Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 8 decembra, 2017

Správa o činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme v roku 2013

Vážení matičiari, ctení hostia!

Uplynulý rok 2013, ktorý budeme hodnotiť na dnešnom Výročnom zhromaždení, z hľadiska celonárodného a tiež aj z pohľadu činnosti nášho Miestneho odboru MS, bol rokom výnimočným, rokom jubilejným, ktorý sa v podobnom slávení bude opakovať o ďalších päťdesiat rokov.

V tomto jubilejnom roku celý slovenský národ oslavoval 1 150. výročie príchodu vierozvestov sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Je to v podstate 1 150. výročie historického zviditeľnenia našich predkov, v rámci európskeho priestoru ako národa na čele s kniežaťom Rastislavom, medzi už známymi európskymi národmi. Tam treba hľadať korene terajšej našej samostatnosti. Toto výročie je o to významnejšie, pretože 1 100. výročie /5. júla 1963/ pripadlo na pracovný deň a predstavitelia vtedajšieho Československa mu nevenovali žiadnu pozornosť a nebyť pripomenutia v jednotlivých kresťanských cirkvách a u zahraničných Slovákov, by výročie prešlo bez väčšieho povšimnutia. Preto si vážme skutočnosť, že teraz po 50 rokoch sme si mohli dôstojne, s patričnou úctou a vďakou pripomenúť a osláviť toto významné jubileum.

Pri 1 150. výročí príchodu sv. Cyrila a Metoda k našim predkom na územie Veľkomoravskej ríše sme si pripomenuli trvalú prítomnosť a bohatstvo cyrilometodskej tradície v našich dejinách, ktorá trvalo ovplyvňovala oblasť duchovného, kultúrneho a národného života, z čoho čerpáme ako národné spoločenstvo až do súčasnosti.

Len v Trnavskom kraji sa v roku 2013 uskutočnilo v rôznych oblastiach a úrovniach takmer 400 podujatí zameraných na toto významné jubileum. Celonárodné oslavy vrcholili dňa 5. júla na Svätoplukovom námestí v Nitre slávnostnou svätou omšou za účasti vrcholných predstaviteľov štátu, najvyšších cirkevných hodnostárov, vyslancov svätej stolice, mnohých predstaviteľov diplomatických zborov na Slovensku, mnohých osobností politického a kultúrneho života a tisícov účastníkov z celého Slovenska.

Aj v našej obci bola tomuto významnému výročiu venovaná veľká pozornosť z niekoľkých organizácií a inštitúcií. Správca fary d.p. Vladimír Kiš dňa 5. júla slávil spomienkovú svätú omšu za našich vierozvestov. Počas sv. omše bol veriacim vystavený 100 ročný obraz znázorňujúci príchod sv. Cyrila a Metoda, ktorý bol po dlhých rokoch objavený pri rekonštrukcii farskej budovy.

V odpoludňajších hodinách bola v kultúrnom dome pre občanov organizovaná prednáška o prínose sv. Cyrila a Metoda pre slovenský národ spojená s premietnutím dokumentárneho filmu. Následne bola na budove obecného múzea odhalená Pamätná tabuľa týmto vierozvestom, z príležitosti 1 1150. výročia ich príchodu a 150. výročia založenia Matice slovenskej. Súčasťou odhalenia tabule bolo aj zasadenie lipy, symbolu Slovanov, venovanej tomuto jubileu. Na odhalení Pamätnej tabule sa podieľali aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru a členovia FS Jatelinka. Medzi hosťami boli predsedkyňa KR MS TTSK, členovia KR MS TTSK, delegácie z MO MS Cífer a Veľké Úľany.

