláne
činnosti MO MS na rok 2016.
Veľmi dobrá spolupráca v roku 2015 bola aj s farským úradom, najmä pri
organizovaní podujatí, ako pocta padlým vojakom, pri pobožnosti Sedembolestnej
Panny Márie, 100. výročia narodenia Dr. Ferdinanda Veigla, pomoci pri prácach vo
farskej záhrade a pod. Vždy sme sa stretli zo strany d. p. Vladimíra Kiša
s ústretovosťou a porozumením pri organizovaní spoločných podujatí.
S pochopením a ústretovosťou sme sa stretli aj zo strany Dobrovoľného
hasičského zboru, ktorého členovia odviedli pre nás nenahraditeľnú prácu najmä pri
príprave reprezentačnej vatry na podujatí Vatra Ústavy SR.
Svojou účasťou sa zaslúžili aj o dôstojný priebeh slávnosti kladenia vencov
a odhaľovaní pamätnej tabule Dr. Ferdinandovi Veiglovi.
Naša vďaka patrí aj Poľnohospodársko-obchodnému družstvu v Abraháme najmä
za poskytovanie hodnotných cien do plesovej tomboly, pomoci pri zhotovovaní
pozvánok, materiálnej pomoci pri organizovaní výstav a ústretovosti pri
zabezpečovaní vína pre akcie organizované MO MS.
MO MS má veľmi dobré vzťahy aj s členmi FS Jatelinka, s ktorými sme sa
spoločne podieľali na organizovaní kladenia vencov k pomníku padlých
a spomienkovej slávnosti 100. výročia narodenia Dr. Ferdinanda Veigla.
Vážime si aj skutočnosť, že viacerí členovia FS Jatelinka sú zároveň i členmi MO
MS.
Poďakovanie patrí aj nášmu stálemu priateľovi a sponzorovi p. Milanovi
Kráľovičovi, ktorý nás už roky podporuje dodávkami diviny. I dnešné občerstvenie je
pripravené z jeho daru.

Už viac ako desaťročie trvá spolupráca s MO MS Cífer a Veľké Úľany. Naši
matičiari nikdy nechýbajú na ich výročných zhromaždeniach, na ktorých sa snažíme
odpozorovať úspešné veci z činnosti a potom ich realizovať u nás. Myslím, že to platí
aj opačne.
Táto spolupráca je veľmi prínosná. Navzájom sa učíme, ako skvalitňovať matičnú
prácu a veľmi radi sa stretávame na podujatiach organizovaných v týchto MO MS.
V roku 2015 sme i za ich účasti oslávili XV. výročie založenia MO MS v Abraháme
a o dva týždne oslávime 80. výročie založenia a 25. výročie obnovenia MO MS Cífer.

Sme presvedčení, že táto spolupráca bude aj v budúcnosti pokračovať a naďalej sa
prehlbovať.
Veľmi dôležitý a pre náš MO MS prospešný je kontakt s Domom Matice slovenskej
v Galante a jeho riaditeľkou Bc. Zlaticou Gažovou. V prípade potreby sme vždy našli
u nej radu, pomoc a pochopenie. Obdivujeme jej tvorivú a organizačnú schopnosť pri
organizovaní mnohých kultúrnych, spoločenských, spomienkových a náučných
podujatí v skromných finančných podmienkach, v ktorých sa MS nachádza.
Zvlášť srdečne chcem poďakovať čestnému členovi nášho MO MS Mgr. Štefanovi
Murárikovi za jeho nemalú finančnú podporu, ktorá nám významne pomohla
realizovať spomínané podujatia.
Taktiež naše poďakovanie patrí aj predsedovi Trnavského samosprávneho kraja
Ing. Tiborovi Mikušovi za morálnu podporu nášmu MO MS svojimi návštevami,
pozdravnými dopismi, propagáciou v regionálnych novinách a cenami poskytnutými
do plesovej tomboly.
Vďaku si zaslúžia za obetavú prácu pri organizovaní tejto rozsiahlej činnosti MO
MS v roku 2015 najmä všetci členovia výborov, ktorí vynakladali maximálne úsilie
a voľný čas pre úspešný priebeh organizovaných podujatí.
Ale boli to i ďalší členovia MO MS, ktorí boli vždy ochotní pomôcť dobrej veci.
Zvlášť chcem vyzdvihnúť menovite Jožka Ivančíka, ktorý pripravoval jedlá pre
účastníkov podujatí, Alenu a Júliusa Štefunkových, ktorí až z Trnavy chodia pomáhať
pri príprave akcií, Gitku Bučekovú a Tibora Hrúbika, ktorí boli vždy ochotní pomôcť.
Poďakovanie si zaslúžia aj vystavovatelia jedál na „Prehliadke a ochutnávke jedál
starých materí“ v Majcichove, členovia MO MS, ktorí prispievali článkami o činnosti
MO MS a inými informáciami do abrahámskych novín, manželia Darina a Dušan
Bartošoví, ktorí sa celoročne starajú o aktualizáciu matičnej informačnej tabule
a čistotu okolia padlých vojakov.
Vďaka patrí aj všetkým ostatným členom MO MS, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
podieľali na dosiahnutých úspechoch v roku 2015, ale aj tým členom, ktorí sa
vzhľadom na svoj vek alebo zdravotný stav nemohli takýchto aktivít zúčastniť, no
prejavili svoju podporu a spolupatričnosť.
Záverom Vám prajem veľa zdravia, osobného šťastia, pohodu v rodinnom živote
a ešte veľa prežitých pekných dní v spoločnosti členov MO MS v Abraháme.

Bohumil Čambál
Predseda MO MS v Abraháme