Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 8 decembra, 2017

Plán činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme na rok 2016

Rok 2016 bol Maticou slovenskou vyhlásený za „Rok Svetozára Hurbana Vajanského“. V tomto roku si národné a matičné hnutie pripomína 100. výročie od jeho smrti. Svetozár Hurban Vajanský bol najstarším synom Jozefa Miloslava Hurbana, spolupracovníka Ľudovíta Štúra pri tvorbe dodnes používaného spisovného jazyka. Svetozár Hurban Vajanský bol autor poézie, prózy, literárnej kritiky, publicista, ideológ, politik. Bol významná osobnosť slovenskej kultúry, národného a politického života druhej polovice 19. storočia. Hoci vyštudoval právo, celý život pracoval ako redaktor Národných novín a funkcionár Slovenskej národnej strany. Pracoval v šľapajach svojho otca v boji za právo sebaurčenia slovenského národa. Za túto činnosť bol aj viackrát uväznený. V roku 2016 si pripomíname tiež 160. výročie úmrtia Ľudovíta Štúra /12.1.1846/. Z histórie našej obce je najvýznamnejšou udalosťou 785. výročie prvej písomnej zmienky o obci, keď gróf Sebeš, pán Pezinka a Svätého Jura, daroval v roku 1231 hospodársku usadlosť pri Majcichove svojmu synovi Abrahámovi. V náväznosti na tieto významné výročia si Miestny odbor Matice slovenskej v Abraháme vytyčuje tento Plán činnosti na rok 2016:

 1. V mesiaci január usporiadať XV. matičný fašiangový ples pre svojich členov, sympatizantov a spoluobčanov
 2. MO MS zabezpečí účasť vystavovateľov, aj zo svojich radov, na XV. ročníku tradičnej „Prehliadky a ochutnávky jedál starých materí“, ktorá sa uskutoční vo Veľkom Grobe
 3. MO MS v spolupráci s obecným úradom, farským úradom, ZŠ Michala Tareka, FS Jatelinka a DHZ zorganizuje spomienkovú slávnosť za padlých abrahámskych vojakov v I. a II. svetovej vojne
 4. MO MS sa so súťažným družstvom zúčastní na podujatí pod názvom „Abrahámsky kotlík“. Ide o súťaž vo varení gulášu, ktorú organizuje kultúrna komisia pri obecnom zastupiteľstve
 5. MO MS zorganizuje spoločný poznávací zájazd so žiakmi Základnej školy Michala Tareka v Abraháme k mohyle Milana Rastislava Štefánika v Ivanke pri Dunaji, národné slávnosti na Devíne a návštevu bratislavského hradu
 6. V letných mesiacoch zorganizuje výbor MO MS spoločné zasadnutie s výborom družobného MO MS v Cíferi, za účelom výmeny vzájomných skúseností z matičnej činnosti a pokračovaním spolupráce
 7. MO MS zabezpečí účasť aj svojich členov na návšteve Rezbárskeho dňa v Štiavnických Baniach, ktorá sa uskutoční za účasti občanov z obcí Majcichov, Opoj a Hoste. Sú to všetko obce, v ktorých pôsobil Ján Palárik. Súčasťou zájazdu je kladenie vencov k pomníkom Jána Palárika v Hronských Kľačanoch, Starom Tekove a v Štiavnických Baniach
 8. MO MS v spolupráci s obecným úradom, Dobrovoľným hasičským zborom zorganizuje pri príležitosti 24. výročia prijatia Ústavy SR spomienkovú slávnosť pod názvom „Vatra Ústavy“
 9. Členovia MO MS budú nápomocní pri organizovaní tradičnej pobožnosti pri súsoší Sedembolestnej Panny Márie, konanej dňa 15. septembra
 10. MO MS počas hodových slávností usporiada výstavu historických fotografií žiakov, vyhotovených pri príležitosti ukončenia školského roku a spoločných fotografií pri príležitosti prvého svätého prijímania z prostredia obce Abrahám
 11. Členovia výboru MO MS zorganizujú v mesiaci december tradičné mikulášske posedenie členov MO MS, spojené s kultúrnym programom
 12. MO MS bude naďalej pokračovať v informovaní občanov a verejnosti o významných výročiach a jubileách, súvisiacich s históriou slovenského národa a históriou našej obce cestou článkov v Abrahámskych novinách a organizovaním spomienkových podujatí
 13. MO MS bude aj v roku 2016 prehlbovať družobnú spoluprácu s MO MS Cífer a Veľké Úľany, s Domom MS v Galante a tým rozširovať možnosti ďalšej obojstranne prospešnej spolupráce
 14. Výbory MO MS budú podľa záujmu členov naďalej organizovať návštevy kultúrnych, spoločenských a divadelných podujatí, koncertov, výstav, prednášok a to i podľa ponuky z iných organizácií a inštitúcií
 15. MO MS bude aj v roku 2016 naväzovať na veľmi dobrú spoluprácu so Základnou školou Michala Tareka s dôrazom na organizovanie spoločných podujatí, zameraných na približovanie histórie obce a národa a zvyšovanie národného povedomia žiakov
 16. MO MS bude aj naďalej nápomocný obecnému múzeu a archívu pri rozširovaní zbierok o predmety a písomnosti súvisiace s históriou obce a životom jej obyvateľov