Veľkú pozornosť tomuto jubileu venovalo aj riaditeľstvo ZŠ Michala Tareka. Za finančnej podpry a spolupráce z MO MS zorganizovali pre žiakov návštevu výstavy obrazov akademického maliara Mikuláša Klinčáka v Dome Matice slovenskej v Galante a tiež prednášku historika Dr. Stanislava Bajaníka na cyrilometodskú tému spojenú s premietnutím dokumentárneho filmu. Toto podujatie bolo súčasťou na škole vyhláseného dňa sv. Cyrila a Metoda, v ktorom bolo prezentovaných veľa písomných a výtvarných prác zameraných na toto výročie.

Základná škola Michala Tareka pri príležitosti tohto jubilea v spolupráci s farským úradom zorganizovala aj v priestore kostola vynikajúci koncert, na ktorom s chrámovým spevom vystúpila Dr. Karin Lukáčová, sólistka opery SND, ktorú sprevádzal hovoreným slovom a hrou na klávesoch Dr. Berger. Koncert sa stretol s veľkým záujmom žiakov, učiteľov i prítomných občanov. Je chvályhodné, že riaditeľstvo ZŠ Michala Tareka upomína žiakov na významné výročia a jubileá slovenského národa, ako i významné osobnosti, ktoré sa zaslúžili o zviditeľnenie a reprezentáciu nášho národa.

Ďalším významným jubileom bolo 150. výročie založenia Matice slovenskej. I keď Memorandum národa slovenského bolo prijaté v dňoch 5. – 6. júna 1861 v Turčianskom Svätom Martine, za účasti tisícov Slovákov z celého vtedajšieho horného Uhorska, zakladatelia si počkali so založením národnej ustanovizne Matice slovenskej na tisíce výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Dňa 4. augusta 1863 sa v Turčianskom Svätom Martine uskutočnilo prvé Valné zhromaždenie, na ktorom bol za predsedu Matice slovenskej zvolený banskobystrický biskup Štefan Moyzes a za podpredsedu evanjelický superintendent Karol Kuzmány. Spoluzakladateľom medzi inými bol aj Ján Palárik. Bol to veľký deň pre slovenský národ, keď v záujme jeho záchrany sa vydali za spoločným cieľom v tom čase nie najvzájom sympatizujúce cirkevné ustanovizne, katolícka a evanjelícka, na základe cyrilometodskej tradície. Preto si tieto okrúhle významné výročia pripomíname vždy v jednom roku. Celoslovenské oslavy 150. výročia založenia Matice slovenskej sa uskutočnili za účasti vrcholných štátnych predstaviteľov dňa 5. augusta 2013 v Martine.

Členovia MO MS si toto významné výročie pripomenuli súčasne s výročím príchodu našich vierozvestov dňa 5. júla odhalením Pamätnej tabule obom výročiam, za účasti už spomenutých matičiarov z KR MS TTSK a našich družobných MO MS Cífer a Veľké Úľany, členov MO MS a občanov našej obce.

Priam symbolická je skutočnosť, že práve v tomto jubilejnom roku sa uskutočnilo aj Valné zhromaždenie Matice slovenskej. V dňoch 18. a 19. októbra sa za účasti takmer pol tisíca delegátov uskutočnilo v Martine Valné zhromaždenie Matice slovenskej. Cieľom delegátov bolo odstrániť z vedenia Matice slovenskej skompromitovaných funkcionárov a členov výboru zapletených do machinácií s národným pokladom, zbierkami MS a podielovým družstvom slovenských investícií. Tento cieľ delegáti zodpovedným prístupom dosiahli. Za predsedu MS bol opätovne zvolený Ing. Marián Tkáč, do výboru výrazné osobnosti slovenského národa ako napr. Jozef Šimonovič, Tibor Mikuš, Viliam Oberhauser, Libuša Kľučková, Drahoslav Machala a ďalší, čo vytvára predpoklad pre obnovu a výrazný progres matičného hnutia.

Z nášho MO MS sa Valného zhromaždenia zúčastnili Bohumil Čambál ako delegát a Marián Vrbovský ako organizačný pracovník.

