Matica slovenská Abrahám
20.výročie založenia MO Matice slovenskej v Abraháme

Napísal: admin | 21 januára, 2020

20.výročie založenia MO Matice slovenskej v Abraháme

Januárová sobota prežitá v kruhu abrahámskych matičiarov a vzácnych hostí. Aj  takto by sme mohli nazvať sobotu 18. januára 2020, keď náš Miestny odbor Matice slovenskej  organizoval výročné zhromaždenie, spojené  s oslavou 20. výročia založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme.

V slávnostne prestretom kultúrnom dome v Abraháme sa  stretlo 73 členov MO a 20 pozvaných hostí. Niektorých prihlásených  členov „prekvapila“ chrípka, tak sa zhromaždenia nemohli zúčastniť.

Je nám cťou, že výročného zhromaždenia sa zúčastnil JUDr. Štefan Martinkovič, predseda dozorného výboru Matice slovenskej,  PhDr. Libuška Klučková, členka predsedníctva MS, predsedníčka KR MS TTSK a riaditeľka D MS v Dunajskej Strede, Bc Zlatica Gažová, riaditeľka D MS Galanta, delegácie matičiarov  z Veľkých Úľan, Cífera a Sládkovičova. Pozvanie prijal starosta obce Ing. Igor Németh, poslanci obecného zastupiteľstva Jana Banášová, Mgr. Jana Hanuliaková, Mgr. Dávid Grosman a Marek Matloň. Svojou prítomnosťou nás poctil správca farnosti d.p. Ondrej Chrvala, čestný člen MO Mgr.Štefan Murárik, ktorý je našim dlhoročným podporovateľom, vedúca FS Mgr. Anna Gécová a Milan Královič.

Na úvod zaznela hymna SR, potom   predniesla žiačka ZŠ školy Michala Tareka v Abraháme  Klaudia Mešťanová báseň Milana Rúfusa  „Modlitba za Slovensko“.

Po privítaní hostí a všetkých účastníkov predsedníčka MO MS Anna Klementová prečítala „Správu o činnosti MO MS za rok 2019“, Terézia Vrbovská, pokladníčka „Správu o hospodárení“ a „Správu dozorného výboru“.

Ing. Alfonz Čambál oboznámil prítomných so správou o „Stave členskej základne“. Jubilantom vo veku 70. a 80. rokov predsedníčka odovzdala kytice kvetov a novému členovi A. Ivančíkovi  členský preukaz.  Podpredseda Marian Vrbovský predniesol návrh „Plánu činnosti na rok 2020“ a  „Návrh na zvýšenie členského príspevku od roku 2021“ .Posledným materiálom bol „ Návrh na uznesenie“, ktoré prečítal predseda návrhovej komisie Ing. Alfonz Čambál.  Po jeho schválení zaznela hymnická pieseň, ktorá uzavrela pracovnú časť výročného zhromaždenia.

V ďalšej časti  sme si pripomenuli 20. výročie založenia MO MS v Abraháme. Podpredseda Marian Vrbovský predniesol slávnostný príhovor a po ňom prípitok.

Želáme našej matici, ktorá pôsobí v našej obci 20. rokov  množstvo dobrých nápadov, aktivít a spokojných matičiarov. Pri tejto príležitosti MO MS vydal bulletin, ktorí obdržali všetci účastníci zhromaždenia.

Riaditeľka Domu Matice slovenskej v Galante  Bc. Zlatica Gažová nášmu odboru odovzdala  z príležitosti 20. výročia „ Ďakovný list“.

Po dobrom jedle  sme si spoločne posedeli  pri  kvalitnom abrahámskom vínku, zákusku a káve. Nálada bola výborná, veď „dvadsiatku“ neslávime každý deň. V kruhu abrahámskych matičiarov sme zotrvali  do večerných hodín, kedy bolo treba začať  s upratovaním priestorov.

Všetkým, ktorí sa zúčastnili tohto slávnostného zhromaždenia, podporili nás finančne,  materiálne,  podieľali sa  na obsluhe a uprataní kultúrneho domu patrí moje  veľké „ ĎAKUJEM“.

Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám