Matica slovenská Abrahám
Matičiari na výročnom zhromaždení  hodnotili  rok 2018

Napísal: admin | 8 apríla, 2019

Matičiari na výročnom zhromaždení hodnotili rok 2018

6.apríla 2019 matičiari na výročnom zhromaždení hodnotili uplynulý rok 2018. Z môjho pohľadu to bol rok veľmi náročný, plný množstva akcií, ktoré sme v rámci MO MS zorganizovali, ale aj množstva akcií, ktorých sme sa na pozvanie rôznych inštitúcií zúčastnili.
Výročného zhromaždenia sa z pozvaných hostí zúčastnila PaedDr. Libuška Kľučková, členka predsedníctva MS, predsedníčka KR MS Trnavského kraja, riaditeľka Domu MS v Dunajskej Strede. Mgr. Peter Kozolka, podpredseda prezídia MS a člen KR MS Trnavského kraja s manželkou, Michal Garaj, predseda OR MS v Galante a predseda MO MS vo Veľkých Úľanoch s delegáciou, MUDr. Viliam Hafner, čestný predseda MO MS Cífer, čestný člen MO MS Mgr. Štefan Murárik s manželkou, poslanci OZ Jana Banášová a Bc. Dávid Grosman.
Predsedníčka MO MS Anna Klementová v správe o činnosti konštatovala, že matičiari nechýbali na žiadnej kultúrno spoločenskej akcii v našej obci, aktívne sa zúčastňovali rôznych koncertov, besied, aktivít poriadaných družobnými organizáciami, spoločenskými organizáciami v našej obci, pripravili v priebehu roka zaujímavé výstavy, napísali sme množstvo článkov, ktoré boli uverejnené v Abrahámskych novinách, online novinách Abrahámčan a na matičnej webovej stránke. Venovali sme sa významným výročiam a významným osobnostiam. Životopisy významných osobností boli zverejnené na našej matičnej stránke, online novinách Abrahámčan a v propagačnej tabuli pri kostole.
V m.r. sa nám podarilo zabezpečiť pre 14 matičiarov 3-dňový výlet do Vysokých Tatier. Nakoľko sme boli veľmi spokojní, v tomto roku si ho zopakujeme. Ako trvalá spomienka nám zostalo aj množstvo fotografií v matičnom albume a na matičnej webovej stránke.
Nezabudli sme ani na padlých občanov v 1. a 2. svetovej vojne a zúčastnili sme sa pietnej spomienky a kladenia vencov k pomníku padlých pri kostole.
Svoju pozornosť sme venovali aj žiakom základnej školy Michala Tareka, pre ktorých sme zorganizovali náučný zájazd, počas ktorého sme navštívili Vidiecky dom Vlčkovce, Pamätný dom Juraja Fándlyho v Naháči a Katarínku pri Dechticiach.
Spolupráca MO MS a ZŠ Michala Tareka v Abraháme, je na veľmi dobrej úrovni.
Predsedníčka MO MS sa zúčastňuje na ZŠ Michala Tareka prednesu poézie a prózy, žiaci školy pripravili na akcie matičiarov kultúrny program a spolu s pedagogickými pracovníkmi navštívili výstavy inštalované v klube matice.
MO Matice slovenskej nezabúda ani na svojich jubilantov a na VČS členom, ktorí sa dožili 70, 80,90 rokov veku daruje kytice kvetov. Zároveň si minútou ticha uctíme aj pamiatku našich zosnulých členov.
Naša členská základňa je pomerne veľká, nakoľko máme teraz 104 členov. Teší nás, že za posledné roky pribudli aj mladší členovia, nakoľko priemerný vek matičiarov je dosť vysoký. Tešíme sa z každého nového člena, ktorý má záujem o činnosť matice v našej obci a radi ho medzi nami privítame.
Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám

P o z v á n k a
na VČS MO MS dňa 6.4.2019

1. Štátna hymna SR
2. Kultúrny program žiakov ZŠ Michala Tareka v Abraháme
3. Otvorenie VČS, privítanie účastníkov, schválenie programu
4. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
5. Správa o činnosti MO MS v Abraháme v roku 2018
6. Správa o hospodárení MO MS v roku 2018
7. Správa dozorného výboru MO MS
8. Správa o stave členskej základne MO MS v Abraháme k 31.12.2018
9. Plán činnosti MO MS na rok 2019
10. Príhovor hostí
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver
14. Hymnická pieseň
15. Občerstvenie