V tomto významnom jubilejnom roku je príznačné, že sa uskutočnilo aj Valné zhromaždenie nášho MO MS. Na Valnom zhromaždení boli zvolené nové orgány MO MS – predseda a členovia výboru a Dozorného výboru. Oproti predchádzajúcemu zloženiu orgánov MO MS došlo len k malej zmene, keď do výboru MO MS bol zvolený Marián Vrbovský po odchádzajúcej Márii Kopáčikovej. Na prvom zasadnutí výborov požiadal o uvoľnenie z funkcie podpredsedu MO MS zo zdravotných dôvodov Stanislav Ležovič a následne do tejto funkcie bol zvolený Marián Vrbovský.

Na Valnom zhromaždení účastníci schválený veľmi náročný Plán činnosti na rok 2013, plnenie ktorého je predmetom tejto správy.

Činnosť MO MS bola v roku 2013 veľmi bohatá a rôznorodá. Vyžadovala si veľkú náročnosť najmä zo strany členov výborov  pri organizovaní mnohých podujatí. Boli to lpodujatia a akcie schválené v Pláne činnosti na rok 2013 ale aj ďalšie podujatia, ktoré boli v priebehu roka ponúkané z iných organizácií a inštitúcií napr. Domom Matice slovenskej v Galante, z družobných MO MS Cífer a Veľké Úľany, zo združenia miest a obcí „Životnými cestami Jána Palárika“, obecným úradom, farským úradom a podobne.

Za účelom zabezpečovania týchto akcií sa výbory MO MS v roku 2013 zišli na oficiálnych zasadnutiach 12 krát a tiež vždy pred termínom podujatia neoficiálne na kontrolu pripravenosti a zabezpečenia jednotlivých úloh k bezproblémovú priebehu podujatia, ako napr. matičného plesu, výročného zhromaždenia, Vatry Ústavy, odhalenia Pamätnej tabule, kladenia vencov, mikulášskeho posedenia a podobne.

Každé z týchto podujatí vďaka obetavosti členov výborov a ďalších obetavých členov na najvyššej možnej úrovni, neľutovali čas a v mnohých prípadoch aj vlastné financie s cieľom úspechu toho-ktorého podujatia. Len tak získal náš MO MS veľké uznanie zo strany mnohých hostí a účastníkov.

Zápisnice z rokovaní výborov MO MS a ďalšie písomné dokumenty boli pravidelne zasielané na Členské Ústredie Matice slovenskej a v rámci výmeny aj MO MS Cífer.

Členskému Ústrediu MS boli v stanovenom termíne uhradené aj členské príspevky na rok 2013 p 0,10 € za člena a počet 129 členov MO MS, ktoré už k 1. 1. l2013 mali uhradené príspevky vo výške 1 €.

Predseda MO MS Bohumil Čambál sa zúčastnil všetkých zasadnutí Krajskej a Okresnej rady MS a pracoval aj v organizačnej komisii Valného zhromaždenia MS, ktoré sa uskutočnilo v Martine, odkiaľ prinášal informácie a úlohy na zasadnutia výborov MO MS.

Činnosť v oblasti kultúrneho a spoločenského života

Už 7. januára 2013 zasadali výbory MO MS, kde organizačne pripravovali XII. ročník matičného fašiangového plesu ako i účasť na ďalších kultúrno-spoločenských podujatiach v mesiaci január.

Na pozvanie našich priateľov z MO MS Cífer sa dňa 6. januára zúčastnilo 13 našich matičiarov Trojkráľovho koncertu v kostole Sv. Michala, na ktorom vystúpil vynikajúci orchester z Vištuka. Po koncerte predstavitelia MO MS blahoželali predsedovi nášho MO MS k životnému jubileu.

Ďalšia delegácia našich matičiarov sa zúčastnila dňa 10. januára v Dome Matice slovenskej v Galante už tradičného novoročného koncertu, venovaného 20. výročiu vzniku Slovenskej republiky.

