Matica slovenská Abrahám

 

MIESTNY ODBOR MATICE SLOVENSKEJ – O NÁS

Miestny odbor Matice slovenskej v Abraháme vznikol na zhromaždení matičiarov dňa 19. januára 2000. Prvým predsedom bol neb. Ján Grosman. Členmi výboru MO MS: neb. František Bilčík, neb. Anton Bohunický, Stanislav Ležovič, Ing. Jana Takáčová, Anna Klementová, Mária Kopáčiková,Darina Bartošová, Terézia Vrbovská, Bohumil Čambál. Zomrelých a odstupujúcich členov výboru postupne nahradili noví členovia a od 3.7.2021 výbor Matice slovenskej v Abraháme pracuje v nasledovnom zložení:

  • Predsedníčka: Anna Klementová, podpredseda: Marian Vrbovský, tajomníčka: Ing. Jana Takáčová
  • Členovia výboru: Bohumil Čambál, Ing. Alfonz Čambál, Milada Ivančíková, Terézia Vrbovská
  • Predseda Dozorného výboru: Jozef Ivančík
  • Členovia dozorného výboru:  Ladislav Buček a Magdaléna Čambálová

Členovia výboru MS a DV MS sa schádzajú pravidelne na zasadnutiach , kde sú prerokovávané všetky akcie, ktoré Matica slovenská pripravuje a na ktorých sa na pozvanie iných MO MS a inštitúcií aj zúčastňuje. Zo všetkých zasadnutí je vyhotovená zápisnica, uložená v dokumentácii MO MS. Prílohu tvorí prezenčná listina.

Miestny odbor Matice slovenskej v Abraháme má 105 členov, ktorí si riadne platia svoje členské príspevky.

MO Matice slovenskej za obdobie od roka 2000 doteraz zorganizoval a zabezpečil účasť na nespočetne veľkom množstve rôznych akcií z ktorých spomenieme  napr.: Národné matičné slávnosti /Martin, Komárno, Trnava/, Národné matičné slávnosti na Devíne, Kantiléna, divadelné predstavenia v DJP v Trnave, koncerty v kostole sv. Michala v Cíferi a v KD Cífer, výstava a ochutnávka jedál starých materí, ochutnávka sladkého a slaného pečiva vo Veľkých Úľanoch a v Abraháme, účasť na výročných zhromaždeniach družobných odborov  MS, množstvo výletov, organizovanie Vatry Ústavy a účasť na Vatre zvrchovanosti, účasť na akciách poriadaných DMS Galanta, organizovanie posedení s Mikulášom,  výstav v klube MS,  15. Matičných plesov v KD a mnohé ďalšie. Z akcií máme vyhotovenú fotodokumentáciu.

MO MS úzko spolupracuje so Základnou školou Michala Tareka v Abraháme. Boli sme spoluorganizátormi rôznych kvízov pre žiakov, zabezpečili sme výlet pre žiakov školy po stopách národných buditeľov a do budúcnosti pripravujeme ďalšie spoločné akcie.

MO  Matice slovenskej má v priestoroch starej školskej budovy pridelenú obcou Abrahám miestnosť, kde sa výbor pravidelne stretáva a organizuje tu množstvo rôznych výstav.  V decembri to bude výstava betlehemov, vianočných motívov a  vianočného pečiva. MO MS vedie  svoju vlastnú kroniku.