Dňa 19. januára sa uskutočnil XII. matičný fašiangový ples. Členovia výborov MO MS pripravili ples na reprezentačnej úrovni. Okrem vynikajúcej výzdoby tanečnej sály úroveň pozdvihla aj predtancujúca skupina „Orientálne slniečko“ z Trnavy a úroveň plesu udržiavala aj hudobná skupina Trend z Červeníka, ktorá sa predstavila na plese už po jedenásty krát. Zisk z plesu bol vlastne zisk z tomboly, do ktorej prispeli okrem už tradičných sponzorov aj všetci členovia výborov a mnohí účastníci plesu. Poďakovanie treba vysloviť všetkým členom výborov, ktorí sa okrem organizácie a prípravy plesu podieľali aj na uprataní priestorov po plese.

Dňa 18. februára sa 22 našich matičiarov zúčastnilo v Mestskom kultúrnom stredisku v Galante divadelnej hry Radošinského naivného divadla „Šťastné konce“, v ktorej hlavnými predstaviteľmi boli Stanislav Štepka a Zuzana Krónerová.

Na požiadanie starostu obce Ing. Igora Németha reprezentovalo obec na XII. ročníku „Prehliadky a ochutnávky jedál starých materí“ v Opoji 12 matičiarov s jedlami. Na následnom posedení vystavovateľov, starosta všetkým účastníkom poďakoval za vzornú reprezentáciu obce na tomto podujatí.

Dňa 14. marca predseda MO MS spolu so starostom obce sa zúčastnili konferencie združenia miest a obcí „Životnými cestami Jána Palárika“ v Banskej Štiavnici, na ktorom bola vyhodnotená činnosť združenia v roku 2012 a schválený plán činnosti na rok 2013.

Dňa 26. apríla sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Galante uskutočnil spomienkový večer na speváka populárnej piesne karola Duchoňa pod názvom „Kantiléna 2013“. Na tomto veľmi hodnotnom podujatí sa zúčastnilo 20 našich matičiarov. Dňa 27. apríla Dom Matice slovenskej v Galante organizoval pre matičiarov z okresu zájazd na národnú slávnosť na Devíne. Bola to celoslovenská akcia s bohatým kultúrnym programom. Z nášho MO MS sa zájazdu zúčastnilo 17 matičiarov. Akcia bola organizovaná pri príležitosti výročia úmrtia sv. Metoda.

Dňa 5. lmája v spolupráci s farským úradom bola slávená spomienková svätá omša na padlých vojakov v I. a II. svetovej vojne. Následne 8. mája za účasti MO MS, farského úradu, obecného úradu, Základnej školy M. Tareka, Dobrovoľného hasičského zboru, FS Jatelinka a občaqnov obce bola pri Pomníku padlých vojakov spomienková slávnosť kladenia vencov. Táto spomienka už natrvalo si našla miesto v živote našej obce.

Dňa 5. júla výbory pripravili už vyššie spomínané podujatie odhalenie Pamätnej tabule a zasadenie pamätnej lipypri príležitosti významných výročí príchodu sv. Cyrila a Metoda a založenia Matice slovenskej. Uskutočnenie tohto podujatia si vyžiadalo veľa obetavej práce, ako i finančných prostriedkov.

Spolupráca s predstavenstvom obce sa odzrkadlila aj v poverení členov MO MS reprezentáciou obce na akcie „Rezbársky deň“ v Štiavnických Baniach, ktorý je súčasťou činnosti združenia „Životnými cestami Jána Palárika“. Tohto podujatia spoločne s občanmi Majcichova a Opoja sa zúčastnilo 10 našich matičiarov. Cestou boli položené vence v obciach, v ktorých pôsobil Ján Palárik, v Hronských Kľačanoch, Starom Tekove a v Štiavnických Baniach. Súčasťou výpravy bol aj FS Jatelinka, ktorý kladenie vencov sprevádzal hymnickými piesňami a vystúpil aj v kultúrnom programe, ktorý sa uskutočnil po dopoludňajšej svätej omši.

Dňa 31. augusta organizoval MO MS v spolupráci s obecným úradom a DHZ už tradičnú Vatru Ústavy. Tohto podujatia sa zúčastnili mimoriadne vzácni hostia Ing. Marián Tkáč s manželkou. Predseda prezídia MS Jozef Šimonovič, národná umelkyňa Eva Kristínová, predsedkyňa KR MS TTSK PhDr. Libuša Kľučková, riaditeľka Domu MS v Galante Bc. Zlatica lGažová, Dr. Slávka Kramárová, predsedkyňa Okresnej rady MS, Mgr. Štefan Murírik, riaditeľ TTSK pre verejnú správu a v neposlednom rade delegácie z družobných MO MS Cífer a Veľké Úľany.

Reprezentačnú vatru postavili členovia DHZ. Podujatie môžeme hodnotiť ako veľmi úspešné.

Dňa 11. septembra sa v Divadle Jána Palárika v Trnave zúčastnilo divadelného predstavenia „Tri letušky v Paríži“ 18 našich matičiarov.

Už tradične členovia MO MS sa zúčastňujú príprav a organizácie na pobožnosti pri Súsoší Sedembolestnej Panny Márie. Nebolo tomu inak ani 15. septembra, keď i za ich účasti sa uskutočnila táto slávnosť, ktorá z roka na rok priťahuje viac veriacich a už aj z obce Hoste.

Dňa 26. septembra  Dom MS v Galante organizoval kúltúrne podujatie v Mestskom kultúrnom stredisku, pri príležitosti 20. výročia otvorenia Domu Matice slovenskej v Galante. Tohto podujatia sa zúčastnila FS Šintavanka, Pustokerčanka a FS Jatelinka.

Dňa 28. októbra sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Galante uskutočnilo kultúrno-spoločenské podujatie pod názvom „Mám rád Trnavský kraj“, ktorého sa zúčastnilo 5 našich matičiarov. V programe vystúpil aj FS Jatelinka, ktorý po vystúpení zožal veľký potlesk.

Dňa 22. novembra zorganizoval Dom Matice slovenskej v Galante v Mestskom kultúrnom stredisku už tradičné kultúrne podujatie „ Trenčín, Trnava, ruža voňavá“. Tohto kultúrneho podujatia sa zúčastnilo 18 našich matičiarov. V kultúrnom programe vystúpili folklórne, tanečné a spevácke skupiny zo šiestich krajov Slovenska, ktoré si priniesli svoje tradičné piesne a tance. Podujatie malo veľmi vysokú umeleckú hodnotu.

Dňa 14. decembra výbory MO MS zorganizovali pre svojich členov tradičné mikulášske posedenie. Na posedení boli prítomným členom pripomenuté najvýznamnejšie výročia a jubileá, či už miestneho, alebo celoslovenského charakteru. Následne pri vystúpení hudobnej skupiny z Opoja pokračovalo posedenie rozpravou účastníkov pri výbornej kapustnici.

Z tohto prehľadu je vidieť, koľko organizačnej práce museli vynaložiť členovia výborov pri zabezpečovaní vyššie uvedených akcií.

Spolupráca s družobnými Miestnymi odbormi Matice slovenskej

Viacročná spolupráca s družobnými MO MS Cífer a Veľké Úľany pokračovala v nezmenenej úrovni aj v roku 2013, čo potvrdzujú mnohé spoločné podujatia.

Po už spomenutej účasti na Trojkráľovom koncerte v Cíferi sa delegácie MO MS Cífer a Veľké Úľany zúčastnili na Valnom zhromaždení MO MS Abrahám, ktoré sa konalo dňa 2. marca a následne sa delegácia nášho MO MS zúčastnila dňa 10. marca Valného zhromaždenia v Cíferi. Spoločne s MO MS Cífer sme sa zúčastnili dňa

  1. apríla Národnej púte na Devín.

Dňa 5. mája sa delegácia našich matičiarov zúčastnila koncertu v kostole sv. Michala v Cíferi.

Spoločné zasadnutie výborov MO MS Abrahám a Cífer,  na ktorom starosta obce Abrahám informoval hostí o súčasnej investičnej výstavbe v obci, o situácii v kultúrno-spoločenskom živote a plánoch do budúcnosti,  sa uskutočnilo dňa

  1. mája v Abraháme. Predsedovia MO MS oboch obcí informovali o činnosti MO MS vo svojich obciach a o plánoch do budúcnosti. Stretnutie bolo prínosom pre obe zúčastnené strany.

Dňa 26. mája sa delegácia našich matičiarov zúčastnila koncertu v kostole sv. Michala v Cíferi, na ktorom vystúpil súbor Kirilometodeon z Bratislavy. Po koncerte si prezreli výstavu obrazov akademickej maliarky Vilmy Holickej inštalovanú v dome kultúry. Podujatia sa zúčastnilo 7 matičiarov.

Odhalenia Pamätnej tabule k výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda a založeniu Matice slovenskej sa zúčastnili delegácie oboch MO MS.

Taktiež účasť delegácií oboch MO MS nechýbala ani na Vatre Ústavy.

Dňa 22. septembra sa výbory MO MS zúčastnili na koncerte v miestnom kostole v Páci, ktorý bol venovaný životnému jubileu – 80. rokov života MUDr. lViliama Hafnera. Na spoločenskom posedení po skončení koncertu mu členovia výborov v mene všetkých členov MO MS Abrahám srdečne poblahoželali. Popriali mu ešte veľa rokov plodnej práce v prospech Matice slovenskej a obce Cífer, ktorá mu za celoživotnú prácu udelila čestné občianstvo.

Ďalšieho koncertu v kultúrnom dome v Cíferi sa dňa 17. novembra zúčastnila delegácia našich matičiarov.

Na pozvanie MO MS Veľké Úľany sa naši matičiari spolu s matičiarmi z MO MS Cífer dňa 24. novembra zúčastnili prehliadky a ochutnávky sladkého a slaného pečiva.

Môžem jednoznačne konštatovať, že táto vzájomná spolupráca prináša prospech všetkých zúčastneným MO MS a sme rozhodnutí v nej pokračovať a do budúcnosti ju ešte skvalitňovať.

Spolupráca s obcou, spoločenskými organizáciami a inštitúciami

Veľmi si ceníme spoluprácu s vedením obce, ktorá úspešne pokračovala aj v roku 2013. Pri organizovaní našich podujatí sme vždy našli na obecnom úrade pochopenie a pomoc. Ďakujeme za finančný príspevok na našu činnosť, v rámci ktorého sa snažíme rozvíjať kultúrny a spoločenský život v obci, organizovať spomienkové slávnosti na významné výročia a jubileá zaslúžilých osobností, ktoré posunuli kvalitu života nášho národa a v miestnom merítku aj nášho obyvateľstva na vyššiu úroveň.

Z tohto miesta vyslovujem vďaku aj obecnému zastupiteľstvu, ktoré nám dalo svojim uznesením do prenájmu veľmi peknú miestnosť, ktorá bola pre našu činnosť veľmi potrebná. Finančnými nákladmi a obetavou prácou členov výboru sa nám podarilo vytvoriť reprezentačnú miestnosť na zasadania výborov a v blízkej budúnosti aj klubovú činnosť, ako i uloženie značného množstva písomných a obrazových materiálov.

Ako protihodnotu odovzdávame obci spoluprácu pri organizovaní už vyššie uvedených podujatí, reprezentáciu obce, čistenie cintorínskych priestorov, udržiavanie a čistenie priestorov v okolí Pomníka padlých.

Na veľmi dobrej úrovni pokračuje spolupráca s FS Jatelinka. Na požiadanie MO MS bola vždy ochotná svojim vystúpením zvýšiť úroveň  podujatí organizovaných MO MS, či už pri kladení vencov k Pomníku padlých alebo pri odhaľovaní Pamätnej tabule. Neodmietala ani pozvania na podujatia organizované Domom MS alebo okolitými MO MS, čím dobre reprezentuje aj obec Abrahám.

V roku 2013 sa prehlbovala aj spolupráca s Dobrovoľným hasičským zborom, ktorého predseda a niekoľký členovia výboru sú aj členmi MO MS. Ich pomoc je nepostrádateľná pri organizovaní Vatry Ústavy, príprave vatry, ako i pri prácach na príprave priestorov a ich upratovaní po skončení podujatia. Neodmysliteľná bola ich účasť pri kladení vencov k Pomníku padlých, pri odhaľovaní Pamätnej tabule, pobožnosti pri súsoší Sedembolestnej Panny Márie a tiež tam, kde bola ich pomoc potrebná.

V roku 2013 treba pozitívne hodnotiť aj spolupráca s farským úradom. Pri organizovaní podujatí sme sa vždy stretli s porozumením a ústretovosťou či už pri organizovaní podujatia venovanému pamiatke vojakov padlých v I. a II. svetovej vojne, pamiatke príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie, odhaľovaní Pamätnej tabule. Zároveň ďakujeme za darovanie nábytku do klubovej miestnosti a zapožičanie obrazu vítania sv. Cyrila a Metoda.

Na odplatu boli členovia MO MS ochotní pomôcť pri organizovaní cirkevných slávení, brigádnickou prácou pri rekonštrukcii farskej budovy a starostlivosťou o farskú záhradu. Sme presvedčení, že táto spolupráca bude v záujme obojstrannej spokojnosti pokračovať aj v budúcnosti.

S veľkým uspokojením môžeme vyhlásiť, že aj spolupráca so Základnou školou Michala Tareka po zmene na riaditeľskom poste naberá nové dimenzie. Národnému smerovaniu školy nasvedčujú aj vyššie uvedené aktivity školy pri výročí 1 150 rokov od príchodu sv. Cyrila a Metoda. ZŠ Michala Tareka na požiadanie MO MS zabezpečuje účasť svojich žiakov v kultúrnej vložke pri podujatiach organizovaných MO MS. Veľmi pozitívna je skutočnosť, že pani riaditeľka Mgr. Viera Lehotská je členkou MO MS. Predbežne máme naplánované podujatia na rok 2014 zamerané na zvyšovanie národného povedomia žiakov. MO MS bude maximálne v rámci svojich možností podporovať realizáciu vyššie uvedených aktivít.

Nemožno nespomenúť aj výbornú spoluprácu s Krajskou radou Matice slovenskej Trnavského samosprávneho kraja a najmä Domom Matice slovenskej v Galante, s jeho riaditeľkou Bc. Zlaticou Gažovou, u ktorej sme na požiadanie vždy našli pomoc, radu a pochopenie. Na druhej strane náš MO MS bol z týchto inštitúcií hodnotený vždy ako MO MS s vysokou aktivitou a bol zaraďovaný medzi najlepšie MO v rámci Trnavského kraja.

Dosahované výsledky sa odrazili aj v oceňovaní našich členov, keď p. Ladislav Buček obdržal medailu Domu MS a ďakovný list. Predsedovi MO MS Bohumilovi Čambálovi udelil medailu predseda Trnavského samosprávneho kraja za prácu v komisii zástupcov TTSK, biskupského úradu a Matice slovenskej, ktorá organizovala a koordinovala podujatia v Trnavskom kraji zamerané na 1 150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda, ktorých bolo organizovaných takmer 400.

Taktiež predseda Matice slovenskej udelil predsedovi nášho MO MS Pamätnú medailu predsedu Matice slovenskej za prácu odvedenú v prípravnej komisii, ktorá pripravovala a organizovala Valné zhromaždenie MS, ktoré sa konalo v októbri v Martine.

Vyslovujem presvedčenie, že spolupráca s predstaviteľmi obce, Domom MS v Galante, Krajskou radou MS TTSK, družobnými MO MS Cífer a Veľké Úľany, s organizáciami a inštitúciami sídliacimi v obci bude v roku 2014 pokračovať najmenej v nezmenenej miere, prípadne ešte na vyššej úrovni.

Ďakujeme predstaviteľom obce Abrahám za spoluprácu pri organizovaní našich podujatí, nášmu čestnému členovi Mgr. Štefanovi Murárikovi za finančnú podporu, sponzorom, darcom vecných darov do tomboly a všetkým, u ktorých sme našli pomoc a podporu.

Keď hodnotíme výsledky dosiahnuté v roku 2013 ako veľmi úspešné, musíme za nimi vidieť obetavú prácu všetkých členov výborov a ďalších členov, medzi ktorými nemožno nespomenúť Jožka Ivančíka, manželov Alenku a Júliusa Štefunkových, Margitu Bučekovú, ktorí nikdy nechýbali na príprave a organizovaní podujatí, zariaďovaní matičného klubu a vždy boli ochotní pomôcť, keď sme ich pomoc potrebovali.

Konkrétne úlohy zvereným jednotlivým členom výboru boli plnené včas a bezozbytku. Ich prácu oceňujú najmä hostia na matičných podujatiach, ktorí vyjadrujú uznanie, že perfektne pripravené podujatia prebiehajú bez nerovzity a chaosu.

Treba oceniť aj prácu manželov Dušana a Dariny Bartošových, ktorí aktuálne v matičnej informačnej tabuli obmeňujú informácie o činnosti MO MS a tiež starajú o čistotu priestorov v okolí Pomníka padlých. Treba oceniť tiež členov, ktorí zverejňujú informácie o činnosti a podujatiach MO MS v Abrahámskych novinách.

Na dosiahnutých výsledkoch majú svoj podiel aj mnohí ďalší členovia, ktorí na požiadanie veľmi ochotne poskytnú pomoc. Ďakujeme aj všetkým členom, ktorí bez nároku na odplatu reprezentovali obec svojimi výrobkami na Prehliadke a ochutnávke jedál starých materí v Opoji a poskytli svoje sladké a slané pečivo na mikulášske posedenie členov MO MS. Veľké poďakovanie patrí tiež Martinke Bilčíkovej, ktorá hoci nie je členkou MO MS nezištne pomáha pri organizácii podujatí.

Rok 2013 je za nami a končí v histórii. Týmto hodnotením končí ďalšia etapa v činnosti MO MS, ktorú treba hodnotiť ako veľmi úspešnú. Pred nami je rok 2014, v ktorom nás čakajú ďalšie náročné úlohy pri organizovaní podujatí v celom spektre matičnej činnosti. Tieto úlohy, ktoré si dnes schválime v Pláne činnosti na rok 2014 budú od nás vyžadovať ďalšie úsilie, snahu a obetavosť.  Len tak môže byť

rok 2014 rokom úspešným a naša práca prospešná pre obyvateľov našej obce a slovenského národa.

Záverom ďakujem všetkým menovaným aj nemenovaným členom MO MS, priaznivcom Matice slovenskej, ktorí sa podieľali na úspešných výsledkoch

v roku 2013. Všetkým nám želám v roku 2014 veľa úspechov, pohodu v rodinnom a osobnom živote, aktívnym členom úspechy v práci a najmä pevné zdravie, ktoré je neodmysliteľne potrebné na splnenie všetkého predchádzajúceho.

Bohumil Čambál
Predseda MO MS v Abraháme